Obchodní podmínky společnosti de agostini publishing s.p.a.

Preambule
Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě smlouvy o dodávce periodika kolekce SHELBY GT-500 formou předplatného a pořadačů na časopisy (dále jen „Smlouva o předplatném“) uzavřené mezi společností De Agostini Publishing S.p.A. (dále jen „Vydavatel“) a zákazníkem (dále jen „Předplatitel“) prostřednictvím internetových stránek Vydavatele na adrese www.deagostini.com/cz/modely/mustang-shelby-gt-500 nebo prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo objednávkového kuponu. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Vydavatele a Předplatitele při objednávce a dodávce předplatného periodik vydávaných Vydavatelem.
Tyto Obchodní podmínky rovněž vymezují a upravují způsob uplatnění práva Předplatitele spotřebitele z vadného plnění Vydavatele (dále jen „reklamace“),/ jakož i postup a vyřízení reklamace Vydavatelem.
V případě objednávky periodika prostřednictvím internetových stránek Vydavatele Předplatitel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vydavatel poskytne Předplatiteli na základě jeho žádosti Obchodní podmínky v papírové podobě.

1. Kontaktní údaje Vydavatele
Název: De Agostini Publishing S.p.A
Sídlo: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Itálie
IČ: 01398410066, italské daňové identifikační číslo: 10253910151, DIČ: CZ684566198
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Novara, Itálie
Telefon: 246 017 120
Email: zakaznicke.centrum@deagostini.cz
Kontaktní adresa (zákaznický servis):
Comdata Czech a.s., P. O. BOX 69 Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10

2. Informace a Ceny
Periodika jsou Vydavatelem vydávána vždy v ucelených kolekcích, přičemž jednotlivá čísla kolekce jsou vydávána postupně pod daným titulem kolekce dle harmonogramu Vydavatele. Dodávku kolekce si Předplatitel může objednat zpravidla od aktuálně vydaného čísla kolekce. Kolekce SHELBY GT-500 se skládá ze 100 čísel periodika a 7 kusů pořadačů na časopis (z toho 1 pořadač zdarma – viz níže). Informace o cenách kolekcí periodik jsou uváděné na internetových stránkách www.deagostini.com/cz/modely/mustang-shelby-gt-500 provozovaných Vydavatelem či v objednávkovém kuponu, popř. sdělené telefonicky v případě objednávky po telefonu nebo v těchto Obchodních podmínkách a jsou aktuální a platné, obsahují DPH a další daně a poplatky (pokud se uplatní), které má Předplatitel zaplatit za daný výrobek a včetně poplatků za dopravu. Ceny vydání časopisů se liší podle předplatného předplatitele. Předplatné může být standardní nebo prémiové. Stanovené ceny jsou smluvními cenami.
Ceny standardního předplatného (včetně DPH):
Číslo 1: 29,- Kč
Číslo 2: 149,- Kč
Číslo 3 a další: 229,- Kč.
Ceny prémiového předplatného (včetně DPH):
Číslo 1: 29,- Kč
Číslo 2: 149,- Kč
Číslo 3 a další: 249,- Kč
Poštovné a balné je zdarma.
Vydavatel upozorňuje, že akční ceny za první a druhé číslo se vztahují k jednotlivým číslům periodik, nikoliv k Předplatitelem prvně objednaným číslům, tj. pokud si např. Předplatitel objedná číslo 9 (9. číslo) jako první objednané číslo, uplatní se běžná cena příslušné standardní (229,- Kč) nebo prémiové (249,- Kč) nabídky, nikoliv akční cena (29,- Kč nebo 149,- Kč).
Speciální propagační ceny jsou platné buď do vyčerpání zásob (s uvedenými informacemi o počtu daných produktů za speciální propagační cenu) nebo po omezenou dobu.
Předplatitel obdrží s třetí dodávkou zboží zdarma pořadač na časopisy (viz níže). Následně přibližně jednou po každých dalších 15 číslech obdrží Předplatitel pořadač na časopisy kolekce (celkově dalších 6 ks pořadačů) za akční cenu 119 Kč/kus. Pořadače na časopisy jsou nedílnou součástí Smlouvy o předplatném, nicméně pokud Předplatitel nemá zájem pořadače dostávat, může kontaktovat zákaznický servis.
Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel a předplatitel nemusí nutně uzavřít smlouvu, zejména pokud je zboží objednáno Předplatitelem za chybnou cenu uvedenou na internetových stránkách kvůli vnitřní systémové chybě Vydavatele, o které je Předplatitel informován Vydavatelem. Předplatitel bere na vědomí, že kupní cena nemůže být ve výše uvedených případech považována za platnou.
Vydavatel si vyhrazuje právo na prohlášení kupní smlouvy za neplatnou v případě zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod. nebo s ohledem na zásah správního nebo soudního orgánu, o kterém Předplatitele informuje Vydavatel.
Uzavřená Smlouva o předplatném je Vydavatelem archivována po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Vydavatel neumožňuje Předplatiteli ani třetí osobě přístup k uzavřeným Smlouvám o předplatném.

3. Uzavření smlouvy
Uzavření smlouvy prostřednictvím internetových stránek Vydavatele
Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném prostřednictvím internetových stránek s Vydavatelem tak, že přijme návrh na uzavření smlouvy na internetových stránkách Vydavatele vyplněním objednávkového formuláře u příslušné kolekce periodika. Předplatitel zvolí počáteční číslo příslušné kolekce periodika, od nějž žádá zahájit dodávku předplatného.
Předplatitel má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil.
Smlouva o předplatném vzniká odesláním objednávky Předplatitelem a jejím přijetím Vydavatelem. Předplatitel odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit cenu uvedenou v objednávce. Vydavatel po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Předplatitelem potvrzení o přijetí jeho objednávky, ledaže by přijetí objednávky bránily objektivní okolnosti na straně Vydavatele. V případě nemožnosti přijetí objednávky o tom Vydavatel bezodkladně informuje Předplatitele.
Uzavření smlouvy po telefonu
Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném s Vydavatelem po telefonu na tel. čísle 246 017 120.
V průběhu hovoru Vydavatel sdělí Předplatiteli alespoň svoji totožnost, popř. adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, cenu zboží včetně všech daní a poplatků, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu a údaj o nejkratší době, po kterou bude Smlouva o předplatném strany zavazovat. Obchodní podmínky obsahující ostatní údaje obdrží Předplatitel emailem v podobě přílohy nebo v papírové podobě na jím uvedenou adresu nejpozději s první dodávkou zboží.
Smlouva o předplatném vzniká sdělením objednávky Předplatitelem a jejím přijetím Vydavatelem.
Uzavření smlouvy prostřednictvím objednávkového kuponu
Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném s Vydavatelem zasláním objednávkového kuponu na kontaktní adresu Vydavatele Comdata Czech a.s., P. O. BOX 69 Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10. Předplatitel do objednávkového kuponu vyplní své údaje včetně tel. čísla a e-mailu a zvolí počáteční číslo příslušné kolekce periodika, od nějž žádá zahájit dodávku předplatného.
Smlouva o předplatném vzniká odesláním objednávkového kuponu Předplatitelem a jeho přijetím Vydavatelem. Předplatitel odesláním kuponu zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit cenu uvedenou v kuponu. Vydavatel po přijetí kuponu neprodleně potvrdí Předplatiteli přijetí jeho objednávky písemně, telefonicky či e-mailem, ledaže by přijetí objednávky bránily objektivní okolnosti na straně Vydavatele. V případě nemožnosti přijetí objednávky o tom Vydavatel bezodkladně informuje Předplatitele.
Předplatitel obdrží Obchodní podmínky elektronickou poštou v podobě přílohy nebo v papírové podobě na jím uvedenou adresu nejpozději s první dodávkou zboží.
Uzavření smlouvy prostřednictvím emailu
Předplatitel může uzavřít Smlouvu o předplatném s Vydavatelem zasláním objednávky na emailovou adresu zakaznicke.centrum@deagostini.cz.
V emailu Předplatitel uvede alespoň své identifikační a kontaktní údaje a název zboží. Vydavatel potvrdí přijetí emailu Předplatitele, a to elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud nenastanou objektivní podmínky, které by přijetí objednávky znemožňovaly. Smlouva o předplatném je uzavřena zasláním objednávky prostřednictvím emailu Vydavateli a jeho následného přijetí Vydavatelem. Předplatitel obdrží Obchodní podmínky obsahující ostatní údaje elektronickou poštou v podobě přílohy nebo v papírové podobě na jím uvedenou adresu nejpozději s první dodávkou zboží.
Doba trvání smlouvy, jazyk smlouvy
Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu distribuce dané kolekce SHELBY GT-500 objednané Předplatitelem (celkově 100 čísel). Smlouva o předplatném zavazuje Předplatitele po celou dobu distribuce dané kolekce objednané Předplatitelem, nedojde-li ke zrušení Smlouvy o předplatném Předplatitelem.
Smlouva o předplatném je uzavírána v českém jazyce.
Úhrada ceny
Předplatitel je povinen zboží převzít a do 14 dnů od převzetí zboží za něj zaplatit cenu určenou ve Smlouvě o předplatném.
Vydavatel umožňuje úhradu předplatného periodika prostřednictvím internetového bankovnictví, bankovního převodu, poštovní poukázky, nebo platební kartou online (kreditní/debetní), pokud je vydaná v EU. Vydavatel nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na určení způsobu platby.
Vydavatel upozorňuje, že v případě, že Předplatitel zvolil jako způsob hrazení ceny prostřednictvím platební karty online (kreditní/debetní), opravňuje tím Předplatitel Vydavatele k tomu, aby mu automaticky účtoval každou dodávku zboží až do zániku Smlouvy o předplatném. Dodávka je účtována vždy v čase, kdy dochází k jejímu odeslání Předplatiteli. Předplatitel může změnit způsob úhrady v zákaznickém centru Předplatitele na jeho webových stránkách https://cs-deagostini.custhelp.com//.

4. Doručování zboží
Doručování zboží probíhá v různých dodávkách podle toho, zda objednávku periodika Předplatitel učinil v předprodeji nebo posléze v řádném prodeji.
Doručování zboží objednaného v předprodeji probíhá zpravidla v intervalech přibližně každých čtyřicet (40) dnů po dvou (2) na sebe navazujících číslech z příslušné kolekce u prvních třinácti (13) dodávek prvních vydaných čísel (tj. do čísla 26.) a následně do čtrnácté (14.) dodávky po čtyřech (4) na sebe navazujících číslech z příslušné kolekce.
Doručování zboží objednaného v řádném prodeji probíhá zpravidla v měsíčních intervalech po dvou (2) na sebe navazujících číslech z příslušné kolekce u prvních pěti (5) dodávek prvních vydaných čísel (tj. do čísla 10.) a následně do šesté (6.) dodávky po čtyřech (4) na sebe navazujících číslech z příslušné kolekce.
Dodávky tak obsahují jeden (1) až čtyři (4) čísla časopisu, vždy dle toho, k jakému datu se Předplatitel k předplatnému přihlásil a zda tak učinil v předprodeji nebo posléze v řádném prodeji. Předplatitel si nemůže objednat celou sbírku najednou, jelikož periodikum je vydáváno postupně a kolekce je tak vytvářena souvisle. Vydavatel se zavazuje uskutečnit první dodávku objednaných a již vydaných čísel dané kolekce nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky Vydavatelem. Termíny následujících dodávek jsou stanoveny Vydavatelem dle harmonogramu dodávek pro příslušnou kolekci. Doklady vztahující se ke zboží předá Vydavatel Předplatiteli při převzetí zboží.
Na základě žádosti Předplatitele Vydavatel v písemné formě (e-mailem) potvrdí, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Předplatitel tato práva uplatnit.
V případě prodlení Předplatitele s převzetím zboží má Vydavatel právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Předplatitele e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Předplatiteli novou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží, od Smlouvy o předplatném odstoupit.
Náklady na dodání zboží nese Vydavatel, avšak Vydavatel doručuje zboží výhradně na adresu nacházející se v České republice.
Vzhledem k tomu, že si Vydavatel vyhrazuje vlastnické právo k produktu (vydání časopisu, dárky), nabývá Předplatitel vlastnické právo až uhrazením plné kupní ceny za dodávku zboží.
Dárky nabízené jako bonusy k dodávanému zboží se mohou mírně lišit od dárků zobrazených v propagačních materiálech Vydavatele. Pokud jsou zásoby Vydavatele vyčerpány, má Vydavatel právo nahradit dárky jinými dárky, a to minimálně ve stejné kvalitě. Nabídka dárků může být časově omezená. Na dárky neexistuje žádný právní nárok a nemohou být právně vymáhány. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo změnit pořadí, ve které zásilce dárky dodá.
Dárky standardního předplatného:
s 1. zásilkou: 2 plakáty s legendárním vozem Shelby GT-500,
s 3. zásilkou: pořadač na časopisy kolekce (nad rámec 6 ks pořadačů, jenž jsou součástí Smlouvy o předplatném),
s 5. zásilkou: elegantní notes s logem Shelby (120 stran),
s 10. zásilkou: hrnek s logem Shelby.
V případě prémiového předplatného obdrží Předplatitel i další dárky:
s 18. zásilkou: tričko s logem Shelby (univerzální velkost),
s 22. zásilkou: kšiltovku s logem Shelby
s poslední zásilce: výstavní podstavec.
V případě objednávky periodika a úhrady objednávky platební kartou od počátku odběru je dárkem předplatného (standardního nebo prémiového) rovněž se 7. zásilkou: podložka pod myš s obrázkem modelu Shelby GT-500.
V případě objednávky periodika v předprodeji je dárkem předplatného (standardního nebo prémiového) rovněž s 13. zásilkou: klíčenku Shelby. Objednávku periodika v předprodeji může Předplatitel učinit nejpozději do dvou týdnů od vydání prvního čísla časopisu. O datech, kdy je možné učinit objednávku knížek v předprodeji, bude Vydavatel informovat na svých internetových stránkách na adrese www.deagostini.com/cz/modely/mustang-shelby-gt-500.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Pokud si již Předplatitel dále nepřeje, aby mu zboží bylo zasíláno, může Smlouvu o předplatném kdykoli zrušit písemně, telefonicky nebo emailem. Pokud Předplatitel zruší Smlouvu o předplatném po obdržení poslední zásilky zboží a nevyžaduje ji, je povinen ji zaslat zpět Vydavateli. Zrušení Smlouvy o předplatném se nevztahuje na předchozí dodávky (zboží), za které Předplatitel zaplatil v souladu se Smlouvou o předplatném.
Předplatitel spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy o předplatném do 14 dnů od převzetí první zásilky zboží. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Předplatitelem spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Vydavatele v poslední den této lhůty.
V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném Předplatitelem spotřebitelem je Vydavatel povinen vrátit všechny peněžité prostředky, které od Předplatitele spotřebitele na základě Smlouvy o předplatném získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Předplatitele spotřebitele od Smlouvy o předplatném. V případě souhlasu Předplatitele spotřebitele mu Vydavatel může peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.
V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném nebo v případě zrušení Smlouvy o předplatném a vrácení poslední zásilky nese náklady spojené s navrácením zboží Předplatitel spotřebitel.
Předplatitel spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o předplatném, Vydavateli zaslat nebo předat dodané zboží na adresu:
Park P3, budova D2
Mail Step a. s.
(pro: DeAgostini shop)
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9

Vydavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Předplatitel spotřebitel zboží předá nebo prokáže jeho odeslání.
V případě odstoupení od Smlouvy o předplatném nebo v případě zrušení Smlouvy o předplatném a vrácení poslední zásilky je Předplatitel spotřebitel povinen vrátit dodané zboží kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím (dárky apod.), včetně veškeré dokumentace, nepoškozené a čisté, a to, pokud možno, v původním obalu ve stavu a hodnotě, ve které Předplatitel spotřebitel zboží obdržel. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Předplatitele možné, má Vydavatel nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši. Předplatitel spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Vydavatel oprávněn vůči Předplatiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
Vzorové odstoupení od Smlouvy o Předplatném je přiloženo k těmto Obchodním podmínkám.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Vydavatel odpovídá Předplatiteli spotřebiteli za to, že zboží v souladu s § 2161 občanského zákoníku v době převzetí Předplatitelem spotřebitelem:
a) má ty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Vydavatel nebo výrobce popsal nebo které Předplatitel spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se hodí k účelu, který pro její použití Vydavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Předplatitel spotřebitel je oprávněn uplatnit u Vydavatele právo z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí zboží.
Výše uvedené se neuplatní v případě vad:
a) na základě kterých došlo k ujednání nižší kupní ceny zboží;
b) vzniklé z opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
c) u použitého zboží odpovídající míře používání a opotřebení, které zboží mělo při převzetí Předplatitelem spotřebitelem;
d) vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti);
e) vzniklé na základě nesprávného užívání, skladování, údržby, neoprávněným zásahem Předplatitelem spotřebitelem nebo mechanickým poškozením.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Předplatitelem spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Předplatitel spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Předplatitel spotřebitel od Smlouvy o předplatném odstoupit. V případě, že se vada týká pouze části věci, může Předplatitel spotřebitel požadovat jen výměnu části věci. V ostatních případech má Předplatitel spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.
V případě odstranitelné vady má Předplatitel spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Smlouvy o předplatném, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
Předplatitel spotřebitel bere na vědomí, že v případě dárků obdržených k objednávce není možná reklamace do 24 měsíců od doručení. Předplatitel spotřebitel má právo reklamovat vadné dárky do 14 dnů od jejich doručení.
V případě zlevněných či použitých produktů, které budou shledány vadnými, se upřednostňuje přiměřená sleva před náhradou.
Pokud Předplatitel spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Předplatitel spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Vydavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Vydavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Předplatiteli spotřebiteli působilo značné obtíže.
Vydavatel není povinen nároku Předplatitele spotřebitele vyhovět, pokud Předplatitel spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo ji sám způsobil.
Zákonná práva z vad
U vad zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost uvedená výše, se uplatní odpovědnost za vadné plnění znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.
Vydavatel odpovídá za tyto vady vzniklé po převzetí u spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě je Předplatitel povinen oznámit vadu Vydavateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
V případě oznámení vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Předplatitel právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) vrácení kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Předplatitel spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě, kdy Předplatitel spotřebitel o vadě na zboží ví a přesto zboží s touto vadou dále užívá, Vydavatel neodpovídá za rozsah poškození, které na tomto zboží tato vada dalším užíváním způsobí.
Vydavatel si vyhrazuje právo zkrátit tuto záruční dobu až na polovinu, tzn. na 12 měsíců, v případě prodeje použitého zboží. V tomto případě vyznačí Vydavatel tuto dobu v prodejním dokladu nebo v potvrzení vydaném Vydavatelem na základě sdělení Předplatiteli spotřebiteli ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění.

7. Uplatnění, postup a způsob vyřízení reklamace
Předplatitel je oprávněn uplatnit reklamaci v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy u Vydavatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží, a to na kontaktní adrese (osobně či prostřednictvím přepravní služby), telefonním čísle či e-mailové adrese Vydavatele uvedené v čl. 1 těchto Obchodních podmínek během jeho provozní doby, přičemž Vydavatel pro tyto případy zabezpečuje během této provozní doby přítomnost pracovníka pověřeného přijímáním reklamací.
V případě, kdy Předplatitel uplatní některé z práv vadného plnění písemně, prostřednictvím přepravní služby nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu zboží, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Nezvolí-li Předplatitel spotřebitel své právo z vadného plnění včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Předplatitel spotřebitel je povinen v případě uplatnění reklamace prokázat nákup zboží.
Vydavatel potvrdí v písemné formě Předplatiteli, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Předplatitel spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Vydavatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Reklamací Předplatitele spotřebitele se Vydavatel zabývá ihned, nebo pokud to povaha věci vyžaduje nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu reklamovaného zboží či služby a potřebná k odbornému posouzení vady. Vydavatel sdělí Předplatiteli, zda bude v daném případě nutné odborné posouzení.
Vydavatel vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů od uplatnění záruky. Po uplatnění záruky může být lhůta 30 dnů na základě dohody mezi Vydavatelem a Předplatitelem prodloužena, avšak nikoliv nepřiměřeně. Po marném uplynutí dodatečné lhůty se vada na věci považuje za prokázanou a Předplatitel má stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Vydavateli nebo do místa určeného k opravě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Vydavatele.
Odmítne-li Vydavatel odstranit vadu věci, může Předplatitel spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Vydavatel se zavazuje o vyřízení reklamace Předplatitele spotřebitele písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS).
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Předplatitel spotřebitel povinen si věc vyzvednout, přičemž záruční doba po dobu, kdy Předplatitel spotřebitel zboží nemohl užívat, neběží. V případě způsobu vyřízení reklamace výměnou zboží neběží Předplatiteli spotřebiteli nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba se prodlužuje pouze o dobu trvání této reklamace.
Je-li reklamace uznána jako oprávněná, náleží Předplatiteli spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

8. Ochrana osobních údajů
Vydavatel, jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje Předplatitelů v souladu s nařízením EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Vydavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Předplatitele v rozsahu osobních údajů, které Předplatitel uvede v objednávkovém kuponu nebo formuláři, pro účely realizace objednávky. Osobní údaje Předplatitele mohou být zpřístupněny ke zpracování jiným osobám, které poskytují záruku za zpracování osobních dat v souladu s právními předpisy (zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé softwaru, pracovníci poštovních služeb, dopravci, provozovatelé, konzultanti a jiné osoby, s kterými byla uzavřena zpracovatelská smlouva upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů). Osobní údaje Předplatitele budou zpracovávány automaticky. Pokud je Předplatitel poskytne v jiné než elektronické formě, budou zpracovávány rovněž manuálně. Předplatitel má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další práva stanovená příslušnými právními předpisy. Předplatitel poskytuje své osobní údaje dobrovolně.
Vydavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Předplatitele pouze s jeho souhlasem (a to pro následující účely pod písmeny a až c) (a) zasílání obchodních sdělení sdělovacími prostředky (včetně emailu, SMS, MMS, sociálních médií, mobilních aplikací, faxu, poštou či telefonicky) v souvislosti s produkty a službami Vydavatele (b) zasílání sdělení dalších společností ze skupiny De Agostini, popř. jejich obchodních partnerů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů - zpracování osobních údajů Uživatelů, a to obchodních sděleních sdělovacími prostředky (včetně emailu, SMS, MMS, sociálních médií, mobilních aplikací, faxu, poštou či telefonicky) v souvislosti s propagací nebo prodejem jejich produktů či služeb (c) analýza vlastností, návyků a nákupních preferencí, a to i za účelem zaslání výše uvedených sdělení. Předplatitel může kdykoliv tento souhlas odvolat, pokud si již dále nepřeje zasílání obchodních sdělení, a to na e-mailovou adresu Vydavatele získanou v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení. Za účelem zpracování osobních údajů budou tyto osobní údaje se souhlasem Předplatitele předány ke zpracování ostatním osobám ze skupiny De Agostini nebo jejich obchodním partnerům (vydavatelům, velkoobchodníkům, prodejcům hraček a distributorům spotřebního zboží v souvislosti s jejich nabízeným zbožím či službami). V takovém případě si Účastník může vyžádat seznam těchto osob v sekci „Kontaktujte nás".
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Předplatitel zejména tato práva:
- právo požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),
- právo požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné, v takovém případě má správce údajů povinnost je opravit (čl. 16 GDPR),
- právo požadovat výmaz osobních údajů a právo být zapomenut, a to i pokud byly zveřejněny (čl. 17 GDPR), - právo požadovat omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
- právo na přenositelnost dat, čímž se rozumí právo požádat správce osobních údajů o jejich zaslání jinému správci (čl. 20 GDPR),
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
- právo nebýt jako subjekt údajů předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR),
- právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, Česká republika, tel. č. + 420 234 665 111, email: posta@uoou.cz.
Předplatitel může dát svůj souhlas podle GDPR nebo jiného právního předpisu o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jiné reklamní účely (za účelem nabízení zboží a služeb nesouvisejících s předplatným dle těchto Obchodních podmínek) a se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém kuponu nebo formuláři Vydavatelem. Předplatitel dále může dát svůj souhlas, že jeho osobní údaje včetně e-mailové adresy mohou být předány dalším osobám ze skupiny De Agostini, popř. jejich obchodním partnerům, jakožto správcům osobních údajů, a tyto osoby je budou moci ve stejném rozsahu zpracovávat pro marketingové účely a zasílat mu obchodní sdělení elektronickými prostředky.
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou realizace objednávky.
Doba zpracování údajů se může lišit ve vztahu k jednotlivým zákonným důvodům. Další informace naleznete v části Zásady ochrany osobních údajů – zpracování osobních údajů Uživatelů dostupné na adrese: https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu/

9. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi Vydavatelem a Předplatitelem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.
Předplatitel spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Předplatitel spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Vydavatelem a Předplatitelem spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.
Předplatitel spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10. Ostatní
Veškeré publikované materiály v rámci vydávaných periodik podléhají ochraně dle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.). Kopírování, rozšiřování, publikování a pozměňování jakéhokoli materiálu nebo jeho části k jinému než osobnímu užití a jejich další šíření je bez písemného souhlasu Vydavatele zakázáno.
Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu zálohy za objednávku zboží, zejména v případě objednávky neobvyklého množství zboží, které nemá Vydavatel běžně skladem. O tomto požadavku Vydavatel informuje Předplatitele bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.
Vydavatel sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.
Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.
Smlouva o předplatném a závazky s ní související se řídí českým právem.
Vydavatel je oprávněn změnit, doplnit či zrušit Obchodní podmínky z důvodů technických nebo obchodních změn, jakož i změn právních předpisů. Aktuální verze obchodních podmínek je přístupná na adrese www.deagostini.com/cz/modely/mustang-shelby-gt-500 nebo na jiné adrese, kterou Vydavatel oznámí Předplatitelům. Vydavatel je povinen tuto změnu oznámit Předplatiteli písemně nebo e-mailem nejméně třicet (30) kalendářních dnů před datem jejich účinnosti. Předplatitel je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek, a to tak, že Smlouva o předplatném bude ukončena současně se vstupem v platnost nových obchodních podmínek. Spotřebitel má právo ukončit Smlouvu o předplatném pouze v případě, že vydavatel podstatně změní obchodní podmínky a tato změna představuje zhoršení právního postavení Předplatitele.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.11.2020