Οδηγίες για Ακύρωση

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την Εγγραφή, χωρίς να οφείλετε να αναφέρετε τους λόγους, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία εσείς, ή τρίτο άτομο που ορίσατε εσείς, παραλάβετε στην κατοχή σας το Προϊόν μετά την πρώτη παράδοση.
Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε (De Agostini Publishing S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara (Italy), ηλεκτρονική διεύθυνση : ___________________) περί της απόφασής σας να ακυρώσετε την Εγγραφή, μέσω ρητής δήλωσης (για παράδειγμα, επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού μηνύματος), η οποία θα πρέπει να αποσταλεί εντός της ως άνω προθεσμίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που είναι διαθέσιμο εδώ για το σκοπό αυτό, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Αποτελέσματα ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε την Εγγραφή, θα σας επιστραφεί το ποσό της πληρωμής σας χωρίς αναίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθούμε σχετικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε την Εγγραφή. 
Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει με χρήση της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθείτε με κανένα έξοδο για την επιστροφή των χρημάτων.
Η επιστροφή των χρημάτων δύναται να παρακρατηθεί μέχρι τη λήψη των αγαθών ή την από μέρους σας επίδειξη της εκ νέου αποστολής του αντικειμένου, όποιο επέλθει πρώτο.
Θα πρέπει να επιστρέψετε τα αγαθά ή να μας τα παραδώσετε χωρίς αναίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την από μέρους σας ακύρωση της Εγγραφής. 
Η ευθύνη του κόστους επιστροφής των αγαθών, βαρύνει άμεσα εσάς.
Φέρετε ευθύνη μόνο για ενδεχόμενη μείωση της αξίας των αγαθών συνεπεία χειρισμού τους σε βαθμό μεγαλύτερο από εκείνον που απαιτείται για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των αγαθών.