Zásady ochrany osobních údajů zpracování osobních údajů uživatelů

Poslední aktualizace: 26.02.2021
 

De Agostini Publishing S.p.A. ("De Agostini") jednající v charakteru Správce údajů v rámci procesu zpracování osobních údajů tímto informuje Uživatele ("Uživatelé") servisu www.deagostini.com/cz a https://www.deagostini.com/cz ("Servis") o způsobech a možnostech zpracování údajů získaných od Uživatelů Servisu v souladu s novými předpisy Nařízení EU 679/2016 o ochraně osobních údajů ("Nařízení EU o ochraně údajů"), které vstupuje v platnost dnem 25. května 2018.
 

1. Správce a osoba zpracovávající osobní údaje

De Agostini Publishing S.p.A. se sídlem na adrese: Via Giovanni da Varrazano, 15, 28100 Novara, Itálie, je Správcem údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz. Úplný seznam subjektů Zpracovávajících údaje můžete získat odesláním žádosti na výše uvedenou e-mailovou adresu.
 

2. Shromažďované osobní údaje

V souladu s těmito zásadami společnost De Agostini zpracovává osobní údaje získané od Uživatelů, které mohou obsahovat:

a) Osobní údaje a kontaktní informace sdílené Uživatelem po vytvoření Účtu;

b) Údaje spojené s nákupy realizovanými v Obchodě;

c) Údaje týkající se služeb nabízených v Servisu, shromažďované na základě souborů tzv. cookies v souladu se Zásadami cookies dostupnými na adrese https://www.deagostini.com/cz/;

d) Údaje jsou poskytované během žádosti o pomoc nebo dodatečné informace;

e) Údaje poskytované v anketách nebo konkurzech organizovaných společností De Agostini, přičemž tyto zásady budou přiloženy k zásadám zpracovávání osobních údajů v průběhu daného konkurzu;

De Agostini nezpracovává farmaceutické údaje ani jiné zvláštní kategorie údajů uvedené v čl. 9. Nařízení EU o ochraně údajů. Osobní údaje nezletilých jsou zpracovávány způsobem popsaným v čl. 8 těchto zásad.

Výše uvedené kategorie údajů jsou zpracovávány výhradně v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro potřeby popsané v čl. 4 těchto zásad.
 

3. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovány pomocí automatických i jiných způsobů a jsou chráněny díky zavedeným odpovídajícím bezpečnostním prostředkům, které zajišťují ochranu a důvěrnost osobních údajů. Zejména De Agostini čerpá z technických a organizačních prostředků k zajištění toho, aby byly přechovávané, předávané nebo jiným způsobem zpracovávané osobní údaje chráněny proti ztrátě, změně, nepovoleným zveřejněním nebo přístupu k nim.

Pokud není nutné osobní údaje zpracovávat pro účely, kvůli kterým byly shromažďovány nebo na konci doby jejich skladování (v souladu s čl. 10 níže), společnost De Agostini zajistí anonymitu těchto údajů a odstraní identifikační prvky.
 

4. Účely zpracování

Společnost De Agostini vyžaduje od jejích Uživatelů poskytnutí jejich osobních údajů pro následující účely:

a) Umožnění Uživatelům zaregistrovat se na webových stránkách vytvořením osobního účtu; provádění všech činností upravených Podmínkami používání a Podmínkami používání webových stránek, včetně nákupů na těchto stránkách; využívání všech služeb nabízených prostřednictvím stránek, včetně účasti na online soutěžích a hrách a zákaznických službách, a prokázání, uplatnění nebo obhájení nároku vůči Uživateli nebo jiným, zasílání newsletteru (společně definováno jako „Smluvní účely“);

b) Plnění povinností vyplývajících z právních a regulačních předpisů (definovaných jako „Právní účely“);

c) Po udělení souhlasu Uživatele, zasílání marketingových sdělení tradičními a jinými prostředky, včetně e-mailu, SMS, MMS, sociálních sítí, okamžitých komunikátorů, mobilních aplikací, banneru, faxu, pošty a telefonu, propagování a/nebo prodeje produktů a/nebo služeb nabízených společností De Agostini a provádění dalších průzkumů za účelem vyhodnocení spokojenosti Uživatelů se Službami (definováno jako „Marketingové účely“);

d) Po udělení souhlasu Uživatele, zasílání marketingové komunikace od jiných společností skupiny De Agostini a/nebo jiných obchodních partnerů následujících kategorií: vydavatelé, maloobchodníci, prodejci hraček a distributoři spotřebního zboží ve vztahu ke svým výrobkům/službám způsoby uvedenými v předchozím odstavci; Uživatelé si mohou vyžádat seznam těchto partnerů (definováno jako „Marketingové účely třetích stran“);

e) Po udělení souhlasu Uživatele, zasílání obchodních sdělení způsoby uvedenými v bodech c) a d) na základě preferencí, charakteristik a zvyků Uživatele nebo pro potřeby analýzy výše uvedeného (definováno jako „Profilové cíle“);

f) Po udělení souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti De Agostini, zasílání maximálně 3 měsíčních sdělení týkajících se produktů/služeb společnosti De Agostini Uživatelům, kteří jsou vybráni výhradně na základě obecných kategorií, jako je příslušnost k věkové skupině, otevření předchozího newsletteru nebo jejich způsob provádění nákupů (definováno jako „Oprávněný zájem o marketingové účely“);

g) Provádění takových opatření, které jsou funkční pro převod poboček, akvizic, fúzí, divizí nebo jiných změn, a realizování takovýchto činností (definováno jako „Oprávněný zájem o obchodní účely“).
 

5. Právní základ zpracování údajů

Zpracování osobních údajů pro smluvní účely je povinné, protože je nezbytné pro potřeby registrace Uživatele v Servisu, realizace všech činností uvedený v Obecných podmínkách Servisu, provádění on-line nákupů a používání služeb nabízených Servisem.

Zpracování osobních údajů pro právní účely je povinné, protože je vyžadováno právními předpisy. Pokud uživatel nechce, aby byly jeho osobní údaje zpracovávány pro tyto účely, nebude mít možnost zaregistrovat se v servisu ani čerpat ze služeb nabízených společností De Agostini v takovém Servisu.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely společnosti De Agostini pro marketingové účely třetích stran a pro profilové účely není povinné vyžadovat předchozí souhlas Uživatele. Pokud uživatel nevyjádří takový souhlas, společnost De Agostini a jiné subjekty ze společnosti i jejich obchodní partneři nebudou schopni Informovat Uživatele o nejnovějších produktech nebo službách, akcích, individuálních nabídkách, ani nebudou moci organizovat tržní ankety nebo odesílat jiné informační materiály podle potřeb.

Zpracování údajů na základě oprávněného zájmu v marketingových účelech je funkčně spojeno s realizací oprávněného zájmu společnosti De Agostini s příslušným přihlédnutím k zájmu Uživatele a omezení takové zpracování uvedeného v čl. 4.(f); bude realizováno od 25. května 2018 po vstupu Nařízení EU o ochraně údajů v platnost.

Zpracování na základě opodstatněného zájmu pro obchodní účely je realizováno v souladu s čl. 24.1.(d) Zákoníku o ochraně osobních údajů a aby umožnil vedení podnikání společnosti De Agostini a obchodních partnerů v souladu s jejich oprávněného zájmu v souladu s čl. 6.(f) Nařízení EU o ochraně údajů s adekvátním přihlédnutím k zájmům uživatele - takové zpracování je omezeno výhradně oblasti nezbytné k realizaci takového podnikání.
 

6. Předávání osobních údajů

Pro účely uvedené v čl. 4. výše může společnost De Agostini poskytovat osobní údaje uživatelů, ale pouze v rozsahu nezbytném pro daný druh zpracování následujícímu typu subjektů:

a) Zaměstnanci, spolupracovníci a dodavatelé společnosti De Agostini v rámci realizace svých úkolů nebo smluvních závazků, ale také ve spojitosti s obchodními vztahy s Uživateli;

b) Subdodavatelé v rámci aktivit spojených s realizací služeb nebo produktů nabízených společností De Agostini;

c) Jiné subjekty Skupiny De Agostini v Itálii a za hranici vnitrostátního nebo mezinárodního charakteru, uvedené v čl. 7 níže;

d) Poštovní provozovny a kurýři za účelem zasílání a dodávání výroků nakoupených Uživateli nebo jiných materiálů, které jsou spojeny se službami nabízenými společností De Agostini;

e) Právní, administrativní a daňoví poradci v mezích nezbytných pro podnikání společnosti De Agostini nebo s ní funkčně spojení výše uvedeným způsobem;

f) Finanční instituce za účelem spravování příjmů a plateb spojených s realizací smlouvy s uživatelem.

osobní údajů Uživatelů nebudou zveřejněny.
 

7. Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje Uživatelů mohou být libovolně poskytovány za hranice do zbývajících evropských zemí, ale také mimo Evropskou unii, zejména do Ruska, Japonska i USA.

V každém případě předávání osobních údajů společností De Agostini mimo Evropskou unii společnost zajišťuje přiměřené prostředky a odpovídající zajištění, aby byly údaje chráněny v souladu s čl. 44 Zákoníku o ochraně osobních údajů a čl. 45 a 46 Nařízení EU o ochraně údajů.

Uživatelé mají právo získat kopii údajů skladovaných v zahraničí a obdržet informace o místě jejich skladování po zaslání žádosti přímo Správci údajů - kontaktní údaje se nacházejí v čl. 9 níže.
 

8. Osobní údaje nezletilých

Ze služeb nabízených naším servisem můžou čerpat také osoby do 18 let (nezletilé). V takovém případě společnost De Agostini shromažďuje a zpracovává za pro účely a způsobem uvedeným v těchto zásadách v souladu s ustanoveními Nařízení EU o ochraně údajů pro potřeby zpracování osobních údajů nezletilých (čl. 8) a s předchozí shodou rodiče nebo právního zástupce, jehož údaje budou shromážděny za účelem získání takového souhlasu.
 

9. Práva uživatelů

Ohledně svých osobních údajů má Uživatel nárok na následující oprávnění, které může provést zdarma a kdykoli:

a) Získávání potvrzení, zda jsou osobní údaje týkající se uživatele zpracovávány a případně získání přístupu k těmto osobním údajům;

b) Informování o zdroji původu údajů, účelech a způsobech jejich potvrzení, ale také o logice používané automatickými prostředky zpracovávání údajů;

c) Analýza, oprava nebo - na požádání Uživatele - integrování údajů;

d) Odstraňování na požádání, blokování nebo zajištění anonymity údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, případný nesouhlas se zpracováním z právně podložených důvodů;

e) Celkový nebo částečný nesouhlas se zpracováním údajů za účelem přímého marketingu realizovaného automatickými nebo tradičními způsoby;

f) Zrušení souhlasu Uživatele kdykoli, což nebude mít vliv na charakter zpracování v souladu s právem před zrušením souhlasu.

Od 25. května 2018 spolu s výše uvedenými oprávněními budou Uživatelé mít také práva uvedená v čl. 10.(b) níže.

Uživatelé budou moci kdykoli realizovat své oprávnění, změnit kontaktní informace, upozornit společnost De Agostini o změnách a aktualizacích údajů, získávat další informace o zpracování osobních údajů společností De Agostini napsáním na e-mailovou adresu: deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz nebo zavoláním na číslo: 246017120.
 

10. Doba uchovávání a další práva Uživatelů

a) Doba skladování osobních údajů: De Agostini bude skladovat osobní údaje po dobu, která není delší, než je nezbytně nutné k realizaci účelu, k němuž byly shromážděny v souladu s čl. 2 těchto zásad. Níže uvedená období skladování údajů mají použití v závislosti na účelu zpracování:

➢ Osobní údaje jsou shromažďovány pro smluvní účely (čl. 4.a) budou skladovány po dobu dané smlouvy a 10 let po ukončení její platnosti, aby byla prosazována/chráněna práva společnosti De Agostini v soudech a mimo ně v případě vzniku nároku ve spojitosti se smlouvou;

➢ Osobní údaje jsou shromažďovány pro osobní účely (čl. 4.b) budou skladovány v souladu s termíny uvedenými v právních předpisech;

➢ Osobní údaje jsou shromažďovány pro marketingové účely společnosti De Agostini (čl. 4.c) budou shromažďovány po dobu poskytování dané služby, účasti v daném konkurzu nebo procesu sběru a také po dobu 2 let po shromáždění nebo ukončení nabízené služby;

➢ Osobní údaje shromažďované pro marketingové účely třetích stran a pro profilové cíle (čl. 4.d-e) budou skladovány po dobu 12 měsíců po shromáždění;

➢ Osobní údaje shromažďované v souvislosti s oprávněným zájmem o marketingové účely (čl. 4.f) budou skladovány po dobu registrace Uživatele v Servisu do uzavření jeho Účtu nebo ukončení členství v konkurzu nebo procesu shromažďování, ale také po dobu 2 let po vyloučení či deaktivace účtu;

➢ Osobní údaje shromážděné v souvislosti s oprávněným zájmem o obchodní účely (čl. 4.g) budou skladovány po dobu 10 let od jejich shromáždění.

Po uplynutí výše uvedených termínů budou osobní údaje Uživatelů odstraněny, přeměněny na anonymní údaje nebo souhrnné údaje.

b) Dále bude Uživatel oprávněn kdykoli a jakýmkoli způsobem uvedeným v předchozím odstavci k:

➢ Žádost o omezení zpracovávání údajů, pokud (i) je správnost osobních údajů zpochybněna osobou, jíž se týkají, na dobu, která správci umožní ověření správnosti těchto údajů; (ii) je zpracovávání v rozporu s právem a osoba, jíž se údajů týkají, nesouhlasí s odstraněním osobních údajů, požaduje výměnou omezení jejich využití; (iii) společnost De Agostini již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je osoba, jíž se týkají, k zjištění, domáhání nebo ochraně návrhů; (iv) osoba, jíž se údaje týkají, podala stížnost podloženou čl. 21.1 Nařízení EU o ochraně údajů vůči zpracování — do potvrzení, zda jsou právně opodstatněné základy na straně správce nadřazené základům nesouhlasu osoby, které se údaje týkají;

➢ Požadování okamžitého odstranění osobních údajů;

➢ Požadování přenesení osobních údajů.

c) Ohlašování nároků vnitrostátním orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 

11. Aktualizace

Tento dokument vstupuje v platnost od data uvedeného v jeho záhlaví.

De Agostini může zavádět změny tohoto dokumentu a/nebo jej připojovat k jiným dokumentům, mj. z důvodu změn a implementace Nařízení EU o ochraně údajů. Aktualizace a změny budou komunikovány v předstihu a Uživatelé budou mít vždy přístup k aktualizované verzi Zásad na následující adrese https://www.deagostini.com/cz/. V případě jakýchkoli pochybností, otázek nebo stížností týkajících se shromažďování a zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat společnost De Agostini na záložce "Kontakt" v Servisu nebo zatelefonováním na následující číslo 246017120.