Obchodné podmienky spoločnosti de agostini publishing s.p.a.

Preambula
Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo zmluvy o dodaní periodika kolekcie DISNEY ČAROVNÉ AUDIO ROZPRÁVKY v českom jazyku formou predplatného spolu s dodávkou zakladačov („Zmluva o predplatnom“), uzavretých medzi spoločnosťou Spoločnosť De Agostini Publishing S.p.A. („Vydavateľ“) a zákazníkom („Predplatiteľ“) prostredníctvom webovej stránky vydavateľa https://www.deagostini.com/sk/knihy/carovne-audio-rozpravky-disney, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom objednávkového kupónu. Tieto Obchodné podmienky definujú a konkretizujú práva a povinnosti Vydavateľa a Predplatiteľa súvisiace s objednávkami a doručovaním predplatného knižiek vydávaných a dodávaných Vydavateľom spolu s audiofigúrkami.
Obchodné podmienky upravujú a konkretizujú spôsob výkonu práv Predplatiteľa vyplývajúcich z vadného plnenia Vydavateľom (reklamácia) a postup a vybavenie reklamácie Vydavateľom.
V prípade objednania periodika prostredníctvom webových stránok Vydavateľa Predplatiteľ potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky. Vydavateľ poskytne Predplatiteľovi na jeho žiadosť Obchodné podmienky v listinnej podobe.

1. Kontaktné údaje Vydavateľa
Názov: De Agostini Publishing S.p.A.
Sídlo: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Taliansko
IČO: 01398410066, IT DIČ: 10253910151
Registrovaný v: Obchodnom registri vedenom súdom Novara v Taliansku
Telefón: 220 839 090
E-mail: zakaznicke.centrum@deagostini.sk
Kontaktná adresa: DE AGOSTINI, P.O. Box 34, 840 11 Bratislava 411

2. Informácie a ceny
Knižky sú Vydavateľom vydávané vždy v ucelených kolekciách, pričom jednotlivé čísla kolekcie sú vydávané postupne pod daným titulom kolekcie podľa harmonogramu Vydavateľa. Dodávku kolekcie si Predplatiteľ môže objednať spravidla od aktuálne vydaného čísla kolekcie (knižky). Kolekcia DISNEY ČAROVNÉ AUDIO ROZPRÁVKY sa skladá z 80 knižiek.
Súčasťou zasielaných knižiek sú aj audiofigúrky. Na základe zvláštneho reproduktora dodávaného výhradne spolu s 2. číslom kolekcie (knižky) je možné pomocou audiofigúrok prehrávať príslušnú rozprávku, a to položením audiofigúrky na reproduktor. Rozprávky uložené na audiofigúrkach nemožno bez tohto reproduktora prehrávať. Reproduktor má vlastnú batériu a možno ho dobíjať prostredníctvom USB kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Reproduktor je možné používať až po vložení pamäťovej karty (táto je súčasťou dodávky spolu s 2. číslom kolekcie) do otvoru na zadnej časti reproduktora. Kartu sa vkladá kontakty smerom nahor. Následne je potrebné pripojiť USB kábel (taktiež súčasťou dodávky) a položiť na reproduktor príslušnú figúrku, aby mohla byť rozprávka prehrávaná.
Knižky a audionahrávky sú dodávané v slovenskom jazyku.

Informácie o cenách kolekcie periodík prezentované na webovej stránke https://www.deagostini.com/sk/knihy/carovne-audio-rozpravky-disney prevádzkovanej Vydavateľom alebo v objednávkovom kupóne, prípadne oznámené telefonicky v prípade telefonickej objednávky alebo v týchto Obchodných podmienkach sú uvedené v aktuálnej a platnej verzii, vrátane DPH a ďalších daní a poplatkov (ak sa uplatnia), ktoré platí Predplatiteľ za príslušný tovar, vrátane poplatkov za prepravu. Ceny čísel periodík sa líšia podľa predplatného Predplatiteľa. Možné predplatné je štandardné alebo prémiové. Uvedené ceny sú zmluvnými cenami.

Ceny štandardného predplatného (vrátane DPH):
Číslo 1: 1,99 EUR
Číslo 2 a ďalšie: 8,99 EUR

Ceny prémiového predplatného (vrátane DPH):
Číslo 1: 1,99 EUR
Číslo 2: 8,99 EUR
Číslo 3 a ďalšie: 9,99 EUR

Poštovné a balné je zahrnuté v cene.
Vydavateľ upozorňuje, že akciové ceny za prvé, popr. druhé číslo (knižku) sa vzťahujú k jednotlivým knižkám, nie k Predplatiteľom prvýkrát objednaným knižkám, t. j. ak si napr. Predplatiteľ objedná číslo 9 (9. číslo) ako prvú objednanú knižku, uplatní sa bežná cena príslušnej štandardné (8,99 EUR) alebo prémiové (9,99 EUR) ponuky, nie akčná cena.
Špeciálne akciové ceny platia buď do vyčerpania zásob (so zobrazenými informáciami o počte ponúkaných produktov za špeciálnu propagačnú cenu) alebo po obmedzenú dobu.
Predplatiteľ berie na vedomie, že Vydavateľ a Predplatiteľ nemusia nevyhnutne uzavrieť Zmluvu o predplatnom, najmä ak si Predplatiteľ objednáva tovar za cenu chybne uvedenú na webových stránkach z dôvodu internej systémovej chyby Vydavateľa, o ktorej je Predplatiteľ informovaný Vydavateľom. Predplatiteľ berie na vedomie, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je možné považovať zmluvnú cenu ako platne dojednanú.
Vydavateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť Zmluvu o predplatnom za neplatnú v prípade zneužitia osobných údajov, zneužitia platobnej karty a pod., alebo s odvolaním sa na zásah správneho alebo súdneho orgánu, o ktorom je Predplatiteľ informovaný Vydavateľom.
Vydavateľ archivuje uzatvorenú Zmluvu o predplatnom po dobu stanovenú právnymi predpismi.
Vydavateľ neumožňuje tretím osobám prístup k uzatvoreným Zmluvám o predplatnom.

3. Uzavretie zmluvy
Uzavretie zmluvy prostredníctvom webovej stránky Vydavateľa
Zmluvu o predplatnom môže Predplatiteľ uzavrieť s Vydavateľom prostredníctvom webovej stránky prijatím návrhu na uzavretie zmluvy na webovej stránke Vydavateľa vyplnením objednávkového formulára príslušnej kolekcie periodika. Predplatiteľ si vyberie počiatočné vydanie príslušnej kolekcie periodika.
Predplatiteľ je oprávnený kedykoľvek pred odoslaním objednávky skontrolovať a zmeniť požadované plnenie vrátane všetkých osobných údajov, ktoré do objednávky zadal.
Zmluva o predplatnom sa uzatvára zaslaním objednávky Predplatiteľom a jej prijatím Vydavateľom. Odoslaním objednávky Predplatiteľ zároveň berie na vedomie, že je povinný zaplatiť za tovar cenu uvedenú v objednávke. Po obdržaní objednávky Vydavateľ bezodkladne zašle na e-mailovú adresu poskytnutú Predplatiteľom potvrdenie o prijatí jeho objednávky, pokiaľ objektívne okolnosti nebránia Vydavateľovi prijať objednávku. V prípade nemožnosti prijať jeho objednávku je Vydavateľ povinný bezodkladne informovať Predplatiteľa.
Predplatiteľ v prípade uzavretia Zmluvy o predplatnom prostredníctvom webovej stránky Vydavateľa obdrží tieto Obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou Zmluvy o predplatnom, písomne na adresu, ktorú Predplatiteľ oznámi, a to najneskôr pri prvej dodávke tovaru.

Uzavretie zmluvy telefonicky
Zmluvu o predplatnom môže Predplatiteľ uzavrieť s Vydavateľom telefonicky na telefónnom čísle 220 839 090.
Počas hovoru Vydavateľ oznámi Predplatiteľovi minimálne jeho totožnosť, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, názov tovaru a popis jeho hlavných charakteristík, cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov, informácie o akýchkoľvek povinnostiach zaplatiť zálohu a informácie o najkratšom období, počas ktorého je zmluvná strana viazaná Zmluvou o predplatnom. Tieto Obchodné podmienky, ktoré obsahujú ďalšie informácie, dostane Predplatiteľ e-mailom s pripojenými Obchodnými podmienkami alebo v listinnej podobe na adresu, ktorú uviedol, a to najneskôr pri prvej dodávke tovaru.
Zmluva sa uzatvára oznámením objednávky Predplatiteľom a jej prijatím Vydavateľom.

Uzavretie zmluvy objednávkovým kupónom Predplatiteľ môže uzavrieť Zmluvu o predplatnom s Vydavateľom zaslaním objednávkového kupónu na kontaktnú adresu Vydavateľa: DE AGOSTINI, P.O. BOX 34, 840 11 Bratislava 411. Predplatiteľ uvedie v objednávkovom kupóne svoje údaje vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy, zvolí si počiatočné číslo príslušnej kolekcie knižky, od ktorého žiada začať dodávku predplatného.
Zmluva o predplatnom sa uzatvára zaslaním objednávkového kupónu Predplatiteľom a jeho prijatím Vydavateľom. Zaslaním objednávkového kupónu Predplatiteľ zároveň berie na vedomie, že je povinný zaplatiť za tovar cenu uvedenú v kupóne. Po obdržaní kupónu Vydavateľ bezodkladne písomne, telefonicky alebo e-mailom potvrdí prijatie objednávky Predplatiteľa, pokiaľ objektívne okolnosti nebránia Vydavateľovi prijať objednávku. V prípade nemožnosti prijať jeho objednávku je Vydavateľ povinný bezodkladne informovať Predplatiteľa.
Predplatiteľ obdrží Obchodné podmienky e-mailom s pripojenými Obchodnými podmienkami alebo v listinnej podobe na adresu, ktorú uviedol, a to najskôr pri prvej dodávke tovaru.

Uzavretie zmluvy e-mailom
Predplatiteľ môže uzavrieť Zmluvu o predplatnom s Vydavateľom zaslaním objednávky e-mailom na emailovú adresu: zakaznicke.centrum@deagostini.sk.
V e-maile Predplatiteľ oznámi Vydavateľovi minimálne svoju totožnosť a ďalšie kontaktné údaje a názov tovaru. Vydavateľ potvrdí prijatie e-mailu Predplatiteľa e-mailom alebo telefonicky, pokiaľ objektívne okolnosti nebránia Vydavateľovi prijať objednávku. Zmluva o predplatnom sa uzatvára odoslaním objednávky e-mailom Predplatiteľom a jej prijatím Vydavateľom. Podmienky, ktoré obsahujú ďalšie informácie, dostane Predplatiteľ e-mailom s pripojenými Obchodnými podmienkami alebo v listinnej podobe na adresu, ktorú uviedol, a to najskôr pri prvej dodávke tovaru.

Trvanie zmluvy, jazyk zmluvy
Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu určitú, teda na dobu distribúcie kolekcie DISNEY ČAROVNÉ AUDIO ROZPRÁVKY objednané Predplatiteľom (celkom 80 čísel). Predplatiteľ je viazaný Zmluvou o predplatnom po celú dobu distribúcie objednanej kolekcie, pokiaľ Predplatiteľ nezruší Zmluvu o predplatnom.
Zmluva o predplatnom sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Úhrada ceny
Predplatiteľ je povinný prevziať tovar a potom do 14 dní od prevzatia tovaru zaplatiť cenu uvedenú v Zmluve o predplatnom.
Vydavateľ umožňuje platby za predplatné prostredníctvom internetového bankovníctva, bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo online platobnou kartou (kreditnou/debetnou), ak je vydaná v EÚ. Vydavateľ neúčtuje žiadne ďalšie poplatky týkajúce sa spôsobu platby.
Vydavateľ upozorňuje, že v prípade, že si Predplatiteľ zvolil ako spôsob platby ceny platbu prostredníctvom online platobnej karty (kreditnej/debetnej), týmto Predplatiteľ oprávňuje Vydavateľa, aby Predplatiteľovi automaticky účtoval každú dodávku tovaru až do ukončenia Zmluvy o predplatnom. Dodávka je spoplatnená vždy v čase, keď je odoslaná Predplatiteľovi. Predplatiteľ môže zmeniť spôsob platby v Zákazníckom centre na webovej stránke Vydavateľa https://sk-deagostini.custhelp.com.

4. Dodanie tovaru
Dodávka tovaru prebieha v rôznych intervaloch podľa toho, či objednávku periodika Predplatiteľ učinil v predpredaji alebo neskôr v riadnom predaji.
Dodávka tovaru objednaného v predpredaji alebo v riadnom predaji prebieha spravidla v mesačných intervaloch po dvoch (2) na seba nadväzujúcich číslach knižiek, a to až do knižky čísla 16 (vrátane) a následne od čísla 17 v mesačných intervaloch po troch (3) na seba nadväzujúcich číslach knižiek z kolekcie. Posledná dodávka bude zahŕňať štyri (4) nadväzujúci čísla knižiek z kolekcie.
Dodávka tak pozostáva z jedného (1) až štyroch (4) čísiel knižiek, vždy podľa toho, k akému dátumu sa Predplatiteľ k predplatnému prihlásil a či tak urobil v predpredaji alebo neskôr v riadnom predaji. Predplatiteľ si nemôže objednať celú zbierku knižiek naraz, pretože tie sú vydávané postupne a kolekcia je tak vytváraná priebežne. Vydavateľ sa zaväzuje uskutočniť prvú dodávku objednaných a už vydaných čísel danej kolekcie najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky Vydavateľom. Termíny nasledujúcich dodávok určuje Vydavateľ podľa harmonogramu dodávok pre kolekciu.
Zvláštny reproduktor na prehrávanie rozprávok je súčasťou výhradne čísla 2 (2. knižky), nie druhého objednávaného čísla. Pokiaľ si Predplatiteľ objedná číslo 3 (3. číslo) ako prvú objednanú knižku a/alebo knižky nasledujúce, zvláštny reproduktor na prehrávanie rozprávok neobdrží a prehrávanie rozprávok pomocou audiofigúrok tak nebude možné.
Doklady vzťahujúce sa k tovaru odovzdá Vydavateľ Predplatiteľovi pri prevzatí tovaru.
Vydavateľ na požiadanie Predplatiteľa písomne (e-mailom) potvrdí rozsah a trvanie jeho povinností v prípade vadného plnenia a spôsob, akým si môže Predplatiteľ uplatniť práva z vadného plnenia.
V prípade, že sa Predplatiteľ oneskorí s prevzatím tovaru, je Vydavateľ oprávnený po uplynutí dodatočnej lehoty, o ktorej preukázateľne upovedomí Predplatiteľa emailom a v ktorej poskytne Predplatiteľovi novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, odstúpiť od Zmluvy o predplatnom.
Vydavateľ nesie náklady na dodanie tovaru Predplatiteľovi, avšak Vydavateľ doručuje výlučne na adresu na Slovensku.
Keďže si Vydavateľ vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, získava Predplatiteľ vlastnícke právo k tovaru (vydanie knižky, darčekov atď.) až po úplnom zaplatení kúpnej ceny zásielky.
Darčeky ponúkané ako bonus k dodávanému tovaru sa môžu mierne líšiť od darčekov zobrazených v propagačných materiáloch Vydavateľa. Pokiaľ sú zásoby na sklade Vydavateľa vyčerpané, je oprávnený nahradiť darčeky inými darčekmi rovnakej alebo lepšej kvality. Ponuka darčekov môže byť časovo obmedzená. Na darčeky neexistuje právny nárok a nemožno ich vymáhať právne. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo zmeniť poradie, v akom sú darčeky doručované Predplatiteľovi.
V prípade štandardného predplatného obdrží Predplatiteľ ďalej:
s 1. zásielkou: dve zostavy puzzle:– Snehulienka a sedem trpaslíkov, Kniha džunglí,
s 3. zásielkou: hrnček so Šťastíčkom zo 101 dalmatíncov,
s 5. zásielkou: fľaša s Olafom z Ľadového kráľovstva,
so 7. zásielkou: vankúšik s hrdinami z Levieho kráľa,
s 10. zásielkou: batoh s hrdinami z Hľadá sa Nemo.

V prípade prémiového predplatného obdrží Predplatiteľ tiež nasledujúcich modelov v mierke 1:43:
s 12. zásielkou: audiofigúrka Timona a Pumby (z rozprávky Leví kráľ),
s 15. zásielkou: audiofigúrka Lumiére a Cogsworth (z rozprávky Kráska a zviera),
s 18. zásielkou: audiofigúrka Jasmína a Aladin (z rozprávky Aladin),
s 20. zásielkou: audiofigúrka Jaq a Gus (z rozprávky Popoluška),
s 22. zásielkou: audiofigúrka Smejko a Vedko (z rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov)
s 25. zásielkou: audiofigúrka John, Michael a Wendy (z rozprávky Peter Pan),
s poslednou zásielkou: kufrík na prémiové audiofigúrky.

V prípade objednania knižiek a úhrady objednávky online kreditnou kartou od začiatku predplatného, je darčekom k predplatnému (štandardnému alebo prémiovému) pri 13. zásielke: fľaša so Šťastíčkom (z rozprávky 101 dalmatíncov). V prípade objednávky knižiek v predpredaji je darčekom predplatného (štandardného alebo prémiového) s 9. zásielkou: desiatový box so Šťastíčkom (z rozprávky 101 dalmatíncov). Objednávku knižiek v predpredaji môže Predplatiteľ urobiť najneskôr do dvoch týždňov od vydania prvého čísla knižiek. O dátumoch, kedy je možné urobiť objednávku knižiek v predpredaji, bude Vydavateľ informovať na svojich internetových stránkach na adrese https://www.deagostini.com/sk/knihy/carovne-audio-rozpravky-disney.

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Ak si Predplatiteľ už nepraje, aby mu tovar bol naďalej zasielaný, môže Zmluvu o predplatnom kedykoľvek písomne, telefonicky alebo e-mailom zrušiť. Ak Predplatiteľ zruší Zmluvu o predplatnom po prijatí poslednej dodávky tovaru a tento tovar už nebude požadovať, je Predplatiteľ povinný tovar vrátiť. Zrušenie sa nevzťahuje na predchádzajúce dodávky (tovar), za ktoré Predplatiteľ podľa Zmluvy o predplatnom zaplatil.
Predplatiteľ - spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy o predplatnom do 14 dní od prevzatia prvej dodávky tovaru. Za dodržanie tejto lehoty sa považuje, ak Predplatiteľ - spotrebiteľ pošle vyplnený a podpísaný formulár na e-mailovú adresu alebo písomne na adresu Vydavateľa v posledný deň tejto lehoty.
Ak Predplatiteľ - spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o predplatnom, je Vydavateľ povinný bezodkladne vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré obdržal od Predplatiteľa - spotrebiteľa podľa Zmluvy o predplatnom, a to rovnakým spôsobom platby, akým prostriedky od Predplatiteľa – spotrebiteľa obdržal, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy o predplatnom Predplatiteľom. So súhlasom Predplatiteľa - spotrebiteľa môže Vydavateľ vrátiť finančné prostriedky aj iným spôsobom.
V prípade, že Predplatiteľ - spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o predplatnom alebo v prípade zrušenia Zmluvy o predplatnom a vrátenia poslednej dodávky, nesie Predplatiteľ - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru.
Predplatiteľ - spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy o predplatnom, zaslať alebo odovzdať dodaný tovar Vydavateľovi na adresu:

Direct marketing
P.O. Box 56,
820 14 Bratislava 214.

Vydavateľ nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky skôr, ako mu Predplatiteľ - spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal Vydavateľovi.
V prípade, že Predplatiteľ - spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o predplatnom alebo v prípade zrušenia Zmluvy o predplatnom a vrátenia poslednej dodávky je Predplatiteľ - spotrebiteľ povinný vrátiť dodaný tovar kompletný, t. j. spolu s dodaným príslušenstvom (darčeky a pod.) vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a čistý, a pokiaľ možno v pôvodnom obale v stave a hodnote, v akom tovar Predplatiteľ - spotrebiteľ obdržal. Ak Predplatiteľ - spotrebiteľ nie je schopný vrátiť predmetný obsah, má Vydavateľ nárok na finančnú náhradu v obvyklej výške. Predplatiteľ - spotrebiteľ zodpovedá za každú zníženú hodnotu tovaru, ktorá vznikne pri zaobchádzaní s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na povahu a vlastnosti tovaru. V takom prípade je Vydavateľ oprávnený požadovať náhradu škody za zníženie hodnoty tovaru a odpočítať ju od vrátenej sumy.
Informácie týkajúce sa odstúpenia a vzor odstúpenia od zmluvy o predplatnom sú priložené k týmto Obchodným podmienkam.

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia
Kvalita pri prevzatí
Vydavateľ zodpovedá predplatiteľovi, že tovar je v súlade s ust. § 616 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého musí mať tovar požadovanú kvalitu, množstvo, rozmery alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä tovar musí zodpovedať záväzným technickým normám. Vydavateľ zodpovedá Predplatiteľovi za vady, ktoré má tovar ku dňu jeho odovzdania Predplatiteľovi.
Záručná doba tovaru je stanovená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom, v znení platnom v čase uzavretia Zmluvy o predplatnom.
Vydavateľ zodpovedá za tie vady, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru v záručnej dobe 24 mesiacov. V tejto lehote je Predplatiteľ povinný vadu oznámiť, a to bez zbytočného odkladu potom, čo vadu mohol objaviť pri včasnej prehliadke a pri vynaložení primeranej starostlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol produkt používať z dôvodu záručnej opravy produktu.
Pri prevzatí tovaru je Predplatiteľ povinný tovar prezrieť.
Vydavateľ si vyhradzuje právo v prípade predaja použitého tovaru obmedziť záručnú dobu na jej polovicu, teda na 12-mesačné obdobie. V takom prípade Vydavateľ vyznačí toto obdobie na predajnom doklade alebo v potvrdení vydanom Vydavateľom na základe oznámenia Predplatiteľa - spotrebiteľa týkajúceho sa jeho práv vyplývajúcich z vadného plnenia.
Uplynutím vyššie uvedených lehôt nie je možné uplatniť práva vyplývajúce z vadného plnenia voči Vydavateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo tak nie je stanovené príslušným právnym predpisom.
Predplatiteľ berie na vedomie, že ak je v rámci objednávky obdrží akýkoľvek darček, nie je možné reklamovať vadné darčeky do 24 mesiacov od ich prijatia. Predplatiteľ môže nárokovať vady darčekov iba do 14 dní od ich prijatia.

Zákonné práva z vád
Právo Predplatiteľa požadovať záruku od Vydavateľa zaniká:
a. ak Vydavateľovi nebude predložený doklad o kúpe (odporúčame Predplatiteľovi uschovať si kópiu dokladu),
b. po uplynutí záručnej doby,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Predplatiteľom,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prírodného prostredia,
e. neodbornou manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažením alebo použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
g. poškodením tovaru v dôsledku neodvrátiteľných a/alebo nepredvídateľných udalostí, alebo
h. poškodením tovaru náhodným poškodením a náhodným zhoršením kvality, iný neodborný zásah, poškodením počas prepravy, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iný zásah vyššej moci, neoprávnením zásahom do tovaru.
V prípade vady, ktorú je možné odstrániť, má Predplatiteľ - spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Vydavateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predplatiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka iba súčasti veci, výmenu súčasti, ak to Vydavateľovi nespôsobí neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady.
Vydavateľ môže vždy vymeniť chybnú položku za bezchybnú, ak to Predplatiteľovi nespôsobuje vážne ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Predplatiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú Predplatiteľovi aj v prípade odstrániteľných vád, pokiaľ Predplatiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
V prípade iných neodstrániteľných vád má Predplatiteľ právo na primeranú zľavu.
Ak sa tovar predáva za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú zodpovedá Vydavateľ, má Predplatiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
Ak dôjde k výmene tovaru za nový, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru.
Osobitné pravidlá postupu výmeny pri chybách reproduktorov a audiofigúrok:
V prípade vád reproduktora Predplatiteľ spotrebiteľ kontaktuje zákaznícky servis za účelom oznámenia vád reproduktora, načo mu bude zaslaný nový a bezchybný reproduktor, a to nasledujúcim spôsobom: Predplatiteľ spotrebiteľ vráti chybný reproduktor na adresu:

DE AGOSTINI - Direct marketing
PO Box 56
820 14 Bratislava 214

Vrátený reproduktor bude Vydavateľom skontrolovaný a v prípade existencie vady, za ktorú Vydavateľ zodpovedá, bude Predplatiteľovi - spotrebiteľovi zaslaný poštou nový a bezchybný reproduktor. V prípade uznanej, oprávnenej reklamácie reproduktora má Predplatiteľ spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré v súvislosti s reklamáciou mal.

U vadných audiofigúrok sa uplatní rovnaký postup ako pri reproduktore.

7. Podanie, postup a vybavenie reklamácie
Predplatiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a osobitnými právnymi predpismi voči Vydavateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí vadu tovaru, na kontaktnej adrese (osobne alebo prostredníctvom prepravných služieb), telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese Vydavateľa uvedenej v čl. 1 týchto Obchodných podmienok v rámci otváracích hodín Vydavateľa a Vydavateľ na tento účel zabezpečuje prítomnosť zamestnanca oprávneného na prijímanie reklamácií.
Začiatok reklamačného konania je tiež dňom podania reklamácie a jej doručenia Vydavateľovi. Predplatiteľ odovzdá reklamovaný tovar do sídla Vydavateľa (kontaktná adresa uvedená v čl. 1) v otváracích hodinách vydavateľa osobne alebo prostredníctvom prepravných služieb. Vydavateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, kde je prijatie reklamácie možné, t. j. v mieste podnikania vydavateľa v súlade s ust. 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. („zákon o ochrane spotrebiteľa“).
V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Vydavateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej na vybavovanie reklamácií v súlade s ust. 18 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Ak Predplatiteľ - spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Vydavateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Predplatiteľa - spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Predplatiteľa - spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Predplatiteľ - spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Vydavateľom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Vydavateľom; najneskôr však od momentu, kedy Vydavateľ znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Predplatiteľ - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Vydavateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Predplatiteľovi - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom komunikácie na diaľku, je Vydavateľ povinný bezodkladne doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie Predplatiteľovi - spotrebiteľovi; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o reklamácii nie je potrebné doručovať, ak má Predplatiteľ - spotrebiteľ možnosť preukázať reklamáciu iným spôsobom.
Vydavateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Vydavateľom.
Predplatiteľ má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s oprávnenou reklamáciou.
Predplatiteľ nie je oprávnený požadovať záruku za vady, na ktoré bol Predplatiteľ v čase uzavretia Zmluvy o predplatnom upozornený Vydavateľom.

8. Ochrana osobných údajov
Vydavateľ ako správca údajov spracúva údaje získané od Predplatiteľov podľa európskeho nariadenia č. 679/2016 o spracúvaní osobných údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vydavateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Predplatiteľa v rozsahu osobných údajov, ktoré Predplatiteľ poskytuje v objednávkovom kupóne alebo formulári, a to za účelom realizácie objednávky. K osobným údajom Predplatiteľa môžu mať prístup ďalší spracovatelia vydavateľa, ktorí poskytujú dostatočné záruky správneho spracovania údajov (najmä poskytovatelia IT, poskytovatelia softvéru, pošty, kuriéri, administratívni a daňoví poradcovia a ďalší spracovatelia, ktorí uzavreli dohodu o spracovaní upravujúcu práva a povinnosti spracúvania osobných údajov). Osobné údaje Predplatiteľa budú spracované automaticky. Ak Predplatiteľ poskytne svoje osobné údaje v inej ako elektronickej podobe, budú tiež spracované manuálne. Predplatiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, ako aj ďalšie práva stanovené príslušnými právnymi predpismi. Predplatiteľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
Vydavateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Predplatiteľa, ak Predplatiteľ súhlasil (individuálne pre nasledujúce účely a-c) s takýmto spracovaním na účely (a) zasielania marketingovej komunikácie akýmikoľvek prostriedkami (vrátane e-mailu, SMS, MMS, sociálnej siete, mobilných aplikácií , faxu, mailu a telefónu) v súvislosti s jej produktmi a službami, (b) zasielanie oznámení iným spoločnostiam skupiny De Agostini a/alebo iným obchodným partnerom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov pri spracovaní osobných údajov používateľov, na zasielanie marketingovej komunikácie akýmikoľvek prostriedkami (vrátane e-mailov, SMS, MMS, sociálnych sietí, mobilných aplikácií, faxu, pošty a telefónu) v súvislosti s propagáciou a/alebo predajom ich výrobkov a služieb; c) analýzy charakteristík, zvykov a nákupných preferencií , a to aj na účely zasielania vyššie uvedených oznámení. Predplatiteľ môže súhlas kedykoľvek odvolať, ak si neželá dostávať žiadne ďalšie obchodné oznámenia, na e-mailovú adresu získanú v súvislosti s prijatým obchodným oznámením. Za účelom spracovania osobných údajov so súhlasom Predplatiteľa budú tieto osobné údaje postúpené na spracovanie ďalším osobám zo skupiny De Agostini alebo ich obchodným partnerom (vydavateľom, maloobchodom na masovom trhu, predajcom hračiek a distribútorom spotrebného tovaru v súvislosti s ich výrobkami/službami). V takom prípade môže Predplatiteľ požiadať o zoznam týchto subjektov v časti „Kontaktujte nás“.
Predplatiteľ má nasledujúce práva týkajúce sa spracovania jeho práv:
- právo na prístup, čo znamená, že Predplatiteľ má právo vedieť, či sa údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú, a ak áno, právo na prístup k nim (článok 15 GDPR),
- právo na opravu v prípade, že sú osobné údaje nepresné, potom ich musí prevádzkovateľ opraviť (článok 16 GDPR),
- právo požadovať výmaz osobných údajov alebo právo na zabudnutie, a to aj v prípade, že boli osobné údaje zverejnené (článok 17 GDPR),
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR),
- právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Predplatiteľ môže požiadať prevádzkovateľa o zaslanie svojich údajov inému prevádzkovateľa údajov (článok 20 GDPR),
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR),
- právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (článok 22 GDPR),
- právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č. +421 / 2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Predplatiteľ môže dať svoj súhlas v súlade s GDPR alebo iným predpisom o ochrane osobných údajov, so spracovaním svojich osobných údajov na iné marketingové účely (na účely ponúkania tovaru a služieb bez akejkoľvek súvislosti s predplatným podľa týchto Obchodných podmienok) a s prijímaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom kupóne alebo formulári. Predplatiteľ môže ďalej súhlasiť s tým, aby jeho osobné údaje vrátane jeho e-mailovej adresy mohli byť postúpené ďalším osobám zo skupiny De Agostini group alebo ich obchodným partnerom ako správcom osobných údajov a že tieto osoby sú oprávnené ich v rovnakom rozsahu spracovávať na marketingové účely a zasielať obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami Predplatiteľovi.
Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a prijímaním obchodných oznámení nie je podmienkou realizácie objednávky.
Doba spracovania údajov sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých dôvodov zákonného spracovania. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pri spracovaní osobných údajov používateľov, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.deagostini.com/sk/ochrana-osobnych-udajov-pouzivatelov/
Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Riešenie sporov
O sporoch medzi Vydavateľom a Predplatiteľom rozhoduje Slovenská obchodná inšpekcia a príslušné súdy Slovenskej republiky.
V prípade, že Predplatiteľ – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie zo strany Vydavateľa alebo ak sa Predplatiteľ - spotrebiteľ obrátil na Vydavateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, akým Vydavateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Vydavateľ porušil jeho práva, Predplatiteľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Vydavateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Vydavateľ na takúto žiadosť odpovie záporne alebo neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, má Predplatiteľ - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ARS). Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21 / A, P.O. Krabica č. 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk), prípadne môže ísť o inú príslušnú oprávnenú právnickú osobu zapísanú v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je k dispozícii na www.mhsr.sk). Predplatiteľ - spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporov.
Predplatiteľ - spotrebiteľ môže na predloženie návrhu alternatívneho riešenia sporu použiť platformu online na riešenie sporov dostupnú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ostatné
Všetky publikované materiály vo vydaných periodikách podliehajú ochrane podľa autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.). Kopírovanie, šírenie, publikovanie a zmena akýchkoľvek materiálov alebo ich častí na iné ako osobné použitie a ich ďalšie šírenie bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
V prípade, že si Predplatiteľ objedná neobvyklé množstvo tovaru alebo tovaru, ktorý Vydavateľ zvyčajne nemá na sklade, môže Vydavateľ požadovať zloženie zálohy. Vydavateľ bude informovať Predplatiteľa o žiadosti bezodkladne po prijatí jeho objednávky.
Vydavateľ podáva všetky ústne a písomné informácie o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru podľa svojich najlepších vedomostí a informácií získaných vlastnými skúsenosťami alebo informáciami poskytnutými výrobcom alebo dodávateľom.
Ostatné prípady, ktoré nie sú uvedené v obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb., v prípade, že Predplatiteľ nekoná ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128 / 2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších právnych predpisov.
Zmluva o predplatnom a záväzky s ňou súvisiace sa riadia slovenským právom.
Vydavateľ je oprávnený meniť, dopĺňať a zrušiť Obchodné podmienky z dôvodu zmeny technických alebo obchodných podmienok, ako aj z dôvodu zmeny právnych predpisov. Aktuálna verzia obchodných podmienok je k dispozícii na https://www.deagostini.com/sk/knihy/carovne-audio-rozpravky-disney alebo na inej adrese, ktorú vydavateľ oznamuje predplatiteľom. Vydavateľ je povinný oznámiť Predplatiteľovi také zmeny písomne alebo e-mailom najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred ich účinnosťou. Predplatiteľ je oprávnený odmietnuť zmenu Obchodných podmienok tak, aby zároveň došlo k ukončeniu Zmluvy o predplatnom dňom nadobudnutia účinnosti zmenených Obchodných podmienok. Predplatiteľ má právo vypovedať Zmluvu o predplatnom iba v prípade, že Vydavateľ podstatne zmení Obchodné podmienky a takáto zmena predstavuje zhoršenie právneho postavenia Predplatiteľa.

Obchodné podmienky sú platné od 18.07.2021