Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV

Naposledy aktualizovaný: 26.02.2021

De Agostini Publishing S.p.A. („De Agostini“) jednajúc v charaktere správcu údajov v rámci procesu spracúvania osobných údajov týmto informuje používateľov („používatelia“) servisu www.deagostini.com/sk a www2.deagostini.com/sk („servis“) o spôsoboch a možnostiach spracúvania údajov získaných od používateľov v súlade s novými predpismi Nariadenia EÚ 679/2016 o ochrane údajov („ Nariadenie EÚ o ochrane údajov“), ktoré vstupuje v platnosť dňom 25. mája 2018.
 

1. Správca a osoba spracúvajúca osobné údaje

De Agostini Publishing S.p.A. so sídlom na adrese: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Taliansko, je správcom údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk. Úplný zoznam subjektov spracúvajúcich údaje môžete získať odoslaním žiadosti na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. 

2. Zbierané osobné údaje

V súlade s týmito zásadami spoločnosť De Agostini Publishing spracúva osobné údaje získané od používateľov, ktoré môžu obsahovať:

a) Osobné údaje a kontaktné informácie zdieľané používateľom po vytvorení účtu;

b) Údaje spojené s nákupmi realizovanými v obchode;

c) Údaje týkajúce sa služieb ponúkaných v servise, zbierané na základe súborov cookies v súlade so Zásadami cookies dostupnými na adrese https://www.deagostini.com/sk/;

d) Údaje poskytované počas žiadosti o pomoc alebo dodatočné informácie;

e) Údaje poskytované v anketách alebo konkurzoch organizovaných spoločnosťou De Agostini, pričom tieto zásady budú priložené k Zásadám spracúvania osobných údajov v priebehu daného konkurzu;

De Agostini Publishing nespracúva farmaceutické údaje ani iné zvláštne kategórie údajov uvedené v čl. 9. Nariadenia EÚ o ochrane údajov. Osobné údaje neplnoletých sú spracúvané spôsobom opísaným v čl. 8. týchto Zásad.

Vyššie uvedené kategórie údajov sú spracúvané výlučne v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre potreby opísané v čl. 4. týchto Zásad. 

3. Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje používateľov sú spracúvané pomocou automatizovaných aj iných spôsobov a sú chránené etablovanými adekvátnymi bezpečnostnými prostriedkami, ktoré zabezpečujú ochranu a dôvernosť osobných údajov. De Agostini čerpá predovšetkým z technických a organizačných prostriedkov na zabezpečenie toho, aby boli prechovávané, odovzdávané alebo iným spôsobom spracúvané osobné údaje chránené pred stratou, zmenou, nepovoleným zverejnením alebo prístupom k nim.

Pokiaľ nie je nutné osobné údaje spracúvať na účely, kvôli ktorým boli zbierané, alebo na konci doby ich skladovania (v súlade s čl. 10 nižšie), spoločnosť De Agostini zaistí anonymitu týchto údajov a odstráni identifikačné prvky. 

4. Účely spracovania

De Agostini od svojich používateľov požaduje, aby poskytli svoje osobné údaje na nasledujúce účely:

a) na umožnenie registrácie používateľov na webových stránkach vytvorením osobného účtu; vykonávanie všetkých činností upravených podmienkami používania a podmienkami stránok, vrátane nákupov na stránkach; na využívanie všetkých služieb ponúkaných prostredníctvom týchto stránok, vrátane účasti na online súťažiach a hrách a zákazníckych službách, a na zakladanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov voči používateľovi alebo iným, ktorým sa majú zasielať newslettere (spoločne definované ako: „zmluvné účely“);

b) na dodržanie zákonných a regulačných povinností (definujú sa ako: „právne účely“);

c) keď používatelia udelia svoj súhlas, bude im zasielaná marketingová komunikácia tradičnými a inými prostriedkami, vrátane e-mailu, SMS, MMS, sociálnej siete, okamžitých správ, mobilných aplikácií, bannerov, faxov, pošty a telefónu, na propagáciu a/alebo predaj výrobkov a/alebo služieb ponúkaných spoločnosťou De Agostini a na vykonávanie ďalších prieskumov s cieľom vyhodnotiť spokojnosť používateľov so službami (definujú sa ako „marketingové účely“);

d) keď používatelia udelia svoj súhlas, bude im zasielaná marketingová komunikácia od iných spoločností zo skupiny De Agostini Group a/alebo iných obchodných partnerov nasledujúcich kategórií: vydavatelia, maloobchodníci na masovom trhu, predajcovia hračiek a distribútori spotrebného tovaru v súvislosti s ich výrobkami/službami a spôsobom či tiež formou už vysvetlenými v predchádzajúcom odseku; používatelia môžu požadovať zoznam týchto subjektov (definujú sa ako: „marketingové účely tretích strán“);

e) keď používatelia udelia svoj súhlas, budú sa im zasielať obchodné oznámenia spôsobmi a formami definovanými v bodoch c) a d) na základe preferencií, charakteristík a zvykov používateľov alebo na vykonanie analýzy na tomto základe (definujú sa ako: „profilové účely“);

f) ak používatelia udelia svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely spoločnosti De Agostini, nebude sa im zasielať viac ako 3 mesačné oznámenia týkajúce sa produktu/služieb spoločnosti De Agostini používateľom určeným iba na základe všeobecných kategórií, ako je veková kategória, skutočnosť, že otvorili predtým odoslaný newsletter, alebo ako nakupujú, (definujú sa ako: „oprávnené záujmy na marketingové účely“); a

g) na vykonávanie činností, ktoré sú funkčné pri sťahovaní pobočiek, akvizíciách, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo iných zmenách, a pri vykonávaní týchto operácií (definujú sa ako: „oprávnené záujmy na obchodné účely“). 

5. Právny základ spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov na zmluvné účely je povinné, pretože je nevyhnutné pre potreby registrácie používateľa v servise, realizáciu všetkých činností uvedených vo Všeobecných podmienkach servisu, realizáciu online nákupov a používanie služieb ponúkaných servisom.

Spracúvanie osobných údajov na právne účely je povinné, pretože ho vyžadujú právne predpisy. Pokiaľ používateľ nechce, aby boli jeho osobné údaje spracúvané na tieto účely, nebude mať možnosť zaregistrovať sa v servise ani čerpať zo služieb ponúkaných spoločnosťou De Agostini v takom servise.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely spoločnosti De Agostini Publishing, na marketingové účely tretích strán a na profilové účely nie je povinné vyžadovať predchádzajúci súhlas používateľa. Pokiaľ používateľ nevyjadrí takýto súhlas, spoločnosť De Agostini a iné subjekty zo skupiny ani ich obchodní partneri nebudú schopní informovať používateľa o najnovších produktoch alebo službách, akciách, individuálnych ponukách, ani nebudú môcť organizovať tržné ankety alebo odosielať iné informačné materiály podľa potrieb.

Spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu pri marketingových účeloch je funkčne spojené s realizáciou oprávneného záujmu spoločnosti De Agostini s príslušným prihliadnutím k záujmu používateľa a obmedzením takého spracúvania uvedeného v čl. 4.(f); bude to realizované počínajúc 25. májom 2018 po vstupe Nariadenia EÚ o ochrane údajov v platnosť.

Spracúvanie na základe opodstatneného záujmu na obchodné účely sa realizuje v súlade s čl. 24.1.(d) Zákonníka o ochrane osobných údajov a na umožnenie podnikania spoločnosti De Agostini a obchodných partnerov v súlade s ich oprávneným záujmom podľa čl. 6.(f) Nariadenia EÚ o ochrane údajov s adekvátnym prihliadnutím k záujmom používateľa - také spracúvanie je obmedzené výlučne oblasťou nevyhnutnou pre realizáciu takéhoto podnikania. 

6. Odovzdávanie osobných údajov

Na účely uvedené v čl. 4. vyššie môže spoločnosť De Agostini poskytovať osobné údaje používateľov, ale len v rozsahu nevyhnutnom pre daný druh spracúvania, nasledujúcemu typu subjektov:

a) Zamestnanci, spolupracovníci a dodávatelia spoločnosti De Agostini v rámci realizácie svojich úloh alebo zmluvných záväzkov, ale taktiež v spojitosti s obchodnými vzťahmi s používateľmi;

b) Subdodávatelia v rámci aktivít spojených s realizáciou služieb alebo produktov ponúkaných spoločnosťou De Agostini;

c) Iné subjekty skupiny De Agostini v Taliansku a za hranicami vnútroštátneho alebo medzinárodného charakteru uvedené v čl. 7. nižšie;

d) Poštové prevádzkarne a kuriéri na účely zasielania a dodávania výrobkov zakúpených používateľmi alebo iných materiálov, ktoré sú spojené so službami ponúkanými spoločnosťou De Agostini;

e) Právni, administratívni a daňoví poradcovia v medziach nevyhnutných pre podnikanie spoločnosti De Agostini alebo s ňou funkčne spojení vyššie uvedeným spôsobom;

f) Finančné inštitúcie na účel spravovania príjmov a platieb spojených s realizáciou zmluvy s používateľom.

Osobné údaje používateľov nebudú zverejnené. 

7. Odovzdávanie osobných údajov mimo EÚ

Osobné údaje používateľov môžu byť ľubovoľne poskytované za hranice do zvyšných európskych krajín, ale taktiež mimo Európskej únie, najmä do Ruska, Japonska a USA.

V každom prípade odovzdávania osobných údajov spoločnosťou De Agostini mimo Európsku úniu zaisťuje spoločnosť primeranými prostriedkami zodpovedajúce zaistenie tak, aby boli údaje chránené v súlade s čl. 44 Zákonníka o ochrane osobných údajov a čl. 45 a 46 Nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Používatelia majú právo získať kópiu údajov skladovaných v zahraničí a dostať informácie o mieste ich skladovania po zaslaní žiadosti priamo správcovi údajov - kontaktné údaje sa nachádzajú v čl. 9. nižšie. 

8. Osobné údaje neplnoletých

Zo služieb ponúkaných naším servisom môžu čerpať aj osoby do 18 rokov (neplnoleté). V takom prípade spoločnosť De Agostini zbiera a spracúva údaje na účely a spôsobom uvedeným v týchto zásadách v súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ o ochrane údajov na potreby spracúvania osobných údajov neplnoletých (čl. 8) a s predchádzajúcim súhlasom rodiča alebo právneho zástupcu, ktorého údaje budú zbierané na účel získania takého súhlasu.
 

9. Práva používateľov

Ohľadom svojich osobných údajov má používateľ nárok na nasledujúce oprávnenia, ktoré môže vykonať zadarmo a kedykoľvek:

a) Získavanie potvrdenia, či sú osobné údaje týkajúce sa používateľa spracúvané, a prípadne získanie prístupu k týmto osobným údajom;

b) Informovanie o zdroji pôvodu údajov, účeloch a spôsoboch ich potvrdenia, ale taktiež o logike používanej automatickými prostriedkami spracúvania údajov;

c) Analýza, oprava alebo - na požiadanie používateľa - integrovanie údajov;

d) Odstraňovanie na požiadanie, blokovanie alebo zaistenie anonymity údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, prípadný nesúhlas so spracúvaním z právne podložených dôvodov;

e) Celkový alebo čiastočný nesúhlas so spracúvaním údajov na účel priameho marketingu realizovaného automatickými alebo tradičnými spôsobmi;

f) Zrušenie súhlasu používateľa kedykoľvek, čo nebude mať vplyv na charakter spracovania v súlade s právom pred zrušením súhlasu.

Od 25. mája 2018 spolu s vyššie uvedenými oprávneniami budú používatelia mať taktiež práva uvedené v čl. 10.(b) nižšie.

Používatelia budú môcť kedykoľvek vykonávať svoje oprávnenia, meniť kontaktné údaje, upozorniť De Аgostini na zmeny a aktualizácie údajov, získavať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou De Agostini napísaním na e-mailovú adresu: deapublishing-pcy.officer@deagostini.sk alebo telefonátom na telefónne číslo: 220839090. 

10. Doba uchovávania a dodatočné práva používateľov

a) Doba skladovania osobných údajov: De Agostini bude skladovať osobné údaje po dobu, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutne nutné pre realizáciu účelu, na ktorý boli zbierané v súlade s čl. 2. týchto Zásad. Nižšie uvedené obdobia skladovania údajov budú aplikované v závislosti od účelu spracovania:

➢ Osobné údaje zbierané na zmluvné účely (čl. 4.a) budú skladované po dobu danej zmluvy a 10 rokov po ukončení jej platnosti, aby boli presadzované/chránené práva spoločnosti De Agostini na súdoch a mimo nich v prípade vzniku nároku v spojitosti so zmluvou;

➢ Osobné údaje zbierané na osobné účely (čl. 4.b) budú skladované v súlade s termínmi uvedenými v právnych predpisoch;

➢ Osobné údaje zbierané na marketingové účely spoločnosti De Agostini (čl. 4.c) budú zbierané po dobu poskytovania danej služby, účasti v danom konkurze alebo v procese zberu a taktiež po dobu 2 rokov po zbere alebo ukončení ponúkanej služby;

➢ Osobné údaje zbierané na marketingové účely tretích strán a na profilové ciele (čl. 4.d-e) budú skladované po dobu 12 mesiacov po zbere;

➢ Osobné údaje zbierané v súvislosti s oprávneným záujmom o marketingové účely (čl. 4.f) budú skladované po dobu registrácie používateľa v servise do uzatvorenia jeho účtu alebo ukončenia členstva v konkurze alebo procesu zberu, avšak tiež po dobu 2 rokov po vylúčení či deaktivácii účtu;

➢ Osobné údaje zbierané v súvislosti s oprávneným záujmom o obchodné účely (čl. 4.g) budú skladované po dobu 10 mesiacov po zbere;

Po uplynutí vyššie uvedených termínov budú osobné údaje používateľov odstránené, premenené na anonymné údaje alebo súhrnné údaje.

b) Ďalej bude používateľ oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom uvedeným v predošlom odseku podať:

➢ Žiadosť o obmedzenie spracúvania údajov, pokiaľ (i) je správnosť osobných údajov spochybnená osobou, ktorej sa údaje týkajú, na dobu, ktorá správcovi umožní overenie správnosti týchto údajov; (ii) je spracúvanie v rozpore s právom a osoba, ktorej sa údaje týkajú, nesúhlasí s odstránením osobných údajov, požaduje výmenou obmedzenie ich využitia; (iii) spoločnosť De Agostini už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich osoba, ktorej sa týkajú, ma zistenie, domáhanie alebo ochranu návrhov; (iv) osoba, ktorej sa údaje týkajú, podala sťažnosť podloženú čl. 21.1 Nariadenia EÚ o ochrane údajov voči spracúvaniu — do potvrdenia, či sú právne opodstatnené základy na strane správca nadradené základom nesúhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú;

➢ Žiadosť o okamžité odstránenie osobných údajov;

➢ Žiadosť o prenesenie osobných údajov.

c) Ohlasovanie nárokov vnútroštátnym orgánom v súvislosti so spracovaním osobných údajov. 

11. Aktualizácie

Tento dokument vstupuje do platnosti od dátumu uvedeného v jeho záhlaví.

De Agostini môže zavádzať zmeny tohto dokumentu a/alebo ho pripájať k iným dokumentom, o. i. z dôvodu zmien a implementácie Nariadenia EÚ o ochrane údajov. Aktualizácie a zmeny budú komunikované v predstihu a používatelia budú mať vždy prístup k aktualizovanej verzii Zásad na nasledujúcej adrese https://www.deagostini.com/sk/. V prípade akýchkoľvek pochybností, otázok alebo sťažností týkajúcich sa zbierania a spracúvania osobných údajov, môžete kontaktovať spoločnosť De Agostini v záložke „Kontakt“ v servise alebo telefonátom na čísle 220839090.