ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Verze ze dne 03/05/23

 

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a poskytovat vám praktické a bezpečné online služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o vás, když navštívíte naše stránky https://www.deagostini.com/cz/ (dále jen „stránky“). Věnujte prosím chvilku tomu, abyste si je přečetli a porozuměli jim.

 

Kdo je při zpracování vašich údajů správcem? Kdo jsou zpracovatelé?

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost De Agostini Publishing S.p.A., se sídlem Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Itálie, dále jen „De Agostini“, „my“ nebo „nás“ apod.

 

Můžete se na nás obrátit na adrese deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz nebo De Agostini Publishing Group, Att: Privacy Officer, Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Italy. 

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování vašich osobních údajů, přečtěte si pozorně níže uvedené části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je shromažďujeme?

 

Když navštívíte naše stránky, shromažďujeme o vás různé údaje, včetně následujících:

 

Údaje poskytnuté přímo vámi:

 

a) identifikovatelné údaje poskytnuté během procesu registrace, vytváření účtu na našich stránkách nebo při vyplňování našich dotazníků, včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, ID uživatele, pohlaví, věkového rozpětí, hesla, země bydliště, poštovní adresy, typu zakoupeného produktu nebo služby a telefonních čísel pro doručování;

b) finanční informace a údaje týkající se vaší kreditní karty pro nákup produktů prostřednictvím našich stránek; a

c) informace obsažené v jakékoli korespondenci nebo žádostech, které jste nám zaslali, nebo o které jsme vás požádali v případě hlášení problémů s našimi službami na stránkách nebo zakoupenými produkty.

 

Údaje získané z automatických sledovacích systémů:

 

Kromě osobních údajů, které nám poskytnete přímo, a údajů, které jsou generovány na základě vztahu s vámi, shromažďujeme údaje automaticky prostřednictvím souborů cookie nebo zařízení pro ukládání a obnovu dat o prohlížení a používání našich stránek našimi uživateli při přístupu na naše stránky, nebo prostřednictvím našich e-mailů či SMS zpráv.

 

V těchto případech se shromážděné informace týkají kontextových údajů, jako jsou např:

 

a) informace týkající se vašeho používání stránek;

b) navigační informace shromážděné při procházení našich stránek.

 

Další informace o používání vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích systémů naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. [Hyperlink to CZ cookie policy]

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

 

a) Smluvní a podobné účely:

 

V případě, že si zakoupíte některý z našich produktů nebo se připojíte k některé z našich služeb včetně služby Lead Service týkající se doručování specifických sdělení na určitá témata, zaregistrujete se na našich stránkách a vytvoříte si osobní účet, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom s vámi mohli udržovat smluvní vztah a spravovat vaši registraci. 

 

b) Zákonné účely:

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem splnění zákonných a regulačních povinností.

 

c) Marketingové účely:

 

Pouze s vaším předchozím souhlasem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem provádění obchodních průzkumů a zasílání obchodních sdělení o našich produktech a službách nebo produktech a službách společností z řad třetích stran prostřednictvím tradičních i jiných prostředků, včetně e-mailu, SMS, MMS, sociálních sítí, mobilních aplikací, bannerů, pošty a telefonu.

 

Pokud jste neodmítli svůj souhlas při shromažďování vašich osobních údajů nebo v jakékoli následné komunikaci, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom vám prostřednictvím e-mailu zasílali obchodní sdělení o našich vlastních produktech a službách podobných těm, které jste si již zakoupili (dále jen „výjimka z odběru“). 

 

S vaším výslovným předchozím souhlasem mohou být vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely předávány také dalším společnostem, jak je dále vysvětleno v části „Komu budou vaše údaje sdělovány?“.

 

d) Účely profilování

 

Vaše osobní údaje můžeme použít k vytvoření profilů za účelem poskytování personalizovaného obsahu a marketingových sdělení. To může zahrnovat použití vašich údajů k analýze vašich preferencí a zájmů a k předvídání vašich potřeb a chování. Pokud vaše osobní údaje použijeme pro účely profilování, učiníme tak pouze s vaším výslovným souhlasem.

 

e) Účely oprávněného zájmu

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem vytvoření „základního obchodního profilu“ na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli analyzovat vaše charakteristiky a preference podle neinvazivních kategorií osobních údajů, jako je objem výdajů, zakoupený produkt/služba, obchod, kde jste nákup realizovali, věkové rozmezí, informace o vašich nákupech a statusu (dále jen „účely segmentace“).

 

Stejně tak můžeme v reakci na náš oprávněný zájem zjistit spokojenost našich zákazníků nebo uživatelů, pokud jde o naše produkty a/nebo služby a poskytovanou pozornost, zpracovávat vaše osobní údaje za účelem provádění nebo zasílání průzkumů spokojenosti nebo kvality.

 

Rovněž v reakci na náš oprávněný zájem pro obchodní účely můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem provádění činností, které jsou nezbytné pro převod poboček, akvizice, fúze, rozdělení nebo jiné změny, a za účelem provádění takových operací.

 

V neposlední řadě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zlepšení vašich zkušeností jako uživatele našich stránek.

 

Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Zpracování vašich osobních údajů pro smluvní nebo podobné účely je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi. Stejně tak je zpracování osobních údajů pro zákonné účely nezbytné pro splnění právní povinnosti. Zpracování pro smluvní nebo podobné účely a pro zákonné účely je proto povinné. Pokud byste nám své osobní údaje neposkytli, nebylo by možné poskytovat vámi požadované produkty nebo služby. 

 

Zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely a účely profilování není povinné a podléhá vašemu předchozímu souhlasu, který lze v každém případě odvolat. Zatímco pro účely výše uvedené výjimky z odběru se zpracování provádí podle místního ustanovení provádějícího článek 13 odst. 2 směrnice EU 2002/58. Pokud odběr odmítnete nebo se následně z odběru našich sdělení odhlásíte, nebudeme moci vaše osobní údaje pro tyto marketingové účely zpracovávat.

 

Zpracování vašich osobních údajů pro účely oprávněného zájmu (včetně účelů segmentace) se využívá pro sledování našeho oprávněného zájmu, řádně vyváženého s vašimi zájmy, protože zpracování osobních údajů je omezeno na rozsah, který je nezbytně nutný pro sledování těchto účelů. Za účelem posouzení oprávněného zájmu byly zváženy a analyzovány přínosy pro osobu odpovědnou za zpracování, jakož i přínosy pro subjekt údajů a/nebo třetí strany, a dospělo se k závěru, že náš oprávněný zájem na zpracování převažuje nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů a/nebo třetích stran.

 

Proti takovému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, a to zasláním sdělení na adresu deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz. V takovém případě nebudeme pro tyto účely údaje zpracovávat, s výjimkou případů, kdy prokážeme existenci převažujícího oprávněného zájmu.

 

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat automatizovanými nebo jinými prostředky a budeme je chránit zavedením odpovídajících bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů. Konkrétně zavádíme technická a organizační opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů před ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům. 

 

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny a dále zpracovávány, včetně doby uchovávání vyžadované platnými právními předpisy:

  • s ohledem na smluvní nebo podobné účely po dobu trvání vztahu a po jeho skončení po zákonnou dobu, po kterou může vzniknout jakákoli odpovědnost vyplývající z tohoto vztahu (10 let);
  • s ohledem na zákonné účely po dobu stanovenou pro každý typ osobních údajů příslušnými právními předpisy;
  • s ohledem na marketingové účely a účely segmentace po dobu trvání služby/produktu, který vám byl poskytnut, a/nebo vaší registrace na našich stránkách prostřednictvím vašeho účtu a/nebo účasti v našich komerčních průzkumech a po dobu 24 měsíců po ukončení, deaktivaci a/nebo zrušení výše uvedených činností;
  • s ohledem na účely profilování, po dobu 12 měsíců od jejich shromáždění;
  • s ohledem na účely oprávněného zájmu po dobu, po kterou nebudete proti zpracování vznášet námitky, a po dobu, po kterou může vzniknout jakýkoli druh odpovědnosti (3 roky). V případě, že je zpracování zaměřeno na provádění činností nezbytných pro převod společnosti nebo podniku, akvizice, fúze nebo jiné změny, výše uvedené doby uchovávání platí s ohledem na hlavní prováděné zpracování.

Údaje získané prostřednictvím souborů cookie nebo zařízení pro ukládání a obnovu dat budou zpracovávány po dobu uvedenou v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje vymazány/anonymizovány a/nebo agregovány.

 

Komu budou vaše údaje sdělovány?

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit, pouze pokud je to nezbytně nutné pro každý typ zpracování, následujícím kategoriím subjektů:

 

a) zaměstnancům, spolupracovníkům a dodavatelům společnosti De Agostini v rámci plnění jejich úkolů a/nebo smluvních povinností a v souvislosti s obchodními vztahy s vámi;

b) subdodavatelům v rámci činností spojených s poskytováním služeb a produktů nabízených společností De Agostini;

c) poštovním úřadům a kurýrům za účelem zasílání a doručování vámi zakoupených produktů a/nebo jiných materiálů souvisejících s našimi službami;

d) právním, administrativním a daňovým poradcům, pokud je to nezbytné nebo vyžadováno pro naše činnosti, a to výše uvedenými způsoby;

e) finančním institucím za účelem správy příjmů a plateb vyplývajících z plnění vztahu s vámi.

 

S vaším předchozím souhlasem mohou být vaše osobní údaje shromážděné pro marketingové účely předány také dalším společnostem následujících kategorií: vydavatelům, globálním distributorům, prodejcům hraček a distributorům spotřebního zboží, aby vám mohli zasílat obchodní sdělení o svých vlastních produktech a službách, pro které mohou uvedené společnosti následně vytvořit svůj vlastní obchodní profil s uvedenými údaji a profily, jakož i s vašimi údaji a profily, které mohou mít nebo získat; tímto způsobem by vám mohla být přizpůsobena jejich obchodní sdělení. Můžete nás požádat o úplný seznam společností, kterým budou vaše údaje předávány.

 

Budou vaše údaje předávány do zahraničí?

 

Informujeme vás, že v rámci poskytování těchto služeb uzavíráme smlouvy s poskytovateli, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, a že někteří z nich se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

 

Pokud předáváme osobní údaje mimo EHP, přijmeme přiměřená opatření a vhodné záruky, aby byly osobní údaje v bezpečí, v souladu s čl. 45 a 46 evropského nařízení č. 679/2016 o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). 

 

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

 

Svůj souhlas můžete kdykoli po jeho udělení odvolat, stejně jako můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, například můžete získat přístup ke svým osobním údajům, ověřit si jejich obsah, původ, přesnost, požádat o začlenění, aktualizaci, změnu, výmaz nebo zablokování svých osobních údajů z důvodu porušení zákona, a vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely. Kromě výše uvedených práv můžete požádat o omezení zpracování, přenositelnost svých osobních údajů a podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz. Odpovíme vám v přiměřené lhůtě (a v každém případě ve lhůtě dle platných právních předpisů). 

 

Aktualizace

 

Tento dokument nabývá účinnosti dnem uvedeným v záhlaví.

 

Společnost De Agostini může tento dokument změnit a/nebo začlenit, a to i v důsledku dalších úprav a/nebo začlenění nařízení GDPR nebo jiných platných vnitrostátních právních předpisů. O aktualizacích a úpravách vás budeme předem informovat a aktualizované zásady ochrany osobních údajů budou vždy dostupné na následující adrese https://www.deagostini.com/cz/ochrana-osobnich-udaju. Pokud máte pochybnosti, dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, můžete společnost De Agostini kontaktovat prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na webových stránkách, a to na e-mailové adrese deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz.