VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") upravují prodej a nákup zboží, který se uskutečňuje na dálku prostřednictvím internetu, z webové stránky https://www.deagostini.com/cz/ (dále jen "Webová stránka").

2. Na Webové stránce jsou nabízena především periodika a související zboží. Veškeré nabízené zboží je řádně specifikováno na Webové stránce v příslušných sekcích a/nebo na příslušných stránkách (dále jen "Zboží").

3.  Vlastníkem a současně prodávajícím je společnost De Agostini Publishing S.p.A. (dále jen "De Agostini"), se sídlem Sídlo: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Italy, IČ: 01398410066, Tel. číslo: 246 017 120, E-mail: zakaznicke.centrum@deagostini.cz, Kontaktní adresa: Comdata Czech a.s., P. O. BOX 69 Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10.

4. Jakékoliv objednávky Zboží (dále jen "Objednávky"), které uživatelé (dále jen "Zákazníci") učiní prostřednictvím Webové stránky, se řídí výlučně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávky mohou na Webové stránce učinit pouze osoby starší 18 let, které jsou k tomu oprávněny ze zákona. Odesláním Objednávky proto potvrzujete, že (i) jste právně způsobilí k uzavírání závazných smluv; (ii) je vám nejméně 18 let a (iii) souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Jakýkoliv nárok, který bude poskytnut Zákazníkovi a bude se odchylovat od těchto Všeobecných obchodních podmínek (tj. bude nad jejich rámec), je závazný pouze tehdy, pokud jej společnost De Agostini písemně schválí.

6. Společnost De Agostini žádá každého Zákazníka, aby si před každým nákupem pečlivě přečetl Všeobecné obchodní podmínky, přičemž po dokončení nákupu Zákazníci obdrží Všeobecné obchodní podmínky jako součást Objednávky v podobě přílohy elektronickou poštou.

7. Společnost De Agostini může obsah Všeobecných obchodních podmínek kdykoli a bez předchozího upozornění změnit a/nebo doplnit. Veškeré provedené změny a doplňky však nabývají účinnosti výhradně ve vztahu k Objednávkám učiněným po dni jejich zveřejnění na Webové stránce.

8. Zákazník může zakoupit Zboží na Webové stránce, kde lze nalézt jeho vyobrazení a detailní popis v jednotlivých sekcích obsahujících příslušné informace, a to prostřednictvím níže uvedeného postupu. Umístěním Zboží na Webovou stránku učinila společnost De Agostini pouze výzvu Zákazníkovi k podání smluvní nabídky na koupi. Teprve Objednávka odeslaná Zákazníkem je smluvní nabídkou a znamená plné seznámení se s Všeobecnými obchodními podmínkami a jejich přijetí.

9. Společnost De Agostini následně potvrdí přijetí nabídky Zákazníka automatickou odpovědí zaslanou na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem, přičemž toto potvrzení je možné vykládat jako pouhé potvrzení řádného přijetí nabídky v rámci informačních systémů. V této potvrzovací zprávě bude uvedeno číslo objednávky, které bude Zákazník používat při jakékoli následné komunikaci se společností De Agostini. Potvrzení bude dále obsahovat veškeré údaje zadané Zákazníkem, který se zavazuje ověřit jejich správnost a neprodleně kontaktovat společnost De Agostini o nutnosti případných oprav a/nebo změn, a to prostřednictvím Zákaznického servisu společnosti De Agostini na telefonním čísle 246 017 120. Tato služba je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hodin s výjimkou státních svátků.

10. Smlouva o předplatném se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí Objednávky společností De Agostini, které bude potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka (dále jen „Smlouva o předplatném“). Společnost De Agostini je oprávněna podle svého uvážení Objednávku zaslanou Zákazníkem přijmout nebo odmítnout, aniž by Zákazník mohl v případě nepřijetí Objednávky vznášet jakékoli nároky nebo uplatňovat práva jakéhokoli druhu, včetně náhrady škody.

11. Odesláním Objednávky jakýmkoliv způsobem uvedeným v návodu umístěním na Webových stránkách Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi poskytnutými v průběhu nákupního procesu a plně souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a platebními podmínkami.

12. Všechny ceny Zboží jsou jasně uvedeny na webových stránkách a jsou vždy včetně DPH. Společnost De Agostini si vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu Kolekce pouze z oprávněného důvodu, tj. oprávněného důvodu zvládnutí nepředvídatelných situací, které mají významný dopad a které společnost De Agostini nemůže ovlivnit. Za legitimní důvod lze považovat: zvýšení nákladů na nákup materiálu a výrobu, nákladů na dopravu, poštovné, zvýšení míry inflace a národních úrokových sazeb. Po jednostranné změně ceny Kolekce oznámené společností De Agostini má zákazník právo bezplatně zrušit Objednávku Kolekce. Společnost De Agostini poskytne s přiměřeným předstihem oznámení o změně ceny před datem účinnosti nebo vydáním takové změny. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy by Zákazníci měli postupovat podle pokynů uvedených v bodě 28 níže.

13. Na Webové stránce je nabízeno Zboží, které je možné dodat ihned po uzavření Smlouvy o předplatném, a Zboží, které je možné si objednat dopředu. Dostupnost Zboží je v každém případě pravidelně aktualizována, a proto se může lišit od dostupnosti uvedené na Webové stránce před objednáním.

14. Pokud se dodací lhůta objednaného Zboží prodlouží oproti dodacím lhůtám uvedeným na Webové stránce před objednáním, společnost De Agostini se zavazuje o této skutečnosti dopředu informovat Zákazníka e-mailem na jím uvedenou adresu. Do doby, než je Zákazníkovi e-mailem sděleno potvrzení o dodání, má Zákazník právo kdykoli zrušit nebo změnit Objednávku, a to výhradně kontaktováním Zákaznického servisu společnosti De Agostini, uvedeného v odstavci 9 výše.

15. Cena za dodání Zboží, která se může lišit v závislosti na celkové výši Objednávky, je jasně uvedena a sdělena Zákazníkovi prostřednictvím Webové stránky před odesláním Objednávky.

16. Vizuální prezentace Zboží na Webové stránce, je-li tato k dispozici, obvykle odpovídá fotografickému zachycení samotného Zboží a slouží výhradně k jeho prezentaci za účelem prodeje. Společnost De Agostini tudíž neposkytuje záruku nebo závazek ohledně přesné shody mezi vyobrazením na Webové stránce a skutečným Zbožím, zejména s ohledem na jeho velikost a/nebo barvy Zboží a/nebo příslušného balení.

17. Platby uskutečněné prostřednictvím Webové stránky mohou být provedeny výhradně kreditní kartou, službou PayPal nebo přímým inkasem.

18. Referenční banka neprodleně ověří pouze platnost kreditní karty, ale částku odpovídající každé dodávce strhne až v okamžiku, kdy je Zboží připraveno k dodání ve skladu společnosti De Agostini. Z tohoto důvodu je Zákazník oprávněn Objednávku zrušit - výhradně kontaktováním Zákaznického servisu společnosti De Agostini uvedeného v odstavci 9 výše - bez nároku na vrácení peněz.

19. Informace o kreditní kartě Zákazníka jsou přenášeny prostřednictvím zabezpečeného spojení přímo na webové stránky instituce, která transakci spravuje.

20. Společnost De Agostini si vyhrazuje právo kdykoli si vyžádat od Zákazníka další informace a/nebo kopii dokladů prokazujících vlastnictví platební karty použité k úhradě Smlouvy o předplatném. Pokud Zákazník požadované informace nebo jiné dokumenty nezašle, vyhrazuje si společnost De Agostini právo odmítnout Smlouvu o předplatném nebo ji ukončit a současně zaslat Zákazníkovi oznámení na jím uvedenou e-mailovou adresu.

21. Nebezpečí vzniku škody a odpovědnost za všechny dodávky Zboží nese společnost De Agostini. Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy Zákazník obdrží Zboží dodané odesílatelem, dopravcem nebo jiným zástupcem určeným společností De Agostini pro doručení.

22. Veškeré poplatky za přepravu, které budou automaticky vypočteny Webovou stránkou, budou Zákazníkovi zobrazeny před odesláním Objednávky.

23. Společnost De Agostini vystaví dodací list a fakturu za Zboží, které má být odesláno, za každou Objednávku provedenou prostřednictvím Webových stránek. Společnost De Agostini zašle účtenku a fakturu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, jehož jménem je Objednávka učiněna. Faktura bude obsahovat údaje, které Zákazník uvedl při provádění objednávky. Po vystavení faktury nebudou možné žádné její změny.

24.  Při dodání Zboží odesílatelem, dopravcem nebo jiným zástupcem určeným společností De Agostini je Zákazník povinen zkontrolovat (a) zda počet dodaných balení odpovídá počtu uvedenému v přepravním dokladu a (b) zda je obal neporušený a není nijak poškozen nebo pozměněn.

25. V případě problémů týkajících se fyzické neporušenosti, shody nebo úplnosti obdrženého Zboží se Zákazník zavazuje neprodleně oznámit jakoukoli takovou nesrovnalost Zákaznickému servisu společnosti De Agostini.

26. Pokud je Zboží doručováno kurýrem, musí být Zákazník nebo jím pověřená osoba vždy přítomna na místě určeném Zákazníkem. V případě nepřítomnosti Zákazníka (nebo jím pověřené osoby) zanechá kurýr oznámení, telefonní číslo a termín pro dohodu o jiném termínu doručení. Pokud je i druhý pokus o doručení neúspěšný, bude Zboží vráceno zpět do skladů společnosti De Agostini. V takovém případě bude společnost De Agostini kontaktovat Zákazníka za účelem zjištění správné adresy pro doručení.

27. V případě vyšší moci, nedostupnosti dopravních prostředků, nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí, které mohou způsobit zpoždění nebo ztížit či znemožnit dodávky nebo výrazně zvýšit náklady na dodávky pro společnost De Agostini, je společnost De Agostini oprávněna zamýšlené dodávky rozdělit, odložit nebo zcela či částečně zrušit nebo ukončit Smlouvu o předplatném. V takových případech společnost De Agostini neprodleně a vhodným způsobem oznámí e-mailem své rozhodnutí Zákazníkovi, který má nárok na vrácení zaplacené ceny s vyloučením jakýchkoli dalších nároků z jakéhokoli důvodu vůči společnosti De Agostini.

28. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o předplatném z jakéhokoli důvodu a bez nutnosti uvádět jakýkoliv důvod do 14 dnů od obdržení první dodávky Zboží, a to zasláním formuláře pro odstoupení, který tvoří přílohu těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo zasláním jiného výslovného prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy o předplatném na adresu Zákaznického servisu De Agostini na následující adrese: Comdata Czech a.s., P. O. BOX 69 Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.cz. V takovém případě Zákazník vrátí Zboží společnosti De Agostini do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (lhůta je dodržena, pokud Zákazník vrátí Zboží před uplynutím 14 denní lhůty); přičemž má nárok na vrácení celé částky zaplacené doposud za Smlouvu o předplatném, včetně nákladů na přepravu, a to do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti De Agostini. Náhrada těchto nákladů bude provedena prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Zákazník použil při původní transakci, pokud se strany výslovně nedohodly jinak. V souvislosti s náhradou těchto nákladů Zákazníkovi nebudou účtovány žádné další poplatky. Společnost De Agostini je oprávněna zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží Zboží nebo dokud Zákazník spotřebitel neprokáže, že Zboží vrátil; podle toho, která situace nastane dříve. Zákazník nese výhradní odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku manipulace s ním, kromě rozsahu nezbytného pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

29. Pro uplatnění výše uvedeného práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník dodržet následující podmínky a postupy:

Ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy se vztahují na Zboží jako celek, tj. Zákazník spotřebitel nemůže uplatnit odstoupení od smlouvy pouze na jednu část jednotlivého zakoupeného Zboží (např. na jednu edici kolekce);

Zboží tvořící Smlouvu o předplatném, u nějž Zákazník uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, musí být neporušené a vrácené v původním obalu, kompletní ve všech svých částech (včetně veškeré doplňkové dokumentace); zejména pokud se jedná o audiovizuální předměty nebo časopisy, tyto nesmí být porušeny, popř. nelze akceptovat odstraněné pečetě na obalu;

v souladu s pokyny obdrženými od společnosti De Agostini vrátí Zákazník Zboží společnosti De Agostini a ponese veškeré náklady a rizika s tím spojená;

pokud se zjistí, že Zboží bylo během přepravy poškozeno, je společnost De Agostini povinna o tom informovat Zákazníka, aby tento mohl včas uplatnit reklamaci u kurýra, kterého si zvolil a vůči kterému (a/nebo příslušné pojišťovně) uplatní regresní nárok.

30. Zákazník má rovněž právo kdykoli vypovědět Smlouvu o předplatném prostřednictvím písemného sdělení zaslaného Zákaznickému servisu na následující adresu: De Agostini Publishing S.p.A., c/o Comdata Czech a.s., P. O. BOX 69 Černokostelecká 20, 100 00 Praha 10, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.cz.. V takovém případě je výpověď účinná pouze do budoucna, tj. ode dne, kdy společnost De Agostini obdrží výše uvedené oznámení. Účinky výpovědi se proto nevztahují na dodávky Zboží, které již bylo Zákazníkovi odesláno – případně jiná poskytnutá plnění - před datem účinnosti. Zákazníci proto nebudou mít žádný nárok na vrácení peněz za jakékoliv předchozí Zboží, ani povinnost vrátit již obdržené a zaplacené Zboží.

31. Společnost De Agostini nenese žádnou odpovědnost za poškození, krádež nebo ztrátu Zboží, které je předmětem vrácení, a proto veškerá související rizika nese výhradně zákazník.

32. Společnost De Agostini odpovídá Zákazníkovi - spotřebiteli po dobu dvou let od dodání Zboží za jakékoli neshody, které se vyskytly v době dodání, zejména pokud jde o Zboží, u nichž byly zjištěny vady nebo poškození.

33. Zákazník ztrácí přiznaná práva, pokud zjištěný nesoulad neoznámí společnosti De Agostini do dvou měsíců ode dne jeho zjištění. Zákazník uplatní u společnosti De Agostini svá práva z vadného plnění prostřednictvím Zákaznického servisu společnosti De Agostini, jak je uvedeno v odstavci 9 výše, přičemž uvede své údaje, vadu Zboží, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Nezvolí-li Zákazník spotřebitel své právo z vadného plnění včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz níže. Zákazník spotřebitel není oprávněn bez souhlasu společnosti De Agostini měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy o předplatném. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující Zákazník na bezplatné odstranění vady;

na odstranění vady opravou Zboží;

na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy o předplatném.

Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu De Agostini nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že De Agostini nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy o předplatném, může De Agostini dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může De Agostini odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li De Agostini vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

34. Společnost De Agostini potvrdí v písemné formě Zákazníkovi, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od uplatnění vady Zákazníkem. Tato lhůta může být na základě dohody mezi společností De Agostini a Zákazníkem prodloužena, avšak nikoliv nepřiměřeně. Společnost De Agostini dále vynaloží veškeré úsilí, aby na vlastní náklady a odpovědnost odstranila vady Zboží. Společnost De Agostini pak přednostně bude usilovat o to, aby nahradila poškozené nebo vadné Zboží jiným Zbožím stejné kvality a názvu, které jsou k dispozici v jejích skladech. Pokud výměna za stejné Zboží není možná (například z důvodu vyřazení z katalogu výrobků), společnost De Agostini vrátí Zákazníkovi částku zaplacenou za vadné Zboží s vyloučením jakékoli další odpovědnosti společnosti De Agostini v jakékoli funkci. Odstoupení od smlouvy o předplatném bude mít vždy pouze účinky do budoucna.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, náleží Zákazníkovi spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

35. Veškerá komunikace Zákazníka se společností De Agostini v souvislosti se Smlouvou o předplatném by měla být adresována Zákaznickému servisu společnosti De Agostini, jak je uvedeno v odstavci 9 výše.

36. Smlouva o předplatném se považuje za sjednanou v českém jazyce, v České republice a řídí se českým právem.

37. PŘED-OBJEDNÁVKY

Tyto Všeobecné obchodními podmínky se vztahují i na před-objednávky učiněné Zákazníkem. Prostřednictvím před-objednávky může Zákazník učinit objednávku na Zboží, které ještě není k dispozici ve skladu nakladatelství De Agostini Publishing. V takovém případě si společnost De Agostini Publishing tuto před-objednávku Zákazníka zarezervuje a Zboží dodá, jakmile bude k dispozici. Společnost De Agostini Publishing nebude Zákazníkovi účtovat žádné náklady za před-objednávku, a proto nemůže nést odpovědnost za zrušení nebo změnu termínu dodání.

Vzhledem k povaze služby týkající se Zboží, které ještě není k dispozici ve skladech nakladatelství De Agostini Publishing, Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že učinění před-objednávky nezaručuje dostupnost před-objednaného Zboží a společnost De Agostini touto nemusí být vázána.

Jakmile bude před-objednané Zboží k dispozici ve skladu společnosti De Agostini Publishing a připraveno k odeslání, společnost De Agostini Publishing zašle Zákazníkovi e-mailové oznámení a naúčtuje částku odpovídající každé dodávce. Pro řádné doručení před-objednaného Zboží musí mít tedy Zákazník v době účtování ceny tohoto Zboží dostatečné prostředky dle zvolené platební metody.

Pokud před-objednané Zboží nemůže být k dispozici, zašle společnost De Agostini Publishing Zákazníkovi e-mail se sdělením patřičného důvodu.

38.  Řešení sporů

Vzájemné spory mezi společností De Agostini a Zákazníkem je oprávněna řešit Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.  Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Zákazník - spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem společností De Agostini a Zákazníkem spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

Zákazník spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

39. Ochrana osobních údajů

Společnost De Agostini odkazuje za účelem splnění své informační povinnosti související se zpracováním osobních údajů Zákazníka na Zásady ochrany osobních údajů dostupné na adrese: https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu/