Welcome to DeAgostini

DeAgostini UKDeAgostinicircle-close
Sign in
Sign in
Sign in with Google
Sign in with Facebook
or
Sign in email address
icon-password-disabled
Forgot your password?
Obchodní podmínky společnosti de agostini publishing S.P.S.

1. Tyto všeobecné podmínky prodeje (dále jen „Všeobecné podmínky prodeje“) upravují nákup produktů vzdáleně přes internet z webových stránek www.deagostini.com/cz (dále jen „Webové stránky“).

2. Na těchto Webových stránkách jsou primárně prodávány nakladatelské produkty. Všechny nabízené produkty jsou na Webových stránkách náležitě popsány v příslušných oddílech těchto stránek a/nebo na příslušných stranách (dále jen „Produkty“).

3. Vlastníkem je De Agostini Publishing Italia S.p.A. (dále jen „De Agostini Publishing“), se zapsaným sídlem na adrese Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, telefonní číslo +420 246 017 120, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.cz

4. Všechny nákupy produktů (dále jen „Kupní smlouvy“) učiněné uživateli (dále jen „Zákazníci“) přes Webové stránky se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje. Kupní smlouvy jsou platné pouze v případě, že je uzavřou osoby ve věku minimálně 18 let.

5. Jakákoli podmínka, která může být Zákazníkovi poskytnuta odchylně od Všeobecných podmínek prodeje, bude platná pouze v případě, že ji De Agostini Publishing písemně schválí.

6. Kupní smlouvy se řídí rovněž články 49–67 kapitoly I, záhlaví III, části III legislativního dekretu č. 206/2005, ve znění pozdějších změn a doplňků.

7. De Agostini Publishing vyzývá každého Zákazníka, aby si přečetl Všeobecné podmínky prodeje před uskutečněním každého nákupu, a jakmile ukončí prodejní postup na Webových stránkách, aby si tyto podmínky vytiskl a uschoval.

8. De Agostini Publishing může kdykoli bez předchozího upozornění změnit a/nebo doplnit obsah Všeobecných podmínek prodeje. Veškeré učiněné změny a doplnění se budou vztahovat výhradně na Kupní smlouvy uzavřené od data zveřejnění těchto změn a doplnění na Webových stránkách.

9. Zákazník je oprávněn zakoupit Produkty na Webových stránkách, jak je ilustrováno a podrobně popsáno v příslušných informačních částech, při dodržení technických postupů pro přístup. Zveřejnění Produktů na Webových stránkách představuje výzvu pro Zákazníka, aby učinil smluvní nabídku koupě. Objednávka zaslaná Zákazníkem je smluvní nabídkou a zahrnuje v sobě úplnou znalost a přijetí Všeobecných podmínek prodeje.

10. De Agostini Publishing potvrdí přijetí Zákazníkovy nabídky pomocí automatické odpovědi zaslané na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem, přičemž tento e-mail je třeba chápat jako pouhé potvrzení řádného přijetí nabídky v IT systému. Tato potvrzovací zpráva bude obsahovat číslo objednávky, které je potřeba používat při veškeré následné komunikaci Zákazníka s De Agostini Publishing. Tato zpráva bude obsahovat všechny údaje zadané Zákazníkem, přičemž Zákazník se zavazuje ověřit jejich správnost a neprodleně informovat De Agostini Publishing o jakýchkoli opravách a/nebo změnách kontaktováním zákaznického servisu De Agostini Publishing na telefonním čísle + 420 246 017 120.

11. Každá Kupní smlouva uzavřená mezi De Agostini Publishing a Zákazníkem je považována za uzavřenou v okamžiku přijetí objednávky ze strany De Agostini Publishing, které bude potvrzeno e-mailem zaslaným na Zákazníkovu e-mailovou adresu. De Agostini Publishing má právo podle svého vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout objednávku zaslanou Zákazníkem, přičemž Zákazník nemůže v případě nepřijetí objednávky vznášet žádné nároky ani uplatňovat žádná práva, včetně práva na odškodnění.

12. Odesláním objednávky nejrůznějšími způsoby uvedenými v provozních pokynech k Webovým stránkám Zákazník prohlašuje, že si přečetl všechny informace poskytnuté v rámci procesu objednávání a plně přijímá Všeobecné podmínky prodeje a platební podmínky.

13. Ceny všech Produktů jsou jasně uvedeny na Webových stránkách a rozumí, že je v nich zahrnuta pouze DPH.

14. Na Webových stránkách jsou uvedeny Produkty dostupné k odeslání. Dostupnost Produktů je v každém případě pravidelně aktualizována a může se tedy lišit od toho, co je uvedeno na Webových stránkách.

15. Pokud budou dodací lhůty objednaného produktu delší než dodací lhůty uvedené na Webových stránkách před objednáním, De Agostini Publishing se zavazuje informovat o tom Zákazníka e-mailem zaslaným na adresu uvedenou zákazníkem. Dokud nebude Zákazníkovi e-mailem potvrzeno odeslání zásilky, má Zákazník právo objednávku kdykoli zrušit nebo změnit, a to výhradně kontaktováním zákaznického servisu De Agostini Publishing uvedeného výše v odstavci 10.

16. Náklady na odeslání každé zásilky, které se mohou lišit podle celkové výše objednávky, jsou jasně uvedeny a sděleny Zákazníkovi prostřednictvím Webových stránek před uzavřením Kupní smlouvy.

17. Vizuální zobrazení Produktů na Webových stránkách, pokud je dostupné, obvykle odpovídá fotografickému zobrazení Produktů jako takových a jeho jediným účelem je prezentovat produkty k prodeji, a to bez jakékoli záruky či povinnosti ze strany De Agostini Publishing, pokud jde o přesnou shodu mezi obrázkem na Webových stránkách a skutečným produktem, zejména pokud jde o jeho velikost a/nebo barvy Produktů a/nebo příslušného obalu.

18. Platby z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Webových stránek musejí být provedeny výhradně kreditní kartou, systémem PayPal, příkazem k inkasu nebo poštovní poukázkou.

19. Příslušná banka provede okamžitě pouze ověření platnosti kreditní karty, nicméně naúčtuje na ni částku odpovídající každé zásilce teprve tehdy, až budou Produkty připraveny ve skladu De Agostini Publishing k dodání. V tomto případě bude mít tedy Zákazník právo zrušit objednávku – výhradně kontaktováním zákaznického servisu De Agostini Publishing uvedeného výše v odstavci 10 – bez toho, že by bylo nutné vrátit peníze.

20. Informace týkající se Zákazníkovy kreditní karty jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného spojení přímo na webové stránky úvěrové instituce, která spravuje danou transakci.

21. De Agostini Publishing si vyhrazuje právo kdykoli si od Zákazníka vyžádat dodatečné informace a/nebo kopii dokumentů prokazujících vlastnictví kreditní karty použité k uskutečnění kupní smlouvy. Pokud Zákazník nedodá požadované informace nebo jinou dokumentaci, De Agostini Publishing si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, přičemž současně zašle oznámení na Zákazníkovu e-mailovou adresu, kterou tento uvedl.

22. Riziko a odpovědnost za všechny dodávky Produktů ponese De Agostini Publishing. Riziko přejde na Zákazníka v okamžiku, kdy obdrží produkty dodané přepravcem, dopravcem či jiným zprostředkovatelem najatým De Agostini Publishing kvůli dodání.

23. Poplatky za dodání, které automaticky vypočtou Webové stránky, budou pro Zákazníka plně viditelné a jasné ještě před podáním objednávky.

24. De Agostini Publishing vystaví dodací list nebo pro ty Zákazníky (kteří nejsou spotřebiteli), kteří zadali své DIČ v rámci registračních údajů objednávky, fakturu za Produkty, které mají být odeslány, a to pro každou Kupní smlouvu uzavřenou přes Webové stránky. De Agostini Publishing zašle na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem, jehož jménem byla podána objednávka, potvrzení o nákupu nebo fakturu v souladu s čl. 14 prezidentského dekretu 445/2000 a s legislativním dekretem 52/2004. Faktura bude obsahovat informace, které zákazník poskytl při podávání objednávky. Jakmile bude faktura vystavena, nebude možné dělat v ní jakékoli změny, ani nebude možné vystavit po zpracování objednávky fakturu Zákazníkům, kteří při podávání objednávky neuvedli své DIČ.

25. Jakmile budou Produkty dodány přepravcem, dopravcem či jiným zprostředkovatelem najatým De Agostini Publishing, musí Zákazník zkontrolovat, a) že počet dodaných balíků odpovídá počtu uvedenému v přepravních dokumentech a b) že balení je neporušené a nebylo žádným způsobem poničeno ani upravováno.

26. V případě problémů týkajících se celistvosti, shody nebo úplnosti obdržených Produktů se zákazník zavazuje o této anomálii neprodleně informovat zákaznický servis De Agostini Publishing.

27. V případě, že jsou produkty doručovány kurýrem, musí být Zákazník nebo jím určená osoba vždy přítomna na místě uvedeném Zákazníkem. Pokud Zákazník (nebo jím určená osoba) nebude přítomen, kurýr na místě zanechá oznámení, telefonní číslo a nejzazší termín pro dohodnutí jiného termínu dodání. Pokud bude druhý pokus o doručení rovněž neúspěšný, Produkty budou vráceny do skladů De Agostini Publishing. V takovém případě bude De Agostini Publishing kontaktovat Zákazníka k ověření správné dodací adresy.

28. V případě vyšší moci, nedostupnosti dopravního prostředku, nepředvídatelných nebo nevyhnutelných události, které by mohly způsobit zpoždění nebo ztížit či znemožnit dodání nebo výrazně navýšit náklady na dodání ze strany De Agostini Publishing, má De Agostini Publishing právo zamýšlenou dodávku rozdělit, odložit nebo zrušit, a to celou, nebo její část, případně vypovědět Kupní smlouvu. V takových případech bude De Agostini Publishing neprodleně a odpovídajícím způsobem informovat Zákazníka prostřednictvím e-mailu o svých rozhodnutích a Zákazník bude mít právo na vrácení zaplacené kupní ceny, přičemž tím budou vyloučeny jakékoli další nároky vznesené z jakéhokoli důvodu vůči De Agostini Publishing.

29. Zákazník má podle čl. 52 legislativního dekretu č. 206 ze dne 6. září 2005, ve znění pozdějších změn a doplňků, právo odstoupit od kupní smlouvy z jakéhokoli důvodu a bez nutnosti uvádět vysvětlení nejpozději do 14 dnů od obdržení první zásilky produktu, a to tak, že zašle formulář odstoupení přiložený v zásilce nebo doručí jakékoli jiné výslovné prohlášení obsahující jeho rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy na následující adresu zákaznického servisu De Agostini Publishing: COMDATA CZECH A. S., P. O. BOX 17, 190 03 PRAHA 93, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.cz
V takovém případě Zákazník vrátí produkt De Agostini Publishing do 14 dnů od okamžiku, kdy De Agostini Publishing obdrží oznámení o odstoupení (lhůta bude zachována, pokud Zákazník vrátí zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty); v takovém případě bude mít Zákazník nárok na vrácení plné částky zaplacené za Produkty uvedené v Kupní smlouvě, která je předmětem odstoupení, a to včetně nákladů na přepravu a do 14 dnů od okamžiku, kdy De Agostini Publishing obdrží oznámení o odstoupení. Pokud nebude Zákazník výslovně souhlasit s něčím jiným, toto vrácení finančních prostředků se uskuteční pomocí stejného platebního prostředku, jaký Zákazník použil při výchozí transakci; v každém případě Zákazníkovi v důsledku tohoto vrácení finančních prostředků nevzniknou žádné náklady. V souladu s čl. 56 odst. 3 legislativního dekretu č. 206 ze dne 6. září 2005, ve znění pozdějších změn a doplňků, má De Agostini Publishing právo pozastavit vrácení finančních prostředků do okamžiku, kdy obdrží zboží, nebo do okamžiku, kdy Zákazník prokáže, že byly produkty vráceny, a to podle toho, co nastane dříve.
Zákazník bude odpovědný výhradně za snížení hodnoty zboží, které vznikne v důsledku rozsáhlejší manipulace se zbožím, než která je nutná ke zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží.

30. Pokud chce Zákazník uplatnit výše uvedené právo na odstoupení, musí dodržet následující podmínky a postupy:
• Předpisy týkající se odstoupení se vztahují k Produktu jako celku, tj. Zákazník nemůže uplatnit toto právo na odstoupení pouze ve vztahu k jedné části jednotlivého zakoupeného produktu (např. k jednomu výtisku z kolekce).
• Produkty, které jsou předmětem Kupních smluv, ve vztahu, k nimž Zákazník uplatnil právo na odstoupení, musejí být nedotčené a vrácené v původním obalu, musejí být úplné ve všech svých částech (včetně případné doplňující dokumentace); zejména pokud jsou Produkty audiovizuální nebo časopisecké zboží, nesmějí být porušeny ani odstraněny pečetě na obalu nebo symboly SIAE.
• Zákazník vrátí produkty De Agostini Publishing v souladu s pokyny od De Agostini Publishing a ponese všechny náklady a rizika tohoto vrácení.
• Pokud bude zjištěno, že došlo k poškození Produktu při přepravě, De Agostini Publishing bude muset pouze informovat Zákazníka o tomto poškození, aby mohl Zákazník včas vznést stížnost k přepravci, kterého si vybral a po němž má Zákazník (a/nebo příslušná pojišťovna) požadovat úhradu.

31. Zákazník má rovněž právo kdykoli svobodně odstoupit od Kupní smlouvy pomocí písemného sdělení zaslaného zákaznickému servisu na adresu: De Agostini Publishing Italia S.p.A., COMDATA CZECH A. S., P. O. BOX 17, 190 03 PRAHA 93, e-mailová adresa: zakaznicke.centrum@deagostini.cz
V takovém případě bude odstoupení účinné od data, kdy De Agostini Publishing obdrží výše uvedené oznámení, a účinky odstoupení se nebudou vztahovat na zásilky produktu již odeslané – a probíhající – Zákazníkovi před daným datem. Zákazníci proto nebudou mít žádné právo na vrácení peněz za tyto dřívější produkty, ani žádnou povinnost vrátit již obdržené a zaplacené Produkty.

32. De Agostini Publishing žádným způsobem neodpovídá za žádné poškození, krádež nebo ztrátu Produktů, které jsou předmětem vrácení; jakékoli související riziko zůstává tedy plně na odpovědnosti Zákazníka.

33. V souladu s články 130 a 132 legislativního dekretu č. 206/2005, ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytuje De Agostini Publishing Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli, záruku po dobu dvou let od dodání Produktů, která se vztahuje na jakékoli neshody existující v okamžiku dodání, zejména pokud jde o Produkty, u kterých se ukáže, že jsou vadné nebo poškozené.

34. Zákazník pozbude práva, které mu dává čl. 130 odst. 2 legislativního dekretu č. 206/2005, ve znění pozdějších změn a doplňků, pokud zjištěná neshoda nebude nahlášena De Agostini Publishing do dvou měsíců od data jejího zjištění.

35. De Agostini Publishing vyvine maximální snahu, aby na své náklady a na svou odpovědnost vyměnilo poškozené nebo vadné Produkty za jiné produkty téže kvality a od téhož titulu, které jsou dostupné ve skladech, a to za předpokladu, že Zákazník vrátí vadné zboží v originálním obalu. Pokud nebude možná výměna za stejný produkt (například v důsledku stažení z produktového katalogu), De Agostini Publishing Zákazníkovi vrátí částku zaplacenou za vadný produkt, přičemž tím bude vyloučena jakákoli další odpovědnost z jakéhokoli titulu na straně De Agostini Publishing.

36. Veškerá komunikace Zákazníka s De Agostini Publishing v souvislosti s Kupními smlouvami bude adresována zákaznickému servisu De Agostini Publishing, který je uveden výše v odstavci 10.

37. Má se za to, že Kupní smlouva mezi Zákazníkem a De Agostini Publishing byla uzavřena v Itálii a řídí se italským právem.

38. Podle zákoníku o spotřebiteli a pro účely tohoto zákoníku bude k veškerým sporům příslušný soudní orgán podle místa pobytu Zákazníka nebo jeho domicilu.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH