POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wersja z dnia 03/05/23

 

Zobowiązujemy się do ochrony twojej prywatności i zapewnienia pozytywnych i bezpiecznych doświadczeń online. Ta polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje na twój temat, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową https://www.deagostini.com/pl/ („witryna”). Poświęć chwilę, aby ją przeczytać i zrozumieć.

 

Kto jest administratorem twoich danych osobowych? Kim są podmioty przetwarzające?

Administratorem twoich danych osobowych będzie firma De Agostini Publishing S.p.A., z siedzibą pod adresem: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara Italy, dalej „De Agostini” lub „my”.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl lub: De Agostini Publishing Group, Att: Privacy Officer, Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Italy. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania twoich danych osobowych, zapoznaj się uważnie z poniższymi sekcjami niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je zbieramy?

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zbieramy różne informacje na twój temat, w tym:

Dane przekazane bezpośrednio przez ciebie:

a) informacje umożliwiające identyfikację podane podczas procesu rejestracji, tworzenia konta na naszej witrynie lub wypełniania naszych ankiet, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, płeć, przedział wiekowy, hasło, kraj zamieszkania, adres pocztowy, rodzaj zakupionego produktu lub usługi oraz numery telefonu do dostawy;

b) informacje finansowe i dane związane z twoją kartą kredytową w celu zakupu produktów za pośrednictwem naszej witryny; oraz

c) informacje zawarte w korespondencji lub prośbach wysłanych do nas przez ciebie lub przez nas do ciebie w przypadku zgłoszenia problemów z naszą obsługą w witrynie lub zakupionymi produktami.

 

Dane uzyskane z automatycznych systemów śledzenia:

 

Oprócz danych osobowych przekazywanych przez ciebie bezpośrednio i tych wygenerowanych w ramach relacji z tobą, zbieramy dane automatycznie za pomocą plików cookie oraz urządzeń do przechowywania i odzyskiwania danych na temat przeglądania i korzystania przez naszych użytkowników z naszej witryny, naszych e-maili lub wiadomości SMS.

 

W takich przypadkach zebrane informacje dotyczą danych kontekstowych, takich jak:

 

a) informacje na temat korzystania z witryny;

b) informacje nawigacyjne zbierane podczas przeglądania naszej witryny.

Więcej informacji na temat wykorzystywania twoich danych osobowych zbieranych przez pliki cookie i inne systemy śledzenia można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?

a) Cele dotyczące umowy i równoważne:

W przypadku zakupu jednego z naszych produktów lub dołączenia do jednej z naszych usług, w tym usługi Lead Service dotyczącej dostarczania określonych komunikatów na wybrane tematy, rejestracji w naszej witrynie czy utworzenia osobistego konta, będziemy przetwarzać twoje dane osobowe, w celu utrzymania naszych relacji umownych z tobą i zarządzania twoją rejestracją. 

b) Cele wynikające z przepisów prawa:

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

c) Cele marketingowe:

Wyłącznie za twoją uprzednią zgodą, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu przeprowadzania ankiet handlowych i wysyłania do ciebie komunikatów handlowych na temat produktów i usług naszych i firm zewnętrznych, za pomocą środków tradycyjnych i innych, w tym poczty e-mail, wiadomości SMS, MMS, serwisów społecznościowych, aplikacji mobilnych, banerów, zwykłej poczty i telefonu.

Ponadto, o ile nie odmówiłeś(-aś) zgody na zbieranie twoich danych osobowych lub na jakąkolwiek późniejszą komunikację, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu przesyłania do ciebie za pośrednictwem poczty e-mail komunikatów handlowych na temat naszych własnych produktów i usług podobnych do tych, które zostały już przez ciebie zamówione („wyjątek soft opt-in”). 

Ponadto, za twoją wyraźną uprzednią zgodą, twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być przenoszone do innych firm, jak wyjaśniono dalej w sekcji „Komu będą przekazywane twoje dane?”.

d) Cele profilowania

Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe do tworzenia profili w celu dostarczania spersonalizowanych treści i komunikatów marketingowych. Może to obejmować wykorzystanie informacji do analizy twoich preferencji i zainteresowań oraz do przewidywania twoich potrzeb i zachowań. W przypadku wykorzystywania twoich danych osobowych do celów profilowania zrobimy to tylko za twoją wyraźną zgodą. 

e) Cele związane z prawnie uzasadnionym interesem

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe do utworzenia „lekkiego profilu handlowego” w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu analizy twoich cech i preferencji zgodnie z nieinwazyjnymi kategoriami danych osobowych, takimi jak poziom wydatków, zakupiony produkt/usługa, sklep, w którym dokonano zakupu, przedział wiekowy, informacje o twoich zakupach i statusie („cele segmentacji”).

Podobnie, w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem dotyczącym wiedzy na temat zadowolenia naszych klientów lub użytkowników z naszych produktów i/lub usług oraz z poświęconej uwagi, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia lub wysłania do ciebie ankiet dotyczących satysfakcji lub jakości.

Ponadto, w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem dotyczącym celów biznesowych, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań, które są niezbędne dla przenoszenia oddziałów, przejęć, połączeń, podziałów lub innych zmian oraz do wykonywania takich operacji.

Na koniec, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu poprawy twoich doświadczeń jako użytkownika naszej witryny.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?

 

Przetwarzanie twoich danych osobowych w celach umownych lub równoważnych jest niezbędne do wykonania zawartej z tobą umowy. Podobnie przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z przepisów prawa jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. W związku z tym przetwarzanie w celach umownych lub równoważnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, nie będziemy mogli dostarczać produktów lub usług, o które prosisz. 

 

Przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych i profilowania nie jest obowiązkowe i wymaga twojej uprzedniej zgody, która w każdym przypadku może zostać cofnięta. W celach wyjątek soft opt-in, o którym mowa powyżej, odbywa się to zgodnie z lokalnym przepisem wdrażającym art. 13 ust. 2 dyrektywy UE nr 2002/58. Jeśli nie wyrazisz zgody lub w późniejszym czasie zrezygnujesz z naszej komunikacji, nie będziemy mogli przetwarzać twoich danych osobowych do takiego celu marketingowego.

 

Przetwarzanie twoich danych osobowych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (w tym do celów segmentacji) jest funkcjonalne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio wyważonego z twoimi interesami, z uwagi na to, że przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do absolutnego minimum niezbędnego do realizacji takich celów. W celu oceny prawnie uzasadnionego interesu przeprowadzono analizę własnych korzyści jako osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, a także korzyści dla podmiotu danych i/lub stron trzecich, w której stwierdzono, że nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu przeważa nad interesami, prawami i wolnościami podmiotu danych i/lub osób trzecich.

 

Możesz w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, wysyłając wiadomość na adres: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych do takich celów, z wyjątkiem przypadków, gdy wykażemy istnienie prawnie uzasadnionego interesu o charakterze nadrzędnym.

 

W jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe?

 

Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub inny i będziemy je chronić poprzez wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia i zapewnienia poufności danych osobowych. W szczególności wdrażamy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. 

 

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

 

Przechowujemy twoje dane osobowe przez czas absolutnie niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i dalej przetwarzane, w tym przez okres przechowywania wymagany przez obowiązujące przepisy:

  • w odniesieniu do celów umownych lub równoważnych, przez okres trwania relacji, a po jej zakończeniu, przez przewidziany prawem okres, w którym może powstać jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z tej relacji (10 lat);
  • w odniesieniu do celów wynikających z przepisów prawa, przez okres przewidziany przez odpowiednie przepisy dla każdego rodzaju danych osobowych;
  • w odniesieniu do celów marketingowych i segmentacji, przez okres dostarczania ci usługi/produktu i/lub twojej rejestracji w naszej witrynie za pośrednictwem konta i/lub udziału w naszych ankietach handlowych oraz przez 24 miesiące po zakończeniu, dezaktywacji i/lub anulowaniu wyżej wymienionych działań;
  • w odniesieniu do celów profilowania, przez 12 miesięcy od ich zebrania;
  • w odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów, tak długo, jak nie sprzeciwisz się przetwarzaniu, oraz później przez okres, w którym może powstać jakakolwiek odpowiedzialność (3 lata). W przypadku, gdy przetwarzanie ma na celu wykonywanie działań funkcjonalnych do przeniesienia spółki lub działalności, przejęć, połączeń lub innych przekształceń, powyższe okresy przechowywania będą obowiązywać w odniesieniu do głównego przetwarzania.

Dane uzyskane za pomocą plików cookie oraz urządzeń do przechowywania i odzyskiwania danych będą przetwarzane przez okres wskazany w naszej Polityce plików cookie.

Po upływie powyższych terminów dane osobowe będą usuwane/anonimizowane lub agregowane.

 

Komu będą przekazywane twoje dane?

 

Możemy przekazywać twoje dane osobowe tylko w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla każdego rodzaju przetwarzania, w następujących kategoriach podmiotów:

a) pracownicy, współpracownicy i dostawcy firmy De Agostini, w ramach wykonywania swoich zadań i/lub obowiązków umownych oraz w związku z relacjami handlowymi z tobą;

b) poddostawcy i/lub podwykonawcy w ramach działań związanych z dostarczaniem usług i produktów oferowanych przez De Agostini;

c) placówki pocztowe i kurierzy w celu wysyłania i dostarczania produktów zakupionych przez ciebie i/lub innych materiałów związanych z naszymi usługami;

d) doradcy podatkowi, administracyjni i prawni, w zakresie niezbędnym lub funkcjonalnym dla naszej działalności, w sposób opisany powyżej;

e) instytucje finansowe, w celu zarządzania przychodami i płatnościami wynikającymi z realizacji relacji z tobą.

 

Ponadto, za twoją uprzednią zgodą, twoje dane osobowe zebrane w celach marketingowych mogą być przekazywane innym firmom z następujących kategorii: wydawcom, sprzedawcom masowym, sprzedawcom zabawek i dystrybutorom towarów konsumpcyjnych, aby mogły wysyłać ci informacje handlowe na temat własnych produktów i usług, dla których firmy te mogą z kolei przygotować własny profil handlowy z tymi danymi i profilami, a także z twoimi danymi i profilami, które posiadają lub mogą uzyskać; w ten sposób ich komunikaty handlowe mogą zostać dostosowane do ciebie. Możesz zwrócić się do nas o pełną listę firm, którym będą udostępniane twoje dane.

 

Czy twoje dane będą przekazywane za granicę?

 

Informujemy, że zawieramy umowy z dostawcami usług, którzy mogą mieć dostęp do twoich danych osobowych w celu świadczenia takich usług i że niektóre z nich mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

W każdym przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe poza EOG, podejmiemy uzasadnione kroki i zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art. 45 i 46 rozporządzenia UE nr 679/2016 w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”). 

 

Jakie przysługują ci prawa w przypadku przekazania nam swoich danych?

 

Zawsze możesz cofnąć swoją zgodę po jej udzieleniu, a także skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony prywatności, np. możesz uzyskać dostęp do swoich danych, zweryfikować ich zawartość, pochodzenie i prawidłowość, zażądać integracji swoich danych osobowych, ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowane z powodu naruszenia prawa, a także sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach. Oprócz powyższych praw możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych i wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Możesz korzystać z powyższych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl. Odpowiemy w rozsądnym terminie (a w każdym przypadku w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa). 

 

Aktualizacje

 

Niniejszy dokument wejdzie w życie z datą wskazaną w nagłówku.

 

Firma De Agostini może zmienić i/lub zintegrować ten dokument, również w wyniku dalszych modyfikacji i/lub integracji RODO lub innych obowiązujących przepisów krajowych. Zostaniesz powiadomiony z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach, a aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna linkiem https://www.deagostini.com/pl/polityka-prywatnosci. W razie wątpliwości, pytań lub skarg dotyczących zbierania i przetwarzania twoich danych osobowych, możesz skontaktować z firmą De Agostini za pośrednictwem sekcji „Kontakt” w witrynie, pisząc wiadomość na adres: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl.