Regulamin serwisu DeAgostini.com/pl/

Regulamin serwisu DeAgostini.com/pl/

1. DEFINICJE

1.1. De Agostini– De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze (28100), Via Giovanni Da Verrazano 15, zarejestrowana w sądzie gospodarczym w Novarze, numer 01398410066. Adres do korespondencji: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa, adres e-mail: bok@deagostini.pl, numer telefonu: 22 307 64 59.

1.2. Konto – indywidualne konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności w ramach Serwisu, dostępne dla Użytkowników, którzy składają Zamówienie,  do którego stosuje się niniejszy regulamin.

1.3. Serwis – strona internetowa, służąca w szczególności do składania Zamówień, której właścicielem i administratorem jest De Agostini, znajdująca się pod adresem: www.deagostini.com/pl/.

1.4. Usługi – usługi De Agostini świadczone w ramach Serwisu, w tym m.in. usługa dostępu do Konta, składania Zamówień oraz newsletter.

1.5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu w charakterze konsumenta; również rodzic lub osoba będąca opiekunem prawnym nieletniego zarejestrowanego w Serwisie. Rodzic lub opiekun prawny nieletniego zarejestrowanego w Serwisie jest związany niniejszym regulaminem w zakresie czynności, których bezpośrednio dokonuje.

1.6. Warunki sprzedaży – regulaminy sprzedaży na odległość kolekcji wydawniczych oferowanych przez De Agostini w ramach Serwisu lub innych Usług (o ile mają zastosowanie), dostępne pod adresem: www.deagostini.com/pl/.

1.7. Zamówienie – zamówienie Użytkownika dotyczące Usług.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez De Agostini Usług w ramach Serwisu. De Agostini świadczy Usługi zgodnie z regulaminem.

2.2. De Agostini zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z uzasadnionych powodów, w tym w razie potrzeby dostosowania Serwisu do nowego środowiska technicznego, wzrostu liczby Użytkowników, zmian zakresu świadczonych Usług oraz zmian przepisów prawa. Każda zmiana będzie dokonywana z należytym wyprzedzeniem. Zmiana regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Użytkownika nabyte przed wejściem w życie zmian do regulaminu.

2.3. Przedmiotem Usług świadczonych przez De Agostini za pośrednictwem Serwisu są treści o charakterze rozrywkowym, informacyjnym i multimedialnym związane z działalnością Grupy De Agostini. W ramach Serwisu, Użytkownik, który ma zarejestrowane Konto ma możliwość dostępu do nastepujących Usług:

  • komentarz do wpisów na blogach;
  • komentarz tekstowy do wideo, obrazów, ilustracji i rysunków;
  • głosowanie na wideo, obrazy, ilustracje i rysunki;

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3.2. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

3.3. Wszelkie pytania dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.deagostini.com/pl/.

3.4. De Agostini zachęca Użytkowników do przestrzegania zasad dobrego zachowania w internecie (tzw. „Netiquette”) podczas korzystania z Serwisu, które stanowią Załącznik 1 do regulaminu.

3.5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z wyjątkiem kosztów, które wynikają
z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi oraz kosztów, które wynikają ze złożonych przez Użytkownika Zamówień.

3.6. Korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu, lub przepisów prawa może skutkować utratą Konta.

 

4. KONTO

4.1. Korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji Konta, w ramach którego dostępne są m.in. następujące funkcjonalności: aktualizacja danych Użytkownika, monitorowanie przesyłek dla Zamówień, sprawdzanie zawartości kolejnych przesyłek dla Zamówień, zmiana metody płatności, dokonanie zapłaty za bieżącą przesyłkę, kontakt z biurem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy oraz dostęp do dodatkowych treści w zakresie wybranych kolekcji wydawniczych, w tym możliwość komentowania wybranych treści.

4.2. Rejestracja Konta możliwa jest tylko w przypadku złożenia Zamówienia .W procesie składania Zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami w ramach Serwisu – m.in. zostanie poproszony o wskazanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu. De Agostini przesyła Użytkownikowi w wiadomości e-mail link umożliwiający aktywację Konta.

4.3. Nazwa użytkownika i hasło podane przez Użytkownika są poufne i nie mogą być używane przez osoby trzecie w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojej nazwy użytkownika i hasła oraz do niezezwalania osobom trzecim na ich wykorzystanie.

4.4. Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w ramach Serwisu.

4.5. Użytkownik odpowiada za podanie prawidłowych i pełnych danych w procesie rejestracji Konta, w tym dotyczących metod i sposobu płatności oraz adresu i sposobu dostawy oraz ich bieżącej aktualizacji.

4.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą podlegać wyłączeniu Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie, poufność i wykorzystanie swojej nazwy Użytkownika i hasła, a tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie niewłaściwe ich wykorzystanie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić De Agostini na adres De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa [•] –o kradzieży i/lub utracie danych dostępowych (nazwy użytkownika i/lub hasła) i/lub nieuprawnionym ujawnieniu i/lub nieuprawnionym użyciu konta i/lub hasła przez osoby trzecie. Po zgłoszeniu, De Agostini przystąpi do zmiany hasła i poinformuje o tym Użytkownika, który z kolei przystąpi do zmiany hasła lub, według własnego uznania, dezaktywacji konta.

4.7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać dezaktywacji Konta poprzez formularz kontaktowy. De Agostini potwierdza Użytkownikowi fakt dezaktywowania Konta.

 

5. WITRYNY ZEWNĘTRZNE

5.1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może uzyskać dostęp do witryn zewnętrznych, tj. innych witryn internetowych podmiotów trzecich, w tym spółek Grupy De Agostini, które mogą pozostawać poza kontrolą De Agostini („Witryny zewnętrzne”).

5.2.Użytkownik, który zdecyduje się opuścić Serwis, aby uzyskać dostęp do Witryn Zewnętrznych, powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności które mają do nich zastosowanie.

 

6. WYŁĄCZENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. De Agostini może modyfikować, funkcjonalności Serwisu, w tym jego treści zakres Usług i oprogramowanie z uzasadnionych powodów, w tym w razie potrzeby dostosowania Serwisu do nowego środowiska technicznego, z innych istotnych względów eksploatacyjnych, a także w przypadku zmian przepisów prawa. Treści w ramach Serwisu są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub domniemanych z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą podlegać wyłączeniu..

6.2. W żadnym wypadku De Agostini nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie lub nieprawidłowe przestrzeganie przez Użytkownika jakichkolwiek procedur prawnych lub regulacyjnych w odniesieniu do niniejszego regulaminu.

6.3. De Agostini nie może w żaden sposób odpowiadać za treść i/lub reklamy i/lub działanie Witryn zewnętrznych i/lub produktów lub Usług dowolnego typu (w tym handlu elektronicznego) promowanych, oferowanych lub wprowadzanych na rynek w tych witrynach. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą podlegać wyłączeniu De Agostini nie jest w żaden sposób odpowiedzialna, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z zawartością Witryn zewnętrznych lub w związku z zakupami lub korzystaniem z towarów lub Usług wykonywanych za pośrednictwem Witryn zewnętrznych.

W związku z tym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą podlegać wyłączeniu De Agostini nie gwarantuje przydatności do celu informacji o charakterze technicznym lub specjalistycznym, które Użytkownik może znaleźć na lub za pośrednictwem Serwisu lub Usług, ponieważ zawsze i wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie znalezionych informacji przed ich wykorzystaniem w jakikolwiek sposób.

6.4. Ponadto, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą podlegać wyłączeniu, w żadnym wypadku De Agostini nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu i/lub Usług.

6.5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa, w celach zgodnych z prawem, z zachowaniem zasad poprawności i staranności, a w każdym przypadku bez naruszania praw De Agostini lub osób trzecich.

 

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług należy zgłaszać w jeden z następujących sposobów: (a) na adres korespondencyjnyDe Agostini: Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa; (b) telefonicznie pod numerem: 22 307 64 59lub (c) mailowo na adres: bok@deagostini.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail  oraz opis sprawy.

7.3. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest jest w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, ewentualnie w braku jego wskazania w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres koredpondencyjny.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.deagostini.com/pl/.

 

9. Ochrona praw własności intelektualnej

9.1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu lub do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz De Agostini lub jej partnerów.

9.2. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

9.3. Szczegółowe prawa i obowiązki Użytkownika i De Agostini w zakresie praw własności intelektualnej do Serwisu określa Załącznik 1 do regulaminu.

 

10. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Użytkownik, który ma zarejestrowane Konto w Serwisie, może zamieścić opinie na temat Usług poprzez narzędzia dostępne w Serwisie. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie cech lub właściwości Usług lub ich części a także doświadczeń Użytkownika w zakresie korzystania z poszczególnych Usług jak również w zakresie proponowania De Agostini treści kolekcji wydawniczych.

10.2. Użytkownik odpowiada za treść opinii oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli treść opinii narusza przepisy prawa, w tym prawa autorskiego lub jest niezgodna z regulaminem, De Agostini ma prawo zablokowania dostępu do niej w całości lub części.

10.3. Zamieszczając opinię Użytkownik udziela De Agostini niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z tej opinii, w całości lub w części, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:

10.3.1. utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie egzemplarzy opinii dowolną techniką, w tym techniką;

10.3.2. cyfrową, drukarską (np. prasa, plakaty, broszury, billboardy itp.), reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu w pamięci komputera;

10.3.3. wprowadzanie do obrotu;

10.3.4. rozpowszechnianie opinii w inny sposób niż poprzez wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach internetowych De Agostini.

10.4. Jednocześnie Użytkownik:

10.4.1. zgadza się na opracowanie przez De Agostini opinii i wprowadzenie do niej zmian, w szczególności na jej tłumaczenie, przeróbkę lub adaptację, w tym poprzez jej skracanie lub łączenie z innymi opiniami Użytkownika lub opiniami osób trzecich albo wprowadzenie zmian co do formy opinii (np. zmiana czcionki, dodanie lub usunięcie podkreślenia);

10.4.2. upoważnia De Agostini do wykonywania praw zależnych do opinii oraz jej opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

10.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego opinie będą publikowane anonimowo.

10.6. Usunięcie konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia opinii udzielonych przez Użytkownika i opinie te mogą być nadal prezentowane zgodnie z warunkami licencji, o której mowa powyżej.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z regulaminu oraz dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu lub usług jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami - platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

11.3. Regulamin wchodzi w życie 27 listopada 2022 r.

 

Załącznik 1

Zasady Netiquette

ZASADY NETIQUETTE

1.1 De Agostini zaprasza nowych Użytkowników do odwiedzenia Serwisu, w ramach którego może skorzystać m.in. z możliwości przesyłania opinii i publikowania innych treści.

1.2. Użytkownik jest proszony, aby zawsze sprawdzać zawartość treści, które zamierza udostępnić w ramach Serwisu i upewnić się, że są one zgodne z niniejszym regulaminem.

1.3. Użytkownik jest proszony o pisanie jasnych komunikatów.

1.4. Użytkownik jest proszony o niepisanie wielkimi literami tam, gdzie nie jest to konieczne (oznacza to, że krzyczy).

1.5. Użytkownik, który wysyła wypowiedź skierowaną wyłącznie do innego Użytkownika (o ile taka opcja jest dostępna), powinien zawsze pamiętać, że Serwis ma charakter ogólnodostępny, a zatem przesłana wypowiedź będzie widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.

1.6. De Agostini zachęca do szacunku dla innych Użytkowników, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż piszący.