VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Článek 1 Všeobecné podmínky

Následující všeobecné podmínky stanovují způsob používání těchto webových stránek (dále jen „stránky“) a všech služeb nabízených prostřednictvím těchto stránek (dále jen „služby“) společnostmi De Agostini Publishing S.p.A., se sídlem v městě Novara, ulici Giovanni da Verrazano č. 15 (dále jen společností „De Agostini“) pro uživatele, který přistupuje na tyto stránky (dále jen „uživatel“, kde uživatelem může být také a případně jeden z rodičů) nebo osoba za uživatele jednající (tedy v případě nezletilého registrovaného uživatele nebo téhož stejného nezletilého uživatele). Rodič, nebo zastupující osoba, nezletilé osoby, která je registrovaným uživatelem služby, podepisuje tyto Všeobecné podmínky pro činnosti, které budou prováděny přímo rodičem / zákonným zástupcem a/nebo nezletilou osobou. Používáním stránek a/nebo služeb se uživatel ve skutečnosti zavazuje souhlasit s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud tedy uživatel nebude souhlasit s těmito Všeobecnými podmínkami zcela nebo zčásti, pak jej společnost De Agostini vyzývá, aby nepoužíval tyto webové stránky nebo služby. De Agostini si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli upravit, doplnit nebo změnit. Uživatel je proto povinen je pravidelně kontrolovat, aby zjistil, zda nedošlo k nějaké aktualizaci.

Článek 2 Webové stránky a služby, podmínky používání a omezení

2.1 Služby poskytované společností De Agostini prostřednictvím těchto webových stránek obsahují herní činnosti, informační a multimediální obsahy, které společnost De Agostini propaguje. Společnost De Agostini nabízí každému uživateli přístup k následujícím službám:

  1. komentovat příspěvky vypsané v blogu;
  2. komentovat texty k videím, obrázkům, ilustracím a kresbám;
  3. hlasovat pro videa, obrázky, ilustrace a kresby;
  4. participovat se na aktivitách komunity (lze přistupovat též do služeb "ugc" (user generated contents) společnosti www.deagostini.cz) tak, že lze:
  5. zaslat grafické soubory, textová videa a fotografie.

2.2 Uživatel je si vědom, že veškeré výdaje související se zařízením a softwarovými programy, nutnými k aktivaci pro stabilní internetové spojení s webovými stránkami www.deagostini.cz, a veškeré náklady spojené s připojením k síti jsou na vrub uživatele.

2.3 Webové stránky a služby jsou určeny pouze pro osobní použití uživatele za předpokladu, že uživatel nevyužívá tyto služby pro vlastní přímé nebo nepřímé komerční zisky a účely, a za předpokladu, že uživatel nebude šířit obsah stránek, ani je nebude měnit, upravovat nebo mazat včetně označení autorských práv, ochranných známek nebo jiných označení výhradního vlastnictví. Uživatel například nesmí upravovat, reprodukovat, duplikovat, kopírovat, distribuovat, prodávat nebo jinak komerčně využívat obsah těchto stránek a nesmí kopírovat, upravovat, dekompilovat a obráceně předělávat (reverse engineering) nebo rozebírat na jednotlivé povely používaný uživatelský software těchto stránek. Krom toho nelze tyto webové stránky a jejich obsah, ani služby používat k nezákonným účelům a uživatel se zavazuje, že neporuší žádná technologická ochranná opatření těchto webových stránek. Uživatel se také zavazuje respektovat práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti De Agostini tak, jak je lépe uvedeno v čl. č.4.1.

2.4 Uživatelské jméno a heslo poskytnuté uživatelem jsou osobní a pro přístup ke službám nemohou být použity nikým jiným. Uživatel se zavazuje uschovat své uživatelské jméno a heslo a neumožní jejich použití třetími stranami.

2.5 Uživatel se zavazuje, že neprovede více než jednu registraci a nebude registrovat účty s cílem zneužíti provozuschopnosti webových stránek. Uživatel se při registraci zavazuje: a) poskytovat pravdivé, přesné, aktualizované a úplné údaje a informace; b) udržovat a aktualizovat registrační údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktualizované a úplné.

2.6 Uživatel je jediná odpovědná osoba za zachování, důvěryhodnost a použití svého uživatelského jména a hesla, a proto bude vždy jedinou osoba odpovědnou za veškerá svá správná a/nebo nesprávná použití, která může provádět. Pokud se uživatel dozví, že došlo k nějakému nesprávnému použití, zavazuje se neprodleně sdělit tuto skutečnost společnosti De Agostini doporučeným dopisem se zpětným doručením a to na adresu: Ufficio Furto e Smarrimento Account Web, De Agostini Publishing S.p.A., Via Tito Speri, 8, 20154 Milano (MI) - ITALY  – spolu s přiložením kopie platného dokladu totožnosti - údaje, které byly odcizeny a/nebo ztráta přístupových údajů (uživatelské jméno nebo heslo) a/nebo neoprávněné vyzrazení a/nebo neoprávněné použití účtu a/nebo hesla třetími stranami. Po obdržení této zprávy se společnost De Agostini zavazuje změnit heslo a sdělí uživateli, který bude moci ještě jednou změnit toto heslo, případně může společnost De Agostini, na základě vlastního uvážení, tento účet deaktivovat. Pokud uživatel neprovede výše uvedené opatření, stane jedinou odpovědnou osobou za veškerá použití jeho uživatelského jména a/nebo hesla a to i v případě zneužití.

2.7 Uživatel může kdykoli požádat o deaktivaci registraci svého uživatelského účtu a to provedením pokynů, které jsou uvedeny na webových stránkách v oddíle popisující podmínky používání (https://www.deagostini.com/it/condizioni-generali/). Po obdržení této žádosti bude účet uživatele deaktivován a obdrží písemné potvrzení o této skutečnosti.

Článek 3 Podmínky používání služeb

Používání některých služeb může být podmíněno tím, že se uživatel musí povinně registrovat podle pokynů, které budou, čas od času, uvedeny na webových stránkách. Osobní údaje uživatele budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách, na které dostanete výzvu od společnosti De Agostini.

3.1 Pravidla chování pro uživatele slušeb ugc společnosti www.deagostini.cz

Při účasti na službách UGC společnosti www.deagostini.cz se uživatel zavazuje dodržovat následující pravidla:
Je zakázáno vyvíjet jakýkoli druh iniciativy, jako mohou být protesty, výtisky, organizace peticí, vytváření nových stránek nebo fór, které jsou namířené na společnost De Agostini, atd., bez písemného souhlasu moderátorů De Agostini. Je zakázáno zveřejňovat:
- soukromé e-mailové adresy
- telefonní čísla nebo soukromé adresy
Každý uživatel, v souladu s italským právem a s mezinárodními zákony, se výslovně zavazuje, že nebude zasílat zprávy, jejichž obsah lze považovat za pomlouvačný, urážlivý, obscénní, úrážlivý vůči svobodě náboženského vyznání, škodlivý pro soukromí osob nebo v každém případě nezákonný.
Je výslovně zakázáno zveřejňovat komentáře, jejichž obsah by byl podle následujícího:
- urážlivé citáty proti institucím nebo náboženským vírám, což platí pro jakékoli víry. Je zakázáno komentovat sarkastickým, posměšným, svatokrádežským a hanlivým způsobem
- rasistický nebo jakýkoliv naznak kulturní podřadnosti či nadřazenosti jedné rasy, národa nad ostatními
- podněcování k násilí a páchání trestných činů
- pornografický materiál a odkazy na webové stránky, které jsou zakázané pro osoby mladší 18 let
- politické, stranické nebo frakční propagandistické zprávy. Nejsou tedy povoleny ani zprávy, které obsahují myšlenky nebo prohlášení jasně odkazující na politické ideologie
- obsah, který by byl v rozporu s naléhavými důvody porušení veřejného pořádku a morálky
- obchodní sdělení a ziskové činnosti, jako jsou sázení, soutěže, aukce, ekonomické transakce
- neověřené a/nebo neprokazatelné tvrzení a proto nespolehlivé
- dokumenty, jejichž obsah je chráněn autorskými právy, čímž by došlo k porušení zákonu o autorských právech
- reklama, propagační zprávy, řetězce nebo produkty typu finančních letadel a zprávy o adresách internetových stránek, které nesouvisejí s tématy, o kterých se jedná
- obecně vše, co spadá pod definici „spamování“
Pokud by se uváděly výňatky z oficiálních informačních stránek, deníků, novin, časopisů, je nutné uvést zdroj, aby nedošlo k porušení týkajícího se autorského práva.
Není dovoleno:
- odesílat zprávy, které obsahují urážky apod., a to jak mezi registrovanými uživateli služeb, tak vůči dalším subjektům.
- uvádět témata, která by byla považována za nevhodná s celkovou etikou služeb, a v rozporu s dobrým vkusem nebo v každém případě urážlivá vůči ostatním uživatelům
- vyžadovat informace pro komerční účely
Porušení těchto pravidel bude mít za následek neschválení nebo odebrání zaslaných dokumentů uživateli.
V každém případě je závažné nebo opakované nevhodné chování považováno za porušení těchto pravidel a vede k pozastavení nebo zrušení registrace odpovědného uživatele.
Rovněž uvádíme, že:
Společnost De Agostini nemůže v žádném případě nést odpovědnost za obsah uživatelem zaslaných materiálů a vyhrazuje si právo smazat jakoukoli zprávu nebo obsah, který bude považovat za nevhodný nebo v rozporu s dobrými mravy této služby, aniž by převzala jakoukoli povinnost.
Každý účastník přebírá plnou trestní a občanskoprávní odpovědnost vyplývající z nezákonného obsahu vlastních dokumentů a ze škod, které mohou být požadovány v souvislosti s jejich zveřejněním třetími stranami.
Společnost De Agostini si vyhrazuje právo zakázat uživateli účast na službách UGC a následné zrušení účtu uživatele, pokud se dozví nebo na základě svého jediného a nepochybného úsudku zjistí, že uživatel porušil, nebo porušuje, ustanovení těchto Všeobecných podmínek, jakož i aktuální legislativu.
Společnost De Agostini spoléhá na zdravý rozum uživatelů a má za účel zajistit, aby byl prostor služeb příjemný a aby se konaly schůzky podle zdravých mravů společnosti takovým způsobem, aby byla aktivita moderování minimální.

3.2 Pravidla etikety
De Agostini zve nové uživatele, aby si přečetli obsah uvedený na webových stránkách na adrese www.deagostini.cz ještě předtím, než vůbec budou zasílat nějaké příspěvky, aby se seznámili s prostředím a aby se co nejlépe seznámili se službami UGC.
Než budete cokoliv odesílat, žádáme Vás, abyste si ještě jednou přečetli Vaši zprávu a ujistili se, že je obsah v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
Žádáme Vás, abyste psali srozumitelné zprávy.
Nedoporučujeme používáni velkých písmen ve zprávě, protože psaní velkými písmeny ve zprávách znamená, že křičíte. Uživatel, který zasílá příspěvek určený výhradně jinému uživateli, musí mít na paměti, že služby, které jsou poskytnuté na webové stránce www.deagostini.cz jsou veřejné, tedy každý zaslaný příspěvek bude veřejně přístupný.
De Agostini Vás žádá, abyste plně respektovali ostatní uživatele, zejména ty, kteří mají odlišné názory od odesilatele původní zprávy.

3.3 Moderování a přístup ke službámDe Agostini si vyhrazuje právo aktivně kontrolovat všechny zveřejněné zprávy všech uživatelů moderovací aktivitou, a to před, během a po zveřejnění. Za tento účel budou moderovaný: přezdívky, zaslané komentáře a obsahy dokumentů UGC.
Moderování bude prováděna prostřednictvím moderátorů.
Moderátor má právo: schvalovat/nesouhlasit s jednotlivými obsahy dokumentů UGC, které byly zaslány uživatelem, mazat jednotlivé komentáře a zprávy, pozastavovat nebo mazat uživatele, upravovat podmínky nebo fungování služeb. Upravovat UGC dokumentaci, která byla odeslaná uživatelem.
Moderátory může jmenovat a odvolat výhradně společnost De Agostini. Uživatel souhlasí s tím, že moderátoři služeb mohou vykonat jejich rozhodnutí podle jejich uvážení, bez námitek a kdykoli to považují za nutné.
Vždy bude přijat obsah, který bude v souladu s celkovou publikační a vydavatelskou činností a aktivitami společností skupiny De Agostini Editore. Obsah, který nebude v souladu s pokyny stanovenými těmito Všeobecnými podmínkami, bude odmítnut."

Článek 4 Práva týkající se duševního a/nebo průmyslového vlastnictví - Převod práv

4.1 Veškerý obsah webových stránek - což zahrnuje, ale neomezuje se na loga, obrázky (kresby a/nebo video a ikonografické dokumenty, včetně fotografií), zvuky, hudba, softwary, texty, ikony, grafiky, databáze a použité softwarové programy na těchto webových stránkách, zdrojové kódy, aplikační projekty, vzorce a algoritmy - jsou majetkem společnosti De Agostini nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony v oblasti autorského práva, ochranných známek, patentů a též zákonů v oblasti duševního a/nebo průmyslového vlastnictví. Zejména, pojmenované značky, jejich znak a/nebo de facto zaregistrované značky a názvy společnosti De Agostini a/nebo produktů nebo služeb společnosti De Agostini jsou majetkem společnosti De Agostini a nelze je žádným způsobem používat, aniž by předem společnost De Agostini nevystavila písemný souhlas. Uživatel si je vědom, že veškerý obsah uvedený v reklamách, bannerech a reklamních tlačítkách nebo v prezentovaných informacích uživateli při použivaní služeb, nebo prostřednictvím jakýchkoli inzerentů, je chráněn autorskými zákony, ochrannými značkami, patenty a dalšími právy týkající se duševního a/nebo průmyslového vlastnictví. Jakékoli používání, které nebylo dříve písemně povoleno společností De Agostini, nebo v nějakém odlišném případě od ustanovení těchto Všeobecných podmínek - příklady, které nevylučují všechny aspekty, mohou být úpravy, distribuce, přenos a reprodukce obsahu stránek a/nebo služeb - jsou přísně zakázány, zákonem sankcionovány a mohou být postihnuty příslušným soudem.

4.2 Uživatel jako autor a/nebo tlumočník zaslaných příspěvků do De Agostini pomocí webových stránek www.deagostini.cz a jejich nahráním a zveřejněním v rámci používaných služeb, zůstává vlastníkem všech práv duševního a/nebo průmyslového vlastnictví. Přijetím Všeobecných podmínek uživatel uděluje společnosti De Agostini celosvětovou, nevýhradní licenci bez časových omezení a s právem poskytování další licence uživatelem přenášených a nahraných příspěvků společnosti De Agostini pomocí webového rozhraní společnosti. Na základě této licence bude mít De Agostini právo na:
- opravovat, jakýmkoli způsobem reprodukovat, komunikovat, přenášet a/nebo šířit přenášené příspěvky (i) jakýmikoli prostředky a/nebo systémem pro přenos a šíření, stávajícím nebo v budoucnosti vynalezeným, i když budou mezi sebou integrovány a sbíhající se (Web-TV, Web-vysílání), a proto jsou zde pouze uvedeny jako příklad: v televizi (bezplatná televize, placená televize, placená služba, blízké video na vyžádání, video na vyžádání atd.), rádiem, v kině (divadelní, nedivadelní, veřejné video atd.), audiovizuální (domácí video, domácí zábava a komerční video, videokazety, videomagnetické pásky, videodisky, laserové disky, CD, CD-ROM, Cdi, DVD, atd., které mohou nebo nemusí vyžadovat použití počítače pro zpracování a/nebo vývoj a/nebo šíření), prostřednictvím počítačové sítě (také prostřednictvím internetu a intranetu) a telefonu a (ii) pomocí jakéhokoli nástroje pro přenos, šíření a příjem, současného nebo v budoucnosti vynalezného (například: satelit, optický kabel, telefonní kabel, drát, Hertzové vlny atd.) a (iii) v jakékoli formě a způsobu, proto zde uvedeny pouze jako příklad, v jasném, podmíněném přístupu, v kódované a/nebo šifrované formě, zdarma a/nebo placeně, analogově a/nebo digitálně, multimediální a/nebo interaktivní (CD-ROM, Cdi, mikrodisky, herní platformy jako Sony, Playstation, Sega Saturn, laserový disk, digitální pásky, DAT, Video CD, Photo CD, MP3); a (iv) s využitím jakékoli technologie (bezdrátové, atd.) a protokolu (IP, GSM, GPRS, Umts), které jsou v současnosti nebo budou vyvíjeny, a (v) pro příjem na jakémkoli terminálním zařízení, i když v současné době neexistuje (obrazovky televizorů, displeje osobních počítačů, pevné a mobilní telefony, displeje telefonu, video);
- zveřejňovat, reprodukovat v nejširším slova smyslu, včetně tedy tzv. odvozených a souvisejících práv, přepisovat, vykonávat, zastupovat, prodávat, pronajímat, půjčovat a překládat do jakéhokoli jazyka;
- reprodukovat a publikovat obrázky nebo jiné části v brožurách, časopisech, albech, sbírkách, produktech atd., rovněž v rámci komerčních iniciativ (propagace, merchandising, atd.);
- vkládat události, soutěže o ceny, hry, programy, různé pořady, titulky a rozlišovací znaky (obrazové nebo slovní); - zpracovávat a transformovat, uchovávat v databázi i za účelem poskytování telekomunikačních služeb, provádět škrty, úpravy a/nebo doplňky, vkládat nebo nahrazovat mluvený komentář a/nebo zvukové stopy;
- provádět nejširší reklamní využití, a proto je zde uvedeno pouze jako příklad, přerušovat použitím a pouštěním reklam, billboardů, znělek, promo reklam, deníků, oznámení, zpráv, znělek a reklamních a nereklamních log, dalších forem a propagačních aktivit;
- přenášet a všemi případy používat klipy, výňatky, sekvence a/nebo obrázky i pro realizaci složitých nebo jiných děl, jako jsou například speciály, zákulisí, promo akce, formy reklam. Uživatel se rovněž zříká práv stanovených v článcích 38 a 42 autorského zákona, pokud by je chtěl uplatnit.

4.3 Uživatel rovněž povoluje využití jména, hlasu, životopisných údajů a obecněji image uživatele a jeho následných produktů společnosti De Agostini a těm, kterým to právo přísluší, za účelem propagace a inzerce jakéhokoli díla a/nebo produktu společnosti De Agostini, která by chtěla a může jakýmkoli způsobem a opatřením používat dílo i k reklamním nebo propagačním účelům jakéhokoli jiného díla, vyhotovené práce, produktu, služby a rozlišovacích znaků vedoucích ke společnosti De Agostini a těm, kterým to právo přísluší, podle způsobů a/nebo reklamních voleb společnosti De Agostini a/nebo těm, kterým to právo přísluší, pokud jej budou považovat za vhodnější. Za tímto účelem opravňuje De Agostini a ty, kterým to právo přísluší, přímo nebo nepřímo propojovat/vázat obrázky s jinými prvky/programy jakéhokoli druhu v majetku společnosti De Agostini a těch, kterým to právo přísluší (které samozřejmě nesmí poškozovat morální práva uživatele).

4.4 Uživatel se zaručuje, že přenesený příspěvek je originálním a exkluzivním dílem, že nebyl odvozen od žádného díla nebo produktu třetích osob bez jejich souhlasu, že žádným způsobem neporušuje práva, majetek ani osobní vlastnictví třetích stran, kde se tyto třetí strany (nebo ty, které vykonávají rodičovskou moc) jakýmkoliv způsobem podílely na příspěvku a již souhlasily s veškerými potřebnými povoleními (včetně oprávnění k používání hudebního komentáře, u kterého se uživatel také zavazuje zaslat seznam použitých skladeb, dobu jejich trvání a příslušné autory), že příspěvek neobsahuje obscénní, rasistický, diskriminační obsah, ani žádným jiným způsobem není v rozporu s platným veřejným pořádkem nebo veřejnou morálkou, přičemž se uživatel zavazuje odškodnit společnost De Agostiniho a ty, kterým to právo přísluší, za každý případ, v němž by se prokázalo, že jedno nebo více z uvedených prohlášení a záruk jsou konkrétně nepravdivé nebo nepřesné.

4.5 Uživatel rovněž prohlašuje, že nikdy nebude požadovat cokoliv od společnosti De Agostini a od těch, kterým to právo může příslušiti, z důvodu, že jim byly zaslány příspěvky a za jejich případné jakékoli použití ve smyslu těchto Všeobecných podmínek, přičemž neodvolatelně bere na vědomí, že každý možný nárok je třeba chápat jako již široce odměňovanou možnost vidět vlastní příspěvek příspěvkem, který je již používaný společností De Agostini a těmi, kterým to právo přísluší, dle těchto Všeobecných podmínek.

Článek 5 Odkaz

Prostřednictvím webu a/nebo používáním služeb je možné prohlížet odkazy jiných webových stránek nebo jiných webových zdrojů. Uživatel tedy může prostřednictvím výše zmíněných odkazů opustit web a přistupovat k dalším webům, které se odkazují na společnosti skupiny De Agostini nebo dokonce na třetí strany (dále uvedené jen jako „externí webové stránky“, které se vyznačují jiným názvem domény). Je možné, že obsah a/nebo služby externích stránek nejsou vedené společností De Agostini, tedy platí, že:
i) informace a názory vyjádřené na externích stránkách nemusí nutně odrážet postavení společnost De Agostini, ani je nelze přičítat a ani považovat za schválené společností De Agostini;
(ii) může se stát, že obsah a/nebo služby externích stránek nebudou v souladu s příslušnými předpisy nebo jsou vedené jinak, než jak je tomu pro stávající webové stránky a zabudované služby;
(iii) pokud uživatel přistupuje prostřednictvím odkazů na externí stránky partnerských zahraničních webových stránek De Agostini nebo třetích stran jiné než italské národnosti, řídí se obsah a/nebo služby těchto zahraničních externích stránek platnými mezinárodními předpisy, které lze v daném čase uplatnit.
De Agostini proto vyzývá uživatele, který se rozhodne přejít z webových stránek společnosti De Agostini na jiné externí webové stránky, aby si vždy přečetl právní upozornění a zásady týkající se ochrany osobních údajů všech externích webových stránek, ke kterým přistupuje.

Článek 6 Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti - Záruky

6.1 De Agostini může čas od času upravovat, přesouvat, mazat nebo přidávat části vlastních webových stránek včetně veškerého obsahu, služeb a softwaru. Obsah a dokumentace uvedené na vlastních webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a bez jakýchkoli záruk. Společnost De Agostini nezaručuje, ani neposkytuje žádná prohlášení ohledně použití nebo výsledků použití obsahu uvedených na vlastních webových stránek a/nebo týkající se služeb, pokud jde o správnost, přesnost, spolehlivost nebo jiné. Veškerá dokumentace uvedená na vlastních webových stránkách se považuje za aktualizovanou k původnímu datu vydání. To, že se na vlastních webových stránkách nachází dokument, neznamená, že informace v něm obsažené nebyly změněny nebo nahrazeny následnými událostmi nebo následně publikovaným dokumentem. Společnost De Agostini nemusí povinně aktualizovat informace nebo obsažená prohlášení na vlastních webových stránkách, a proto tyto informace nebo prohlášení nemohou být považovány za aktuální v momentě, kdy uživatel na tyto stránky přistupuje. Navíc, jakákoli část materiálů dostupných na webu může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

6.2 Uživatel si musí pravidelně přečíst Všeobecné podmínky a zjistit jejich případnou aktualizaci. Jakákoli odpovědnost společnosti De Agostini vůči uživateli v souvislosti se změnami podmínek používání a/nebo služeb je vyloučena.

6.3 Uživatel, aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné ustanovení uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, výslovně uznává a prohlašuje, že: používání služeb UGC společnosti www.deagostini.cz je na své vlastní a výlučné riziko a tato služba je poskytována společností De Agostini za předpokladu výlučného a úplného převzetí odpovědnosti ze strany uživatele. Tímto společnost De Agostini odmítá a je osvobozená od jakéhokoli druhu odpovědnosti a záruky, výslovné nebo implicitní, včetně záruky stálého budoucího provozu, kvality nebo množství služeb. Společnost De Agostini nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztrátu dat, informací, škody způsobené zpožděním nebo ztrátou jakékoliv příležitosti, nepřesné nebo nezjištěné informace, omezení nebo ztráty přístupu, potíže nebo problémy jakéhokoli druhu, chyby, neoprávněného použití během přístupu k ugc službám nebo v souvislosti s jinými formami interakce v rámci poskytnutých služeb. V žádném případě nemůže být společnost De Agostini odpovědná za selhání nebo nesprávné plnění jakéhokoli právního nebo regulačního postupu ze strany uživatele v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami. Společnost De Agostini není žádným způsobem odpovědná za obsah a/nebo reklamy a/nebo provoz externích webových stránek a/nebo za produkty nebo služby jakéhokoli druhu (včetně elektronického obchodování), které jsou na nich propagovány, nabízeny nebo komerčně nabízeny. Uživatel proto bere na vědomí, že společnost De Agostini není v žádném případě přímo ani nepřímo odpovědná za jakoukoli škodu, která by uživateli vznikla v souvislosti s obsahem externích webových stránek nebo v souvislosti s nákupy, či používáním zboží, či služeb prováděných prostřednictvím těchto externích webových stránek.

6.4 Jakákoli oznámení, rady, konzultace nebo informace, ať už v písemné nebo ústní formě poskytnuté uživateli nebo získané a vydedukované uživatelem prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb, nezakládají žádnou záruku, ani jinou povinnost ze strany společnosti De Agostini. Proto společnost De Agostini nezaručuje, že uvedené informace lze považovat za vhodné pro účely technického typu nebo odborné povahy, které může uživatel najít na/nebo prostřednictvím stránek a/nebo služeb, přičemž za ověření nalezených informací odpovídá vždy a pouze uživatel a to před jakýmkoli použitím. Proto, se zvláštním zřetelem na obchodní nebo finanční údaje uvedené na těchto webových stránkách, vyzývá společnost De Agostini uživatele, aby si přečetl oficiální a aktualizované finanční zprávy, které společnost De Agostini zpřístupnila veřejnosti, aniž by se v jakémkoli případě spoléhal na obsah a oznámení na těchto webových stránkách a/nebo ve službách.

6.5 V rozsahu povoleném zákonem vylučuje společnost De Agostini všechny možné záruky, uvedené nebo implicitní, včetně implicitních záruk kromě jiných, potenciálního komerčního využití, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Společnost De Agostini nezaručuje správnost, přesnost, úplnost nebo užitečnost uvedených informací na vlastních webových stránkách. Společnost De Agostini nezaručuje, že provoz vlastních webových stránek a/nebo služeb bude nepřetržitý nebo že budou bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že služby, stránky nebo serverové počítače, které ji zpřístupňují, nebudou obsahovat viry ani jiné škodlivé prvky. Veškerý obsah a/nebo dokumentace stažená nebo jinak získaná z webových stránek, ze služeb nebo prostřednictvím nich, je získáván na základě výlučného uvážení a výhradního rizika uživatele, který je výlučně a jedině odpovědný za jakékoli poškození svého vlastního počítače nebo za jakoukoli ztrátu dat v důsledku stažení takového obsahu a/nebo dokumentace nebo použití těchto webový stránek a/nebo služeb, a proto se má za to, že v případě chyb a/nebo škodlivých událostí nepřebírá společnost De Agostini žádné náklady v případě využití servisních služeb, oprav a úprav. Kromě případů, kdy došlo k úmyslnému zneužití nebo hrubé nedbalosti, nebude společnost De Agostini v žádném případě odpovědná za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití, selhání nebo znemožněného použití webových stránek a/nebo služeb.

Článek 7 Vyloučení odpovědnosti

Uživatel se zavazuje používat webové stránky a služby výhradně v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem pro zákonné účely, v souladu s pravidly správnosti a pečlivosti a v každém případě bez porušení práv společnosti De Agostini nebo třetích stran. Uživatel plně přebírá veškerou odpovědnost v souvislosti se svým chováním, které se promítne při používání těchto webových stránek nebo služeb (například: videa, fotografie, komentáře, data nebo texty zaslané prostřednictvím služeb nebo webů), vyloučením odpovědnosti a bez náhrady škod ze strany společnosti De Agostini před jakoukoli následnou žádostí o náhradu škody, nároků nebo nároků třetích stran za fakta, která vedou přímo k uživateli, nebo v každém případě, osobám jím zmocněných k přístupu na tyto webové stránky nebo ke službám.

Článek 8 Služby za úplatu nebo nákup zboží

V případě předplatných služeb za úplatu nebo nákupu zboží uživatelem se kromě těchto Všeobecných podmínek vždy použijí platné Zvláštní podmínky týkající se vybraných služeb nebo předem zvoleného produktu. Uplatňují se přitom zákony pro smlouvy na dálku, a to podle legislativního nařízení č. 206 ze dne 6. 9. 2005 (z italského „spotřebitelského zákoníku“).
 

Článek 9 Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto Všeobecné podmínky se řídí italským právem. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek, s nimi souvisejících nebo v každém případě týkajících se webových stránek nebo služeb vydá konečné rozhodnutí výlučně příslušný soud v Miláně.