Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021

De Agostini Publishing S.p.A. („De Agostini”), działając w charakterze Administratora Danych w ramach procesu przetwarzania danych osobowych, niniejszym informuje Użytkowników („Użytkownicy”) serwisu https://www.deagostini.com/pl/ („Serwis”) o sposobach i możliwościach przetwarzania danych uzyskiwanych od Użytkowników Serwisu, zgodnie z nowymi przepisami Rozporządzenia UE 679/2016 o ochronie danych osobowych („Rozporządzenie UE o ochronie danych”), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

1. Administrator i przetwarzający dane osobowe

De Agostini Publishing S.p.A. z siedzibą pod adresem: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Włochy, jest Administratorem Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl Kompletna lista podmiotów Przetwarzających Dane może zostać uzyskana po wysłaniu prośby na powyższy adres e-mail.

2. Zbierane dane osobowe

Zgodnie z niniejszą Polityką, De Agostini przetwarza dane osobowe uzyskane od Użytkowników, które mogą obejmować:

a) Dane osobowe oraz informacje kontaktowe udostępnione przez Użytkownika po utworzeniu Konta;

b) Dane związane z zakupami realizowanymi w Serwisie;

c) Dane nawigacyjne dotyczące usług oferowanych w Serwisie, zbierane na podstawie plików tzw. ciasteczek (ang. cookie), zgodnie z Polityką Cookie dostępną pod adresem https://www.deagostini.com/pl/

d) Dane udostępniane podczas zgłaszania prośby o pomoc lub dodatkowe informacje;

e) Dane udostępniane w ankietach lub konkursach organizowanych przez De Agostini, przy czym niniejsza Polityka zostanie włączona do polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych w trakcie danego konkursu;

De Agostini nie przetwarza danych medycznych ani innych szczególnych kategorii danych określonych w Art. 9 Rozporządzenia UE o ochronie danych. Dane osobowe nieletnich są przetwarzane w sposób opisany w Art. 8 niniejszej Polityki.

Powyższe kategorie danych są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne na potrzeby opisane w Art. 4 niniejszej Polityki.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przy pomocy automatycznych i innych sposobów oraz są chronione dzięki wdrożonym odpowiednim środkom bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę i poufność danych osobowych. W szczególności De Agostini stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia, aby przekazywane, przechowywane lub w innych sposób przetwarzane dane osobowe były chronione przed utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem oraz dostępem do nich.

Gdy nie ma konieczności przetwarzania danych osobowych do celów, do których były wcześniej zbierane, lub pod koniec okresu ich przechowywania (zgodnie z Art. 10 poniżej), De Agostini zapewni anonimowość takich danych i usunie elementy identyfikujące.

4. Cele przetwarzania danych

De Agostini wymaga od Użytkowników udostępniania danych osobowych w poniższych celach:

a) Umożliwienie rejestracji w Serwisie poprzez utworzenie przez Użytkownika konta osobistego; realizacja czynności określonych w Warunkach użycia i w Ogólnych warunkach Serwisu, w tym zakupu w Serwisie; korzystanie ze wszystkich usług oferowanych w Serwisie, w tym uczestnictwo w konkursach i grach oraz korzystanie z obsługi klienta, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń względem Użytkownika lub innych osób, przesyłanie biuletynów (newsletter) (łącznie: „Cele umowne”);

b) Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych („Cele prawne”);

c) Po udzieleniu zgody przez Użytkownika: przesyłanie materiałów marketingowych tradycyjnymi i innymi środkami komunikacji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i MMS, mediów społecznościowych, komunikatorów „błyskawicznych”, aplikacji na urządzenia mobilne, banerów, faksu, poczty i telefonu w celu promowania lub sprzedaży produktów i usług oferowanych przez De Agostini oraz dla przeprowadzania innych ankiet oceniających zadowolenie Użytkownika z tych usług („Cele marketingowe”);

d) Po udzieleniu zgody przez Użytkownika: przesyłanie materiałów marketingowych innych podmiotów z Grupy De Agostini lub innych partnerów handlowych, takich jak: wydawcy, sieci detaliczne, dystrybutorzy zabawek i innych dóbr konsumenckich, w związku z ich produktami lub usługami oraz w sposób określony w poprzednim ustępie – Użytkownik może uzyskać wykaz takich podmiotów („Cele marketingowe stron trzecich”);

e) Po udzieleniu zgody przez Użytkownika, przesyłanie materiałów handlowych w sposób określony w pkt c) i d) powyżej w oparciu o osobiste preferencje, charakterystykę i nawyki danego Użytkownika lub na potrzeby analizy powyższego („Cele profilowe”);

f) Po udzieleniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych do Celów marketingowych De Agostini: przesyłanie miesięcznie maksymalnie trzech materiałów informacyjnych dotyczących produktów lub usług De Agostini Użytkownikom, którzy są wybierani tylko na podstawie takich ogólnych kryteriów, jak grupa wiekowa, otwarcie poprzedniego newslettera, sposób dokonywania zakupów („Uzasadniony interes do Celów marketingowych”); oraz

g) Podejmowanie działań funkcjonalnie powiązanych z przenoszeniem oddziałów, nabywaniem, łączeniem lub dzieleniem przedsiębiorstw oraz przeprowadzaniem innych zmian i realizacją takich czynności („Uzasadniony interes do Celów biznesowych”).

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych do Celów umownych jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne na potrzeby rejestracji Użytkownika w Serwisie, realizacji wszystkich czynności określonych w Ogólnych warunkach Serwisu, dokonywania zakupów online oraz korzystania z usług oferowanych w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych do Celów prawnych jest obowiązkowe, gdyż jest wymagane przez stosowne przepisy prawa. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane w takich celach, nie będzie miał możliwości zarejestrowania się w Serwisie ani korzystania z usług oferowanych przez De Agostini w takim Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych do Celów marketingowych De Agostini, do Celów marketingowych stron trzecich oraz do Celów profilowych nie jest obowiązkowe i wymaga uprzedniej zgody Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie udzieli takiej zgody, De Agostini i inne podmioty z grupy oraz ich wybrani partnerzy handlowi nie będą w stanie informować Użytkownika o najnowszych produktach lub usługach, promocjach, indywidualnych ofertach ani nie będą mogli przeprowadzać ankiet rynkowych lub przesyłać innych materiałów informacyjnych zgodnie z ich potrzebami.

Przetwarzanie danych na podstawie Uzasadnionego interesu w Celach marketingowych jest funkcjonalnie powiązane z realizacją prawnie uzasadnionego interesu De Agostini, z odpowiednim uwzględnieniem interesu Użytkowników oraz ograniczeń takiego przetwarzania określonych w Art. 4.(f); będzie realizowane począwszy od 25 maja 2018 r. po wejściu w życie Rozporządzenia UE o ochronie danych.

Przetwarzanie na podstawie Uzasadnionego interesu w Celach biznesowych jest realizowane zgodnie z Art. 24.1.(d) Kodeksu prywatności oraz by umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej przez De Agostini i kontrahentów zgodnie z ich prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie Art. 6.(f) Rozporządzenia UE o ochronie danych, z odpowiednim uwzględnieniem interesów Użytkowników – takie przetwarzanie jest ograniczone wyłącznie do zakresu niezbędnego w realizacji takiej działalności.

6. Przekazywanie danych osobowych

W Celach określonych w Art. 4 powyżej De Agostini może przekazywać dane osobowe Użytkowników, jednakże tylko w zakresie niezbędnym dla danego typu przetwarzania, następującym typom podmiotów:

a) Pracownicy, współpracownicy i dostawcy De Agostini w ramach realizacji ich zadań lub umownych obowiązków, a także w związku z relacjami handlowymi z Użytkownikami;

b) Poddostawcy lub podwykonawcy w ramach działalności związanej z realizacją usług lub produktów oferowanych przez De Agostini;

c) Inne podmioty Grupy De Agostini we Włoszech oraz za granicą, o charakterze krajowym lub międzynarodowym, określone w Art. 7 poniżej;

d) Placówki pocztowe i kurierzy w celu przesyłania i dostarczania produktów zakupionych przez Użytkowników lub innych materiałów związanych z usługami oferowanymi przez De Agostini;

e) Doradcy prawni, administracyjni i podatkowi w zakresie niezbędnym dla działalności De Agostini lub funkcjonalnie z nią powiązani w sposób opisany powyżej;

f) Instytucje finansowe w celu zarządzania przychodami i płatnościami związanymi z realizacją umowy z Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkowników nie zostaną ujawnione.

7. Przekazywanie danych osobowych poza UE

Dane osobowe Użytkowników mogą być dowolnie przekazywane za granicę do pozostałych Krajów europejskich, ale także poza Unię Europejską, w szczególności do Rosji, Japonii i USA.

W każdym przypadku przekazywania przez De Agostini danych osobowych poza Unię Europejską De Agostini zapewni uzasadnione środki i odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe zgodnie z Art. 44 Kodeksu prywatności oraz Art. 45 i 46 Rozporządzenia UE o ochronie danych.

Użytkownicy mają prawo uzyskać kopię Danych przechowywanych za granicą oraz otrzymać informację o miejscu ich przechowywania, zwracając się z taką prośbą bezpośrednio do Administratora Danych – informacje kontaktowe znajdują się w Art. 9 poniżej.

8. Dane osób niepełnoletnich

Z usług oferowanych przez Serwis mogą korzystać także osoby poniżej 18 roku życia (nieletni). W takim wypadku De Agostini zbiera i przetwarza dane osobowe nieletnich wyłącznie do celów oraz w sposób określony w niniejszej Polityce, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia UE o ochronie danych, na potrzeby przetwarzania danych osobowych nieletnich (Art. 8) oraz za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, którego dane zostaną zebrane wyłącznie w celu uzyskania takiej zgody.

9. Prawa Użytkowników

W odniesieniu do swoich danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia, które może wykonywać w sposób nieodpłatny i w dowolnym czasie:

a) Uzyskiwanie potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane oraz ewentualnie uzyskanie dostępu do tych danych osobowych;

b) Informowanie o źródle pochodzenia danych, celach i sposobach ich przetwarzania, a także o logice stosowanej przez automatyczne środki przetwarzania danych;

c) Aktualizowanie, poprawianie lub - na życzenie Użytkownika - integrowanie danych;

d) Usuwanie na żądanie, blokowanie lub zapewnianie anonimowości danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, ewentualnie przeciwstawianie się przetwarzaniu z prawnie uzasadnionych przyczyn;

e) Całkowite lub częściowe przeciwstawianie się przetwarzaniu danych do celów bezpośredniego marketingu realizowanego środkami automatycznymi lub tradycyjnymi;

f) Wycofywanie w dowolnym czasie zgody Użytkownika, co pozostanie bez wpływu na zgodny z prawem charakter przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Począwszy od 25 maja 2018 r., wraz z powyższymi uprawnieniami Użytkownicy będą mieli także prawa przyznane im w Art. 10.(b) poniżej.

Użytkownicy będą mogli w dowolnym czasie wykonywać swoje uprawnienia, zmieniać informacje kontaktowe, powiadamiać De Agostini o zmianach i aktualizacjach danych, uzyskiwać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez De Agostini, pisząc na adres e-mail: deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl

10. Okres przechowywania i inne prawa Klienta

a) Okres przechowywania danych osobowych: De Agostini będzie przechowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, zgodnie z Art. 2 niniejszej Polityki. Poniższe okresy przechowywania danych mają zastosowanie w zależności od celu przetwarzania:

➢ Dane osobowe zbierane do Celów umownych (Art. 4.a) będą przechowywane przez okres danej umowy oraz 10 lat po zakończeniu jej okresu obowiązywania, aby egzekwować/chronić prawa De Agostini w sądach i poza nimi w przypadku wystąpienia roszczenia w związku z umową;

➢ Dane osobowe zbierane do Celów prawnych (Art. 4.b) będą przechowywane zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach prawa;

➢ Dane osobowe zbierane do Celów marketingowych De Agostini (Art. 4.c) będą przechowywane przez okres świadczenia danej usługi, uczestnictwa w danym konkursie lub procesu zbierania, a także przez 2 lata po zebraniu lub zakończeniu oferowanej usługi;

➢ Dane osobowe zbierane do Celów marketingowych stron trzecich oraz do Celów profilowych (Art. 4.d-e) będą przechowywane przez 12 miesięcy po zebraniu;

➢ Dane osobowe zbierane w związku z Uzasadnionym interesem do Celów marketingowych (Art. 4.f) będą przechowywane przez okres zarejestrowania Użytkownika w Serwisie do zamknięcia jego Konta bądź zakończenia uczestnictwa w konkursie lub procesu zbierania, a także przez 2 lata po wyłączeniu lub dezaktywacji Konta;

➢ Dane osobowe zbierane w związku z Uzasadnionym interesem do Celów biznesowych (Art. 4.g) będą przechowywane przez 10 lat od ich zebrania.

Po upłynięciu powyższych terminów dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte, przekształcone w dane anonimowe lub dane zbiorcze.

b) Dodatkowo Użytkownik będzie uprawniony w dowolnym czasie oraz w sposób określony w poprzednim ustępie do:

➢ Żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli (i) rzetelność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) De Agostini nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21.1 Rozporządzenia UE o ochronie danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

➢ Żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;

➢ Żądania przeniesienia danych osobowych.

c) Zgłaszanie roszczeń do Organów krajowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

11. Aktualizacje

Niniejszy dokument wchodzi w życie od daty wskazanej w jego nagłówku.

De Agostini może wprowadzać zmiany do niniejszego dokumentu i/lub włączać go do innych dokumentów, między innymi z powodu zmian i wdrożenia Rozporządzenia UE o ochronie danych. Aktualizacje i zmiany będą komunikowane z wyprzedzeniem, a Użytkownicy będą zawsze mieli dostęp do zaktualizowanej wersji Polityki pod następującym adresem https://www.deagostini.com/pl/

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zażaleń dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z De Agostini, pisząc na adres deapublishing-pcy.officer@deagostini.pl