Opšti uslovi

Čl. 1. Predmet

Sledeći Opšti uslovi regulišu korišćenje ovog veb-sajta (u daljem tekstu „Sajt“) i svih usluga koje nudi kompanija De Agostini Publishing S.p.A. preko Sajta (u daljem tekstu „Usluge“) sa sedištem u Novari Via Giovanni da Verrazano n. 15, (u daljem tekstu „De Agostini“) korisniku koji mu pristupa (u daljem tekstu „Korisnik“, što takođe znači i eventualno roditelj – ili lice koje ga zamenjuje – maloletnika registrovanog na servisu, i samog maloletnika. Roditelj – ili lice koje ga zamenjuje – maloletnik prijavljen na servis potpisuje ove Opšte uslove za aktivnosti koje će neposredno obavljati roditelj/staratelj i/ili maloletnik). Korišćenjem Sajta i/ili Usluga, Korisnik izražava saglasnost sa ovim Opštim uslovima. Stoga, ako Korisnik u potpunosti ili delimično ne prihvati Opšte uslove, De Agostini ga poziva da ne koristi Sajt i/ili Usluge. De Agostini zadržava pravo da izmeni, dopuni ili izmeni ove Opšte uslove u bilo kom trenutku. Korisnik stoga treba da ih pogleda s vremena na vreme da proveri da li postoje ažuriranja.

Čl. 2. Sajt i usluge, uslovi i ograničenja korišćenja

2.1 Usluge koje De Agostini pruža preko Sajta imaju za cilj da obezbede zabavan, informativan i multimedijalni sadržaj u vezi sa aktivnostima grupe De Agostini. De Agostini svakom Korisniku nudi mogućnost pristupa sledećim uslugama:
a) komentarisanje objave na blogu;
b) tekstualni komentari na video zapise, slike, ilustracije i crteže;
c) glasanje za video zapise, slike, ilustracije i crteže;
d) učešće u zajednici; takođe nudi mogućnost pristupa korisničkim sadržajima „ugc“ na www.deagostini.it putem:
e) slanja grafičkog materijala, tekstualnog video i fotografskog materijala.

2.2 Korisnici su svesni da su svi troškovi u vezi sa opremom i softverskim programima neophodnim za aktiviranje i uspostavljanje veze sa veb-sajtom www.deagostini.rs i svi troškovi vezani za povezivanje na mrežu u potpunosti njihova odgovornost.

2.3 Sajt i Usluge su namenjene isključivo za ličnu upotrebu Korisnika, pod uslovom da se obavljaju bez profita i bez direktnih ili indirektnih komercijalnih ciljeva i pod uslovom da Korisnik ne širi sadržaj Sajta i ne menja ili modifikuje ili briše sadržaj samog Sajta, uključujući napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim napomenama ekskluzivnog vlasništva. Stoga, na primer, Korisnik ne sme da menja, reprodukuje, umnožava, kopira, distribuira, prodaje ili na drugi način komercijalno iskorišćava sadržaj Sajta, niti se softver koji koristi Sajt sme kopirati, modifikovati, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering (reverse engineering) ili rastavljati od strane Korisnika. Pored toga, Sajt i njegov sadržaj kao i Usluge ne mogu se koristiti u nezakonite svrhe i Korisnik se obavezuje da neće kršiti nijednu tehnološku zaštitnu meru Sajta. Korisnik se takođe obavezuje da će poštovati prava intelektualne i/ili industrijske svojine kompanije De Agostini, što je detaljnije navedeno u čl. 4.1 u nastavku.

2.4 Korisničko ime i lozinka koje je dao Korisnik su lični i niko drugi ih ne može koristiti za pristup Uslugama. Korisnik se obavezuje da čuva svoje korisničko ime i lozinku i da neće dozvoliti trećim licima da ih koriste.

2.5 Korisnik se obavezuje da neće izvršiti više od jedne registracije i da neće registrovati naloge sa namerom da zloupotrebi funkcionalnost Sajta. Prilikom registracije, Korisnik se obavezuje: a) da pruži istinite, tačne, ažurne i potpune podatke i informacije; b) održavati i ažurirati informacije o registraciji tako da uvek budu istinite, tačne, ažurne i potpune.

2.6 Korisnik je jedini odgovoran za čuvanje, poverljivost i korišćenje svog korisničkog imena i lozinke i, shodno tome, ostaje isključivi i jedini odgovoran za eventualnu upotrebu i/ili zloupotrebu. Korisnik se obavezuje da će, čim za to sazna, odmah obavestiti De Agostini preporučenim pismom sa povratnicom na adresu: Novara 28100 (NO) – prilaganje kopije važećeg identifikacionog dokumenta – krađa i/ili gubitak pristupnih podataka (korisničko ime i/ili lozinka) i/ili neovlašćeno otkrivanje i/ili neovlašćeno korišćenje naloga od strane trećih lica i/ili lozinke. Nakon obaveštenja, De Agostini će nastaviti sa promenom lozinke i saopštiće je korisniku, koji će ili promeniti tu lozinku ili, prema sopstvenom nahođenju, deaktivirati nalog. Izostanak prijave će odrediti direktnu i isključivu odgovornost Korisnika za svako korišćenje i/ili zloupotrebu njegovog korisničkog imena i/ili lozinke.

2.7 Korisnik može zahtevati deaktivaciju svoje registracije u bilo kom trenutku prateći uputstva na stranici Sajta koja se odnose na Uslove korišćenja (https://www.deagostini.com/rs/odricanje-od-odgovornosti/). Po prijemu ovog zahteva, korisnički nalog će biti deaktiviran i korisnik će dobiti potvrdu.

Čl. 3. Pravila i uslovi korišćenja Usluga

Korišćenje nekih Usluga može biti uslovljeno obavezom registracije Korisnika u skladu sa uputstvima, a koja će se s vremena na vreme objavljivati preko Sajta. Lični podaci Korisnika biće obrađeni u skladu sa Politikom privatnosti objavljenom na Sajtu, na koju vas De Agostini poziva da pogledate.

3.1 Pravila ponašanja za Korisnike Usluga ugc na www.deagostini.rs
Prilikom učešća u Uslugama ugc na www.deagostini.it, Korisnik se obavezuje da će se pridržavati sledećih pravila: Zabranjeno je preduzimanje bilo koje vrste inicijative (protesti protiv kompanije De Agostini ili štampe, organizovanje peticija, kreiranje novih sajtova ili foruma, itd.) bez ovlašćenja moderatora kompanije De Agostini.
Zabranjeno je objavljivanje:
- privatne adrese e-pošte,
- brojeva telefona ili privatne adrese.
Svaki korisnik se izričito obavezuje, u skladu sa italijanskim i međunarodnim zakonima, da neće slati poruke čiji se sadržaj može smatrati klevetničkim, uvredljivim, opscenim, uvredljivim za verski duh, štetnim po privatnost ljudi ili u svakom slučaju nezakonitim.
Izričito su zabranjeni komentari koji imaju sadržaj:
- prekršaji institucija ili religije bilo koje vere; treba izbegavati sarkastične, podrugljive, bogohulne i pogrdne komentare,
- rasizam i svako opravdanje inferiornosti ili superiornosti jedne rase, naroda ili kulture nad drugom,
- podsticanje na nasilje i činjenje krivičnih dela,
- pornografski materijal i veze ka sajtovima zabranjenim maloletnicima mlađim od 18 godina,
- političke, partijske ili frakcijske propagandne poruke; stoga, poruke koje sadrže ideje ili izjave koje se jasno odnose na političke ideologije nisu dozvoljene,
- sadržaji suprotni obaveznim pravilima, javnom redu i moralu,
- komercijalne poruke i profitabilne aktivnosti kao što su klađenje, takmičenja, aukcije, ekonomske transakcije,
- tvrdnje o nedokazanim i/ili licima čiji identitet nije moguće dokazati i samim tim nepouzdanim licima,
- materijal zaštićen autorskim pravima koji krši zakone o autorskim pravima,
- reklamne, promotivne poruke, S.Antonio lanci i izveštaji na Internet adresama sajtova koji nisu u vezi sa temama o kojima se raspravlja,
- Uopšteno, sve što spada pod definiciju „bezvredna pošta“.
Ako se navode izvodi sa zvaničnih informativnih sajtova, dnevnih novina, novina, časopisa, izvor se mora navesti, pod uslovom da se ne krše pravila o autorskim pravima.
Nije dozvoljeno:
- slanje poruka koje sadrže uvrede, povrede, kako između Korisnika registrovanih na Usluzi, tako i prema drugim subjektima,
- baviti se temama za koje se smatra da su neprikladne za duh Usluge, suprotno dobrom ukusu ili u svakom slučaju mogu da vređaju senzibilitet drugih Korisnika,
- zatražiti informacije u komercijalne svrhe.
Kršenje ovih pravila će dovesti do neodobravanja ili uklanjanja materijala koje su poslali Korisnici.
U prisustvu ozbiljnog ili u svakom slučaju recidivističkog ponašanja, kršenje ovih pravila može rezultirati suspenzijom ili otkazivanjem odgovornog Korisnika.
Takođe je propisano da:
kompanija De Agostini se ni na koji način ne može smatrati odgovornom za sadržaj materijala koji su dostavili Korisnici i zadržava pravo da izbriše bilo koju poruku ili sadržaj za koji se smatra da je neprikladan ili nije u skladu sa duhom Usluge, bez preuzimanja bilo kakve obaveze u tom pogledu.
Svaki učesnik preuzima punu krivičnu i građansku odgovornost koja proističe iz nezakonitog sadržaja njihovog materijala i bilo kakve štete koju treća lica mogu potraživati u vezi sa njihovim objavljivanjem. De Agostini zadržava pravo da onemogući Korisnika da učestvuje u Uslugama ugc, uz posledično otkazivanje korisničkog naloga, ako sazna, ili utvrdi, po sopstvenom i neospornom nahođenju, da je Korisnik prekršio, ili da krši, odredbe ovih Opštih uslova, kao i važeći zakon. De Agostini se oslanja na zdrav razum korisnika kako bi Usluge održao uljudnim i prijatnim mestom za sastanke, takođe kako bi aktivnosti moderiranja sveo na minimum.

3.2 Pravila Netiquette
De Agostini poziva nove korisnike da posete veb-sajt www.deagostini.it pre slanja, kako bi razumeli okruženje i povezali se na najbolji mogući način sa Uslugama ugc. Pozivamo Korisnika da uvek proveri šta šalje i da se uveri da je ono što šalje u skladu sa ovim Opštim uslovima. Pozivamo korisnika da napiše jasne poruke. Pozivamo korisnika da ne piše velikim slovima tamo gde nije potrebno (tj. da viče). Korisnik koji pošalje prilog adresiran isključivo na drugog Korisnika uvek je svestan da su Usluge na www.deagostini.it javne i da će stoga poslati prilog svi pročitati. De Agostini poziva na poštovanje drugih Korisnika, posebno onih koji imaju drugačije ideje od onoga ko piše.

3.3 Aktivnosti moderiranja i pristup Uslugama
De Agostini zadržava pravo da moderira sadržaj Korisnika u svim njihovim elementima pre, posle i tokom objavljivanja. Sledeće može biti predmet moderacije: nadimak, komentari i poslati materijali ugc. Aktivnost moderatora će se odvijati preko moderatora. Moderator ima pravo da: odobri / ne odobri pojedinačne materijale ugc koje šalje korisnik, izbriše pojedinačne komentare i poruke, suspenduje ili izbriše Korisnika, izmeni uslove ili rad Usluga. Izmeniti materijale ugc koje šalje korisnik. Moderatore imenuje i razrešava isključivo De Agostini. Korisnik je saglasan da Moderatori Usluga imaju pravo da svoj posao obavljaju na neosporan način i kad god smatraju da je to potrebno. Biće prihvaćeni samo sadržaji koji odgovaraju uredničkoj politici grupe De Agostini. Umesto toga, sadržaj koji nije u skladu sa smernicama navedenim u ovim Opštim uslovima biće odbijen.

Čl. 4 Prava intelektualne i/ili industrijske svojine - Prenos prava

4.1 Sav sadržaj Sajta - uključujući, ali ne ograničavajući se na, logotipe, slike (crteže i/ili video i ikonografski materijal, uključujući fotografije), zvukove, muziku, softver, tekstove, ikone, grafike, baze podataka kao i softverske programe koji se koriste na samom Sajtu, izvorne kodove, projekte aplikacija, formule i algoritmi - vlasništvo su kompanije De Agostini ili njegovih davalaca licence i zaštićeni su pravilima o autorskim pravima, žigovima, patentima i drugim pravima intelektualne i/ili industrijske svojine. Konkretno, verbalni, figurativni, deponovani, registrovani i/ili de facto žigovi i nazivi De Agostini i/ili proizvodi ili Usluge De Agostini su vlasništvo kompanije De Agostini i ne mogu se koristiti na bilo koji način bez prethodnog pisane saglasnosti kompanije De Agostini. Korisnik potvrđuje da je sav sadržaj prijavljen u oglasima, baner oglasima i dugmadima za oglase, ili informacije predstavljene Korisniku prilikom pružanja Usluga ili putem bilo kojeg oglašivača, zaštićen pravilima o autorskim pravima, žigovima, patentima i drugim pravima intelektualne i/ili industrijske svojine. Svaka upotreba koju De Agostini nije prethodno pismeno odobrio ili koja je u bilo kom slučaju različita od odredbi ovih Opštih uslova – uključujući, ali ne ograničavajući se na smanjenje, modifikaciju, distribuciju, prenos i reprodukciju sadržaja Sajta i/ili Usluga – je strogo zabranjena, zakonom sankcionisana i može biti procesuirana pred nadležnim pravosudnim organima.

4.2 Korisnik, kao autor i/ili tumač priloga prenetih na De Agostini putem otpremanja sa veb-sajta www.deagostini.it i postavljenih i objavljenih na njemu u kontekstu korišćenja Usluga, ostaje vlasnik svih prava intelektualne i/ili industrijske svojine. Prihvatanjem Opštih uslova, Korisnik daje kompaniji De Agostini globalnu, neekskluzivnu licencu, bez vremenskih ograničenja i sa pravom podlicenciranja, za priloge koje Korisnik šalje u De Agostini otpremanjem sa veb-sajta. U skladu sa ovom licencom, De Agostini će imati pravo da:
- popravi, reprodukuje bilo kojim procesom, komunicira, prenosi i/ili distribuira dostavljene priloge (i) na bilo koji način i/ili sistem prenosa i širenja, aktuelni ili izmišljeni u budućnosti, čak i ako su integrisani i konvergentni (Web-tv, Web-broadcasting) i stoga samo kao primer: na televiziji (Free tv, Pay tv, Pay-perview, Near video on demand, Video on demand, itd.), radio, bioskop (pozorišni, nepozorišni, javni video, itd.), audiovizuelni (kućni video, kućna zabava i komercijalni video, video kasete, video magnetne trake, video diskovi, laserski diskovi, CD mediji, CD-ROM mediji, CD mediji, DVD mediji itd., a koji mogu ili ne moraju zahtevati korišćenje računara za obradu i/ili razvoj i/ili širenje), preko računarske mreže (uključujući preko Interneta i intraneta) i telefona, i (ii) korišćenjem bilo kakvog prenosa, diseminacije i prijema, aktuelnog ili izmišljenog u budućnosti (na primer: satelita, optičkog kabla, telefonskog kabla, žice, hercijevih talasa, itd.) i (iii) u bilo kom obliku i na način i stoga samo kao primer u jasnom, uslovnom pristupu, u kodiranom i/ili šifrovanom, besplatnom i/ili naplativom, analognom i/ili digitalnom, multimedijalnom i/ili interaktivnom (CD-ROM, CD, mikrodisk, platforme za igre kao što su Sony, Playstation i Sega Saturn, laserski disk, digitalne trake, DAT, video CD, foto CD, MP3); i (iv) koristi bilo koje tehnologije (bežične, itd.) i protokol (IP, Gsm, Gprs, Umts) aktuelni ili razvijeni u budućnosti, i (v) za prijem na bilo kom terminalu, čak i trenutno nepostojećem (ekrani televizora, ekrani personalnih računara, fiksni i mobilni, ekrani telefona, video); i
- objavljuje, reprodukuje u najširem smislu, uključujući i tzv. izvedena i srodna prava, transkribuje, izvodi, predstavlja, plasira, iznajmljuje i pozajmljuje i prevodi na bilo koji jezik; i
- reprodukuje i objavljuje slike ili druge delove u brošurama, časopisima, albumima, kolekcijama, proizvodima itd., takođe u kontekstu komercijalnih inicijativa (promocije, tehnike pospešivanja prodaje itd.); i
- ubacuje događaje, nagradna takmičenja, igre, programe i razna emitovanja, titlove i znakove razlikovanja (figurativne ili verbalne); i - obrađuje i transformiše, skladišti u bazi podataka, uključujući u svrhu pružanja telekomunikacionih usluga, pravi rezove, modifikuje i/ili dodaje, ubacuje ili zamenjuje izgovoreni komentar i/ili zvučni zapis; i
- sprovodi najširu reklamnu upotrebu i stoga, samo kao primer, prekida sa reklamama, bilbordima, džinglovima, promocijama, dnevnikom, najavama, porukama, pisanom komunikacijom i reklamnim i nereklamnim logotipima te s drugim oblicima i promotivnim aktivnostima; i
- prenosi i u svakom slučaju koristi isečke, odlomke, sekvence i/ili slike, takođe za stvaranje složenih ili drugih dela kao što su, samo kao primer, specijalni, bekstejdž, promotivni, oblici reklamiranja. Korisnik se takođe odriče prava iz čl. 38. i 42. Zakona o autorskim pravima.

4.3 Korisnik takođe dozvoljava korišćenje imena, glasa, biografskih podataka i uopšte slike od strane kompanije De Agostini i njegovih naslednika u naslovu za promovisanje i oglašavanje bilo kog dela i/ili proizvoda kompanije De Agostini koji na bilo koji način meri vaš doprinos, kao i za reklamne ili promotivne svrhe drugih dela, proizvoda, usluga i posebnih znakova De Agostini i njegovih naslednika u naslovu, u skladu sa metodama i oglašavanjem i/ili komercijalnim izborima koje će De Agostini i/ili njegovi naslednici u naslovu više smatrati prikladnim. U tu svrhu, dozvoljava kompaniji De Agostini i njegovim pravnim naslednicima da direktno ili indirektno povežu slike sa drugim elementima/programima bilo koje vrste koji pripadaju kompaniji De Agostini i njegovim naslednicima (što, naravno, ne utiče na moralna prava Korisnika).

4.4 Korisnik garantuje da je dostavljeni prilog originalno i ekskluzivno delo, da nije izveden iz bilo kog dela i/ili proizvoda trećih lica bez njihove saglasnosti, da ni na koji način ne krši prava, imovinska ili lična, trećih lica, koja su, između ostalog, od bilo koje treće strane (ili osobe koja vrši roditeljsko pravo) iz bilo kojeg razloga uključene u prilog, dobile sva potrebna ovlašćenja (uključujući i ona za korišćenje muzičkog komentara, za koje se Korisnik takođe obavezuje da pošalje spisak pesama koje je koristio, trajanje istih i odgovarajuće autore); da isti nije opsceni, rasistički, diskriminatorni ili na bilo koji drugi način u suprotnosti sa preovlađujućom javnom politikom ili javnim moralom, i obavezuje se da će obeštetiti kompaniju De Agostini i njene naslednike u svakom slučaju u kojem bi se jedna ili više od gore navedenih izjava i garancija mora pokazati pogrešnom ili netačnom.

4.5 Korisnik takođe izjavljuje da nikada neće morati da zahteva bilo šta od kompanije De Agostini ili njegovih naslednika zbog slanja i eventualnog korišćenja priloga u skladu sa ovim Opštim uslovima, neopozivo prihvatajući da se svako eventualno potraživanje Korisnika treba shvatiti kao da je već je u potpunosti otplaćeno bilo kakvim pregledom unosa koji koriste De Agostini i njegovi naslednici u skladu sa ovim Opštim uslovima.

Čl. 5. Veza

Preko Sajta i/ili korišćenjem Usluga moguće je pregledati veze ka drugim veb-sajtovima ili, u svakom slučaju, ka drugim on-lajn resursima. Zbog toga, preko gore navedenih veza, Korisnik može da napusti Sajt i pristupi drugim veb-sajtovima koje se odnose na kompanije grupe De Agostini ili čak na treća lica (u daljem tekstu „Spoljni sajtovi“, koje karakteriše drugačiji naziv domena). Moguće je da De Agostini ne kontroliše sadržaj i/ili Usluge Spoljnih sajtova, stoga:
(i) informacije i mišljenja izražena na Spoljnim sajtovima ne odražavaju nužno stav kompanije De Agostini, niti ih De Agostini može pripisati ili smatrati da ih podržava;
(ii) može se desiti da sadržaj i/ili Usluge Spoljnih sajtova nisu u skladu sa važećim propisima ili su u svakom slučaju regulisani drugačije od onih koji se pružaju za ovaj Sajt i Usluge; i
(iii) ako Korisnik pristupa Spoljnim sajtovima stranih filijala De Agostini ili trećih strana putem veza, a koji nisu italijanski državljani, sadržaj i/ili Usluge takvih stranih Spoljnih sajtova su regulisani međunarodnim propisima koji su tada na snazi.
Stoga, De Agostini poziva Korisnika koji odluči da napusti Sajt i poveže se sa Spoljnim sajtovima da uvek pročita pravna obaveštenja i politiku privatnosti svake od Spoljnih sajtova kojima pristupa.

Čl. 6 Isključenja garancija i ograničenja odgovornosti garancije

6.1 De Agostini može s vremena na vreme da promeni, premesti ili izbriše delove ovog Sajta ili da mu doda delove, uključujući sav sadržaj, Usluge i softver. Materijali koji se nalaze na Sajtu se pružaju „kao što jesu“ i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih. De Agostini ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa korišćenjem ili rezultatima korišćenja sadržaja na Sajtu i/ili Uslugama u pogledu ispravnosti, tačnosti, pouzdanosti ili na neki drugi način. Svi materijali reprodukovani na Sajtu su ažurirani od datuma njihovog prvobitnog objavljivanja. Činjenica da je dokument dostupan na Sajtu ne znači da informacije sadržane u njemu nisu izmenjene ili zamenjene kasnijim događajima ili dokumentom objavljenim naknadno. De Agostini nema obavezu da ažurira informacije ili izjave sadržane na Sajtu, i takve informacije ili izjave ne treba smatrati aktuelnim na dan kada Korisnik pristupi Sajtu. Pored toga, bilo koji deo materijala koji je dostupan na Sajtu može da sadrži tehničke netačnosti ili štamparske greške.

6.2 Korisnik mora redovno pregledati Opšte uslove kako bi proverio da li postoje ažuriranja. U svakom slučaju, svaka odgovornost kompanije De Agostini prema Korisniku u vezi sa promenama uslova korišćenja i/ili korišćenja Usluga je isključena.

6.3 Korisnik, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu odredbu ovih Opštih uslova, izričito potvrđuje i izjavljuje sledeće: upotreba i korišćenje Usluga ugc na www.deagostini.it je na sopstvenu i isključivu odgovornost i obezbeđuje ih De Agostini pod pretpostavkom isključivog i potpunog preduzimanja odgovornost Korisnika; De Agostini se odriče svake odgovornosti ili garancije, izričite ili implicirane, uključujući bilo kakvu garanciju kontinuiteta, kvaliteta ili kvantiteta usluga; De Agostini ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak podataka, informacija, štetu zbog kašnjenja ili gubitka prilike, netačnosti ili neuspeha u pronalaženju informacija, ograničenja ili gubitka pristupa, poteškoća ili problema bilo koje vrste, grešaka, neovlašćenog korišćenja tokom pristupanja Usluga ugc ili u vezi sa drugim oblicima interakcije u okviru Usluga. De Agostini se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati odgovornim za nepoštovanje ili neprikladnu usklađenost bilo kog pravnog ili regulatornog procesa od strane Korisnika u vezi sa ovim Opštim uslovima. De Agostini se ne može smatrati odgovornim ni na koji način za sadržaj i/ili reklame i/ili rad Spoljnih sajtova i/ili za proizvode ili Usluge bilo koje vrste (uključujući e-prodavnicu) koji se na njima promovišu, nude ili prodaju. Korisnik stoga potvrđuje da De Agostini ni na koji način nije odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu koju pretrpi Korisnik u vezi sa sadržajem Spoljnih sajtova ili u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe ili usluga izvršenih preko Spoljnih sajtova.

6.4 Sva obaveštenja, saveti, konsultacije ili u bilo kom slučaju informacije, pismene ili usmene, dostavljene Korisniku, ili u bilo kom slučaju koje je Korisnik dobio i pribavio, preko Sajta ili Usluga, neće implicirati nikakvu garanciju ili drugu obavezu u vezi sa De Agostini. Stoga, De Agostini ne garantuje prikladnost za informacije tehničke ili profesionalne prirode koje Korisnik može da pronađe na ili preko Sajta i/ili Usluga, odgovornost Korisnika je da uvek i samostalno proveri pronađene informacije pre nego što ih na bilo koji način upotrebi. Zbog toga, sa posebnim naglaskom na komercijalne ili finansijske podatke navedene na Sajtu, De Agostini poziva korisnika da pogleda službene i ažurirane finansijske dokumente koje je De Agostini stavio na raspolaganje javno, a da se ni na koji način ne bazira ili oslanja na sadržaj i naznačeno na Sajtu i/ili u Uslugama.

6.5 U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, De Agostini isključuje sve garancije, izričite ili implicirane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije za prodaju, pogodnost za određenu svrhu i nekršenje. De Agostini ne garantuje ispravnost, tačnost, potpunost ili korisnost informacija na Sajtu. De Agostini ne garantuje da Sajt i/ili Usluge neće biti prekinuti ili da će biti bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni ili da Usluge, Sajt ili server koji ih čini dostupnima ne sadrže viruse ili druge štetne elemente. Svaki sadržaj i/ili materijal koji je preuzet ili na drugi način dobijen sa ili preko Sajta i Usluga dobija se po samom i isključivom nahođenju i isključivom riziku Korisnika, koji će biti isključivo odgovoran za bilo kakvu ličnu štetu računara ili za bilo kakav gubitak podataka koji proističe iz prenosa takvog sadržaja i/ili materijala ili korišćenjem Sajta i/ili Usluga, stoga se podrazumeva da u slučaju grešaka i/ili neželjenih događaja De Agostini neće preuzeti troškove servisiranja, popravke i ispravke. Pored toga, osim u slučajevima namernog lošeg ponašanja ili grubog nemara, De Agostini ni u kom slučaju neće biti odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja proističe iz korišćenja ili neispravnog ili sprečenog korišćenja Sajta i/ili Usluga.

Čl. 7 Obeštećenje

Korisnik se obavezuje da će koristiti Sajt i Usluge isključivo u skladu sa ovim Opštim uslovima i zakonom, u zakonite svrhe, u skladu sa pravilima pravičnosti i pažljivo i u svakom slučaju bez uticaja na prava kompanije De Agostini ili trećih lica. Korisnik u potpunosti preuzima svu odgovornost u vezi sa svojim ponašanjem koje uključuje Sajt ili Usluge (na primer: video zapise, fotografije, komentare, podatke ili tekstove poslate preko Usluga ili Sajta), obeštećujući i oslobađajući kompaniju De Agostini od bilo kakvog naknadnog zahteva za odštetu ili regres ili potraživanja od strane trećih lica u vezi sa činjenicama koje se odnose na Korisnika ili u svakom slučaju na osobe koje je isti ovlastio za pristup Sajtu ili Uslugama.

Čl. 8 Korišćenje usluga za plaćanje ili kupovinu dobara

U slučaju pretplate na Usluge uz naknadu ili kupovinu robe od strane Korisnika, pored ovih Opštih uslova, primenjivaće se i Posebni uslovi koji su na snazi s vremena na vreme i odnose se na Uslugu ili odabrani proizvod. Pravila o ugovorima na daljinu će se primenjivati prema Zakonodavnoj uredbi br. 206 od 6.9.2005 („Kodeks potrošača“).

Čl. 9 Važeći zakon i nadležni sud

Ovi Opšti uslovi su regulisani italijanskim zakonom. Svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim Opštim uslovima ili u bilo kom slučaju koji se odnose na Sajt ili Usluge podležu isključivoj nadležnosti suda u Milanu.