Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují podmínky nákupu produktů prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách www2.deagostini.com/it/ (dále jen „Webové stránky“).

2. Produkty prodávané prostřednictvím Webových stránek zahrnují převážně knihy a publikace. Veškeré produkty jsou na Webových stránkách detailně popsány v odpovídajících sekcích a/nebo stránkách (dále jen „Produkty“).

3. Vlastníkem Webových stránek je společnost De Agostini Publishing Italia S.p.A. (dále jen „De Agostini Publishing“), se sídlem společnosti ve Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, telefonní číslo 246 017 120, e-mail: zakaznicke.centrum@deagostini.cz.

4. Veškeré nákupy Produktů uskutečněné prostřednictvím Webových stránek (dále jen Kupní smlouvy) uživateli Webových stránek (dále jen Zákazníci) se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupní smlouvy vztahující se na Produkty mohou uzavírat pouze osoby starší 18 let.

5. Jakékoli výjimky poskytnuté Zákazníkovi v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou platné pouze na základě písemného souhlasu společnosti De Agostini Publishing.

6. Na Kupní smlouvy uzavírané se Zákazníky, jakožto spotřebiteli, se mimo jiné vztahují i články 49 až 67, kapitola I, hlava III, část III legislativního nařízení č. 206/2005 v platném znění.

7. Společnost De Agostini Publishing žádá Zákazníky, aby si před každým nákupem pozorně přečetli Všeobecné obchodní podmínky a aby si po ukončení nákupu na Webových stránkách vytiskli a uschovali jejich kopii.

8. Společnost De Agostini Publishing si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a/nebo doplňovat obsah Všeobecných obchodních podmínek. Případné změny či doplnění se budou vztahovat výhradně na Kupní smlouvy uzavřené počínaje dnem jejich publikace na Webových stránkách.

9. Zákazník má právo nakupovat Produkty prezentované na Webových stránkách a podrobně zobrazené a popsané v jednotlivých informačních sekcích, za dodržení technických postupů stanovených pro přístup. Zveřejnění Produktů na Webových stránkách je považováno za výzvu Zákazníkovi k sestavení návrhu kupní smlouvy. Objednávka odeslaná Zákazníkem je považována za návrh kupní smlouvy a předpokládá znalost a celkovou akceptaci Všeobecných obchodních podmínek.

10. Po obdržení bude příjem objednávky zaslané Zákazníkem potvrzen společností De Agostini Publishing prostřednictvím automatické odpovědi zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem a objednávka bude považována za akceptovanou pouze po správném přijetí prostřednictvím počítačových systémů. V potvrzení o přijetí bude uvedeno číslo objednávky, které musí být posléze používáno při jakékoli komunikaci Zákazníka se společností De Agostini Publishing. Potvrzení bude obsahovat veškeré údaje uvedené Zákazníkem, který se zavazuje zkontrolovat jejich správnost a případné opravy a/nebo změny okamžitě nahlásit společnosti De Agostini Publishing. V takovém případě je nutné kontaktovat Zákaznické oddělení společnosti De Agostini Publishing na telefonním čísle 246 017 120 (cena hovoru z pevné linky není vyšší než u volání na pevnou linku v ČR. Cena volání z mobilního telefonu záleží na tarifu daného operátora). Služba je dostupná od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00  hodin, kromě svátků.

11. Veškeré Kupní smlouvy mezi společností De Agostini Publishing a Zákazníkem jsou považovány za uzavřené po akceptaci objednávky společností De Agostini Publishing, o které bude Zákazník informován e-mailem. Společnost De Agostini Publishing je dle svého uvážení oprávněna akceptovat či nikoliv objednávku zaslanou Zákazníkem, aniž by měl Zákazník právo vznášet jakékoli nároky, včetně nároku na odškodnění, v případě, kdy objednávka nebude akceptována.

12. Odesláním objednávky dle pokynů uvedených na Webových stránkách Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi pokyny a informacemi poskytnutými ve fázi nákupu a že v celém rozsahu souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami a s platebními podmínkami.

13. Všechny ceny Produktů jsou uvedeny na Webových stránkách a jsou uváděny včetně DPH.

14. Na Webových stránkách jsou vyznačeny Produkty dostupné na skladě. Dostupnost Produktů je pravidelně aktualizována a může se tedy lišit od údajů uvedených na Webových stránkách.

15. V případě zpoždění dodání objednaného Produktu oproti dodací lhůtě uvedené na Webových stránkách v okamžiku zaslání objednávky se společnost De Agostini Publishing zavazuje informovat Zákazníka prostřednictvím vyrozumění zaslaného na e-mail uvedený Zákazníkem. Až do odeslání Produktu společností De Agostini Publishing, o kterém bude Zákazník informován e-mailem, má Zákazník právo kdykoli zrušit nebo změnit svou objednávku, a to výhradně prostřednictvím Zákaznického oddělení společnosti DeAgostini Publishing, dle pokynů uvedených v předchozím odstavci 10.

16. Cena každé zásilky, která se může lišit podle celkové ceny objednávky, je uvedena na Webových stránkách a komunikována Zákazníkovi před uzavřením Kupní smlouvy.

17. Případné ilustrace Produktů na Webových stránkách odpovídají běžné fotografii Produktů a jejich účelem je pouze prezentace Produktů pro účely prodeje. Nelze je tedy považovat za záruku či závazek společnosti De Agostini Publishing, co se týče přesné shody ilustrace na Webových stránkách a skutečného Produktu, a to zejména co se týče rozměrů a/nebo barvy Produktů a/nebo jejich balení.

18. Platby v rámci plnění Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Webových stránek musí být uskutečněny výhradně za použití kreditní karty, PayPal, platebního příkazu nebo poštovní poukázky.

19. Příslušná banka okamžitě prověří platnost kreditní karty, ale odpovídající částka za jednotlivé zásilky bude odečtena z účtu až v okamžiku přípravy Produktu k zaslání ve skladových prostorách společnosti DeAgostini Publishing. Při použití tohoto způsoby platby bude mít Zákazník právo na zrušení objednávky – výhradně prostřednictvím Zákaznického oddělení společnosti DeAgostini Publishing dle předchozího odstavce 10 – aniž by musel žádat o vrácení peněz.

20. Informace týkající se kreditní karty Zákazníka jsou předávány prostřednictvím chráněného připojení na webových stránkách banky, která transakci uskutečňuje.

21. Společnost De Agostini Publishing si vyhrazuje právo kdykoli požádat Zákazníka o doplňující informace nebo o zaslání kopie dokumentů pro prověření majitele kreditní karty použité pro plnění Kupní smlouvy. Pokud by Zákazník požadované informace a dokumenty nezaslal, společnost De Agostini Publishing si vyhrazuje právo neakceptovat zaslanou objednávku nebo odstoupit od Kupní smlouvy, o čemž bude Zákazník současně informován vyrozuměním zaslaným na uvedený e-mail.

22. Za dodávku Produktů a spojená rizika nese odpovědnost společnost De Agostini Publishing. Tato rizika přejdou na Zákazníka v okamžiku předání Produktů zásilkovou službou, kurýrem či jinými subjekty pověřenými společností De Agostini Publishing dodávkou Produktů.

23. Cena zásilky bude automaticky vypočtena na Webových stránkách a oznámena Zákazníkovi před odesláním objednávky.

24. Pro každou Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Webových stránek společnost De Agostini Publishing vystaví odpovídající dodací list, zatímco pro Zákazníky (kteří nejsou spotřebiteli), kteří mají a při vyplňování objednávky uvedli své DIČ, vystaví fakturu na Produkty, které budou posléze zaslány. Dodací list nebo faktura budou zaslány společností De Agostini Publishing na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, na kterého je objednávka napsána, v souladu s článkem 14 nařízení prezidenta republiky č. 445/2000 a vyhlášky zákona č. 52/2004. Faktura bude vystavena podle údajů uvedených Zákazníkem při vyplňování objednávky. Po vystavení již nebude možné fakturu měnit a po vyřízení objednávky již nebude možné vystavit fakturu Zákazníkům, kteří při vyplňování objednávky neuvedli své DIČ.

25. V okamžiku dodání Produktů zásilkovou službou, kurýrem či jiným subjektem pověřeným společností De Agostini Publishing, má Zákazník povinnost zkontrolovat: (a) zda počet dodaných balíků odpovídá údajům uvedeným v přepravním dokladu a (b) zda je obal neporušený, nepoškozený a nijak nenarušený, i co se týče uzavíracích materiálů.

26. V případě problémů týkajících se neporušenosti, shody a kompletnosti obdržených Produktů se Zákazník zavazuje neprodleně informovat o takové situaci prostřednictvím Zákaznického oddělení společnosti DeAgostini Publishing.

27. V případě dodání objednaných Produktů kurýrem, je vždy nezbytná přítomnost Zákazníka nebo jím pověřené osoby na adrese uvedené Zákazníkem. V případě nepřítomnosti Zákazníka (nebo jím pověřené osoby) kurýr zanechá vyrozumění s telefonním číslem a termín, ve kterém musí být sjednáno nové datum dodání. Pokud by dodávka byla neúspěšná i na druhý pokus, Produkty budou zaslány zpět do skladových prostor společnosti De Agostini Publishing. V takovém případě bude společnost De Agostini Publishing kontaktovat Zákazníka pro určení správné dodací adresy.

28. V případech vyšší moci, nedostupnosti dopravních prostředků, jakož i nepředvídatelných nebo nevyhnutelných událostí, které mají za následek zpoždění dodávky nebo ztížení či znemožnění dodávky nebo způsobí společnosti De Agostini Publishing výrazné zvýšení dopravních nákladů, bude mít společnost De Agostini Publishing právo na rozdělení, odložení nebo celkové či částečné zrušení dodávky a odstoupení od Kupní smlouvy. V takovém případě společnost De Agostini Publishing bezodkladně informuje Zákazníka o svým úmyslech vyrozuměním zaslaným na uvedený e-mail. Zákazník bude mít v takovém případě právo na vrácení již zaplacené ceny, aniž by mu vznikly jakékoli jiné nároky vůči společnosti De Agostini Publishing.

29. V souladu s článkem 52 legislativního nařízení č. 206 ze dne 6. září 2005 v platném znění, má Zákazník právo kdykoli odstoupit od Kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od data dodání první zásilky Produktu, prostřednictvím zaslání formuláře pro odstoupení od smlouvy přiloženého k Produktu nebo zasláním jakéhokoli jiného výslovného prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy, které musí být zasláno na dále uvedenou adresu Zákaznického oddělení společnosti De Agostini: De Agostini Publishing Italia S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, e-mail zakaznicke.centrum@deagostini.cz. V takovém případě je Zákazník povinen vrátit společnosti De Agostini Publishing dodaný Produkt nejpozději do 14 od data doručení vyrozumění o odstoupení společnosti De Agostini Publishing (tato lhůta bude dodržena, pokud Zákazník zašle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty); v takovém případě bude mít Zákazník právo na vrácení celkové částky zaplacené za Produkty uvedené v předmětné Kupní smlouvě, včetně dopravného, nejpozději do 14 dnů od data doručení vyrozumění o odstoupení společnosti De Agostini Publishing. Částky budou vráceny za použití stejné platební metody, kterou Zákazník použil pro původní transakci, s výjimkou jiné výslovné dohody se Zákazníkem; Zákazník v každém případě nebude hradit žádné náklady spojené s vrácením peněz. V souladu s čl. 56, odstavcem 3 legislativního nařízení č. 206 ze dne 6. září 2005 v platném znění, má společnost De Agostini Publishing právo vyčkat s vrácením peněz až do obdržení Produktů nebo dokud Zákazník neprokáže zaslání Produktů, dle situace, která nastane dříve. Zákazník nese odpovědnost pouze za snížení hodnoty zboží z důvodu odlišného zacházení se zbožím, než které je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a funkčnosti zboží.

30. Pro uplatnění práva na odstoupení musí Zákazník dodržovat následující podmínky a postupy: • Podmínky vrácení se vztahují na kompletní Produkt, to znamená, že Zákazník není oprávněn uplatnit právo na odstoupení pouze na část zakoupeného Produktu (např. pouze na jedno vydání určité sbírky); • Produkty, které jsou předmětem Kupní smlouvy, od které chce Zákazník odstoupit, musí být nepoškozené a musí být vráceny v původním obalu, včetně všech částí (včetně případných doplňujících dokumentů); pokud Produkty zahrnují audiovizuální materiál nebo časopisy, pečetě na obalech a/nebo označení SIAE nesmí být poškozené či odstraněné; • v souladu s pokyny obdrženými od společnosti De Agostini Publishing Zákazník zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zaslání a vrácení Produktů společnosti De Agostini Publishing; • pokud by došlo k poškození vraceného Produktu během přepravy, společnost De Agostini Publishing bude povinna informovat o této situaci Zákazníka, který bude povinen podat reklamaci u jím vybraného kurýra, vůči kterému (a/nebo vůči odpovídající pojišťovně) bude vznášet své nároky.

31. Zákazník má dále právo kdykoli odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím písemného vyrozumění zaslaného na dále uvedenou adresu Zákaznického oddělení: De Agostini Publishing Italia S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, e-mail: zakaznicke.centrum@deagostini.cz. V takovém případě bude odstoupení od smlouvy platné od okamžiku doručení vyrozumění společnosti De Agostini Publishing a účinky odstoupení se nebudou vztahovat na Produkty, které byly Zákazníkovi již doručeny nebo zaslány před tímto datem. Zákazník tedy nebude mít právo na vrácení kupní ceny těchto Produktů a nebude mít povinnost vrátit již doručené a zaplacené Produkty.

32. Společnost De Agostini Publishing v žádném případě nenese odpovědnost za poškození, odcizení či ztrátu vracených Produktů; za veškerá rizika tedy nese výlučnou odpovědnost Zákazník.

33. V souladu s články 130 a 132 legislativního nařízení č. 206/2005 v platném znění, společnost De Agostini Publishing nese vůči Zákazníkovi, jakožto spotřebiteli, odpovědnost za případné vady, které Produkt vykazoval v okamžiku dodání, zejména co se týče poškozených nebo vadných Produktů.

34. Práva Zákazníka dle čl. 130, odstavce 2 legislativního nařízení č. 206/2005 v platném znění zanikají v případě, že Zákazník neinformoval společnost De Agostini Publishing a vadách nejpozději do dvou měsíců od jejich zjištění.

35. Společnost De Agostini Publishing vynaloží veškeré úsilí pro nahrazení vadných Produktů novými Produkty stejné kvality a se stejnými názvem, které jsou dostupné na skladě, za předpokladu, že tyto Produkty byly vráceny Zákazníkem v původním obalu. Pokud by nahrazení stejným Produktem nebylo možné (například z důvodu vyjmutí Produktu z katalogu), společnost De Agostini Publishing vrátí Zákazníkovi částku zaplacenou za vadný Produkt, čímž bude společnost De Agostini Publishing zbavena jakékoli další odpovědnosti.

36. Veškerá korespondence zasílaná Zákazníkem společnosti De Agostini Publishing v souvislosti s Kupní smlouvou musí být zasílána na adresu Zákaznického oddělení společnosti DeAgostini Publishing, uvedenou v předchozím odstavci 10.

37. Kupní smlouva mezi Zákazníkem a společností De Agostini Publishing je považována za uzavřenou v Itálii a řídí se italským právem.

38. V souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele budou jakékoli spory řešeny před místně příslušným soudem, určeným dle místa sídla nebo bydliště Zákazníka.