REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ KOLEKCJI WYDAWNICZEJ „Samochody wojskowe II wojny światowej” I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄNiniejszy regulamin stanowi ogólne warunki sprzedaży na odległość kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej”, oferowanej przez De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze. Regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.deagostini.pl/samochodywojskowe, określa prawa i obowiązki Kupującego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności De Agostini Publishing Sp. A. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sprzedaż na odległość.
 

§ 1 Definicje


1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Formularz zamówienia – formularz wypełniany przez Kupującego w celu złożenia zamówienia dostępny pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe, którego przesłanie drogą elektroniczną przez Kupującego, po uprzednim prawidłowym uzupełnieniu o dane dotyczące m.in. osoby Kupującego oraz adresu, na jaki ma zostać wysłana przesyłka, stanowi oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy, zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Kupujący – składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).
5. Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.) .
6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej”, oferowanej przez Sprzedawcę - De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe.
7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
8. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą w Novarze (28100), Via Giovanni Da Verrazano 15, zarejestrowana w sądzie gospodarczym w Novarze, numer 01398410066. będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).
9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).
10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
12. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
13. Umowa – umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej” zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
14. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną ( tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm) przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: samochodywojskowe@primaneo.pl, telefonu: 22 428 86 38 oraz poczty tradycyjnej na adres De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa. Zwrot przesyłki w przypadku odstąpienia należy kierować na adres: FUH Emilia, ul. Badylarska 48, 05-816 Michałowice, Opacz Kolonia. Reklamacje należy kierować na adres: De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.
4. Zamówienia składane przez Kupującego - konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Realizacja zamówień kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej” na podstawie niniejszego Regulaminu jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej” stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.).
8. Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią.
 

§ 3 Opis kolekcj


1.Przedmiotem sprzedaży w ramach kolekcji wydawniczej „Samochody wojskowe II wojny światowej” są zeszyty z dołączonymi dodatkami w postaci modeli aut wojskowych w skali 1:43. Każdy z modeli stanowi rekonstrukcję auta wojskowego z okresu II Wojny Światowej. Modele aut zbudowane są z metalu z elementami plastykowymi. Każdy, składający się z 12 stron, zeszyt opatrzony jest ilustracjami i licznymi fotografiami. Każdy zeszyt stanowi kompendium wiedzy o przedstawianym samochodzie wojskowym, jego historii, parametrach i szczegółach konstrukcyjnych.
2.Całość kolekcji stanowi 70 zeszytów.
3.W pierwszej przesyłce liczba zeszytów może być zróżnicowana od 1 do maksymalnie 3 zeszytów w przesyłce. Do numeru 28 przesyłki będą zawierać 2 numery z 2 zeszytami oraz modelami. Od zeszytu 29 przesyłki będą zawierały po 3 zeszyty oraz modele. Do 29 numeru przesyłki będą wysyłane co od 28 do 42 dni. Od numeru 32 przesyłki będą wysyłane co 35 dni.
4.Elementami kolekcji, zamawianej wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, są również prezenty dołączane do wybranych przesyłek, o których mowa w pkt 5.
5.Każdy Kupujący dokonujący zamówienia otrzyma prezenty:
- z pierwszą przesyłką – dwa plakaty z kolekcji „Samochody wojskowe II wojny światowej”
- z piątą przesyłką – figurki żołnierzy do dioramy w skali 1:43
- z siódmą przesyłką – podstawa do dioramy,
- z dziesiątą przesyłką – armata przeciwpancerna 3,7 cm Pak 36 w skali 1:43,
- z dwunastą przesyłką – samochód Krupp Protze KFZ. 70 w skali 1:43.
6. Każdy kupujący, składający zamówienie do 01.09.2021 otrzyma poza prezentami, o których mowa w pkt 5 dodatkowy prezent:
- z trzynastą przesyłką – podkładkę pod mysz z kolekcji „Samochody wojskowe II wojny światowej”.
7. Warunkiem otrzymania poszczególnych prezentów jest złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dokonanie zakupu odpowiedniej, dla danego prezentu, ilości przesyłek.
 

§ 4 Oferta Premium


1. Kupujący składając zamówienie prenumeraty może zdecydować o wyborze dodatkowo płatnej oferty Premium.
2. Oferta Premium może zostać zamówiona tylko w przypadku zamawiania prenumeraty zeszytów od numeru 1 do numer 10. W celu usunięcia wątpliwości powyższe oznacza, iż w przypadku zamówienia oferty prenumeraty od 11 numeru, nie jest możliwe zamówienie oferty Premium.
3. Oferta Premium polega na realizacji przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, poza realizacją świadczenia opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu, także dodatkowego świadczenia obejmującego:
• Model auta Lincoln Continental Sunshine Special, który będzie przesłana z 14. przesyłką
• Model auta W-31 Typ G4-540, który będzie przesłana z 16. przesyłką
• Model auta 1939 Lancia Astura Parade Car, który będzie przesłana z 18. przesyłką
• Model auta Humber Snipe 1934, który będzie przesłana z 20. przesyłką
• Model auta ZIS 101, który będzie przesłana z 22 przesyłką
• Model auta Typ 770K Convertible, który będzie przesłana z 25 przesyłką
• Model auta Humber Super Snipe (1943) który będzie przesłany z ostatnią przesyłką.
• dostęp do wydań cyfrowych zeszytów.
4. Wydania cyfrowe zeszytów można przeglądać wyłącznie za pomocą aplikacji Digital Editions De Agostini pobranej bezpłatnie z App Store lub Google Play na następujących urządzeniach: iPhone, iPad, iPod touch i tablet z systemem operacyjnym Android.
5. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z linkami aktywacyjnymi do pobrania aplikacji Digital Editions De Agostini.
6. Dostęp do wydań cyfrowych zeszytów wymaga założenia konta w aplikacji Digital Editions De Agostini poprzez podanie danych: e-mail, imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, kraj, miasto.
7. Po zarejestrowaniu się w aplikacji Kupujący ma dostęp do kolejnych wydań cyfrowych zeszytów w trybie offline.
8. W przypadku wyboru przez Kupującego oferty Premium Kupujący jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Sprzedawcy dodatkowej opłaty w kwocie o 7 zł brutto wyższej niż cena określona w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu za każdą książkę zaczynając od numeru 3 do numeru 70.
 

§ 5 Oferta zakupu segregatorów

1. Kupujący, składając zamówienie prenumeraty, otrzymuje dodatkowo płatne segregatory.
2. Kupujący ma możliwość rezygnacji z dodatkowo płatnych segregatorów przez kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 22 428 86 38 lub adresem email: samochodywojskowe@primaneo.pl
3. Segregatory wydawane będą co około 15 numerów zeszytów (tj. jeden segregator co około 15 numerów). Łączna ilość segregatorów w ofercie zakupu wynosi 5.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za każdy segregator kwoty 19,99 zł (brutto).
5. Segregator doręczany będzie wraz z przesyłką prenumeraty, a koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi Sprzedawca.
 

§ 6 Cena oraz inne koszty

1. Cena brutto jednego zeszytu zakupionego na warunkach określonych w Regulaminie przedstawia się następująco:
zeszyt nr 1 – 14,99 zł
zeszyt nr 2 – 29,99 zł.
zeszyt nr 3 i kolejne – 49,99 zł.
2. Koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi Sprzedawca.
3. W pierwszej przesyłce liczba zeszytów może być zróżnicowana od 1 do maksymalnie 3 zeszytów w przesyłce.
4. Do numeru 28 przesyłki będą zawierać 2 numery z 2 zeszytami oraz modelami. Od zeszytu 29 przesyłki będą zawierały po 3 zeszyty oraz modele. Do 29 numeru przesyłki będą wysyłane co od 28 do 42 dni. Od numeru 32 przesyłki będą wysyłane co 35 dni.
5. Cena regularnych przesyłek zawierających po 2 zeszyty w cenie 49,99 zł każda wynosi 99,98 zł brutto.
6. Cena regularnych przesyłek zawierających po 3 zeszyty w cenie 49,99 zł każda wynosi 149,97 zł brutto.
7. Cena regularnych przesyłek zawierających po 2 zeszyty w cenie 49,99 zł każdy wraz z ofertą Premium wynosi 113,98 zł brutto.
8. Cena regularnych przesyłek zawierających po 3 zeszyty w cenie 49,99 zł każdy wraz z ofertą Premium wynosi 170,97 zł brutto.
 

§ 7 Warunki świadczenia usługi przez Sprzedawcę


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
• aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
• posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
• prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
• włączona obsługa Java Script oraz cookies;
• karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
2. Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień.
 

§ 8 Procedura zawierania umowy


1. Kupujący może złożyć zamówienie wybierając jedną z poniżej wskazanych form:
- drogą telefoniczną pod numerem 22 428 86 38 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora);
- drogą elektroniczną na stronie http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe;
- poprzez wysłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej: samochodywojskowe@primaneo.pl;
- wypełniając kupon zamówienia i przesyłając go pocztą na adres Wydawnictwo De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.
2. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną Kupujący obowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia dostępny pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia, oznaczenie Sprzedającego, cen i zasad ich uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz prawa odstąpienia od Umowy, czasu trwania Umowy, a także sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. Wraz z informacją, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na Adres poczty elektronicznej Kupującego link do treści przedmiotowego Regulaminu.
5. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
6. Kupujący ma możliwość zaprzestania kolekcjonowania książek w każdym momencie trwania kolekcji, z uwzględnieniem terminów odstąpienia i wypowiedzenia określonych w Regulaminie.
 

§ 9 Sposób i termin zapłaty


1. Do każdej przesyłki wysyłanej na adres Kupującego dołączony będzie blankiet płatności opiewający na wartość przesyłki zgodnie z cenami podanymi w § 4 i § 5.
2. Jeżeli Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przesłania informacji na Adres poczty elektronicznej Sprzedającego samochodywojskowe@primaneo.pl lub poinformowania Sprzedającego w formie telefonicznej na numer 22 428 86 38 o konieczności wystawienia faktury. W przypadku pozostałych Kupujących faktura będzie wystawiana na ich żądanie.
3. Zapłata na podstawie blankietu płatności z tytułu otrzymania konkretnej przesyłki powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przelewem albo przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazany na blankiecie płatności.
 

§ 10 Realizacja umowy


1. Przesyłki zawierające kolejne zeszyty kolekcji „Samochody wojskowe II wojny światowej” (licząc od numeru zeszytu wskazanego przez Kupującego podczas składania zamówienia) Sprzedawca będzie wysyłał na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu do momentu wysłania wszystkich zamówionych przez Kupującego zeszytów w ramach kolekcji.
2. Do numeru 28 przesyłki będą zawierać 2 numery z 2 zeszytami oraz modelami. Od zeszytu 29 przesyłki będą zawierały po 3 zeszyty oraz modele. Do 29 numeru przesyłki będą wysyłane co od 28 do 42 dni. Od numeru 32 przesyłki będą wysyłane co 35 dni.
3. Wraz z pierwszą przesyłką Kupujący otrzyma w formie pisemnej egzemplarz niniejszego Regulaminu.
4. Pierwsza przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od złożenia przez Kupującego zamówienia.
5. Kolejne przesyłki z książkami, będą dostarczane na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem.
 

§ 11 Rękojmia za wady

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 1 - 556 3 Kodeksu cywilnego tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 

§ 12 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące poszczególnych przesyłek.
2. Reklamację dotyczącą przesyłki należy złożyć na piśmie i przesłać na adres De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.
3. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowaną przesyłkę, chyba, że reklamacja dotyczy nieotrzymania przesyłki.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
4. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
5. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej samochodywojskowe@primaneo.pl
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji Usługi przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
7. Odpowiedź na reklamację przesyłek wysyłana jest na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiedź na reklamację Usługi wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
 

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący – konsument otrzymał pierwszą przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Kupującego:
- drogą elektroniczną i wysłane na Adres poczty elektronicznej: samochodywojskowe@primaneo.pl
- na piśmie i przesłane pocztą na adres De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego – konsumenta także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm) i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
4. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
5. W przypadku złożenia przez Kupującego – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu – konsumentowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego – konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu – konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego – konsumenta w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący – konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący – konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego – konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego – konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Kupujący – konsument obowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
11. Kupujący – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

§ 14 Wypowiedzenie umowy


1. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez Kupującego w dowolnej formie, w szczególności:
- drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 428 86 38
- drogą elektroniczną i wysłane na Adres poczty elektronicznej: samochodywojskowe@primaneo.pl
- na piśmie i przesłane pocztą na adres De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa
 

§ 15 Ochrona danych osobowych


1. De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą pod adresem: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Włochy, jest Administratorem Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi dostępne są pod adresem https://www.deagostini.com/pl/polityka-prywatnosci-przetwarzanie-danych-osobowych-uzytkownikow/
2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Kupującego w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, należytego wykonania zawieranej Umowy oraz w celu rozpatrzenia reklamacji, celach rachunkowych, rozliczenia wzajemnych świadczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych.
3. W przypadku wyrażenia odrębnych dodatkowych zgód Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe także w następujących celach:
a. Przesyłania informacji marketingowych dowolnymi środkami (m.in. e-mail, SMS, MMS, media społecznościowe, aplikacje mobilne, faks, poczta i telefon) w związku z produktami i usługami De Agostini
b. Przesyłania informacji przez inne spółki z Grupy De Agostini i/lub partnerów handlowych wskazanych w Polityce prywatności, dowolnymi środkami (m.in. e-mail, SMS, MMS, media społecznościowe, aplikacje mobilne, faks, poczta i telefon) w związku z promocją lub sprzedażą ich produktów i usług
c. analizowania profilu, zwyczajów i preferencji zakupowych, także na potrzeby przesyłania powyższych informacji.
4. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących Danych Osobowych Kupującego:
• imię i nazwisko
• płeć
• adres dostawy
• numer telefonu komórkowego
• numer telefonu (dana nieobowiązkowa)
• adres poczty elektronicznej.
5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6. W sytuacji gdy przetwarzanie naruszałoby przepisy RODO, Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
8. Sprzedawca udostępnia Dane osobowe lub powierza ich przetwarzanie następującym podmiotom:
a. pracownicy, współpracownicy i dostawcy Sprzedawcy w ramach realizacji ich zadań lub umownych obowiązków, a także w związku z relacjami handlowymi z Kupującymi;
b. poddostawcy lub podwykonawcy w ramach działalności związanej z realizacją usług lub produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
c. inne podmioty Grupy De Agostini we Włoszech oraz za granicą, o charakterze krajowym lub międzynarodowym, określone w pkt 10 poniżej;
d. placówki pocztowe i kurierzy w celu przesyłania i dostarczania produktów zakupionych przez Użytkowników lub innych materiałów związanych z usługami oferowanymi przez Sprzedawcę;
e. doradcy prawni, administracyjni i podatkowi w zakresie niezbędnym dla działalności Sprzedawcy lub funkcjonalnie z nią powiązani w sposób opisany powyżej;
f. instytucje finansowe w celu zarządzania przychodami i płatnościami związanymi z realizacją umowy z Kupującym.
9. Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Poniższe okresy przechowywania danych mają zastosowanie w zależności od celu przetwarzania:
- dane osobowe zbierane do realizacji Umowy będą przechowywane przez okres danej umowy oraz 10 lat po zakończeniu jej okresu obowiązywania,
- dane osobowe zbierane do celów prawnych będą przechowywane zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach prawa,
- dane osobowe zbierane do celów marketingowych Sprzedawcy będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, a także przez 2 lata po zakończeniu Umowy;
- dane osobowe zbierane do celów marketingowych stron trzecich oraz do celów profilowych będą przechowywane przez 12 miesięcy po zebraniu.
Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych w związku ze świadczeniem Usługi dostępne są pod adresem https://www.deagostini.com/pl/polityka-prywatnosci-przetwarzanie-danych-osobowych-uzytkownikow/
10. Dane osobowe Kupujących mogą być dowolnie przekazywane za granicę do pozostałych Krajów europejskich, ale także poza Unię Europejską, w szczególności do Rosji, Japonii i USA. W każdym przypadku przekazywania przez Sprzedawcę Danych osobowych poza Unię Europejską Sprzedawca zapewni uzasadnione środki i odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe zgodnie z Art. 44 Kodeksu prywatności oraz Art. 45 i 46 RODO. Kupujący mają prawo uzyskać kopię Danych przechowywanych za granicą oraz otrzymać informację o miejscu ich przechowywania, zwracając się z taką prośbą bezpośrednio do Administratora Danych.

§ 16 Własność intelektualna i przemysłowa


1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej pod adresem http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe.
5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.
 

§ 17 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie http://www.deagostini.pl/samochodywojskowe znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 roku.
3. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu.
4. Kupującemu będącemu Konsumenten przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (ODR - Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
5. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.