Keresés az oldalon...

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA

De Agostini Publishing S.p.A. ("De Agostini"), mint a személyes adatok feldolgozásának Adminisztrátora az alábbiakban tájékoztatja a https://www.deagostini.com/hu/ Weboldal („Weboldal”) Ügyfeleit ("Ügyfelek") az Ügyfelektől származó adatok feldolgozásának módjairól és lehetőségeiről, mely összhangban van a Személyes Adatok Védelméről Szóló 679 / 2016 számú ("EU Adatvédelmi Rendelet")-el, amely 2018. május 25 napján lép hatályba.

1. Személyes adatok Adminisztrátora és feldolgozója

De Agostini Publishing S.p. A., melynek székhelye: Via Giovanni da Verrazzano, 15, 28100 Novara, Olaszország, az Adatok Adatkezelője, akivel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: deagostini@suvet.hu. Az adatfeldolgozó alanyok teljes listája az erre vonatkozó kérelem fenti e-mail címre történő elküldésével kapható meg.

2. Személyes adatok gyűjtése

A jelen Adatvédelmi Irányelvek alapján kezeli a De Agostini cég az Ügyfelektől származó azon személyes adatokat, amelyek magukban foglalhatják:

a) Az Ügyfél által a Fiók létrehozása során megadott személyes és elérhetőségi adatokat;

b) A Weboldalon végzett vásárlásokkal kapcsolatos adatokat;

c) A Weboldalon kínált szolgáltatásokról szóló navigációs adatokat, úgynevezett fájlok alapján gyűjtött adatokat (angolul: cookie), a https://www.deagostini.com/hu/ címen elérhető Cookie Irányelveknek megfelelően;

d) Segítség, vagy kiegészítő információk kérése során megadott adatokat;

e) A De Agostini által szervezett felmérések, vagy versenyek során szolgáltatott adatokat azzal, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek csatolásra kerül az adott verseny során érvényes személyes adatok feldolgozására vonatkozó előírásokhoz;

De Agostini nem dolgoz fel orvosi adatokat, vagy olyan egyéb más különleges adatkategóriákat, amelyek az EU Adatvédelmi Rendelet 9. Cikkelyében kerültek meghatározásra.

A kiskorúak személyes adatai a jelen Adatvédelmi Irányelvek 8. Cikkelyében leírt módon kerülnek feldolgozásra.

A fenti adatkategóriák kizárólag csak olyan mértékben kerülnek feldolgozásra, amennyire az feltétlenül szükséges a jelen Adatvédelmi Irányelvek 4. Cikkelye szerint.

3. Személyes adatok feldolgozása

Az Ügyfelek személyes adatai automatizált rendszerekkel és más módon kerülnek feldolgozásra, továbbá olyan bevezetett megfelelő biztonsági intézkedéseknek köszönhetően védettek, melyek biztosítják azok védelmét és titkosságát. De Agostini különösen olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek szükségesek és nélkülözhetetlenek annak biztosításához, hogy az átadott, tárolt vagy egyéb módon feldolgozott személyes adatok védettek legyenek az elvesztéssel, a módosítással, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal és a hozzáféréssel szemben.

Amikor nem szükséges a személyes adatok feldolgozása olyan célokhoz, amelyekért azok összegyűjtésre kerültek, vagy tárolási időszakuk véget ért (a 10. cikkellyel összhangban), akkor De Agostini biztosítja az ilyen adatok névtelenségét és eltávolítja azonosítási elemeiket.

4. Adatok feldolgozásának céljai

De Agostini az Ügyfelektől a következő célokból követeli meg személyes adataik átadását:

a) Engedélyezze a regisztrációt a Weboldalon az Ügyfél által létrehozott személyes fiók létrehozásával.

A Feltételekben és a Weboldal Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott tevékenységek végrehajtása céljából, beleértve a Weboldalon történő vásárlást is. A Weboldalon kínált összes szolgáltatás használata céljából, beleértve a versenyeken és játékokon való részvételt, valamint az ügyfélszolgálat igénybevételét is, valamint az Ügyfél, vagy más személyek elleni követelések megállapítását, nyomozását, vagy az ellenük való védelmet is (együttesen: "Szerződéses célok").

A jogi és szabályozási kötelezettségek betartása céljából ("Jogi célok").

b) Az Ügyfél hozzájárulása után: nyilvános hirdetmények (hírlevelek) és marketing anyagok küldése céljából hagyományos és egyéb más kommunikációs eszközök útján, ideértve az e-mailt, SMS-t, MMS-t, szociális médiákat, „azonnali” üzenetküldő eszközöket, mobil alkalmazásokat, bannereket, faxot, postát, vagy telefont. De Agostini által kínált termékek és szolgáltatások hirdetése, vagy eladása, valamint a cég által nyújtott Szolgáltatásokkal történő elégedettségi felmérések lebonyolítása céljából ("Marketing célok").

c) Az Ügyfél hozzájárulása után: a De Agostini Csoportba tartozó más alanyok, vagy más kereskedelmi partnerek következő típusú marketing anyagainak elküldése céljából: mint például kiadók, kiskereskedelmi láncok, játék és más fogyasztási cikk disztribútorok, termékeivel, vagy szolgáltatásaival kapcsolatos anyagok, - továbbá az Ügyfél megkaphatja az ilyen jogalanyok listáját, az előző bekezdésben meghatározott módon ("Harmadik fél marketingcéljai").

d) Az Ügyfél hozzájárulása után: kereskedelmi anyagok a fenti (c) és (d) pontban meghatározott módon történő elküldése céljából az adott Ügyfél személyes preferenciájára, jellemzőire és szokásaira támaszkodva, vagy a fenti elemzés céljából ("Profilcélok").

e) Miután az Ügyfél hozzájárult ahhoz, hogy a DeAgostini marketing célokra felhasználja személyes adatait, havonta legfeljebb 3, a DeAgostini termékekre vagy szolgáltatásaira vonatkozó hírlevél vagy egyéb anyag kerülhet részére elküldésre. Ezen kommunikáció címzettjei kizárólag olyan általános szempontok alapján kerülnek kiválasztásra, mint például, hogy mely korosztályba tartoznak, korábban megnyitottak-e hasonló hírlevelet vagy, hogy milyen módon vásároltak. ("Jogos érdek marketing célokhoz").

f) A fióktelepek áthelyezése, az alanyok megvétele, a vállalkozások egyesítése, vagy felosztása, valamint egyéb változtatások végrehajtása és az ilyen tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban funkcionálisan kapcsolódó vállalkozási tevékenységek végzése céljából ("Jogos erdek” üzleti célokhoz„).

5. Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok szerződéses célokra történő feldolgozása azért kötelező, mert az Ügyfél Weboldalon történő regisztrálásához, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott valamennyi tevékenység végrehajtásához, az online vásárláshoz és a Honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez ez szükséges.

A személyes adatok jogi célú feldolgozása kötelező, ugyanis azt az alkalmazandó jog írja elő. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja személyes adatainak ilyen célból történő feldolgozását, akkor nem tud regisztrálni a Weboldalon, és nem használhatja a De Agostini által kínált szolgáltatásokat ezen a Weboldalon.

A személyes adatok feldolgozása De Agostini marketingcéljaira, harmadik felek marketing céljaira és profil célokra nem kötelező, és az Ügyfél előzetes beleegyezését igényli. Ha az Ügyfél nem ad ilyen hozzájárulást, akkor De Agostini és más csoporttagok, valamint kiválasztott üzleti partnereik nem tudják tájékoztatni az Ügyfelet a legújabb termékekről, vagy szolgáltatásokról, promóciókról, egyedi ajánlatokról, vagy nem tudnak piackutatást végezni, vagy más információs anyagokat továbbítani szükségleteiknek megfelelően.

A jogosultak adataiknak marketing célokból történő feldolgozása funkcionálisan kapcsolódik a De Agostini jogos érdekeinek megvalósításához, megfelelően figyelembe véve az Ügyfelek érdekeit és az ilyen feldolgozás korlátait, amelyek 4. cikkely f) pontjában vannak meghatározva; ez 2018. május 25-től kezdődően, az Adatvédelmi Rendelet hatálybalépése után kerül végrehajtásra.

Az üzleti célú jogos érdek alapján történő feldolgozás az Adatvédelmi Kódex 24.1. Cikkelyének d) pontjával összhangban történik, és lehetővé teszi a De Agostini és az üzleti partnerei számára, hogy jogos érdeküknek megfelelően üzleti tevékenységet folytassanak az EU Rendelet 6. cikkelyének f) pontja alapján az adatvédelemre, az Ügyfelek érdekeinek megfelelő figyelembevételével - az ilyen feldolgozás kizárólag csak a tevékenységek elvégzéséhez szükséges mértékben lehetséges.

6. Személyes adatok átadása

A fenti 4. cikkelyben meghatározott célok érdekében De Agostini az Ügyfelek személyes adatait átadhatja, de csak az adott típusú feldolgozáshoz szükséges mértékben, a következő típusú jogalanyok számára:

a) A De Agostini alkalmazottai, munkatársai és szállítói részére feladataik, vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint az Ügyfelekkel való kereskedelmi kapcsolatok tartása céljából;

b) Beszállítók, vagy alvállalkozók részére a De Agostini által nyújtott szolgáltatások, vagy termékekkel kapcsolatos tevékenységeik végrehajtása céljából;

c) A De Agostini Group más, Olaszországban és külföldön lévő, nemzeti vagy nemzetközi jellegű jogalanyai számára, az alábbi 7. cikkelyben meghatározottak szerint;

d) Postahivatalok és futárszolgálatok részére, a De Agostini által kínált ésc az Ügyfelek által megvásárolt termékek, vagy más szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagok beszerzése és szállítása céljából;

e) Jogi, közigazgatási és adótanácsadók részére a De Agostini tevékenységeihez szükséges mértékben, vagy a funkcionálisan hozzájuk kapcsolódó módon a fent leírtak szerint;

f) Pénzintézetek részére, az Ügyféllel kötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos bevételek és kifizetések kezelése céljából.

Az Ügyfelek személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

7. Személyes adatok átadása EU-n kívülre

Az Ügyfelek személyes adatait külföldre szabadon lehet továbbítani más európai országokba, de az Európai Unión kívüli országokba is, különösen Oroszországba, Japánba és az USA-ba.

Mindenesetben, amikor De Agostini az Európai Unión kívülre személyes adatokat szolgáltat, akkor De Agostini az Adatvédelmi Kódex 44. Cikkelyében és az EU Adatvédelmi Rendeletének 45. és 46. Cikkelyében leírtaknak megfelelő ésszerű intézkedéseket és megfelelő biztosítékokat nyújt a személyes adatok védelmére.

Az Ügyfelek jogosultak a külföldön tárolt adataik másolatának megszerzésére és a tárolásukra vonatkozó információk megkapására, közvetlenül az adatkezelőt kérve ezeket az információkat - a kapcsolattartásra vonatkozó adatok az alábbi 9. cikkelyben találhatóak.

8. Kiskorúak személyes adatai

A Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat 18 éven aluliak (kiskorúak) is igénybe vehetik. Ebben az esetben De Agostini a kiskorúak személyes adatainak összegyűjtését és feldolgozását kizárólag a jelen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott célokkal és módon végezheti, az EU Adatvédelmi Rendelete, a kiskorúak személyes adatainak feldolgozására vonatkozó (8. cikkely) szerint, valamint a szülő, vagy a törvényes gondviselő előzetes beleegyezésének megszerzése után, akiknek adatai csak kizárólag az ilyen hozzájárulás megszerzése céljából kerülnek gyűjtésre.

9. Ügyfelek Jogai

Személyes adatai tekintetében az Ügyfél a következő jogokkal rendelkezik, amelyekkel ingyenesen és bármikor élhet:

a) Annak megállapítása, hogy az Ügyféllel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és esetleges hozzáférés biztosítása az ilyen személyes adatokhoz;

b) Információk az adatok forrásáról, feldolgozásának céljáról és eszközeiről, valamint az automatizált adatfeldolgozási módszerek logikájáról;

c) Adatok Frissítése, javítása, vagy – az Ügyfél kérésére - az adatok integrálása;

d) A nem jogszerűen feldolgozott adatok követelésre történő eltávolítása, blokkolása, vagy anonimitásának biztosítása, esetlegesen ellenezni a feldolgozást jogszerűen indokolt esetekben.

e) Automatikus, vagy hagyományos eszközökkel végzett közvetlen értékesítés céljából történő adatfeldolgozás teljes, vagy részleges betiltása;

f) Az Ügyfél beleegyezését bármikor visszavonhatja, de ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozás jogszerűségét.

2018. május 25-től kezdődően a fenti jogosultságokon kívül az Ügyfelek a 10. cikkely (c) alpontjában megadott jogokkal is rendelkezni fognak.

Az Ügyfelek bármikor élhetnek jogaikkal, megváltoztathatják a kapcsolattartási adatokat, értesíthetik De Agostini céget adataik megváltoztatásáról és frissítéséről, további információkat szerezhetnek a személyes adatok De Agostini által történő feldolgozásáról a következő e-mail címre küldött üzenettel: deagostini@suvet.hu vagy telefonálva a következő telefonszámra: +36 1 688 1489.

10. További irányelvek 2018 május 25 napjától

A következő rendelkezések 2018. május 25 napjától érvényesek, miután az EU Adatvédelmi Rendelete hatályba lép.

a) A személyes adatok tárolásának időtartama: De Agostini a személyes adatokat nem tárolja hosszabb ideig, mint az szükséges azon célok eléréséhez, amelyek érdekében azokat összegyűjtötték, az Adatvédelmi irányelvek 2. Cikkelyének megfelelően. A feldolgozás céljától függően a következő adatmegőrzési időtartamokat kell alkalmazni:

➢ A szerződéses célokra összegyűjtött személyes adatokat (4.a cikkely) a szerződés érvényességi időtartama alatt és a szerződés érvényességi időtartamának lejárta után 10 évig, a De Agostini jogainak bíróság előtt és azon kívül történő érvényesítése / védelme érdekében akkor, ha a szerződéssel kapcsolatosan kártérítési igény lépne fel;

➢ A jogi célból gyűjtött személyes adatokat (4.b. Cikkely) a törvényekben előírt határidőknek megfelelően kell tárolni;
➢ A De Agostini által marketingcélokra összegyűjtött személyes adatokat (4c. Cikkely) a szolgáltatás időtartama alatt, egy adott versenyen, vagy begyűjtési eljárásban való részvétel időszakában, valamint a begyűjtéstől, vagy az ajánlott szolgáltatás befejezésétől számított 2 évig kell megőrízni;

➢ A harmadik felek marketingcéljaira és a profil célokra gyűjtött személyes adatokat (4.d-e. Cikkely) a gyűjtés után 12 hónapig tárolják;

➢ A marketingcélokra jogos érdekkel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat (4f. Cikkely) az Ügyfél Weboldalon való regisztrálásának idején tárolják, Fiókjának lezárásához, vagy a versenyen, vagy a begyűjtési eljárásban való részvétele megszüntetése céljából, valamint 2 évvel a Fiókja hatástalanítását, vagy kikapcsolását követően;

➢ Az üzleti célú jogos érdekkel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat (4.g. cikkely) a gyűjtésük után 10 évig tárolják.

A fenti időpontok elmúltával az Ügyfél személyes adatai törlésre kerülnek, névtelen, vagy összesített adatokká alakítjuk azokat.

b) Ezenkívül az Ügyfél az előző bekezdésben meghatározott módon és bármikor jogosult:

➢ Adatfeldolgozási korlátozás kérésére abban az esetben, ha: (i) az olyan személyes adatok megbízhatóságát az érintett személy vitatja, amely adatok olyan időszakra vonatkoznak, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára ezen adatok pontosságának ellenőrzését. (ii) az adatfeldolgozás jogellenes, és az adat tulajdonosa ellenzi a személyes adatok törlését, és kéri, ezen adatok felhasználási korlátozásának megváltoztatását. (iii) De Agostini többé már nem igényel személyes adatokat a feldolgozáshoz, de szükségesek azok az adat tulajdonosának, követelések megállapítása, érvényesítése, vagy azzal szembeni védelem céljából. (iv) amennyiben az érintett személy, akire az adatok vonatkoznak az EU Rendelet 21.1 bekezdés szerinti kifogást nyújtott be a feldolgozással szembeni adatvédelem vonatkozásában - mindaddig, amíg megállapítást nem nyer az, hogy az adminisztrátor indoka felülkerekedik-e az Ügyfél kifogásolásának indokain, addig az adminisztrátor jogai erősebbek, mint az adattulajdonosé;

➢ A személyes adatok azonnali törlésére irányuló kérelem benyújtására;

➢ Személyes adatok továbbítására vonatkozó kérelmek benyújtására.

c) A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban követelések bejelentése a Nemzeti Hatóságokhoz.

11. Aktualizálások

Ez a dokumentum a címsorában megadott időponttól lép hatályba.

De Agostini módosíthatja ezt a dokumentumot és / vagy más dokumentumokhoz más okmányokhoz is csatolhatja, többek között az EU Adatvédelmi Rendeletének módosítása és bevezetése miatt. A frissítések és változtatások előre bejelentésre kerülnek, és az Ügyfelek mindig hozzáférhetnek az aktuálisan frissített Adatvédelmi Irányelvekhez a következő címen https://www.deagostini.com/hu/. A személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kétség, kérdés vagy panasz esetén a deagostini@suvet.hu címen lehet kapcsolatba lépni a De Agostini céggel, vagy a következő telefonszámon: +36 1 688 1489.

INFORMÁCIÓ
Az oldal sütifájlokat használ reklámcélok és szolgáltatások céljaira. A sütikkel kapcsolatos elveket elolvashatod itt.