Odricanje od odgovornosti

Poslednje ažuriranje: 13.10.2022

De Agostini Publishing S.p.A. (u daljem tekstu „De Agostini“) kao kontrolor podataka želi da obavesti korisnike („Korisnike“) sajta www.deagostini.com/rs/ („Sajt“) o metodama obrade ličnih podataka dostavljenih kompaniji De Agostini, kako je propisano Zakonodavnom uredbom br. 196/2003 („Kodeks o privatnosti“) i novom Evropskom uredbom br. 679/2016 o zaštiti ličnih podataka („Evropska uredba o privatnosti“), koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine.

1. Kontrolor podataka i obrađivači podataka

Kontrolor podataka je De Agostini Publishing S.p.A. sa registrovanom kancelarijom na adresi Via G. Da Verrazano 15, 28100 Novara i može se dobiti na sledećoj adresi e-pošte: deapublishing-pcy.officer@deagostini.rs. Kompletna lista obrađivača ličnih podataka koje je imenovao De Agostini dostupna je na pismeni zahtev poslat na navedenu adresu e-pošte.

2. Prikupljeni lični podaci

U skladu sa ovom izjavom o privatnosti, De Agostini obrađuje informacije koje su dali Korisnici, uključujući
a) lične i kontakt podatke date prilikom kreiranja naloga na Sajtu;
b) podatke koji se odnose na kupovine izvršene preko Sajta;
c) podatke o navigaciji u vezi sa korišćenjem usluga koje nudi Sajt prikupljeni putem kolačića u skladu sa informacijama o kolačićima dostupnim na sledećoj vezi https://www.deagostini.com/it/cookie /;
d) podatke date u slučaju zahteva za informacijama i pomoći; i
e) podatke dostavljene i prikupljene za potrebe i u okviru bilo kakvog učešća u takmičenjima i/ili nagradnim kampanjama kompanije De Agostini, s tim da se u ovom slučaju podrazumeva da se ove informacije dopunjenju informacijama koje regulišu obradu ličnih podataka povezanih takmičenja i/ili nagradnih kampanja.
Zdravstveni podaci i, uopšte, posebne kategorije ličnih podataka se ne obrađuju u skladu sa članom 9. Evropske uredbe o privatnosti. Podaci o maloletnicima će se obrađivati na način iz stava 8. ovog člana.
Navedeni podaci se obrađuju samo u meri koja je neophodna za postizanje ciljeva opisanih u paragrafu 4. ove informacije.

 

3. Metode obrade podataka

Lični podaci Korisnika se obrađuju uz podršku računarskih i/ili papirnih sredstava i zaštićeni su odgovarajućim bezbednosnim merama koje obezbeđuju poverljivost i sigurnost ličnih podataka. De Agostini posebno preduzima odgovarajuće organizacione i tehničke mere da zaštiti lične podatke koje ima od gubitka, krađe i neovlašćenog korišćenja, otkrivanja ili izmene ličnih podataka.

De Agostini nastavlja sa anonimizacijom ličnih podataka i uklanjanjem identifikacionih podataka, ukoliko nema potrebe da se lični podaci obrađuju u prepoznatljivom obliku za potrebe obrade i nakon isteka perioda čuvanja navedenog u sledećem paragrafu 10.

4. Svrha obrade

Svrhe za koje korisnik mora da dostavi svoje lične podatke kompaniji De Agostini su sledeće:

a) dozvoliti Korisniku da se registruje na Sajtu kreiranjem ličnog naloga i obavljanjem aktivnosti regulisane Uslovima korišćenja i Uslovima prodaje Sajta, uključujući kupovinu na Sajtu, korišćenje usluga dostupnih preko Sajta, uključujući aktivnosti učešća u nagradnim igrama i uslugama pomoći korisnicima i ostvarivanju i zaštiti prava Korisnika i trećih lica kao i za slanje biltena (u daljem tekstu zajednički „Ugovorne svrhe“);
b) pridržavati se svih zakonskih i regulatornih obaveza (u daljem tekstu „Pravne svrhe“);
c) uz saglasnost Korisnika, slati komercijalne poruke putem tradicionalnih i udaljenih sredstava komunikacije, uključujući e-poštu, SMS, MMS, društvene mreže, instant poruke, mobilne aplikacije, banere, faks, poštu i telefon, radi promocije i/ili prodaje proizvoda i/ili usluga koje prodaje De Agostini i za istraživanje zadovoljstva kupaca („Marketinška svrha kompanije De Agostini“);
d) uz saglasnost korisnika, slati marketinške poruke od drugih kompanija grupe De Agostini i/ili komercijalnih partnera koji pripadaju sledećim kategorijama: izdavači, operateri velike organizirane distribucije, distributeri igračaka, distributeri robe široke potrošnje, u vezi sa njihovim proizvodima i uslugama na način iz tačke c) gore, čija je lista dostupna na zahtev Korisnika („Marketinške svrhe trećih lica“);
e) da, uz saglasnost Korisnika, šalje komercijalne poruke na način iz tačaka c) i d) gore, koje uzimaju u obzir preferencije, karakteristike i potrošačke navike Korisnika ili vrše analize na osnovu gore navedenih karakteristika („Svrha profilisanja“);
f) u slučaju da je Korisnik dao saglasnost za obradu njegovih podataka u marketinške svrhe kompanije De Agostini, slanje poruka u vezi sa proizvodima i uslugama koje De Agostini plasira putem e-pošte, SMS-om sa učestalošću ne većom od 3 poruke na mesec Korisnicima identifikovanim isključivo na osnovu neinvazivnih kategorija kojima pripadaju, kao što su starosna grupa, moguće otvaranje prethodno primljenih biltena, načini na koje korisnik vrši kupovinu („Svrha legitimnog marketinškog interesa“); i
g) da obavlja aktivnosti koje su funkcionalne za prodaju preduzeća i poslovne jedinice, akvizicije, spajanja, razdavajanja ili druge transformacije i za sprovođenje takvih radnji („Svrha legitimnog poslovnog interesa“).

5. Pravni osnov obrade

Obrada ličnih podataka u Ugovorne svrhe je obavezna jer je neophodna za potrebe registracije, obavljanje aktivnosti navedenih u Uslovima prodaje Sajta, kupovine proizvoda on-lajn i za korišćenje određenih usluga koje se nude preko Sajta. Pružanje ličnih podataka u svrhu zakona je obavezno jer se to zahteva prema važećim zakonima. U slučaju da Korisnik ne želi da se njegovi lični podaci obrađuju u te svrhe, neće biti moguće da koriste Sajt i usluge koje su preko njega dostupne.

Obrada ličnih podataka u svrhe marketinga De Agostini, marketinga trećih lica i profilisanja je opciona i podleže prethodnoj saglasnosti Korisnika. Nedavanje saglasnosti će onemogućiti da De Agostini, kompanije grupe De Agostini i/ili odabrane komercijalne partnere da obaveštavaju Korisnika o novim proizvodima ili uslugama, promocijama, personalizovanim ponudama, kao i da sprovedu istraživanja tržišta i da šalju komunikacije ili drugi informativni materijal koji može biti u skladu sa njihovim interesima.

Processing of personal data for Purposes of Marketing of De Agostini, for Purposes of Marketing of Third Parties and for Profiling Purposes is not mandatory, and subject to prior consent of the User. If the User does not give his consent however, De Agostini, other companies of the group and/or other selected commercial partners will not be able to inform the User about new product/services, promotions, personalized offers, or to carry out market surveys, or to send other communications and materials in line with their interests.

Obrada u svrhu Legitimnog marketinškog interesa je funkcionalna u cilju ostvarivanja legitimnog interesa kompanije De Agostini, koji je adekvatno izbalansiran sa interesima korisnika s obzirom na ograničenja nametnuta ovoj obradi prikazana u paragrafu 4 f) i biće sprovedena od 25. maja 2018. godine, datuma početka stupanja na snagu Uredbe o privatnosti.

Obrada u svrhe legitimnog poslovnog interesa vrši se u skladu sa članom 24, stav 1, slovo d) Kodeksa o privatnosti i radi ostvarivanja legitimnog interesa kompanije De Agostini i njenih partnera u sprovođenju ekonomskih operacija navedenih u skladu sa članom 6, slovo f), Uredbe o privatnosti, adekvatno izbalansirane sa interesima korisnika pošto se obrada odvija u granicama strogo neophodnim za obavljanje takvih operacija.

6. Obim komunikacije i otkrivanje podataka

Za svrhe navedene u paragrafu 4, De Agostini može da saopšti podatke Korisnika koji su apsolutno neophodni za svaku vrstu obrade sledećim kategorijama subjekata:

a) saradnicima, zaposlenima i dobavljačima kompanije De Agostini, u sklopu njihovih dužnosti i/ili bilo kojih ugovornih obaveza sa njima, koje se odnose na poslovne odnose sa Korisnicima;
b) podizvođačima i/ili podizvođačima angažovanim u aktivnostima vezanim za izvršenje usluga i proizvoda koje nudi De Agostini;
c) drugim kompanijama grupe De Agostini u Italiji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim, lociranim u zemljama koje su bolje definisane u paragrafu 7 u nastavku;
d) poštama, špediterima i kuririma za slanje proizvoda kupljenih od strane Korisnika i/ili drugog materijala koji se odnosi na obavljanje usluga De Agostini;
e) pravnim, administrativnim i poreskim konsultantima u granicama koje su neophodne ili funkcionalne za obavljanje poslova kompanije De Agostini, na način i za svrhe prikazane gore;
f) bankarskim institucijama za upravljanje naplatama i isplatama po osnovu izvršenja ugovora sa Korisnikom.
Lični podaci Korisnika neće biti otkriveni.

7. Lični podaci se prenose u inostranstvo

Lični podaci mogu slobodno da se prenose van nacionalne teritorije u zemlje koje se nalaze u Evropskoj uniji, ali se mogu prenositi i van Evropske unije, posebno u Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusiju, Japan i Sjedinjene Države. Svaki prenos ličnih podataka Korisnika u zemlje koje se nalaze izvan Evropske unije u svakom slučaju će se odvijati u skladu sa adekvatnim i odgovarajućim garancijama za potrebe prenosa u skladu sa važećim zakonodavstvom, a posebno članom 44. Kodeksa o privatnosti i članovima 45 i 46 Uredbe o privatnosti.

Korisnik će imati pravo da pribavi kopiju podataka koji se čuvaju u inostranstvu i dobije informaciju o mestu gde se ti podaci čuvaju izričitim zahtevom Kontroloru podataka na adresi iz paragrafa 9. ove informacije.

8. Osobe mlađe od 18 godina

Sajt nudi usluge koje mogu da koriste i pojedinci mlađi od 18 godina. U ovim slučajevima, De Agostini prikuplja i obrađuje lične podatke maloletnika isključivo u svrhe i na način naznačen u ovim informacijama, u skladu sa pravilima o obradi ličnih podataka maloletnika iz čl. 8 Uredbe o privatnosti uz prethodnu saglasnost roditelja i/ili staratelja i/ili lica koje nastupa u njegovo ime, čiji podaci se mogu prikupljati samo radi dobijanja navedene saglasnosti na način koji je određen na Sajtu.

9. Prava korisnika

Korisnik može u bilo kom trenutku i besplatno (a) dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju podataka koji se na njega odnose i da ih saopšti; (b) poznavati poreklo podataka, svrhe obrade i njene metode i logiku primenjenu na obradu koja se vrši korišćenjem elektronskih alatki; (c) zahtevati ažuriranje, ispravku ili – ako je zainteresovan – integraciju podataka; (d) obezbediti poništenje, transformaciju u anonimni oblik ili blokiranje svih podataka koji se obrađuju u suprotnosti sa zakonom, kao i da uloži prigovor na obradu iz pravnih razloga; (e) prigovoriti, u celini ili delimično, na obradu podataka koji se odnose na njega u svrhe direktnog marketinga koji se sprovodi automatizovanim i/ili tradicionalnim metodama; (f) opozvati saglasnost za obradu podataka u bilo kom trenutku, a da to ni na koji način ne dovodi u pitanje zakonitost obrade na osnovu pristanka datog pre opoziva.

Osim navedenih prava, Korisnik može koristiti i prava od 25. maja 2018. iz paragrafa 10. sl. b) ove informacije.

Korisnik može u bilo kom trenutku iskoristiti navedena prava, promeniti metode kontakta, obavestiti De Agostini o svim ažuriranjima svojih podataka, zatražiti uklanjanje njegovih ličnih podataka koje su dala treća lica ili dobiti dodatne informacije o korišćenju od strane kompanije De Agostini svojih ličnih podataka kontaktiranjem kompanije De Agostini na deapublishing-pcy.officer@deagostini.rs ili telefonom na broj 199 120 120.

10. Rok čuvanja i dodatna prava Korisnika

a) Rok čuvanja ličnih podataka: De Agostini će čuvati lične podatke tokom perioda koji je neophodan za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni u skladu sa paragrafom 2. gore. U svakom slučaju, sledeći periodi čuvanja se primenjuju na obradu ličnih podataka u svrhe navedene u nastavku:

➢ podaci prikupljeni za Ugovorne svrhe iz paragrafa 4. sl. a) čuvaju se za vreme trajanja ugovora i još 10 godina nakon njegovog isteka u svrhu odbrane i/ili radi ostvarivanja prava kompanije De Agostini u sudskim i/ili vansudskim postupcima u slučaju sporova u vezi sa izvršenjem ugovora;
➢ podaci prikupljeni za potrebe zakona iz paragrafa 4. sl. b) čuvaju se onoliko koliko je zakonom propisano za svaku vrstu podataka;
➢ podaci prikupljeni u marketinške svrhe kompanije De Agostini iz paragrafa 4, sl. c) se čuvaju u periodu koji je jednak celokupnom trajanju registracije Korisnika na Sajtu putem njegovog naloga i/ili učešća u konkursu i/ili prikupljanju kao i 2 godine nakon završetka, deaktivacije i/ili otkazivanja istih;
➢ podaci prikupljeni za potrebe marketinga i profilisanja trećih lica iz paragrafa 4. sl. d) i e) se čuvaju 12 meseci od prikupljanja;
➢ podaci prikupljeni u svrhu zakonitog marketinškog interesa iz paragrafa 4, sl. f) se čuvaju u periodu koji je jednak celokupnom trajanju registracije Korisnika na Sajtu putem njegovog naloga i/ili učešća u konkursu i/ili prikupljanju kao i 2 godine nakon završetka, deaktivacije i/ili otkazivanja istih;
➢ podaci prikupljeni u svrhu zakonitog poslovnog interesa iz paragrafa 4. sl. g) se čuvaju 10 godina od trenutka prikupljanja.

Nakon isteka gore navedenih uslova, podaci Korisnika mogu biti obrisani, anonimizovani i/ili agregirani.

b) Dodatna prava: Korisnik može u bilo kom trenutku, u skladu sa procedurama iz prethodnog paragrafa 9. (a) zahtevati ograničenje obrade ličnih podataka u slučaju da (i) ospori tačnost ličnih podataka, za period neophodan da se proveri tačnost takvih ličnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i Korisnik se protivi poništavanju ličnih podataka i umesto toga zahteva da se njihova upotreba ograniči; (iii) iako ih De Agostini više ne treba u svrhu obrade, lični podaci su neophodni da bi Korisnik utvrdio, ostvario ili odbranio pravo na sudu; (iv) Korisnik se usprotivio obradi u skladu sa čl. 21 paragraf 1. Uredbe o privatnosti do verifikacije moguće prevalencije legitimnih razloga kontrolora podataka u odnosu na one zainteresovane strane; (b) prigovoriti na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku; (c) zatražiti poništenje ličnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja; (d) obezbediti prenosivost ličnih podataka koji se odnose na njega; (e) podneti žalbu Organu za zaštitu podataka ako za to postoje uslovi.

11. Promene i ažuriranja

Ova informacija je važeća od datuma navedenog u zaglavlju. De Agostini takođe može da izvrši izmene i/ili dopune ovih informacija, uključujući i kao rezultat svih naknadnih promena i/ili regulatornih dodataka Uredbe o privatnosti. O promenama ćete biti unapred obavešteni, a tekst informacija koji se stalno ažuriraju možete pogledati na vezi https://www.deagostini.com/rs/odricanje-od-odgovornosti.

Ako Korisnik ima nedoumice, komentare ili pritužbe u vezi sa metodama prikupljanja ili korišćenja njegovih ličnih podataka, molimo kontaktirajte De Agostini preko odeljka Kontakt na Sajtu ili pozivom na 199 120 120.