ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV

ZÁSADY SPRACOVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Verzia z 03/05/23

 

Našou snahou je chrániť vaše súkromie a ponúkať vám pozitívne a bezpečné skúsenosti online. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako získavame, používame a poskytujeme informácie o vašej osobe, keď navštívite našu stránku https://www.deagostini.com/sk/ („stránka“). Venujte chvíľku ich prečítaniu a pochopeniu.

 

Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania vašich údajov? Kto sú sprostredkovatelia?

 

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov bude spoločnosť De Agostini Publishing S.p.A. s registrovaným sídlom na adrese Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Taliansko, ďalej ako „spoločnosť De Agostini“ a všetky tvary zámena „my“.

Môžete nás kontaktovať písomne na adrese deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk alebo na adrese De Agostini Publishing Group, do rúk: Vedúci ochrany údajov, Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Taliansko. 

Ak sa chcete o spracovaní svojich osobných údajov dozvedieť viac, pozorne si prečítajte nižšie uvedené časti tohto oznámenia o dôvernosti informácií.

 

Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?

 

Keď navštívite našu stránku, získame o vás rôzne informácie, medzi ktoré patria:

Údaje, ktoré poskytnete priamo vy:

a) informácie, na základe ktorých možno zistiť vašu totožnosť, ktoré poskytnete počas registračného procesu, vytvárania účtu na našej stránke alebo pri vypĺňaní našich prieskumov vrátane mena a priezviska, e-mailovej adresy, používateľského ID, pohlavia, vekového rozpätia, hesla, štátu bydliska, poštovej adresy, druhu zakúpeného produktu alebo služby a telefónnych čísel na účely dodávok;

b) finančné informácie a údaje spojené s vašou kreditnou kartou na nákup produktov prostredníctvom našej stránky; a

c) informácie uvedené v korešpondencii alebo žiadostiach, ktoré nám pošlete alebo o ktoré vás požiadame v prípade hlásenia problémov s našou službou na stránke alebo zakúpenými produktmi.

 

Údaje získané zo systémov automatického sledovania:

 

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnete priamo, a tých, ktoré vzniknú na základe vzťahu s vami, získavame údaje o prehliadaní a používaní zo strany našich používateľov počas návštev našej stránky aj automaticky prostredníctvom súborov cookie alebo zariadení na uchovávanie a obnovu údajov alebo pri prístupe k našim e-mailom alebo SMS správam.

 

V takýchto prípadoch sa získané informácie týkajú kontextových údajov, ako sú:

 

a) informácie súvisiace s vaším používaním stránky;

b) navigačné informácie, ktoré získavame, keď surfujete na našej stránke.

 

Ďalšie informácie o používaní vašich osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných systémov sledovania môžete nájsť v našich zásadách používania súborov cookie.

 

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

 

a) Zmluvné a ekvivalentné účely:

 

Keď si kúpite niektorý z našich produktov alebo začnete využívať niektorú z našich služieb vrátane hlavnej služby (Lead Service), ktoré súvisia s doručovaním špecifických oznámení o určitých témach alebo sa zaregistrujete na našej stránke a vytvoríte si osobný účet, budeme vaše osobné údaje spracúvať, aby sme s vami mali zmluvný vzťah a zabezpečili správu vašej registrácie.

 

b) Účely súvisiace so zákonom:

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme dodržali zákonné a regulačné povinnosti.

 

c) Marketingové účely:

 

Len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vykonávali komerčné prieskumy a tradičnými a inými prostriedkami vrátane e-mailu, SMS a MMS správ, sociálnych sietí, mobilných aplikácií, bannerov, pošty a telefónu vám posielali komerčné oznámenia o našich produktoch a službách alebo o produktoch a služieb tretích spoločností.

 

Ak ste neodopreli svoj súhlas v čase získania vašich osobných údajov alebo v následnej komunikácii, môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj s cieľom posielať vám e-mailom komerčné oznámenia o našich vlastných produktoch a službách, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili („výnimka týkajúca sa existujúcich zákazníkov“)

 

S vaším osobitným predchádzajúcim súhlasom môžeme vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely odovzdať iným spoločnostiam, ako sa to ďalej vysvetľuje v časti s názvom „Kto dostane vaše údaje?“

 

d) Účely profilovania

 

Vaše osobné údaje môžeme používať na vytváranie profilov, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobený obsah a marketingové oznámenia. Súčasťou toho môže byť použitie vašich informácií na analyzovanie vašich preferencií a záujmov a na predpovedanie vašich potrieb a správania. Vaše osobné údaje budeme používať na účely profilovania len s vaším výslovným súhlasom. 

 

e) Účely súvisiace s oprávneným záujmom

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme vytvorili „ľahký komerčný profil“ na základe nášho oprávneného záujmu analyzovať vaše charakteristiky a preferencie podľa neinvazívnych kategórií osobných údajov, ako sú objem výdavkov, zakúpený produkt/služba, obchod, v ktorom ste nakupovali, vekové rozpätie, informácie o vašom nákupe a stave („účely segmentácie“).

 

V reakcii na náš oprávnený záujem spočívajúci v poznaní, či sú naši zákazníci alebo používatelia spokojní, môžeme podobným spôsobom v súvislosti s našimi produktmi a/alebo službami a poskytnutou pozornosťou spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vykonali alebo vám poslali prieskumy týkajúce sa spokojnosti alebo kvality.

 

V reakcii na náš oprávnený záujem môžeme na obchodné účely vaše osobné údaje spracúvať aj s cieľom vykonávať činnosti, ktoré majú funkčný význam pri presúvaní pobočiek, akvizíciách, fúziách, delení alebo iných zmenách a s cieľom vykonávať takéto operácie.

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať, aby sme zlepšili vaše skúsenosti ako používateľa našej stránky.

 

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 

Spracovanie vašich osobných údajov na zmluvné účely alebo iné rovnocenné účely je potrebné na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli. Spracovanie osobných údajov na účely súvisiace so zákonom je zas potrebné na dodržanie zákonnej povinnosti. Vzhľadom na to je spracovanie na zmluvné účely alebo rovnocenné účely a na účely súvisiace so zákonom povinné. Ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré požadujete.

 

Spracovanie vašich osobných údajov na marketingové účely a na účely profilovania nie je povinné a podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu, ktorý môžete v každom prípade odvolať. Na účel výnimky týkajúcej sa existujúcich zákazníkov vyššie sa spracovanie vykonáva podľa miestneho ustanovenia vykonávajúceho článok 13 ods. 2 smernice EÚ 2002/58. Ak naše oznámenia odmietnete alebo sa z ich odberu následne odhlásite, nebudeme môcť vaše osobné údaje na takýto marketingový účel spracovať.

 

Spracovanie vašich osobných údajov na účely súvisiace s oprávneným záujmom (vrátane účelov segmentácie) slúži na plnenie nášho oprávneného záujmu, ktorý je správne vyvážený s vašimi záujmami, keďže spracovanie osobných údajov je obmedzené na to, čo je na takéto účely nevyhnutne potrebné. Na účel posúdenia oprávneného záujmu bolo vykonané váženie, v rámci ktorého sa analyzoval vlastný prospech osoby zodpovednej za spracovanie, ako aj prospech pre dotknutú osobu a/alebo tretie strany, pričom sa dospelo k záveru, že náš oprávnený záujem na spracúvaní je nadradený záujmom, právam a slobodám dotknutej osoby a/alebo tretích strán.

 

Proti takémuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom oznámenia zaslaného na adresu deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk. V takom prípade na takéto účely nevykonáme žiadne spracovanie údajov s výnimkou preukázania existencie nášho oprávneného nadradeného záujmu.

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať automatizovanými alebo inými prostriedkami a budeme ich chrániť zavedením primeraných bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti týchto osobných údajov. Konkrétne zavádzame technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany osobných údajov proti strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom. 

 

Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

 

Vaše osobné údaje uchovávame na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelov, na ktoré boli získané a ďalej spracované, vrátane dodržania všetkých lehôt uchovávania, ktoré požaduje platná legislatíva:

  • v prípade zmluvných alebo rovnocenných účelov počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení počas zákonnej lehoty, počas ktorej môže z tohto vzťahu vyplynúť zodpovednosť (10 rokov);
  • v prípade účelov súvisiacich so zákonom počas lehoty, ktorú pre každý druh osobných údajov predpisujú príslušné zákony;
  • v prípade marketingových účelov a účelov segmentácie počas poskytovania služby/produktu a/alebo vašej registrácie na našej stránke prostredníctvom vášho účtu a/alebo účasti v našich komerčných prieskumoch a počas 24 mesiacov po ukončení, deaktivácii a/alebo zrušení vyššie uvedených činností;
  • v prípade účelov profilovania 12 mesiacov od ich získania;
  • V prípade účelov súvisiacich s oprávneným záujmom, pokým nebudete namietať proti spracovaniu a v následnej lehote, počas ktorej môže vzniknúť akákoľvek zodpovednosť (3 roky). Ak je spracovanie zamerané na vykonávanie činností, ktoré majú funkčný význam pre prevod spoločnosti alebo podniku, akvizície, fúzie alebo inú transformáciu, platia vo vzťahu k hlavnému vykonávanému spracúvaniu vyššie uvedené lehoty uchovávania.

Údaje získané prostredníctvom súborov cookie alebo zariadení na uchovávanie a obnovu údajov sa budú spracúvať v lehote uvedenej v našich zásadách používania súborov cookie.

Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje vymazané/anonymizované a/alebo agregované.

 

Kto dostane vaše údaje?

 

Vaše osobné údaje môžeme v prípade, ak to bude nevyhnutne potrebné na jednotlivé druhy spracúvania, oznámiť nasledujúcim kategóriám subjektov:

a) zamestnanci, spolupracovníci a dodávatelia spoločnosti De Agostini v rámci plnenia ich úloh a/alebo zmluvných povinností a v súvislosti s obchodnými vzťahmi s vami;

b) subdodávatelia v rámci činností spojených s poskytovaním služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou De Agostini;

c) pošty a kuriéri na zasielanie a doručovanie produktov, ktoré ste si zakúpili, a/alebo iných materiálov súvisiacich s našimi službami;

d) právni, administratívni a finanční poradcovia v rámci nevyhnutného alebo funkčného rozsahu našich činností, a to vyššie uvedenými spôsobmi;

e) finančné inštitúcie na správu výnosov a platieb vyplývajúcich z realizácie vzťahu s vami.

 

S vaším predchádzajúcim súhlasom môžu byť vaše osobné údaje získané na marketingové účely odovzdané iným spoločnostiam patriacim do nasledujúcich kategórií: vydavatelia, maloobchodníci na masovom trhu, predajcovia hračiek a distribútori spotrebného tovaru, aby vám mohli posielať komerčné oznámenia o svojich produktoch a službách, na základe čoho zas uvedené spoločnosti môžu pomocou daných údajov a profilov, ako aj profilov, ktoré môžu mať k dispozícii alebo získať, vytvoriť svoj vlastný komerčný profil. Ich marketingové oznámenia by takýmto spôsobom mohli byť upravené tak, aby boli pre vás vhodné. Môžete nás požiadať o úplný zoznam spoločností, ktorým budú poskytnuté vaše informácie.

 

Budú vaše údaje odovzdané do zahraničia?

 

Oznamujeme vám, že si objednávame služby poskytovateľov, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom na účely poskytovania takýchto služieb a že niektorí z nich môžu sídliť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

 

Keď prenášame osobné údaje mimo EHP, vykonávame primerané kroky a zabezpečujeme primerané záruky, aby boli osobné údaje v bezpečí podľa čl. 45 a 46 európskeho nariadenia č. 679/2016 o spracovaní osobných údajov („GDPR“). 

 

Aké máte práva, keď nám poskytnete svoje údaje?

 

Svoj súhlas môžete po poskytnutí vždy odvolať a môžete si uplatniť svoje práva na súkromie – môžete mať napríklad prístup k svojim osobným údajom, môžete overovať ich obsah, pôvod a presnosť, môžete požiadať o spojenie, aktualizovanie, zmenu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov kvôli porušeniu zákona a tiež namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely. Okrem vyššie uvedených práv môžete požiadať aj o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, o ich prenosnosť a môžete podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov.

Svoje vyššie uvedené práva si môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nám napíšete na adresu deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk. Odpovieme vám v primeranej časovej lehote (a v každom prípade v lehote vytýčenej v príslušnom zákone). 

 

Aktualizácie

 

Tento dokument nadobudne účinnosť od dátumu uvedeného v záhlaví.

 

Spoločnosť De Agostini môže tento dokument zmeniť a/alebo doplniť, a to aj v dôsledku ďalších zmien a/alebo doplnenia GDPR alebo iných platných vnútroštátnych zákonov. O aktualizáciách a zmenách vás budeme vopred informovať a aktualizované zásady ochrany osobných údajov si môžete vždy preštudovať na tomto odkaze: https://www.deagostini.com/sk/ochrana-osobnych-udajov. Ak máte pochybnosti, otázky alebo sa chcete sťažovať, pokiaľ ide o získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov, môžete sa skontaktovať so spoločnosťou De Agostini prostredníctvom časti „Kontaktujte nás“ na stránke a pomocou emailu na adresu deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk.