Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky") upravujú predaj a nákup tovaru, ktorý sa uskutočňuje na diaľku prostredníctvom internetu, z webovej stránky https://www.deagostini.com/sk/ (ďalej len "Webová stránka").

2. Webová stránka ponúka najmä periodiká a súvisiaci tovar. Všetok ponúkaný tovar je riadne špecifikovaný na webovej stránke v príslušných sekciách a/alebo na príslušných stránkach (ďalej len "Tovar").

3.  Vlastníkom a predávajúcim je spoločnosť De Agostini Publishing S.p.A. ("De Agostini"), ktorej sídlo je Via Giovanni da Verrazano, 15 – 28100 Novara (Italy) P.O. Box 34, 840 11 Bratislava 411, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.sk.

4. Všetky objednávky Tovaru ("Objednávky"), ktoré používatelia ("Zákazníci") zadávajú prostredníctvom Webovej stránky, sa riadia výlučne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávky na webovej stránke môžu zadávať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú na to oprávnené zo zákona. Odoslaním objednávky teda potvrdzujete, že (i) ste právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy; (ii) máte najmenej 18 rokov; a (iii) súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Akýkoľvek nárok, ktorý má byť poskytnutý Zákazníkovi a ktorý sa odchyľuje od týchto Všeobecných obchodných podmienok (t. j. ide nad ich rámec), bude záväzný len vtedy, ak ju spoločnosť De Agostini písomne schváli.

6. Spoločnosť De Agostini žiada každého zákazníka, aby si pred každým nákupom pozorne prečítal Všeobecné obchodné podmienky a po dokončení nákupu Zákazníci dostanú Všeobecné obchodné podmienky ako súčasť Objednávky vo forme prílohy e-mailom.

7. Spoločnosť De Agostini môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a/alebo doplniť obsah Všeobecných obchodných podmienok. Všetky vykonané zmeny a doplnenia však nadobudnú účinnosť len vo vzťahu k Objednávkam vykonaným po dátume ich uverejnenia na Webovej stránke.

8. Zákazník môže zakúpiť Tovar na Webovej stránke, kde ho nájde spolu s vyobrazením a podrobným popisom v príslušných sekciách obsahujúcich príslušné informácie, a to postupom uvedeným nižšie. Umiestnením Tovaru na Webovú stránku spoločnosť De Agostini iba vyzýva Zákazníka, aby urobil zmluvnú ponuku na kúpu. Iba objednávka zaslaná Zákazníkom predstavuje zmluvnú ponuku a znamená úplné oboznámenie sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a ich prijatie.

9. Spoločnosť De Agostini následne potvrdí prijatie ponuky Zákazníka automatickou odpoveďou zaslanou na e-mailovú adresu oznámenú Zákazníkom, pričom toto potvrdenie možno interpretovať len ako potvrdenie riadneho prijatia ponuky v rámci informačných systémov. Táto potvrdzujúca správa bude obsahovať číslo Objednávky, ktoré bude Zákazník používať pri akejkoľvek ďalšej komunikácii so spoločnosťou De Agostini. Potvrdenie bude obsahovať aj všetky informácie zadané Zákazníkom, ktorý sa zaväzuje overiť ich správnosť a v prípade potreby akýchkoľvek opráv a/alebo zmien okamžite kontaktovať spoločnosť De Agostini prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti De Agostini na telefónnom čísle 0220 839 090. Táto služba je k dispozícii od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00, okrem štátnych sviatkov.

10. Zmluva o predplatnom sa považuje za uzavretú prijatím Objednávky spoločnosťou De Agostini, ktoré bude potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka (ďalej len "Zmluva o predplatnom"). Spoločnosť De Agostini je oprávnená podľa vlastného uváženia prijať alebo odmietnuť Objednávku zaslanú Zákazníkom bez toho, aby si Zákazník v prípade neprijatia Objednávky mohol uplatniť akýkoľvek nárok alebo právo akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škody.

11. Odoslaním objednávky akýmkoľvek spôsobom uvedeným v pokynoch zverejnených na Webovej stránke Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami poskytnutými počas procesu nákupu a v plnom rozsahu súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a platobnými podmienkami.

12. Všetky ceny tovaru sú jednoznačne uvedené na webovej stránke a sú vždy uvádzané vrátane DPH. De Agostini si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť cenu Kolekcie len z oprávnených dôvodov, napr. z oprávneného dôvodu zvládania nepredvídateľných situácií, ktoré majú významný dopad a nie sú v moci spoločnosti De Agostini. Za oprávnený dôvod možno považovať: nárast nákladov na nakupovaný materiál a výrobu, nákladov na dopravu, poštovného, miery inflácie a národného indexu úrokových sadzieb. Po jednostrannej zmene ceny Kolekcie oznámenej spoločnosťou De Agostini má Zákazník právo bezplatne zrušiť Odber Kolekcie. De Agostini poskytne primerané oznámenie o zmene ceny pred dátumom účinku tejto zmeny. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy by Zákazníci mali postupovať podľa pokynov uvedených v odseku 28 nižšie.

13. Webová stránka ponúka Tovar, ktorý je možné dodať ihneď po uzavretí Zmluvy o predplatnom, a Tovar, ktorý je možné objednať vopred. Dostupnosť Tovaru sa v každom prípade pravidelne aktualizuje, a preto sa môže líšiť od dostupnosti uvedenej na Webovej stránke pred objednaním.

14. Ak sa dodacia lehota objednaného Tovaru predĺži v porovnaní s dodacími lehotami uvedenými na Webovej stránke pred objednaním, De Agostini sa zaväzuje vopred informovať Zákazníka e-mailom na adresu, ktorú Zákazník uviedol. Kým nie je Zákazníkovi e-mailom oznámené potvrdenie o doručení, má Zákazník právo v takomto prípade zrušiť alebo zmeniť Objednávku, a to výlučne kontaktovaním zákazníckeho servisu spoločnosti De Agostini, ako je uvedené v odseku 9 vyššie.

15. Cena za dodanie Tovaru, ktorá sa môže líšiť v závislosti od celkovej sumy Objednávky, je jasne uvedená a oznámená Zákazníkovi prostredníctvom Webovej stránky pred odoslaním Objednávky.

16. Vizuálna prezentácia Tovaru na Webovej stránke, ak je k dispozícii, zvyčajne zodpovedá fotografickému zobrazeniu samotného Tovaru a slúži výlučne na účely jeho prezentácie na predaj. Spoločnosť De Agostini preto neposkytuje záruku ani záväzok, pokiaľ ide o presnú zhodu medzi zobrazením na Webovej stránke a skutočným Tovarom, najmä pokiaľ ide o veľkosť a/alebo farby Tovaru a/alebo príslušného balenia.

17. Platby uskutočnené prostredníctvom Webovej stránky sa môžu uskutočniť len kreditnou kartou, PayPal alebo priamym inkasom.

18. Referenčná banka bezodkladne overí iba platnosť kreditnej karty, ale sumu zodpovedajúcu každej dodávke odpíše až vtedy, keď je Tovar pripravený na dodanie v sklade spoločnosti De Agostini. Z tohto dôvodu je Zákazník oprávnený zrušiť objednávku - výlučne kontaktovaním zákazníckeho servisu spoločnosti De Agostini uvedeného v odseku 9 vyššie - bez nároku na vrátenie peňazí.

19. Informácie o kreditnej karte Zákazníka sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného spojenia priamo na webovú stránku inštitúcie, ktorá spravuje transakciu.

20. Spoločnosť De Agostini si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať Zákazníka o ďalšie informácie a/alebo kópiu dokumentov preukazujúcich vlastníctvo kreditnej karty použitej na úhradu Zmluvy o predplatnom. Ak Zákazník nezašle požadované informácie alebo iné dokumenty, spoločnosť De Agostini si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ukončiť Zmluvu o predplatnom a zároveň zaslať Zákazníkovi oznámenie na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol.

21. Nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za všetky dodávky Tovaru znáša spoločnosť De Agostini. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo prechádza na Zákazníka v okamihu, keď Zákazník prevezme Tovar dodaný odosielateľom, dopravcom alebo iným zástupcom určeným spoločnosťou De Agostini na doručenie.

22. Všetky poplatky za dopravu, ktoré sa automaticky vypočítavajú na Webovej stránke, sa zobrazia Zákazníkovi pred odoslaním Objednávky.

23. De Agostini vystaví dodací list a faktúru za Tovar, ktorý má byť odoslaný, pre každú Objednávku zadanú prostredníctvom Webovej stránky. Spoločnosť De Agostini zašle dodací list a faktúru na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom, v mene ktorého bola Objednávka vykonaná. Faktúra bude obsahovať údaje, ktoré Zákazník uviedol pri zadávaní Objednávky. Po vystavení faktúry nie je možné vykonať žiadne zmeny.

24. Pri doručení Tovaru odosielateľom, dopravcom alebo iným zástupcom určeným spoločnosťou De Agostini Zákazník skontroluje, či (a) počet doručených balení zodpovedá počtu uvedenému na prepravnom doklade a (b) či je obal neporušený a nie je poškodený alebo akokoľvek zmenený.

25. V prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa fyzickej neporušenosti, zhody alebo úplnosti prijatého Tovaru sa Zákazník zaväzuje bezodkladne informovať zákaznícky servis spoločnosti De Agostini o akejkoľvek takejto nezrovnalosti.

26. Ak sa Tovar doručuje kuriérom, Zákazník alebo ním poverená osoba musí byť vždy prítomná na mieste určenom Zákazníkom. V prípade neprítomnosti Zákazníka (alebo ním poverenej osoby) zanechá kuriér oznámenie, telefónne číslo a termín na dohodnutie náhradného termínu doručenia. Ak je aj druhý pokus o doručenie neúspešný, Tovar sa vráti do skladov spoločnosti De Agostini. V takom prípade spoločnosť De Agostini kontaktuje Zákazníka, aby určila správnu adresu na doručenie.

27. V prípade vyššej moci, nedostupnosti dopravných prostriedkov, nepredvídateľných alebo neodvrátiteľných udalostí, ktoré môžu spôsobiť oneskorenie alebo sťažiť či znemožniť dodávky alebo výrazne zvýšiť náklady na dodávky pre spoločnosť De Agostini, je spoločnosť De Agostini oprávnená rozdeliť, odložiť alebo zrušiť plánované dodávky alebo úplne alebo čiastočne ukončiť Zmluvu o predplatnom. V takýchto prípadoch spoločnosť De Agostini bezodkladne a vhodným spôsobom oznámi svoje rozhodnutie e-mailom Zákazníkovi, ktorý má nárok na vrátenie zaplatenej ceny s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov z akéhokoľvek dôvodu voči spoločnosti De Agostini.

28. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o predplatnom z akéhokoľvek dôvodu a bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia prvej dodávky Tovaru,a to zaslaním formulára na odstúpenie od Zmluvy o predplatnom, ktorý je prílohou týchto. Všeobecných obchodných podmienok, alebo zaslaním iného výslovného vyhlásenia o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy o predplatnom na adresu zákazníckeho servisu spoločnosti De Agostini na adrese: De Agostini P.O. Box 34, 840 11 Bratislava 411, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.sk. V takom prípade Zákazník vráti Tovar spoločnosti De Agostini do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (lehota je dodržaná, ak Zákazník vráti Tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty); pričom má Zákazník nárok na vrátenie celej sumy, ktorú doteraz zaplatil za Zmluvu o predplatnom, vrátane nákladov na dopravu, do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti De Agostini. Náhrada týchto nákladov sa uskutoční prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. V súvislosti s úhradou týchto nákladov nebudú Zákazníkovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Spoločnosť De Agostini je oprávnená zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane Tovar alebo kým Zákazník spotrebiteľ nepreukáže spoločnosti De Agostini, že Tovar vrátil; podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník je výlučne zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku manipulácie s ním, s výnimkou rozsahu potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

29. Na uplatnenie vyššie uvedeného práva na odstúpenie od zmluvy musí Zákazník dodržať nasledujúce podmienky a postupy:

- Ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa vzťahujú na Tovar ako celok, t. j. Zákazník spotrebiteľ nemôže uplatniť odstúpenie od zmluvy len na jednu časť jednotlivého zakúpeného Tovaru (napr. na jednu edíciu kolekcie);

- Tovar, ktorý tvorí Zmluvu o predplatnom a pri ktorom Zákazník uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy, musí byť nepoškodený a vrátený v pôvodnom obale, kompletný vo všetkých svojich častiach (vrátane všetkej doplnkovej dokumentácie); najmä ak ide o audiovizuálne predmety alebo časopisy, tieto nesmú byť poškodené alebo pečiatky na obaloch, ktoré boli odstránené, nemôžu byť akceptované;

- v súlade s pokynmi, ktoré dostane od spoločnosti De Agostini, Zákazník vráti Tovar spoločnosti De Agostini a znáša všetky náklady a riziká s tým spojené;

- ak sa zistí, že Tovar bol počas prepravy poškodený, spoločnosť De Agostini o tom informuje Zákazníka, aby mohol včas uplatniť reklamáciu u kuriéra podľa vlastného výberu, voči ktorému (a/alebo príslušnej poisťovni) môže uplatniť regresný nárok.

30. Zákazník má tiež právo kedykoľvek vypovedať Zmluvu o predplatnom písomným oznámením zaslaným zákazníckemu servisu na túto adresu: De Agostini P.O. Box 34, 840 11 Bratislava 411, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.sk. V takomto prípade má výpoveď len budúce účinky, t. j. odo dňa, keď spoločnosť De Agostini dostane uvedené oznámenie. Účinky oznámenia sa preto nevzťahujú na dodávky Tovaru, ktoré už boli odoslané Zákazníkovi - alebo na iné služby poskytnuté - pred dátumom nadobudnutia účinnosti. Zákazníci preto nemajú právo na vrátenie peňazí za akýkoľvek predchádzajúci Tovar, ani povinnosť vrátiť už prijatý a zaplatený Tovar.

31. Spoločnosť De Agostini nenesie zodpovednosť za poškodenie, krádež alebo stratu Tovaru, ktorý je predmetom vrátenia, a preto všetky súvisiace riziká znáša výlučne Zákazník.

32. Spoločnosť De Agostini zodpovedá Zákazníkovi - spotrebiteľovi po dobu dvoch rokov od dodania Tovaru za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytli v čase dodania, najmä pokiaľ ide o Tovar, ktorý sa ukázal ako vadný alebo poškodený.

33. Zákazník stráca udelené práva, ak neoznámi spoločnosti De Agostini zistenú vadu do dvoch mesiacov odo dňa jeho zistenia. Zákazník uplatní svoje práva z vadného plnenia u spoločnosti De Agostini prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti De Agostini, ako je uvedené v odseku 9 vyššie, pričom uvedie svoje údaje, vadu Tovaru, ako aj právo z vadného plnenia, ktoré si zvolil (spôsob vybavenia reklamácie). Ak si Zákazník nevyberie právo z vadného plnenia včas, má ako spotrebiteľ rovnaké právo ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Zákazník spotrebiteľ nie je oprávnený zmeniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez súhlasu spoločnosti De Agostini, s výnimkou prípadu, keď ním zvolený spôsob vybavenia nie je možné vykonať vôbec alebo včas.

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Zákazník právo:

na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy o predplatnom. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady;

na odstránenie vady opravou veci,

na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

odstúpiť od Zmluvy o predplatnom.

Zákazník - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu De Agostini nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že De Agostini nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Zákazník právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Zmluvy o predplatnom, môže De Agostini dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže De Agostini odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak De Agostini neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Zmluvy o predplatnom odstúpiť.

34. Spoločnosť De Agostini písomne potvrdí zákazníkovi uplatnenie práva, ako aj opravu a dobu trvania opravy alebo dôvody zamietnutia reklamácie do 30 dní od uplatnenia reklamácie Zákazníkom. Táto lehota môže byť predĺžená na základe dohody medzi spoločnosťou De Agostini a Zákazníkom, nie však bezdôvodne. Okrem toho spoločnosť De Agostini vynaloží všetko úsilie na odstránenie vád Tovaru na vlastné náklady a zodpovednosť. Spoločnosť De Agostini sa v takom prípade prioritne pokúsi nahradiť poškodený alebo chybný Tovar iným Tovarom rovnakej kvality a názvu, ktorý má k dispozícii vo svojich skladoch. Ak výmena za identický Tovar nie je možná (napríklad z dôvodu vyradenia Tovaru z katalógu produktov), spoločnosť De Agostini vráti Zákazníkovi sumu zaplatenú za chybný Tovar s vylúčením akejkoľvek ďalšej zodpovednosti spoločnosti De Agostini v akejkoľvek forme. Odstupenie od Zmluvy o predplatnom bude mať vždy len budúce účinky.

Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, Zákazník spotrebiteľ má nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli pri uplatňovaní jeho práva.

35. Všetka komunikácia zákazníka so spoločnosťou De Agostini v súvislosti so Zmluvou o predplatnom by mala byť adresovaná zákazníckemu servisu spoločnosti De Agostini, ako je uvedené v odseku 9 vyššie.

36. Zmluva o predplatnom sa považuje za dojednanú v slovenskom jazyku, v Slovenskej republike a riadi sa slovenským právom.

37. PRED-OBJEDNÁVKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na pred-objednávky Zákazníka. Prostredníctvom pred-objednávky môže zákazník zadať objednávku na Tovar, ktorý ešte nie je dostupný na sklade vydavateľstva De Agostini. V takom prípade vydavateľstvo De Agostini rezervuje takúto pred-objednávku Zákazníka a dodá Tovar hneď, ako bude k dispozícii. Vydavateľstvo De Agostini nebude Zákazníkovi účtovať žiadne náklady za pred-objednávku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za zrušenie alebo zmenu termínu.

Vzhľadom na charakter služby týkajúcej sa Tovaru, ktorý ešte nie je dostupný v skladoch vydavateľstva De Agostini, Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že vykonanie pred-objednávky nezaručuje dostupnosť vopred objednaného Tovaru a spoločnosť De Agostini tým nemusí byť viazaná.

Keď je vopred objednaný Tovar dostupný v sklade vydavateľstva De Agostini a pripravený na odoslanie, vydavateľstvo De Agostini zašle Zákazníkovi e-mailové oznámenie a zaúčtuje sumu zodpovedajúcu každej dodávke. Preto, aby bolo možné riadne dodať vopred objednaný Tovar, musí mať Zákazník v čase účtovania ceny takéhoto Tovaru dostatok finančných prostriedkov podľa zvoleného spôsobu platby.

Ak predobjednaný Tovar nemôže byť k dispozícii, spoločnosť De Agostini zašle Zákazníkovi e-mail s uvedením príslušného dôvodu.

38.  Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi spoločnosťou De Agostini a Zákazníkom rieši Slovenská obchodná inšpekcia a príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. Zákazník spotrebiteľ má právo alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ARS). Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21 / A, P.O. Krabica č. 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk), prípadne môže ísť o inú príslušnú oprávnenú právnickú osobu zapísanú v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je k dispozícii na www.mhsr.sk). Zákazník spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený využiť platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

39. Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť De Agostini sa na účely splnenia svojej informačnej povinnosti týkajúcej sa spracovania osobných údajov odvoláva na Zásady ochrany osobných údajov zákazníka, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.deagostini.com/sk/ochrana-osobnych-udajov-pouzivatelov/ .