VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Článok 1 - Všeobecné podmienky

Nasledujúce všeobecné podmienky stanovujú spôsob používania týchto webových stránok (ďalej len „stránky“) a všetkých služieb ponúkaných prostredníctvom týchto stránok (ďalej len „služby“) spoločnosťami De Agostini Publishing S.p.A., so sídlom v meste Novara, na ulici Giovanni da Verrazano č. 15 (ďalej len spoločností „De Agostini“) pre používateľa, ktorý pristupuje na tieto stránky (ďalej len „používateľ“, kedy používateľom môže byť taktiež a prípadne jeden z rodičov) alebo osobu za používateľa konajúcu (teda v prípade neplnoletého registrovaného používateľa alebo toho istého neplnoletého používateľa). Rodič alebo zastupujúca osoba neplnoletej osoby, ktorá je registrovaným používateľom služby, podpisuje tieto Všeobecné podmienky pre činnosti, ktoré budú realizované priamo rodičom / zákonným zástupcom a/alebo neplnoletou osobou. Používaním stránok a/alebo služieb sa používateľ v skutočnosti zaväzuje súhlasiť s týmito Všeobecnými podmienkami. Pokiaľ teda používateľ nebude súhlasiť s týmito Všeobecnými podmienkami úplne alebo sčasti, potom ho spoločnosť De Agostini vyzýva, aby nepoužíval tieto webové stránky alebo služby. De Agostini si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek upraviť, doplniť alebo zmeniť. Používateľ je preto povinný ich pravidelne kontrolovať, aby zistil, či nedošlo k nejakej aktualizácii. 

Článok 2 - Webové stránky a služby, podmienky používania a obmedzenia

2.1 Služby poskytované spoločnosťou De Agostini prostredníctvom týchto webových stránok obsahujú herné činnosti, informačné a multimediálne obsahy, ktoré spoločnosť De Agostini propaguje. Spoločnosť De Agostini ponúka každému používateľovi prístup k nasledujúcim službám:
a) komentovať príspevky vypísané v blogu;
b) komentovať texty k videám, obrázkom, ilustráciám a kresbám;
c) hlasovať za videá, obrázky, ilustrácie a kresby;
d) participovať na aktivitách komunity (možnosť prístupu tiež ku službám typu „ugc“ (user generated contents)
spoločnosti www.deagostini.sk) tak, že možno:
e) zaslať grafické súbory, textové videá a fotografie.

2.2 Používateľ si je vedomý, že všetky výdaje súvisiace so zariadením a softvérovými programami nutnými pre aktiváciu pre stabilné internetové spojenie s webovými stránkami www.deagostini.sk, a všetky náklady spojené s pripojením k sieti idú na vrub používateľa.

2.3 Webové stránky a služby sú určené len pre osobné použitie používateľa za predpokladu, že používateľ nevyužíva tieto služby na vlastné priame alebo nepriame komerčné zisky a účely, a za predpokladu, že používateľ nebude šíriť obsah stránok, ani ich nebude meniť, upravovať alebo mazať vrátane označenia autorských práv, ochranných známok alebo iných označení výhradného vlastníctva. Používateľ napríklad nesmie upravovať, reprodukovať, duplikovať, kopírovať, distribuovať, predávať alebo inak komerčne využívať obsah týchto stránok a nesmie kopírovať, upravovať, dekompilovať a obrátene prerábať (reverse engineering) alebo rozoberať na jednotlivé povely používaný používateľský softvér týchto stránok. Okrem toho neslobodno tieto webové stránky a ich obsah a ani služby používať na nezákonné účely, pričom sa používateľ zaväzuje, že neporuší žiadne technologické ochranné opatrenia týchto webových stránok. Používateľ sa taktiež zaväzuje rešpektovať práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva spoločnosti De Agostini tak, ako je to lepšie uvedené v čl. č. 4.1.

2.4 Používateľské meno a heslo poskytnuté používateľom sú osobné a pre prístup ku službám ich nesmie použiť nikto iný. Používateľ sa zaväzuje uschovať svoje používateľské meno a heslo a neumožní ich použitie tretími stranami.
 

2.5 Používateľ sa zaväzuje, že nevykoná viac než jednu registráciu a nebude registrovať účty s cieľom zneužiť prevádzkovú schopnosť webových stránok. Používateľ sa pri registrácii zaväzuje: a) poskytovať pravdivé, presné, aktualizované a úplné údaje a informácie; b) udržiavať a aktualizovať registračné údaje tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktualizované a úplné.

2.6 Používateľ je jediná osoba zodpovedná za zachovanie, dôveryhodnosť a použitie svojho používateľského mena a hesla, a preto bude vždy jedinou osobou zodpovedajúcou za všetky svoje správne a/alebo nesprávne použitia, ktoré môže vykonávať. Pokiaľ sa používateľ dozvie, že došlo k nejakému nesprávnemu použitiu, zaväzuje sa bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti De Agostini doporučeným listom s doručenkou, a síce na adresu: De Agostini Publishing S.p.A, Via Tito Speri, 8, 20154 Milano (MI) - ITALY – spolu s priložením kópie platného dokladu totožnosti - údaje, ktoré boli odcudzené, a/alebo stratu prístupových údajov (používateľské meno alebo heslo) a/alebo neoprávnené vyzradenie a/alebo neoprávnené použitie účtu a/alebo hesla tretími stranami. Po doručení tejto správy sa spoločnosť De Agostini zaväzuje zmeniť heslo a oznámi to používateľovi, ktorý bude môcť opäť zmeniť toto heslo, prípadne môže spoločnosť De Agostini na základe vlastného uváženia tento účet i deaktivovať. Pokiaľ používateľ nevykoná vyššie uvedené opatrenia, stane sa jedinou osobou zodpovednou za všetko použitie svojho používateľského mena a/alebo hesla, a to aj v prípade zneužitia.

2.7 Používateľ môže kedykoľvek požiadať o deaktiváciu registrácie svojho používateľského účtu, a síce realizáciou pokynov, ktoré sú uvedené na webových stránkach v odseku opisujúcom podmienky používania (https://www.deagostini.com/it/condizioni-generali/). Po doručení tejto žiadosti bude účet používateľa deaktivovaný, pričom používateľ dostane písomné potvrdenie o tejto skutočnosti. 

Článok 3 - Podmienky používania služieb

Používanie niektorých služieb môže byť podmienené tým, že sa používateľ musí povinne registrovať podľa pokynov, ktoré budú – pričom sa v čase môže meniť – uvedené na webových stránkach. Osobné údaje používateľa budú spracúvané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na webových stránkach, ohľadom ktorých používateľ dostane výzvu od spoločnosti De Agostini. 

3.1 Pravidlá správania pre používateľov služieb ugc spoločnosti www.deagostini.sk

Pri účasti na službách UGC spoločnosti www.deagostini.sk sa používateľ zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá: Je zakázané vyvíjať akýkoľvek druh iniciatívy, ako môžu byť protesty, tlač, organizácia petícií, vytváranie nových stránok alebo fór, ktoré sú namierené na spoločnosť De Agostini, atď., bez písomného súhlasu moderátorov De Agostini. Je zakázané zverejňovať:
- súkromné e-mailové adresy
- telefónne čísla alebo súkromné adresy
Každý používateľ sa v súlade s talianskym právom a medzinárodnými zákonmi výslovne zaväzuje, že nebude zasielať správy, ktorých obsah možno považovať za ohováračský, urážajúci, obscénny, neznášanlivý voči slobode náboženského vierovyznania, škodlivý pre súkromie osôb alebo tak či onak nezákonný.
Je výslovne zakázané zverejňovať komentáre, ktorých obsah by bol naplňoval tieto body:
- urážajúce citáty proti inštitúciám alebo náboženským vieram, čo platí pre všetky vierovyznania. Je zakázané komentovať sarkastickým, posmešným, blasfemickým a hanlivým spôsobom
- rasistický alebo s akýmkoľvek náznakom kultúrnej podradnosti či nadradenosti jednej rasy či národa nad ostatnými
- podnecovanie k násiliu a páchaniu trestných činov
- pornografický materiál a odkazy na webové stránky, ktoré sú zakázané pre osoby mladšie ako 18 rokov
- politické, stranícke alebo frakčné propagandistické správy. Nie sú teda povolené ani správy, ktoré obsahujú myšlienky alebo vyhlásenia jasne odkazujúce na politické ideológie
- obsah, ktorý by bol v rozpore s naliehavými dôvodmi porušenia verejného poriadku a morálky
- obchodné oznamy a ziskové činnosti, ako sú stávky, súťaže, aukcie, ekonomické transakcie
- neoverené a/alebo nepreukázateľné a preto nespoľahlivé tvrdenia
- dokumenty, ktorých obsah je chránený autorskými právami, čím by došlo k porušeniu zákona o autorských právach
- reklama, propagačné správy, reťazce alebo produkty typu finančných pyramíd a správy o adresách internetových stránok, ktoré nesúvisia s témami, o ktoré sa jedná
- všeobecne všetko, čo spadá pod definíciu „spamovania“
Pokiaľ by ste uvádzali výňatky z oficiálnych informačných stránok, denníkov, novín, časopisov, je nutné uviesť zdroj, aby nedošlo k porušeniu týkajúceho sa autorského práva.
Nie je dovolené:
- odosielať správy, ktoré obsahujú urážky apod., a to ako medzi registrovanými používateľmi služieb, tak aj voči ďalším subjektom.
- uvádzať témy, ktoré by boli považované za nevhodné a nezhodné s celkovou etikou služieb, boli by v rozpore s dobrými mravmi alebo v každom prípade urážlivé voči ostatným používateľom
- vyžadovať informácie na komerčné účely
Porušenie týchto pravidiel bude mať za následok neschválenie alebo odobranie zaslaných dokumentov používateľovi. V každom prípade je závažné alebo opakované nevhodné správanie považované za porušenie týchto pravidiel a vedie k pozastaveniu alebo zrušeniu registrácie príslušného používateľa.
Taktiež uvádzame, že:
spoločnosť De Agostini nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za obsah používateľom zaslaných materiálov a vyhradzuje si právo zmazať akúkoľvek správu alebo obsah, ktorý bude považovať za nevhodný alebo v rozpore s dobrými mravmi tejto služby, pričom ani nepreberá žiadnu z toho plynúcu povinnosť.
Každý účastník preberá plnú trestnú a občianskoprávnu zodpovednosť vyplývajúcu z nezákonného obsahu vlastných dokumentov a zo škôd, ktoré môžu byť požadované tretími stranami v súvislosti s ich zverejnením.
Spoločnosť De Agostini si vyhradzuje právo zakázať používateľovi účasť na službách UGC a následné zrušenie účtu používateľa, pokiaľ sa dozvie alebo na základe svojho jediného a nepochybného úsudku zistí, že používateľ porušil alebo porušuje ustanovenia týchto Všeobecných podmienok či aktuálne platnej legislatívy.
Spoločnosť De Agostini sa spolieha na zdravý rozum používateľov a má za cieľ zaistiť, aby bol priestor služieb a stretnutí príjemný a v súlade s dobrými mravmi spoločnosti tak, aby mohla byť moderovacia aktivita minimálna. 

3.2 Pravidlá etikety
DDe Agostini vyzýva nových používateľov, aby si prečítali obsah uvedený na webových stránkach na adrese www.deagostini.sk ešte predtým, než vôbec začnú zasielať svoje príspevky, aby sa oboznámili s prostredím a aby sa čo najlepšie oboznámili so službami UGC. Než začnete čokoľvek odosielať, žiadame Vás, aby ste si ešte raz prečítali svoju správu a presvedčili sa, že jej obsah je v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Žiadame vás, aby ste písali zrozumiteľné správy. Neodporúčame používať v správe veľké písmena, pretože písanie veľkými písmenami v správach znamená, že kričíte. Používateľ, ktorý zasiela príspevok určený výhradne inému používateľovi, musí mať na pamäti, že služby, ktoré sú poskytnuté na webovej stránke www.deagostini.sk sú verejné, a teda že každý zaslaný príspevok bude verejne prístupný. De Agostini Vás žiada, aby ste plne rešpektovali ostatných používateľov, najmä tých, ktorí majú názory odlišné od názorov odosielateľa pôvodnej správy.

3.3 Moderovanie a prístup ku službámDe Agostini si vyhradzuje právo aktívne kontrolovať všetky zverejnené správy všetkých používateľov moderovacou aktivitou, a to pred, počas a po zverejnení. Na tento účel budú moderované: prezývky, zaslané komentáre a obsahy dokumentov UGC. Moderovania budú realizované moderátormi. Moderátor má právo: schváliť/nesúhlasiť s jednotlivými obsahmi dokumentov UGC, ktoré boli zaslané používateľom, mazať jednotlivé komentáre a správy, pozastavovať alebo mazať používateľov, upravovať podmienky alebo fungovanie služieb. Má tiež právo upravovať UGC dokumentáciu, ktorá bola odoslaná používateľom. Moderátorov môže vymenúvať a odvolávať výhradne spoločnosť De Agostini. Používateľ súhlasí s tým, že moderátori služieb môžu vykonávať svoje rozhodnutia podľa vlastnéh o uváženia, bez námietok a kedykoľvek, kedy to považujú za nutné. Vždy bude prijatý obsah, ktorý bude v súlade s celkovou publikačnou a vydavateľskou činnosťou a aktivitami spoločností skupiny De Agostini Editore. Obsah, ktorý nebude v súlade s pokynmi stanovenými týmito Všeobecnými podmienkami, bude zamietnutý.
 

Článok 4 - Práva týkajúce sa duševného a/alebo priemyselného vlastníctva - Prevod práv

4.1 Všetok obsah webových stránok - ktorý zahŕňa, ale sa neobmedzuje na logá, obrázky (kresby a/alebo videá a ikonografické dokumenty, vrátane fotografií), zvuky, hudbu, softvéry, texty, ikony, grafiky, databázy a použité softvérové programy na týchto webových stránkach, zdrojové kódy, aplikačné projekty, vzorce a algoritmy - je majetkom spoločnosti De Agostini alebo jej poskytovateľov licencií a je chránený zákonmi z oblasti autorského práva, ochranných známok, patentov, ale tiež zákonmi z oblasti duševného a/alebo priemyselného vlastníctva. Predovšetkým vymenované značky, ich znak a/alebo de facto zaregistrované značky a názvy spoločnosti De Agostini a/alebo produktov alebo služieb spoločnosti De Agostini sú majetkom spoločnosti De Agostini a neslobodno ich žiadnym spôsobom používať bez toho, aby spoločnosť De Agostini vopred vystavila písomný súhlas. Používateľ si je vedomý, že všetok obsah uvedený používateľovi v reklamách, banneroch a reklamných tlačidlách alebo v prezentovaných informáciách pri používaní služieb, popr. prostredníctvom akýchkoľvek inzerentov, je chránený autorskými zákonmi, ochrannými značkami, patentmi a ďalšími právami týkajúcimi sa duševného a/alebo priemyselného vlastníctva. Akékoľvek používanie, ktoré nebolo vopred písomne povolené spoločnosťou De Agostini, alebo - v nejakom prípade odlišnom od ustanovení týchto Všeobecných podmienok - príklady, ktoré nevylučujú všetky aspekty, môžu to byť úpravy, distribúcia, prenos a reprodukcia obsahu stránok a/alebo služieb, sú prísne zakázané, zákonom sankcionované a môžu byt postihnuté príslušným súdom.

4.2 Používateľ ako autor a/alebo tlmočník príspevkov zaslaných do De Agostini pomocou webových stránok www.deagostini.sk a ich nahraním a zverejnením v rámci používaných služieb zostáva vlastníkom všetkých práv duševného a/alebo priemyselného vlastníctva. Prijatím Všeobecných podmienok používateľ udeľuje spoločnosť De Agostini celosvetovú, nevýhradnú licenciu bez časových obmedzení a s právom poskytovania ďalšej licencie používateľom prenášaných a nahraných príspevkov spoločnosti De Agostini pomocou webového rozhrania spoločnosti. Na základe tejto licencie bude mať De Agostini právo na:
- opravovať, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, komunikovať, prenášať a/alebo šíriť prenášané príspevky (i) akýmikoľvek prostriedkami a/alebo systémom pre prenos a šírenie, či už existujúcim alebo v budúcnosti vynájdeným, i vtedy, keď tieto budú navzájom integrované a paralelné (web-TV, web-vysielanie), a preto sú tu uvedené len ako príklad: v televízii (bezplatná televízia, platená televízia, platená služba, blízke video na vyžiadanie, video na vyžiadanie atď.), rádiom, v kine (divadelné, nedivadelné, verejné video atď.), audiovizuálne (domáce video, domáca zábava a komerčné video, videokazety, videomagnetické pásky, videodisky, laserové disky, CD, CD-ROM, Cdi, DVD, atď., ktoré môžu, avšak nemusia vyžadovať použitie počítača pre spracovanie a/alebo vývoj a/alebo šírenie), prostredníctvom počítačovej siete (taktiež prostredníctvom internetu a intranetu) a telefónu a (ii) pomocou akéhokoľvek nástroja pre prenos, šírenie a príjem, či už existujúceho alebo v budúcnosti vynájdeného (napríklad: satelit, optický kábel, telefónny kábel, drôt, rádiové vlny atď.) a (iii) v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom, preto sú tu uvedené len ako príklad, v jasnom, podmienenom prístupe, v kódovanej a/alebo šifrovanej forme, zadarmo a/alebo platenou formou, analógovo a/alebo digitálne, multimediálne a/alebo interaktívne (CD-ROM, Cdi, mikrodisky, herné platformy ako Sony, Playstation, Sega Saturn, laserový disk, digitálne pásky, DAT, video CD, foto CD, MP3); a (iv) s využitím akejkoľvek technológie (bezdrôtovej atď.) a protokolu (IP, GSM, GPRS, Umts), ktoré v súčasnosti už existujú alebo budú vyvinuté, a (v) pre príjem na akomkoľvek koncovom zariadení, i keď v súčasnej dobe ešte neexistuje (obrazovky televízorov, displeje osobných počítačov, pevné a mobilné telefóny, displeje telefónov, videá);
- zverejňovať, reprodukovať v najširšom slova zmysle, a teda vrátane tzv. odvodených a súvisiacich práv, prepisovať, vykonávať, zastupovať, predávať, prenajímať, požičiavať a prekladať do akéhokoľvek jazyka;
- reprodukovať a publikovať obrázky alebo iné časti v brožúrach, časopisoch, albumoch, zbierkach, produktoch atď., taktiež v rámci komerčných iniciatív (propagácia, merchandising atď.);
- vkladať udalosti, súťaže o ceny, hry, programy, rôzne programy, titulky a rozlišovacie znaky (obrazové alebo slovné);
- spracovávať a transformovať, uchovávať v databáze i na účely poskytovania telekomunikačných služieb, realizovať škrty, úpravy a/alebo doplnky, vkladať alebo nahrádzať hovorený komentár a/alebo zvukové stopy;
- realizovať najširšie reklamné využitie, a preto sa tu nasledovné uvádza len ako príklad, prerušovať použitím a púšťaním reklám, billboardov, zvučiek, promo reklám, denníkov, oznamov, správ, zvučiek a reklamných i nereklamných log, ďalších foriem a propagačných aktivít;
- prenášať a všetkými formami používať klipy, výňatky, sekvencie a/alebo obrázky aj na realizáciu zložitých alebo iných diel, ako sú napríklad špeciály, zákulisia, promo akcie, formy reklám. Používateľ sa taktiež zrieka práv stanovených v článkoch 38 a 42 autorského zákona, pokiaľ by ich chcel uplatniť.

4.3 Používateľ taktiež povoľuje využitie mena, hlasu, životopisných údajov a všeobecnejšie aj obrazu používateľa a následných produktov spoločnosti De Agostini a tým, ktorým toto právo prislúcha, na účely propagácie a inzercie akéhokoľvek diela a/alebo produktu spoločnosti De Agostini, ktorá by chcela a môže akýmkoľvek spôsobom a opatrením používať dielo i na reklamné alebo na propagačné účely akéhokoľvek iného diela, vyhotovenej práce, produktu, služby a rozlišovacích znakov vedúcich ku spoločnosti De Agostini a tým, ktorým toto právo prislúcha, podľa spôsobov a/alebo reklamných volieb spoločnosti De Agostini a/alebo k tým, ktorým toto právo prislúcha, pokiaľ ho budú považovať za vhodnejšie. Na tento účel oprávňuje De Agostini a tých, ktorým toto právo prislúcha, priamo alebo nepriamo prepájať/viazať obrázky s inými prvkami/programami akéhokoľvek druhu v majetku spoločnosti De Agostini a tých, ktorým toto právo prislúcha (pričom to samozrejme nesmie poškodzovať morálne práva používateľa).

4.4 Používateľ sa zaručuje, že prenesený príspevok predstavuje originálne a exkluzívne dielo, že nebol odvodený od žiadneho diela či produktu tretích osôb bez ich súhlasu, že žiadnym spôsobom neporušuje práva, majetok ani osobné vlastníctvo tretích strán, kde sa tieto tretie strany (alebo tie, ktoré vykonávajú rodičovskú moc) akýmkoľvek spôsobom podieľali na príspevku a už súhlasili so všetkými potrebnými povoleniami (vrátane oprávnenia na používanie hudobného komentára, pri ktorom sa používateľ taktiež zaväzuje zaslať zoznam použitých skladieb, dobu ich trvania a príslušných autorov), že príspevok neobsahuje obscénny, rasistický, diskriminačný obsah, ani žiadnym iným spôsobom nie je v rozpore s platným verejným poriadkom alebo verejnou morálkou, pričom sa používateľ zaväzuje odškodniť spoločnosť De Agostini a tých, ktorým toto právo prislúcha, za každý prípad, v ktorom by sa preukázalo, že jedno alebo viac z uvedených vyhlásení a záruk sú konkrétne nepravdivé alebo nepresné.

4.5 Používateľ okrem toho vyhlasuje, že nikdy nebude požadovať čokoľvek od spoločnosti De Agostini a od tých, ktorým toto právo môže prislúchať, z dôvodu, že im boli zaslané príspevky a za ich prípadné akékoľvek použitie v zmysle týchto Všeobecných podmienok, pričom neodvolateľne berie na vedomie, že každý možný nárok treba chápať ako už široko odmeňovanú možnosť vidieť svoj vlastný príspevok ako príspevok, ktorý je už používaný spoločnosťou De Agostini a tými, ktorým toto právo prislúcha, podľa týchto Všeobecných podmienok. 

Článok 5 - Odkaz

Prostredníctvom webu a/alebo používaním služieb je možné prehliadať si odkazy iných webových stránok alebo iných webových zdrojov. Používateľ teda môže prostredníctvom vyššie spomenutých odkazov opustiť webovú stránku a vstupovať na ďalšie webové stránky, ktoré odkazujú na spoločnosti skupiny De Agostini alebo aj na tretie strany (ďalej uvádzané len ako „externé webové stránky“, ktoré sa vyznačujú iným názvom domény). Je možné, že obsah a/alebo služby externých webových stránok nie sú vedené spoločnosťou De Agostini, a teda platí, že:
i) informácie a názory vyjadrené na externých stránkach nemusia nutne odrážať stanoviská spoločnosti De Agostini, ani ich nemožno pričítať spoločnosti De Agostini či ich považovať za schválené spoločnosťou De Agostini;
(ii) môže sa stať, že obsah a/alebo služby externých stránok nebudú v súlade s príslušnými predpismi alebo sú spravované inak, než ako je to v prípade našich webových stránok a integrovaných služieb;
(iii) pokiaľ používateľ pristupuje prostredníctvom odkazov na externé stránky partnerských zahraničných webových stránok De Agostini alebo tretích strán inej než talianskej štátnej príslušnosti, riadi sa obsah a/alebo služby týchto zahraničných externých stránok platnými medzinárodnými predpismi, ktoré možno v danom čase uplatniť.
De Agostini preto vyzýva používateľa, ktorý sa rozhodne prejsť z webových stránok spoločnosti De Agostini na iné externé webové stránky, aby si vždy prečítal právne upozornenia a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov všetkých externých webových stránok, na ktoré pristupuje. 

Článok 6 - Vylúčenie záruk a obmedzenie zodpovednosti - Záruky

6.1 De Agostini môže z času na čas upravovať, presúvať, mazať alebo pridávať časti vlastných webových stránok vrátane všetkého obsahu, služieb a softvéru. Obsah a dokumentácia uvedené na našich vlastných webových stránkach sú poskytované „také, aké sú“, a navyše bez akýchkoľvek záruk. Spoločnosť De Agostini nezaručuje, ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom použitia alebo výsledkov použitia obsahu uvedených na vlastných webových stránkach a/alebo týkajúcich sa služieb, pokiaľ ide o správnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo o iné záležitosti. Všetka dokumentácia uvedená na vlastných webových stránkach sa považuje za aktualizovanú k pôvodnému dátumu vydania. To, že sa na vlastných webových stránkach nachádza dokument, neznamená, že informácie v ňom obsiahnuté neboli zmenené alebo nahradené následnými udalosťami alebo následne publikovaným dokumentom. Spoločnosť De Agostini nemusí povinne aktualizovať informácie alebo obsiahnuté vyhlásenia na vlastných webových stránkach, a preto tieto informácie alebo vyhlásenia nemôžu byť považované za aktuálne v momente, kedy používateľ na tieto stránky vstupuje. Navyše akákoľvek časť materiálov dostupných na webe môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

6.2 Používateľ si musí pravidelne prečítať Všeobecné podmienky a zistiť ich prípadnú aktualizáciu. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti De Agostini voči používateľovi v súvislosti so zmenami podmienok používania a/alebo služieb je vylúčená.

6.3 Používateľ bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné ustanovenie uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, výslovne uznáva a vyhlasuje, že: používanie služieb UGC spoločnosti www.deagostini.sk prebieha na jeho vlastné a výlučné riziko a táto služba je poskytovaná spoločnosťou De Agostini za predpokladu výlučného a úplného prevzatia zodpovednosti zo strany používateľa. Týmto spoločnosť De Agostini odmieta a je oslobodená od akéhokoľvek druhu zodpovednosti a záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane záruky stálej budúcej prevádzky, kvality alebo množstva služieb. Spoločnosť De Agostini nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, straty dát, informácií, škody spôsobené oneskorením alebo stratou akejkoľvek príležitosti, nepresné alebo nezistené informácie, obmedzenia alebo straty prístupu, ťažkosti alebo problémy akéhokoľvek druhu, chyby, neoprávnené použitie počas prístupu k ugc službám alebo v súvislosti s inými formami interakcie v rámci poskytnutých služieb. V žiadnom prípade nemôže byť spoločnosť De Agostini zodpovedná za zlyhanie alebo nesprávne plnenie akéhokoľvek právneho alebo regulačného postupu zo strany používateľa v súvislosti s týmito Všeobecnými podmienkami. Spoločnosť De Agostini nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah a/alebo reklamy a/alebo prevádzku externých webových stránok a/alebo za produkty alebo služby akéhokoľvek druhu (vrátane elektronického obchodovania), ktoré sú na nich propagované, poskytované alebo komerčne ponúkané. Používateľ preto berie na vedomie, že spoločnosť De Agostini nie je v žiadnom prípade priamo ani nepriamo zodpovedná za akúkoľvek škodu, ktorá by používateľovi vznikla v súvislosti s obsahom externých webových stránok alebo v súvislosti s nákupmi, či používaním tovaru, či služieb realizovaných prostredníctvom týchto externých webových stránok.

6.4 Akékoľvek oznámenia, rady, konzultácie alebo informácie, či už v písomnej alebo ústnej forme, poskytnuté používateľovi alebo získané a vydedukované používateľom prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb, nezakladajú žiadnu záruku, ale ani inú povinnosť zo strany spoločnosti De Agostini. Preto spoločnosť De Agostini nezaručuje, že uvedené informácie možno považovať za vhodné na účely technického typu alebo odbornej povahy, ktoré môže používateľ nájsť a/alebo prostredníctvom stránok a/alebo služieb, pričom za overenie nájdených informácií zodpovedá vždy a výhradne používateľ, a to už pred akýmkoľvek použitím. Preto, so zvláštnym zreteľom na obchodné alebo finančné údaje uvedené na týchto webových stránkach, vyzýva spoločnosť De Agostini používateľa, aby si prečítal oficiálne a aktualizované finančné správy, ktoré spoločnosť De Agostini sprístupnila verejnosti bez toho, aby sa v akomkoľvek prípade spoliehal na obsah a oznámenia na týchto webových stránkach a/alebo v službách.

6.5 V rozsahu povolenom zákonom vylučuje spoločnosť De Agostini všetky možné záruky, či už výslovne uvedené alebo implicitné, vrátane implicitných záruk okrem iného, potenciálneho komerčného využitia, vhodnosti pre konkrétny účel a neporušenie. Spoločnosť De Agostini nezaručuje správnosť, presnosť, úplnosť alebo užitočnosť informácií uvedených na vlastných webových stránkach. Spoločnosť De Agostini nezaručuje, že prevádzka jej vlastných webových stránok a/alebo služieb bude nepretržitá alebo že budú bezchybné, že budú odstránené chyby alebo že služby, stránky či serverové počítače, ktoré ich sprístupňujú, nebudú obsahovať vírusy ani iné škodlivé prvky. Všetok obsah a/alebo dokumentácia stiahnuté alebo inak získané z webových stránok, zo služieb alebo ich prostredníctvom, sú získavané na základe výhradného uváženia a výhradného rizika používateľa, ktorý je výhradne a jedine zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho vlastného počítača alebo za akúkoľvek stratu dát v dôsledku stiahnutia takého obsahu a/alebo dokumentácie alebo použitia týchto webových stránok a/alebo služieb, a preto sa má za to, že v prípade chýb a/alebo škodlivých udalostí nepreberá spoločnosť De Agostini žiadne náklady v prípade využitia servisných služieb, opráv a úprav. Okrem prípadov, kedy došlo k úmyselnému zneužitiu alebo hrubej nedbanlivosti, nebude spoločnosť De Agostini v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z použitia, zlyhania alebo znemožneného použitia webových stránok a/alebo služieb. 

Článok 7 - Vylúčenie zodpovednosti

Používateľ sa zaväzuje používať webové stránky a služby výhradne v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a zákonom na zákonné účely, v súlade s pravidlami správnosti a starostlivosti a v každom prípade bez porušenia práv spoločnosti De Agostini alebo tretích strán. Používateľ plne preberá všetku zodpovednosť v súvislosti so svojím správaním, ktoré sa vyskytne pri používaní týchto webových stránok alebo služieb (napríklad: videá, fotografie, komentáre, dáta alebo texty zaslané prostredníctvom služieb alebo webov), a síce s vylúčením zodpovednosti a bez náhrady škôd zo strany spoločnosti De Agostini pred akoukoľvek následnou žiadosťou o náhradu škody, nárokov alebo nárokov tretích strán za fakty, ktoré vedú priamo k používateľovi alebo, v každom prípade, k osobám ním splnomocnených pre prístup na tieto webové stránky alebo ku službám. 

Článok 8 - Služby za úhradu alebo nákup tovaru

V prípade predplatných služieb za úhradu alebo nákupu tovaru používateľom sa okrem týchto Všeobecných podmienok vždy použijú platné Osobitné podmienky týkajúce sa vybraných služieb alebo vopred zvoleného produktu. Uplatňujú sa pritom zákony pre zmluvy na diaľku, a to podľa legislatívneho nariadenia č. 206 zo dňa 6. 9. 2005 (z talianskeho „spotrebiteľského zákonníka“). 

Článok 9 - Rozhodné právo a príslušný súd

Tieto Všeobecné podmienky sa riadia talianskym právom. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok, s nimi súvisiacich alebo v každom prípade týkajúcich sa webových stránok alebo služieb vydá konečné rozhodnutie výlučne príslušný súd v Miláne.