Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „Ogólne Warunki Sprzedaży”) mają na celu uregulowanie zakupu produktów dokonywanego na odległość za pośrednictwem Internetu ze strony www2.deagostini.com/it/ (dalej „Strona” ).  

2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony to głównie produkty wydawnicze. Wszystkie oferowane produkty są regularnie prezentowane na Stronie w odpowiednich sekcjach i/lub zakładkach (zwanych dalej „Produktami”).  

3. Administratorem i właścicielem Strony jest spółka De Agostini Publishing Italia S.p.A. (zwana dalej „De Agostini Publishing”), z siedzibą przy Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, numer telefonu 22 307 64 59, adres e-mail: bok@deagostini.pl 

4. Wszelkie zakupy Produktów dokonywane za pośrednictwem Strony (zwane dalej Umowami Zakupu) przez użytkowników, którzy uzyskują do niej dostęp (zwanych dalej Klientami), podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży. Umowy Zakupu Produktów są zastrzeżone dla osób, które ukończyły 18 lat.  

5. Każdy warunek, ewentualnie zagwarantowany Klientowi w odstępstwie od Ogólnych Warunków Sprzedaży, będzie ważny tylko po jego uprzednim zatwierdzeniu piśmie przez De Agostini Publishing.  

6. W odniesieniu do Umów Zakupu zawartych z Klientami/konsumentami, zastosowanie znajdują również artykuły 49 do 67, rozdział I, tytuł III, część III rozporządzenia z mocą ustawy nr 206/2005 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.  

6.1.1. De Agostini zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ceny Kolekcji wyłącznie z uzasadnionego powodu, tj. obiektywnej przyczyny konieczności zarządzania zdarzeniami nieprzewidzianymi, które są istotne i pozostają poza kontrolą De Agostini. Za uzasadniony powód można zatem uznać: wzrost kosztów pozyskiwania materiałów i produkcji, kosztów transportu, opłat pocztowych oraz rosnące obciążenia podatkowe. Po jednostronnej zmianie ceny Kolekcji, przekazanej do wiadomości przez De Agostini, Klient ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z Abonamentu na Kolekcje. De Agostini powiadomi o zmianie ceny z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie lub wydaniem takiej zmiany. W celu wykonania prawa do rezygnacji, Klienci muszą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 10.2 poniżej.

7. De Agostini Publishing zachęca każdego Klienta do uważnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży przed dokonaniem każdej operacji zakupu oraz, po zakończeniu procedury zakupu przewidzianej w Witrynie, do wydrukowania ich i zachowania kopii.  

8. De Agostini Publishing może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia modyfikować i/lub integrować treść Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie wprowadzone zmiany i uzupełnienia wejdą w życie z wyłącznym odniesieniem do Umów Zakupu zawartych od daty ich opublikowania na Stronie.  

9. Klient ma prawo do zakupu Produktów na Stronie, szczegółowo zilustrowanych w odpowiednich zakładkach, zgodnie z opisem zawartym w odnośnych kartach informacyjnych, z poszanowaniem procedur dostępu technicznego. Publikacja Produktów zawartych na Stronie stanowi zaproszenie Klienta do sformułowania umownej propozycji zakupu. Przesłane przez Klienta zamówienie ma wartość propozycji umownej i oznacza pełną znajomość oraz pełną akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży. 10. Prawidłowe otrzymanie oferty Klienta zostanie potwierdzone przez De Agostini Publishing automatyczną odpowiedzią przesłaną na podany przez Klienta adres e-mail i będzie miało na celu wyłącznie potwierdzenie prawidłowego otrzymania oferty w systemach informatycznych. Tego typu wiadomość potwierdzająca będzie zawiera numer zamówienia, który będzie używany w późniejszej komunikacji Klienta z De Agostini Publishing. Wiadomość będzie zawierać wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się do weryfikacji ich prawidłowości oraz do niezwłocznego poinformowania De Agostini Publishing o wszelkich poprawkach i/lub zmianach poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta De Agostini Publishing na numer telefonu 22 307 64 59 (koszt połączenia z telefonu stacjonarnego nie jest wyższy niż połączenia telefoniczne z telefonem stacjonarnym w Polsce. Z sieci komórkowej koszt zależny jest od używanego operatora). Usługa jest aktywna od 9:00 do 17:00 bez przerw, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.  

11. Każdą Umowę Zakupu zawartą pomiędzy De Agostini Publishing a Klientem należy uważać za zawartą z chwilą przyjęcia zamówienia przez De Agostini Publishing, co zostanie potwierdzone e-mailem na adres e-mail Klienta. De Agostini Publishing ma prawo przyjąć lub odmówić przyjęcia (według własnego uznania) zamówienia wysłanego przez Klienta, bez możliwości dochodzenia przez niego jakichkolwiek roszczeń lub praw, z jakiegokolwiek powodu, w tym odszkodowania, w przypadku odmówienia przyjęcia.  

12. Wysyłając zamówienie na różne sposoby przewidziane w instrukcji obsługi Strony, Klient oświadcza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu oraz w pełni akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i płatności.  

13. Wszystkie ceny Produktów są wyraźnie wskazane na Stronie i zawierają wyłącznie podatek VAT. 

14. Na Stronie wskazano Produkty dostępne do wysyłki. Dostępność Produktów jest w każdym przypadku okresowo aktualizowana i dlatego może różnić się w zależności od tego, co jest prezentowane na Stronie.  

15. Jeżeli terminy dostawy zamówionego produktu są opóźnione w stosunku do terminów dostaw wskazanych na Stronie przed złożeniem zamówienia, De Agostini Publishing zobowiązuje się powiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta. Do czasu wysyłki przez De Agostini, zakomunikowanej Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, Klient ma prawo w każdej chwili anulować zamówienie lub je zmodyfikować, wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta DeAgostini Publishing, o którym mowa w poprzednim paragrafie 10. 1 

16. Koszt każdej przesyłki, której wysokość może się różnić w zależności od całkowitej kwoty zamówienia, jest wyraźnie wskazany i podany do wiadomości Klienta za pośrednictwem Strony przed zawarciem Umowy Zakupu.  

17. Wizualna reprezentacja Produktów na Stronie, o ile jest dostępna, zwykle odpowiada fotograficznemu obrazowi samych Produktów i ma na celu wyłącznie przedstawienie ich do sprzedaży, bez żadnej gwarancji lub zobowiązania ze strony De Agostini Publishing co do dokładnej zgodności między obrazem przedstawionym na Stronie a rzeczywistym produktem, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiarów i/lub kolorystyki Produktów i/lub ich opakowania.  

18. Płatności w ramach realizacji Umów zakupu określonych za pośrednictwem Strony mogą być dokonywane wyłącznie kartą kredytową, przez platformę PayPal, poleceniem zapłaty na rachunku bieżącym oraz przekazem pocztowym. 

19. Bank obsługujący niezwłocznie zweryfikuje wyłącznie ważność karty kredytowej, a kwotę odpowiadającą każdej wysyłce naliczy dopiero po przygotowaniu Produktów do dostawy przez magazyn DeAgostini Publishing. W takim przypadku Klient ma zatem prawo do anulowania zamówienia – wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta DeAgostini Publishing, o którym mowa w ust. 10 powyżej – bez konieczności dokonywania zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę.  

20. Informacje dotyczące karty kredytowej kupującego Klienta są przesyłane bezpiecznym połączeniem bezpośrednio do strony internetowej instytucji kredytowej zarządzającej transakcją.  

21. De Agostini Publishing zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowych informacji od Klienta lub przesłania kopii dokumentów potwierdzających własność karty kredytowej użytej do realizacji Umowy Zakupu. W przypadku braku przesłania przez Klienta żądanych informacji lub dodatkowej dokumentacji De Agostini Publishing zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia lub odstąpienia od Umowy Zakupu, przekazując jednocześnie Klientowi korespondencję na wskazany przez niego adres e-mail.  

22. Wszystkie dostawy Produktów będą realizowane na koszt i ryzyko De Agostini Publishing. Ryzyko zostanie przeniesione na Klienta z chwilą otrzymania przez Klienta Produktów dostarczonych przez spedytora, przewoźnika lub inną osobę wyznaczoną przez De Agostini Publishing do dostawy.  

23. Koszty wysyłki będą naliczane automatycznie przez Stronę i będą widoczne i znane Klientowi przed wysłaniem zamówienia.  

24. W przypadku każdej Umowy Zakupu zawartej za pośrednictwem Strony De Agostini Publishing wystawi polecenie dostawy lub, w przypadku Klientów (niebędących konsumentami), którzy posiadają i wpisali swój numer VAT w danych osobowych związanych z zamówieniem, fakturę dotyczącą Produktów objętych wysyłką. Polecenie dostawy lub faktura zostaną przesłane przez De Agostini Publishing na adres e-mail wskazany przez Klienta składającego zamówienie, zgodnie z art. 14 rozporządzenia prezydenckiego 445/2000 oraz rozporządzenia z mocą ustawy 52/2004. Do wystawienia faktury zostaną użyte informacje podane przez Klienta w momencie składania zamówienia. Korekta faktury nie będzie możliwa po jej wystawieniu ani też nie będzie możliwe wystawienie faktury po zrealizowaniu zamówienia Klientom, którzy nie podali swojego numeru VAT w momencie składania zamówienia.  

25. Po dostarczeniu Produktów przez spedytora, przewoźnika lub innego agenta wyznaczonego przez De Agostini Publishing Klient jest zobowiązany do sprawdzenia (a) czy liczba dostarczonych paczek odpowiada ilości wskazanej w dokumencie przewozowym oraz (b) czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone lub niezmienione w inny sposób, również w odniesieniu do materiałów pakowych.  

26. W przypadku problemów dotyczących integralności fizycznej, zgodności lub kompletności otrzymanych Produktów, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia nieprawidłowości do Działu Obsługi Klienta DeAgostini Publishing.  

27. W przypadku dostawy zamówionych Produktów kurierem wymagana jest każdorazowo obecność Klienta lub jego przedstawiciela w miejscu przez niego wskazanym. W przypadku nieobecności Klienta (lub jednego z jego przedstawicieli) kurier zostawi awizo, numer telefonu i termin do uzgodnienia innego terminu dostawy. Jeśli druga próba dostawy również się nie powiedzie, Produkty wrócą do magazynów De Agostini Publishing. W tym ostatnim przypadku De Agostini Publishing skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia prawidłowego adresu dostawy.  

28. Przypadki siły wyższej, niedostępność środków transportu, a także nieprzewidziane lub nieuniknione zdarzenia, które powodują opóźnienie w dostawach lub utrudniają lub też uniemożliwiają dostawę lub powodują znaczny wzrost kosztów dostawy obciążających De Agostini Publishing, będą uprawniały De Agostini Publishing do podzielenia, odroczenia lub anulowania, w całości lub w części, przewidzianej dostawy lub też do rozwiązania Umowy Zakupu. W takich przypadkach De Agostini Publishing zapewni terminowe i odpowiednie powiadomienie o swoich decyzjach na adres e-mail wskazany przez Klienta, a ten będzie miał prawo do zwrotu jakiejkolwiek zapłaconej już ceny, z wyłączeniem wszelkich dalszych roszczeń, bez względu na powód, kierowanych w stosunku do De Agostini Publishing.  

29. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Zakupu bez podawania przyczyny i bez konieczności składania wyjaśnień, zgodnie z art. 52 rozporządzenia z mocą umowy nr 206 z dnia 6 września 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, nie później niż 14 dni od daty otrzymania pierwszej wysyłki produktu, przesyłając wewnątrz opakowania wzór formularza odstąpienia lub składając jakiekolwiek inne wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zakupu w Biurze Obsługi Klienta De Agostini pod adresem: De Agostini Publishing Italia S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, adres e-mail: bok@deagostini.pl. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego produktu do De Agostini Publishing w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez De Agostini Publishing oświadczenia o odstąpieniu (termin zostaje zachowany pod warunkiem, że Klient odeśle towar przed upływem 14 dni). W takim przypadku Klient będzie uprawniony do zwrotu całej kwoty ewentualnie zapłaconej za Produkty, o których mowa w Umowie Zakupu będącej przedmiotem odstąpienia, włącznie z kosztami przesyłki, w terminie 14 dni od otrzymania przez De Agostini Publishing oświadczenia o odstąpieniu. Zwroty te będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient przy realizacji początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie uzgodnił inaczej. W każdym przypadku Klient nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów w związku ze zwrotem. Zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia z mocą ustawy nr 206 z dn. 6 września 2005 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, De Agostini Publishing ma prawo wstrzymać zwrot do czasu otrzymania Produktów lub do czasu wykazania przez konsumenta, że ​​zwrócił Produkty, w zależności od tego, która sytuacja wystąpi wcześniej. Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem innym niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i działania samego towaru.  

30. W celu skorzystania z powyższego prawa do odstąpienia od umowy Klient musi przestrzegać następujących warunków i metod: • Zasady odstąpienia od umowy dotyczą Produktu w całości, tzn. Klient będący Konsumentem nie będzie mógł skorzystać z tego odstąpienia ograniczonego do części pojedynczego zakupionego Produktu (np. tylko jeden tom z całej kolekcji); • Produkty stanowiące przedmiot Umów Zakupu, w stosunku do których Klient skorzystał z prawa odstąpienia, muszą być nienaruszone i zwrócone w oryginalnym opakowaniu, kompletne we wszystkich częściach (w tym wszelkie dokumenty pomocnicze). W szczególności w przypadku Produktów składających się z produktów audiowizualnych lub czasopism, plomby opakowań i/lub znaki SIAE nie mogą być zerwane ani usunięte; • zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od De Agostini Publishing, Klient zorganizuje na własny koszt i odpowiedzialność wysyłkę i zwrot Produktów do De Agostini Publishing; • jeśli zwracany Produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, De Agostini Publishing będzie zobowiązane jedynie do powiadomienia Klienta o zdarzeniu w celu umożliwienia mu niezwłocznego złożenia reklamacji w stosunku do wybranego przez niego kuriera (i/lub odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego), któremu zostanie zgłoszone roszczenie.  

31. Klient ma również prawo do dobrowolnego odstąpienia od Umowy Zakupu w dowolnym momencie za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego do Biura Obsługi Klienta na następujący adres: De Agostini Publishing Italia S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, adres e-mail: bok@deagostini.pl. W takim przypadku odstąpienie będzie skuteczne od dnia otrzymania przez De Agostini Publishing ww. zawiadomienia, a skutki odstąpienia nie będą obejmować wysyłek Produktów już dokonanych – i będących w toku – na rzecz Klienta przed tą datą. W związku z tym Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kosztów w odniesieniu do poprzednich Produktów ani obowiązku zwrotu Produktów już otrzymanych i opłaconych.  

32. De Agostini Publishing nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub utratę zwróconych Produktów. Wszelkie związane z tym ryzyko ponosi wyłącznie Klient.  

33. Przez okres dwóch lat od dostawy Produktów De Agostini Publishing ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, zgodnie z art. 130 i 132 rozporządzenia z mocą ustawy nr 206/2005 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w zakresie wszelkich niezgodnościach istniejących w momencie dostawy, ze szczególnym uwzględnieniem Produktów wadliwych lub uszkodzonych.  

34. Klient traci uprawnienia przyznane mu na mocy art. 130 ust. 2 rozporządzenia z mocą ustawy nr 206/2005 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, jeśli nie zgłosi wykrytej niezgodności do De Agostini Publishing w terminie do dwóch miesięcy od daty wykrycia samej wady.  

35. De Agostini Publishing dołoży wszelkich starań, aby na własny koszt wymienić Produkty uszkodzone lub wadliwe na inne o takiej samej jakości i tytule, dostępne w jego magazynach, pod warunkiem, że zostały zwrócone przez Klienta w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli wymiana na ten sam produkt nie będzie możliwa (np. z powodu niedostępności w katalogu produktów), De Agostini Publishing zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za wadliwy produkt, wyłączając jakąkolwiek dalszą odpowiedzialność De Agostini Publishing.  

36. Wszelka korespondencja Klienta z De Agostini Publishing w związku z Umowami Zakupu musi być kierowana do Działu Obsługi Klienta DeAgostini Publishing, o którym mowa w paragrafie 10 powyżej.  

37. Umowa Zakupu między klientem a De Agostini Publishing jest zawierana we Włoszech i podlega prawu włoskiemu.  

38. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Konsumenckiego wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.