WARUNKI SPRZEDAŻY KOLEKCJI WYDAWNICZYCH DE AGOSTINI

Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki sprzedaży na odległość kolekcji wydawniczych, oferowanych przez De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze. Regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.deagostini.com/pl/ określa prawa i obowiązki Kupującego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności De Agostini Publishing Sp. A. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sprzedaż na odległość.

 

1. DEFINICJE

1.1 De Agostini – De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze (28100), Via Giovanni Da Verrazano 15, zarejestrowana w sądzie gospodarczym w Novarze, numer 01398410066. Adres do korespondencji: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa, adres e-mail: bok@deagostini.pl, numer telefonu: 22 307 64 59. Biuro obsługi klienta De Agostini jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -17 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w handlu.

1.2 Konto – indywidualne konto Kupującego umożliwiające korzystanie z usług De Agostini w ramach Serwisu, do którego stosuje się regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://www.deagostini.com/pl/regulamin.

1.3 Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z De Agostini umowę sprzedaży na odległość. Gdy Kupującym nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Kupującego w świetle obowiązującego prawa.

1.4 Płatność cykliczna – płatność za zamówienie dokonywana kartą debetową lub kredytową (z wyłączeniem kart Maestro) lub poprzez PayPal, do których automatycznego obciążania w dniu płatności za daną przesyłkę Kupujący upoważnia De Agostini.

1.5 Kolekcje – kolekcje wydawnicze w ofercie De Agostini. Dostępne Kolekcje, w tym ich opis, ceny oraz dodatkowe warunki z nimi związane określono w Serwisie. Zmiana oferty w zakresie Kolekcji nie stanowi zmiany regulaminu.

1.6 Serwis – strona internetowa, służąca w szczególności do składania Zamówień, której właścicielem i administratorem jest De Agostini, znajdująca się pod adresem: www.deagostini.com/pl/.

1.7 Zamówienie – zamówienie Kupującego w zakresie Kolekcji lub innych towarów lub usług w ofercie De Agostini (o ile ma zastosowanie) złożone w jeden ze sposobów określonych w pkt 4 regulaminu. Zamówienie Kolekcji realizowane jest wyłącznie w formie prenumeraty. Szczegółowe zasady prenumeraty Kolekcji opisane są w Serwisie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 De Agostini realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 De Agostini świadczy usługi zgodnie z regulaminem.

2.3 Na usługi świadczone wyłącznie na podstawie regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia w inny sposób niż opisany poniżej, w szczególności w ramach fizycznej obecności obu stron umowy.

2.4 Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz podanie danych adresowych i numeru telefonu.

2.5 Treści zamieszczone w ramach Serwisu, w tym opisy Kolekcji i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.6 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2.7 Kupujący będący konsumentami lub osobami fizycznymi, które zawarły umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Załączniku 1. Zwrot przesyłki w przypadku odstąpienia należy kierować na adres: FUH Emilia, ul. Badylarska 48, 05-816 Michałowice, Opacz Kolonia.

 

3. OFERTA PREMIUM

3.1 Kupujący składając zamówienie prenumeraty może zdecydować o wyborze dodatkowo płatnej oferty premium dla danej Kolekcji.

3.2 Szczegółowe informacje dotyczące oferty premium dla Kolekcji, w tym jej warunki oraz dodatkowe płatności z jej tytułu opisane są w Serwisie.

 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1 Kupujący może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem 22 307 64 59 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora);
 • internetowo za pośrednictwem Serwisu (www.deagostini.com/pl/);
 • e-mailem na adres: bok@deagostini.pl;
 • wypełniając kupon zamówienia („Kupon”) i przesyłając go pocztą na adres Wydawnictwo De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa, przy czym możliwość zamawiania przy użyciu Kuponu dotyczy wyłącznie Kolekcji dostępnych w ramach sprzedaży kioskowej.

4.2 Zamówienia telefoniczne

 • W przypadku zamówień telefonicznych rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na nagrywanie, nie ma możliwości złożenia Zamówienia telefonicznie.
 • Aby uzyskać połączenie z konsultantem De Agostini Kupujący wybiera tonowo wskazywane mu opcje. Rozmowa z konsultantem może być poprzedzona koniecznością wysłuchania informacji automatycznych.
 • Podczas rozmowy telefonicznej Kupujący i konsultant ustalają szczegóły Zamówienia m.in. jakiej Kolekcji (towaru lub usługi) dotyczy, jaka jest wartość poszczególnych elementów Zamówienia oraz miejsce dostawy. W celu realizacji zamówienia konsultant poprosi Kupującego o podanie danych identyfikacyjnych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz adresu dostawy.
 • Po zakończonej rozmowie De Agostini przesyła Kupującemu informacje niezbędne do finalizacji Zamówienia w tym dokonania płatności.

4.3 Zamówienia przez Serwis

 • W celu złożenia zamówienia przez Serwis Kupujący wypełnia interaktywny formularz zamówienia dostępny na stronie www.deagostini.com/pl/, w którym wskazuje dane identyfikacyjne, adresowe (w tym dla dostawy), numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Składając Zamówienie przez Serwis Kupujący ma możliwość zarejestrowania Konta. W takim przypadku Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w procesie składania Zamówienia.
 • Następnie Kupujący wybiera sposób płatności oraz akceptuje niniejszy regulamin. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Kupującego na przycisk „Zamawiam prenumeratę" (lub analogiczny) widoczny w formularzu zamówienia.
 • Kupujący dokonuje płatności zgodnie z wybranym sposobem i pkt 6 poniżej.
 • De Agostini potwierdza otrzymanie Zamówienia i płatności poprzez wyświetlenie strony potwierdzenia Zamówienia wraz z jego numerem oraz niezwłocznie przesyła Kupującemu w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz opisem dalszych czynności w zakresie jego realizacji.

4.4 Zamawianie przez e-mail

 • W celu złożenia Zamówienia przez e-mail na adres bok@deagostini.pl, Kupujący wskazuje szczegóły Zamówienia, tj. wybrany przez siebie wariant prenumeraty (Premium albo Standard), numer początkowy zeszytu w ramach prenumeraty oraz dane identyfikacyjne Kupującego, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres dostawy.
 • Po otrzymaniu wiadomości e-mail De Agostini przesyła Kupującemu informacje niezbędne do finalizacji Zamówienia w tym dokonania płatności.
 • W przypadku Zamówień przez e-mail, płatność za pierwszą przesyłkę w ramach Zamówienia możliwa jest przelewem z wykorzystaniem blankietu płatności lub przelewem elektronicznym; Kupujący ma możliwość zmiany sposobu płatności za kolejne przesyłki w ramach funkcjonalności Konta; szczegółowe sposoby płatności określa pkt 6 poniżej.
 • W przypadku płatności elektronicznej, brak płatności w ciągu 45 dni od akceptacji Zamówienia przez Kupującego skutkuje anulowaniem Zamówienia. W przypadku nieudanej płatności spowodowanej brakiem środków na koncie Kupującego w ww. okresie Kupujący otrzyma przypomnienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS i listownie o braku środków na koncie, a De Agostini podejmie kolejne próby pobrania płatność.
 • De Agostini potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu w formie wiadomości e-mail oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz opisem dalszych czynności w zakresie jego realizacji.

4.5 Zamawianie przy użyciu kuponu zamówienia

 • W celu złożenia Zamówienia przy użyciu Kuponu Kupujący wypełnia wszystkie puste pola Kuponu, wskazując szczegóły Zamówienia.
 • Kupujący przesyła Kupon do De Agostini pocztą na adres: Wydawnictwo De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.
 • Po otrzymaniu Kuponu De Agostini przesyła Kupującemu informacje niezbędne do finalizacji Zamówienia w tym w zakresie płatności.
 • W przypadku Zamówień przez e-mail, płatność za pierwszą przesyłkę w ramach Zamówienia możliwa jest przelewem z wykorzystaniem blankietu płatności lub przelewem elektronicznym; Kupujący ma możliwość zmiany sposobu płatności za kolejne przesyłki w ramach funkcjonalności Konta; szczegółowe sposoby płatności określa pkt 6 poniżej.
 • De Agostini potwierdza opłacenie Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail.

4.6 Jeżeli wiadomość przesłana przez De Agostini, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym De Agostini.

4.7 Kupujący może zaprzestać kolekcjonowania Kolekcji w każdym momencie, z uwzględnieniem terminów odstąpienia i wypowiedzenia określonych w regulaminie.

4.8 Oferta w zakresie Kolekcji przedstawiona w ramach Serwisu wiąże De Agostini w stosunku do zeszytów począwszy od numeru znajdującego się w sprzedaży kioskowej w tygodniu, w którym Kupujący złożył Zamówienie, aż do końca kolekcji. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie obejmujące zeszyt numeru niebędącego już w sprzedaży kioskowej, numer ten będzie już niedostępny, De Agostini poinformuje o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

 

5. PRZEDSPRZEDAŻ

5.1 De Agostini może oferować określone Kolekcje (lub zeszyty w ramach Kolekcji, na potrzeby niniejszego punktu dalej jako „Produkt”) w ramach przedsprzedaży organizowanej za pośrednictwem Serwisu.

5.2 W ramach przedsprzedaży Kupujący może zarezerwować Produkt, który nie jest jeszcze dostępny w ramach oferty regularnej De Agostini.

5.3 W celu zarezerwowania Produktu Kupujący składa Zamówienie na zasadach określonych w pkt 4 z zastrzeżeniem, że dostępne są jedynie metody składania Zamówień wskazane w pkt 4.1. a-c, a płatność następuje zgodnie z pkt 5.4 w zw. z pkt 6 regulaminu.

5.4 Kupujący opłaca Zamówienie z tytułu rezerwacji Produktu po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.5 poniżej zgodnie z wybranym sposobem płatności.

5.5 De Agostini zrealizuje Zamówienie objęte rezerwacją, gdy tylko Produkt będzie dostępny w ofercie regularnej De Agostini. De Agostini każdorazowo poinformuje Kupującego o terminie realizacji Zamówienia w przedsprzedaży poprzez wiadomość e-mail.

5.6 Szczegółowe zasady rezerwacji Produktów w ramach przedsprzedaży, ich dostępności, zasad i terminów realizacji Zamówień przedsprzedażowych publikowane są w Serwisie.

 

6. CENY I PŁATNOŚCI

6.1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

     6.1.1. De Agostini zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen Kolekcji wyłącznie z uzasadnionych przyczyn wynikających i związanych ze: (i) wzrostem kosztów nabycia materiałów (w szczególności kosztów papieru) i kosztów produkcji, kosztów transportu, opłat pocztowych; (ii) wzrostem stopy inflacji ogłaszanej przez GUS; (iii) zmianą stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski; (iv) zmianą stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Kolekcji; wyłącznie w zakresie i o ile ma to wpływ na cenę Kolekcji. Po ogłoszonej przez De Agostini jednostronnej zmianie ceny Kolekcji Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji z Prenumeraty Kolekcji. De Agostini powiadomi o wszelkich zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie lub wprowadzeniem takiej zmiany. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z Prenumeraty Klienci powinni postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 10.2 poniżej.

6.2 De Agostini bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia dostarcza Kupującemu informacje o łącznej cenie z tytułu Zamówienia oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.

6.3 Koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi De Agostini.

6.4 Kupujący może zapłacić za Zamówienie w następujący sposób:

przelewem z wykorzystaniem blankietu płatności,

kartą kredytową lub debetową (w wyłączeniem Maestro) bądź PayPal.

6.5 De Agostini zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach tych De Agostini poinformuje Kupującego w sposób wskazany w regulaminie.

6.6 W przypadku płatności, o których mowa w pkt 6.4.b. powyżej, brak płatności w ciągu 45 dni od akceptacji Zamówienia przez Kupującego oznacza anulowanie Zamówienia, przy czym w przypadku nieudanej płatności z powodu braku środków na koncie Kupującego w ww. okresie Kupujący otrzyma przypomnienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub listownie o braku środków na koncie, a De Agostini podejmie kolejne próby pobrania płatności.

6.7 Kupujący posiadający zarejestrowane Konto może zażądać wystawienia faktury VAT przy składaniu Zamówienia, podając wymagane dane. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie danych podanych przez Kupującego. Nie ma możliwości zmiany faktury VAT po jej wystawieniu ani wystawienia faktury VAT po realizacji Zamówienia na rzecz Kupującego, który nie zażądał faktury VAT w momencie składania Zamówienia.

Aby zażądać wystawienia faktury VAT po zrealizowaniu Zamówienia, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@deagostini.pl.  W takim przypadku nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT dotyczącej jakichkolwiek przesyłek poprzedzających żądanie wystawienia faktury VAT.

6.8 W przypadku płatności z wykorzystaniem blankietu płatności do każdej przesyłki wysyłanej na adres Kupującego dołączony będzie blankiet płatności opiewający na wartość przesyłki zgodnie z Zamówieniem.

6.9 Zapłata na podstawie blankietu płatności z tytułu otrzymania konkretnej przesyłki powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przelewem albo przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego De Agostini, wskazany na blankiecie płatności.

6.10 W przypadku Płatności cyklicznej, Kupujący przekazuje De Agostini na etapie składania Zamówienia informację o danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz wyraża zgodę na obciążanie wskazanej karty płatniczej lub konta PayPal przez De Agostini w wysokości wynikającej z Zamówienia.

6.11 Złożenie Zamówienia z opcją Płatności cyklicznych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na powiązanie przypisanego do niego Konta z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą lub konto PayPal i umożliwiających De Agostini inicjowanie kolejnych transakcji z użyciem tej karty płatniczej lub konta PayPal. Karta płatnicza lub konto PayPal są identyfikowane na podstawie unikalnego numeru (tzw. token), umożliwiający dokonanie transakcji.

6.12 Płatność cykliczna nastąpi automatycznie w dniu wysłania zamówienia, w którym De Agostini obciąży wskazaną kartę płatniczą lub konto PayPal Kupującego w wysokości odpowiadającej wartości przesyłki zgodnie z Zamówieniem.

6.13 Kupujący ma obowiązek zapewnić, aby w dniu wysłania Zamówienia na wskazanej karcie płatniczej lub koncie PayPal Kupującego znajdowały się środki wystarczające do zrealizowania Płatności cyklicznej.

6.14 Kupujący może wycofać swoją zgodę na Płatność cykliczną w każdym czasie. W celu zmiany Płatności cyklicznej na płatność przy użyciu blankietu płatności Kupujący powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta na adres e-mail: bok@deagostini.pl lub telefonicznie pod numerem 22 307 64 59 .  

6.15 De Agostini nie przechowuje danych kart płatniczych lub konta PayPal, przy użyciu których dokonywane są płatności w ramach Płatności cyklicznych. Dla realizacji Płatności cyklicznej, De Agostini korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Kupujący powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

6.16 Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Kupującego z wybranych form płatności pokrywa De Agostini, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Kupującego.

 

7. DOSTAWA

7.1  De Agostini informuje Kupującego o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy poprzez interaktywny formularz zamówienia dostępny pod adresem www.deagostini.com/pl/ - w przypadku Zamówień internetowych, telefonicznie - w przypadku Zamówień telefonicznych, za pośrednictwem wiadomości e-mail w przypadku Zamówień składanych przez e-mail lub bezpośrednio w kuponie zamówienia. De Agostini informuje Kupującego o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej na początku składania zamówienia.

7.2 Dostawa będzie realizowana przez kuriera, na podstawie umowy między De Agostini a kurierem.

7.3 Dostawa pierwszej przesyłki w ramach Zamówienia realizowana jest najpóźniej w terminie do 16 dni od złożenia Zamówienia przez Kupującego. Kolejne przesyłki realizowane są cyklicznie raz w miesiącu.

7.4 De Agostini będzie wysyłać kolejne przesyłki (lub inne towary – o ile ma zastosowanie) na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu do momentu wysłania wszystkich zamówionych przez Kupującego zeszytów w ramach Kolekcji.

7.5 W przypadku dostawy kurierem Kupujący powinien pokwitować podpisem odbiór przesyłki na dokumencie potwierdzenia doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Niedopełnienie tego obowiązku nie ogranicza ani nie wyłącza praw Kupującego będącego konsumentem związanych z odpowiedzialnością De Agostini za wady rzeczy sprzedanej.

7.6 Wraz z pierwszą przesyłką Kupujący otrzyma w formie pisemnej egzemplarz niniejszego regulaminu.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

8.1 De Agostini ma obowiązek dostarczania Kolekcji (w tym innych towarów – o ile ma zastosowanie) bez wad.

8.2 De Agostini odpowiada względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 ¹ - 556 ³ Kodeksu cywilnego.

 

9 REKLAMACJE

9.1 Kupujący może składać reklamacje dotyczące poszczególnych przesyłek w ramach Zamówienia.

9.2 Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@deagostini.pl bądź korespondencyjnie na adres: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.

9.3 W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowaną przesyłkę, chyba, że reklamacja dotyczy nieotrzymania przesyłki.

9.4 De Agostini ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

9.5 Reklamacje w zakresie realizacji Płatności cyklicznej Kupujący może złożyć na adres e-mail: bok@deagostini.pl.

9.6 Reklamacje w zakresie realizacji Płatności cyklicznej Kupujący może również złożyć bezpośrednio u operatora płatności na zasadach i w terminach wskazanych w stosownym regulaminie.

9.7 Odpowiedź na reklamację przesyłek wysyłana jest na adres e-mail lub w przypadku braku jego wskazania, na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

10 WYPOWIEDZENIE UMOWY

10.1 Kupujący może wypowiedzieć umowę w zakresie prenumeraty Kolekcji (lub każdą inną – o ile ma zastosowanie), z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.

10.2 Kupujący może wypowiedzieć ww. umowę w dowolnej formie, w szczególności:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 64 59;
 • przez wiadomość e-mail: bok@deagostini.pl;
 • na piśmie na adres: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.

 

11. DANE OSOBOWE

11.1 Administratorem danych osobowych jest De Agostini.

11.2 Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.deagostini.com/pl/polityka-prywatnosci.

 

12. Własność intelektualna

12.1 Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu, oferowanych tam Kolekcji (i innych towarów lub usług) i ich poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, ilustracji, zdjęć, materiałów audiowizualnych, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz De Agostini lub innego podmiotu z grupy De Agostini.

12.2 Powielanie, modyfikowanie, przekazywanie, publikowania i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ww. materiałów, w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody De Agostini oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.11.2022.

13.2 Wszelkie stosunki i kwestie wynikające z niniejszego regulaminu oraz umowy między Kupującym i De Agostini podlegają prawu polskiemu.

13.3 De Agostini może dokonywać zmian niniejszego regulaminu z uzasadnionych powodów, w tym w razie potrzeby dostosowania Serwisu do nowego środowiska technicznego, z innych istotnych względów eksploatacyjnych, a także w przypadku zmian w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu oraz zmian przepisów prawa. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Kupującego nabyte przed wejściem w życie zmian.

13.4 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Załącznik 1

Informacja o ustawowym prawie odstąpienia od umowy

 

Postanowienia ogólne

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu konsumentem oraz Kupującemu będącemu osobą fizyczną, który zawarł z De Agostini na odległość umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając De Agostini oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący otrzymał pierwszą przesyłkę z tytułu Zamówienia. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. 

3. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie do De Agostini oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. 

4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu:

przez wiadomość e-mail: bok@deagostini.pl;

pisemnie na adres: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.

6. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm) lub formularza[JK1] , który stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

7. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną De Agostini niezwłocznie potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie na trwałym nośniku (np. e-mail).

 

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

2. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego (o ile ma zastosowanie), jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez De Agostini lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z De Agostini.

3. De Agostini niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności De Agostini dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5. De Agostini może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić przedmiot sprzedaży De Agostini niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży De Agostini.

7. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.