ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι γενικοί όροι που ακολουθούν ρυθμίζουν τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου (εφεξής, ο «Ιστότοπος») και όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου (εφεξής, οι «Υπηρεσίες») της De Agostini Publishing S.p.A με έδρα στη Νοβάρα,Via Giovanni da Verrazano n. 15, (Εφεξής "De Agostini") όσον αφορά τον Χρήστη που έχει πρόσβαση σε αυτόν (εφεξής , ο «Χρήστης» που σημαίνει ότι το ίδιο πρόσωπο και, ενδεχομένως, ο γονέας - ή άτομο που τον αντικαθιστά- του εγγεγραμμένου στην υπηρεσία ανήλικου και ο ίδιος ο ανήλικος. Στην πραγματικότητα, ο γονέας -ή το πρόσωπο που τον αντικαθιστά – του εγγεγραμμένου ανηλίκου συνυπογράφει τους παρόντες Γενικούς Όρους για τις δραστηριότητες που θα ασκούνται απευθείας από τον γονέα/κηδεμόνα και/ή από τον ανήλικο). Κάνοντας χρήση του Ιστοτόπου και/ή των Υπηρεσιών ο Χρήστης στην πραγματικότητα εκφράζει τη συγκατάθεσή του όσον αφορά τους παρόντες Γενικούς Όρους. Ως εκ τούτου, εάν ο Χρήστης δεν αποδεχτεί το σύνολο ή μέρος των Γενικών Όρων, η De Agostini τον καλεί να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες. Η de Agostini διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να αλλάξει τους παρόντες Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, ο Xρήστης υποχρεούται να τους συμβουλεύεται περιοδικά για να ελέγχει για τυχόν ενημερώσεις.

Άρθρο 2 Ιστότοπος και Υπηρεσίες, προϋποθέσεις και όρια χρήσης

2.1 Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την De Agostini μέσω του Ιστοτόπου αφορούν περιεχόμενο που σχετίζεται, με το παιχνίδι, την ενημέρωση και τα πολυμέσα και σχετικό με τις δραστηριότητες του Ομίλου De Agostini. Η De Agostini προσφέρει σε κάθε Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α) σχολιασμό στην ανάρτηση του ιστολογίου (blog),

β) σχολιασμό με κείμενο σε βίντεο, εικόνες, εικονογράφηση και σχέδια,

γ) ψηφοφορία για βίντεο, εικόνες, εικονογραφήσεις και σχέδια,

δ) συμμετοχή στην κοινότητα. Παρέχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες περιεχομένων που δημιουργούνται από το χρήστη «UGC» μέσω www.deagostini.it:

γ) αποστολή γραφικού υλικού, κειμένου και φωτογραφιών βίντεο.

2.2 Οι χρήστες γνωρίζουν ότι όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και τα προγράμματα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και τη δημιουργία του συνδέσμου προς την ιστοσελίδα www.deagostini.it και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνδεση με το δίκτυο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη τους.

2.3 Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται χωρίς κέρδος και χωρίς άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν διαδίδει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και δεν μεταβάλλει ή τροποποιεί ή διαγράφει το περιεχόμενο του ίδιου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ένδειξης αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί ή να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο εμπορικά από τον Χρήστη, ούτε το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τον Ιστότοπο δύναται να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να μεταγλωττιστεί, να επανεξεταστεί αντίστροφα (ανάδρομη τεχνική) ή να αποσυναρμολογηθεί από τον ίδιο τον Χρήστη. Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του καθώς και οι Υπηρεσίες δεν μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς και ο Χρήστης δεσμεύεται να μην παραβιάζει τεχνολογικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του Ιστοτόπου. Ο Χρήστης δεσμεύεται επίσης να σέβεται τα δικαιώματα διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της De Agostini, όπως αναφέρονται καλύτερα στο άρθρο 4.1 παρακάτω.

2.4 Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που παρέχονται από τον Χρήστη είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε άλλον για πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και να μην επιτρέπει σε τρίτους να τα χρησιμοποιήσουν.

2.5 Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει περισσότερες από μία εγγραφές και να μην καταχωρήσει λογαριασμούς με σκοπό την κατάχρηση της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του συμφωνεί: α) να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που να είναι αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη β) να διατηρεί και να ενημερώνει έγκαιρα τα δεδομένα καταχώρισης, έτσι ώστε να είναι πάντα αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη.

2.6 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση, την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του δικού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και, ως εκ τούτου, παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις κατάλληλες ή / και ακατάλληλες χρήσεις που μπορούν να γίνουν.

2.7 Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την απενεργοποίηση της εγγραφής του ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπο σχετικά με τους Όρους Χρήσης (https://www.deagostini.com/it/condizioni-generali/). Με τη λήψη αυτού του αιτήματος, ο λογαριασμός του Χρήστη θα απενεργοποιηθεί και ο Χρήστης θα λάβει την αντίστοιχη επιβεβαίωση.

Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται στην υποχρέωση της εγγραφής εκ μέρους του Χρήστη, σύμφωνα με τις οδηγίες που διαδίδονται κατά καιρούς μέσω του Ιστοτοτόπου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη θα είναι σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο και που η De Agostini σας καλεί να συμβουλευτείτε .

3.1 Κώδικας δεοντολογίας για τους Χρήστες των Υπηρεσιών UGC(Περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες) του Ιστότοπου www.deagostini.it

Κατά τη συμμετοχή του στις Υπηρεσίες UGC του ιστότοπου www.deagostini.it, ο Χρήστης δεσμεύεται να τηρήσει τους ακόλουθους κανόνες:

Απαγορεύεται η ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας (διαμαρτυρίες κατά της De Agostini ή φορέων Τύπου, οργάνωση συλλογής υπογραφών, δημιουργία νέων ιστοτόπων ή φόρουμ κ.λπ.) χωρίς την άδεια των συντονιστών της De Agostini.

Απαγορεύεται η δημοσίευση:

- Προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- αριθμών τηλεφώνων ή διευθύνσεων κατοικιών

Κάθε Χρήστης, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, δεσμεύεται ρητά να μην αποστέλλει μηνύματα το περιεχόμενο των οποίων θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, προσβλητικό για το θρησκευτικό πνεύμα, βλάπτοντας το απόρρητο των ατόμων ή άλλως παράνομο.

Απαγορεύονται ρητά τα σχόλια με περιεχόμενο ως εξής:

- Προσβολές στα θεσμικά όργανα ή την θρησκεία του οποιασδήποτε πίστης.Θα πρέπει να αποφεύγονται τα σαρκαστικά, χλευαστικά, ιερόσυλα και προσβλητικά σχόλια.

- Ρατσισμό και έκφραση της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας μιας φυλής, ενός λαού ή του πολιτισμού τους έναντι των άλλων.

- Υποκίνηση σε βία και τέλεση αξιόποινων πράξεων.

- Πορνογραφικό υλικό και συνδέσεις με απαγορευμένους ιστότοπους για άτομα κάτω των 18 ετών.

- Μηνύματα πολιτικής, κομματικής προπαγάνδας ή φατρίας· Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται μηνύματα που περιέχουν ιδέες ή δηλώσεις που σχετίζονται σαφώς με πολιτικές ιδεολογίες.

- Περιεχόμενο σε αντίθεση με το αναγκαστικό δίκαιο, τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

- Διαφημιστικά μηνύματα και κερδοσκοπικές δραστηριότητες, τυχερά παιχνίδια, στοιχήματα, διαγωνισμοί, δημοπρασίες, οικονομικές συναλλαγές.

- Δηλώσεις για μη δοκιμασμένα και/ή μη αποδείξιμα και, ως εκ τούτου, αναξιόπιστα πρόσωπα.

- Υλικό πνευματικών δικαιωμάτων που παραβιάζει τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Διαφημιστικά και προωθητικά μηνύματα, επιστολές αλυσίδα και αναφορές διευθύνσεων ιστοτόπων, που δεν σχετίζονται με τα θέματα που καλύπτονται.

- Σε γενικές γραμμές, οτιδήποτε εντάσσεται στον ορισμό του «spam».

Σε περίπτωση που αναφέρονται αποσπάσματα από επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες, καθημερινές εφημερίδες, εφημερίδες, περιοδικά, είναι υποχρεωτική η αναφορά της πηγής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν συνιστάται:

- αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ύβρεις, προσβολές, τόσο μεταξύ των εγγεγραμμένων Χρηστών στην Υπηρεσία όσο και έναντι άλλων ατόμων.

- Η αντιμετώπιση επιχειρημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για το πνεύμα της Υπηρεσίας, σε αντίθεση με το καλό γούστο ή, σε κάθε περίπτωση, ικανά να προσβάλουν την ευαισθησία άλλων Χρηστών.

- Αίτημα παροχής πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς.

Οι παραβιάσεις των κανόνων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση ή την αφαίρεση του υλικού που δημοσιεύτηκε από τους Χρήστες.

Σε περίπτωση κακής ή υποτροπιάζουσας συμπεριφοράς, η παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή ακύρωση του υπεύθυνου Χρήστη.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι:

Η de Agostini δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο του υλικού που αποστέλλεται από τους Χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε μήνυμα ή περιεχόμενο κρίνεται ακατάλληλο ή μη σύμφωνο με το πνεύμα της Υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει καμία σχετική υποχρέωση.

Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη που απορρέει από το παράνομο περιεχόμενο του υλικού του και κάθε ζημία που ενδέχεται να προσάψουν τρίτοι σε σχέση με τη δημοσίευση του υλικού αυτού.

Η de Agostini διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον Χρήστη από τη λειτουργία της συμμετοχής στις Υπηρεσίες UGC, με συνακόλουθη διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη, εάν αντιληφθεί, ή κρίνει, με τη μοναδική και αδιαμφισβήτητη κρίση της, ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει, ή παραβιάζει, τις προδιαγραφές των παρόντων Γενικών Όρων, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η De Agostini βασίζεται στην κοινή λογική των Χρηστών, προκειμένου να διατηρήσει τις υπηρεσίες ως πολιτισμένο και ευχάριστο χώρο συνάντησης, και να ελαχιστοποιηθεί η δραστηριότητα μετριασμού σχολίων .

3.2 Κανόνες Netiquette

H De Agostini προσκαλεί τους νέους Χρήστες να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.deagostini.it πριν αρχίσουν να αποστέλλουν τα κείμενά τους, προκειμένου να κατανοήσουν το περιβάλλον και προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες UGC με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Χρήστης καλείται να ελέγχει πάντα τι στέλνει και να διασφαλίσει ότι το υλικό που αποστέλλεται είναι σύμφωνο με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο Χρήστης καλείται να αποστέλλει σαφή μηνύματα.

Συνιστάται στον Χρήστη να μην γράφει με κεφαλαία γράμματα όπου είναι περιττό (αυτό σημαίνει ότι ουρλιάζει).

Ο Χρήστης που αποστέλλει μήνυμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε άλλον Χρήστη να θυμάται πάντα ότι οι Υπηρεσίες της www.deagostini.it είναι δημόσιες και ότι ως εκ τούτου το μήνυμα που αποστέλλεται θα διαβαστεί από όλους.

Η De Agostini καλεί όλους να δείχνουν σεβασμό στους άλλους χρήστες, ειδικά εκείνους που έχουν διαφορετικές ιδέες από εκείνους που γράφουν.

3.3 Ενέργειες μετριασμού και πρόσβαση στις Υπηρεσίες

Η De Agostini διατηρεί το δικαίωμα να μετριάσει το περιεχόμενο των Χρηστών σε όλα τα στοιχεία τους πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης. Αναλυτικά, ο μετριασμός μπορεί γίνει για: το ψευδώνυμο, τα σχόλια και το υλικό UGC που αποστέλλονται.

Η ενέργειες μετριασμού θα πραγματοποιηθούν μέσω των Συντονιστών.

Ο Συντονιστής έχει δικαίωμα να επιλέξει: την έγκριση/απόρριψη μεμονωμένου υλικού UGC που υποβάλλεται από τον Χρήστη, να διαγράψει μεμονωμένα σχόλια και μηνύματα, να αναστείλει ή να διαγράψει έναν Χρήστη, να αλλάξει τους όρους ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Να τροποποιήσει το υλικό UGC που αποστέλλεται από τον Χρήστη.

Οι Συντονιστές διορίζονται και απολύονται αποκλειστικά από την De Agostini. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι Συντονιστές των Υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις λειτουργίες τους με αδιαμφισβήτητο τρόπο και όποτε το κρίνουν απαραίτητο.

Μόνο περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για τη συντακτική γραμμή του Ομίλου De Agostini θα γίνει αποδεκτό. Αντίθετα, το περιεχόμενο που δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα απορρίπτεται.

Άρθρο 4 Δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Μεταβίβαση δικαιωμάτων

4.1 Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογοτύπων, εικόνων (σχέδια ή/και βίντεο και εικονογραφικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών), ήχων, αποσπασμάτων, μουσικής, λογισμικού, κειμένων, εικονιδίων, γραφικών, βάσεων δεδομένων καθώς και προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, πηγαίου κώδικα, έργων εφαρμογών, τύπων και αλγορίθμων - αποτελεί ιδιοκτησία της De Agostini ή των δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται από τους κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, τα λεκτικά σήματα, εικονιστικά, κατατεθέντα, καταχωρισμένα και/ή de facto, καθώς και τα ονόματα των προϊόντων και/ή υπηρεσιών της De Agostini αποτελούν ιδιοκτησία της De Agostini και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ίδιας της De Agostini. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται στις διαφημίσεις, τα banners και τα κουμπιά διαφήμισης ή οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Χρήστη με την ευκαιρία των Υπηρεσιών ή μέσω οποιωνδήποτε διαφημιστών προστατεύονται από τους κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται σε διαφημίσεις, banners και διαφημιστικά κουμπιά ή πληροφορίες που σας παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών ή μέσω οποιουδήποτε διαφημιζόμενου προστατεύεται επίσης από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση που δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από την De Agostini ή με άλλο τρόπο αντίθετη με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων - συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μείωσης, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης και αναπαραγωγής του περιεχομένου του ιστοτόπου ή/και των υπηρεσιών - η οποία τιμωρείται από το νόμο και μπορεί να ασκηθεί δίωξη στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

4.2 Ο Χρήστης, με την ιδιότητα του δημιουργού ή/και διερμηνέα των μηνυμάτων που διαβιβάζονται στην De Agostini με μεταφόρτωση από τον ιστότοπο www.deagostini.it και μεταφορτώνονται και δημοσιεύονται σε αυτόν ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών, παραμένει κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο Χρήστης παραχωρεί στην De Agostini μια παγκόσμια άδεια, όχι αποκλειστική, χωρίς προθεσμίες και με το δικαίωμα υπο-άδειας, για τα μηνύματα που διαβιβάζει στην De Agostini με μεταφόρτωση από τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας, η De Agostini θα έχει το δικαίωμα:

- να καθορίζει, να αναπαράγει με οποιαδήποτ&e