Условия за ползване

На тази страница (заедно с документите, посочени на нея) са описани правилата и условията за ползване, наричани („Условията“), от които може да се възползвате на нашия уеб сайт www.deagostini.com/uk/ (наричан „Уеб сайтът“). Прочетете внимателно Условията, преди да започнете да използвате Уеб сайта. Като използвате нашия Уеб сайт, Вие указвате, че приемате тези Условия и Политиката за поверителност, както и че приемате да бъдете обвързани с тях. Ако не сте съгласни, въздържайте се от използването на нашия Уеб сайт. Използването на този Уеб сайт и настоящите Условия се регулират от английското право и ще бъдат обект на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

 

1. Информация за нас

 

1.1 www.deagostini.com/bg/  е уеб сайт, управляван от De Agostini Publishing S.p.A. („De Agostini“, наричан „ние“ или „нас“), имаме седалище и адрес на управление: Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara – ITALIA.

 

1.2 Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите, като следвате връзката „Свържете се с нас“ в долния колонтитул на всяка страница: В базата знания ще намерите следните данни за контакт: Адрес, телефонен номер и имейл адрес.

 

2. Достъп и употреба на Уеб сайта

 

2.1 Предоставяме Ви ограничен, отменяем и неексклузивен лиценз за достъп и лично ползване на този Уеб сайт. Всяко използване на материалите и информацията на Уеб сайта, освен за лични, нетърговски цели за разглеждане, е строго забранено. Вие сте отговорни за предприемането на всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия Уеб сайт, и трябва да извършите собствена надлежна проверка по отношение на всички изявления и/или препоръки, които ние или други лица правим на нашия Уеб сайт.

 

2.2 Когато използвате определени услуги или участвате в конкурси, налични на Уеб сайта, Вие може да сте субект на различни правила, приложими към тези услуги, които могат да бъдат публикувани периодично, като тези правила имат предимство пред настоящите Условия. Ако не сте съгласни с настоящите Условия и/или с някои допълнителни правила за конкретни услуги и/или не сте упълномощени за това, не трябва да продължавате да осъществявате достъп до и да ползвате Уеб сайта или свързаните с него услуги или конкурси/състезания.

 

2.3 Запазваме си правото да предотвратим и/или преустановим достъпа Ви до Уеб сайта, ако основателно сметнем, че сте в нарушение на настоящите Условия или на някой приложим закон или разпоредба. Достъпът до този Уеб сайт може също да бъде прекъсван от време на време, за да се извършват дейности по поддръжка и/или поправка. Ние не носим отговорност, ако поради някаква причина нашият Уеб сайт не е достъпен в някакъв момент или за даден период от време.

 

2.4 Ако изберете или Ви бъде предоставен код за идентификация на потребител, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да се отнесете към тази информация като към поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица и трябва незабавно да ни информирате, ако имате някаква причина да смятате, че Вашата парола е станала известна на някой друг или ако паролата се използва или има вероятност да бъде използвана по неоторизиран начин. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под Вашия акаунт или парола. Имаме право да деактивираме всеки код за идентификация на потребител или парола, независимо дали са избрани от вас, или са разпределени от нас, по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия.

 

3. Интелектуална собственост и сродни права

 

3.1 Вие се съгласявате, че Уеб сайтът и всички негови компоненти, включително, но не само, съдържанието, снимките, текстовете, презентациите, имената, заглавията, марките, чертежите, моделите и свързаният с тях софтуер, са защитени от правата на интелектуална собственост и сродни права и са собственост на дружеството De Agostini и/или неговите лицензодатели. Съответно всяка употреба, възпроизвеждане, представяне или разпространение на част или цялостно на тези елементи, освен възпроизвеждането им без поправки или промени, направени само за лични и частни цели, е строго забранено. Не трябва да използвате каквато и да е част от материалите на Уеб сайта за търговски цели, без предварително да сте получили изричен писмен лиценз от нас за това.

 

3.2 Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия Уеб сайт в нарушение на настоящите Условия, правото Ви да използвате Уеб сайта ще бъде прекратено незабавно и Вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

 

4. Нашата отговорност

 

4.1 Гарантираме Ви, че всеки продукт, закупен от нас чрез Уеб сайта, е със задоволително качество и е в разумна степен подходящ за всички цели, за които обикновено се доставят продукти от този вид.

 

4.2 Нашата отговорност за загубите, които сте претърпели в резултат на нарушаване на това споразумение от наша страна, е строго ограничена до покупната цена на закупения от Вас продукт.

 

4.3 Това не включва и не ограничава по никакъв начин отговорността ни за: (i) смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност; (ii) измама или измамно въвеждане в заблуждение; или (iii) всеки въпрос, за който би било незаконно да изключим или да се опитаме да изключим нашата отговорност.

 

4.4 По отношение на всички преживявания, закупени на нашия Уеб сайт, ние полагаме всички грижи при избора на нашите доставчици, но не можем да гарантираме стандартите за безопасност или задоволителното представяне на който и да е доставчик. Поради това нашата отговорност за всякакви претенции за неизпълнение на задължения по отношение на дадено преживяване не може да надвишава цената на закупеното преживяване.

 

4.5 Ние не носим отговорност за косвени или последващи загуби, които се случват като страничен ефект от основната загуба или щета, включително, но не само от: (i) загуба на приходи или доходи (ii) загуба на бизнес (iii) загуба на печалби или договори (iv) загуба на очаквани спестявания (v) загуба на данни или (vi) загуба на управленско или офис време, независимо от това как възникват и дали са причинени от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на договор или по друг начин; (vii) всяка загуба, която не е разумно предвидима както за Вас, така и за нас, когато сте започнали да използвате Уеб сайта, при условие че настоящият параграф 8.5 не възпрепятства претенции за загуба или повреда на Вашето материално имущество, които попадат в обхвата на параграфи 8.1 или 8.4, или всякакви други претенции за преки финансови загуби, които не са изключени от някоя от категориите от (i) до (vi), включително на този параграф 8.5.

 

4.6 Този Уеб сайт и цялата информация, съдържание, материали и услуги, включени или по друг начин направени достъпни за Вас чрез този Уеб сайт, се предоставят от нас на принципа „както е“ и „както е налично“. Ние не даваме никакви изрични или подразбиращи се декларации или гаранции относно функционирането на този Уеб сайт или за информацията, съдържанието, материалите или услугите, включени или по друг начин направени достъпни за Вас чрез него. Използвайки този Уеб сайт, Вие изрично се съгласявате, че използването му е на Ваш собствен риск.

 

4.7 Ние няма да носим отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по тези условия, ако забавянето или неизпълнението произтича от причина, която е извън нашия разумен контрол.

 

5. Доверяване на публикуваната информация

 

Съветите, информацията и/или коментарите и другите материали, публикувани на нашия Уеб сайт, не са предназначени да представляват съвет, на който трябва да се разчита, и са само с ориентировъчна цел. Поради това ние отхвърляме всякакви задължения и отговорност, произтичащи от каквото и да доверяване на такива материали от страна на който и да е посетител на нашия Уеб сайт, или от всеки, който може да бъде информиран за съдържанието му.

 

6. Качване на информация на нашия Уеб сайт

 

6.1 Всеки път, когато използвате функция, която Ви позволява да качвате материали на нашия Уеб сайт или да осъществявате контакт с други потребители на нашия Уеб сайт, трябва да спазвате стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия и нашата Политика на допустима употреба. Вие гарантирате, че всеки такъв принос отговаря на тези стандарти, и ни обезщетявате за всяко нарушение на тази гаранция.

 

6.2 Всеки материал, който качвате на нашия Уеб сайт, ще се счита за неконфиденциален и непатентован и ние имаме неизключително, безвъзмездно, подлежащо на сублицензиране право да ползваме, копираме, адаптираме, разпространяваме и разкриваме на трети страни такъв материал, за всякакви цели, под всякаква форма, по целия свят, за вечни времена. Също така имаме право да разкрием самоличността Ви пред всяка трета страна, която твърди, че даден материал, публикуван или качен от Вас на нашия Уеб сайт, представлява нарушение на нейните права на интелектуална собственост, право на неприкосновеност на личния живот и/или право да не бъде оклеветявана. Вие се съгласявате да се откажете от правото си да бъдете идентифицирани като автор на такова съдържание и от правото си да възразите срещу унизително третиране на такова съдържание. Съгласявате се да извършите всички по-нататъшни действия, необходими за усъвършенстване на всяко от горепосочените права, предоставени от Вас на нас, включително извършване на действия и документи по наше искане.

 

6.3 Ние не носим отговорност и не гарантираме пред трети страни за съдържанието или точността на материалите, публикувани от Вас или от друг потребител на нашия Уеб сайт, и имаме право да премахнем всеки материал или публикация, които сте направили на нашия сайт, ако по наше мнение този материал не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в нашата Политика за допустима употреба.

 

6.4 Вие декларирате и гарантирате, че притежавате или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате и/или качвате. Освен това гарантирате, че към датата, на която съдържанието е подадено към Уеб сайта: (i) съдържанието и материалите са точни; (ii) използването на предоставеното от Вас съдържание и материали не нарушава нито едно приложимо Условие и няма да причини вреда или да оклевети което и да е физическо или юридическо лице. Съгласявате се да обезщетите нас и нашите свързани лица за всички претенции, предявени от трети страни срещу нас или нашите свързани лица, произтичащи от или във връзка с нарушение на нещо от тази гаранция.

 

7. Връзки към и от нашия Уеб сайт

 

7.1 Връзките към уеб сайтове на трети лица на този Уеб сайт са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете този Уеб сайт. Ние не сме прегледали всички уеб сайтове на трети лица и не контролираме и не носим отговорност за тези уеб сайтове, тяхното съдържание или наличност. Поради това ние не одобряваме и не правим никакви изявления за тях или за материалите, които се намират там, или за резултатите, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да осъществите достъп до който и да е от уеб сайтовете на трети лица, свързани към този Уеб сайт, Вие правите това изцяло на Ваш собствен риск. Всяка трансакция, която предприемате с уеб сайт на трети лица, е между Вас и този уеб сайт и е предмет на правилата и условията на дадения уеб сайт, за които те трябва да Ви уведомят директно. Трябва внимателно да се запознаете с техните правила и условия, приложими към трансакцията.

 

7.2 Ако желаете да поставите връзка към този Уеб сайт, Ви се предоставя ограничено, отменяемо и неизключително право да направите това, единствено при условие че поставите връзка към, но не възпроизвеждате началната страница на този Уеб сайт, и се съгласявате да спазвате стандартите за съдържание, посочени в нашата Политика за допустима употреба.

 

7.3 Ние изрично си запазваме правото да отнемем правото, предоставено в параграф 11.2, за нарушаване на настоящите условия и да предприемем всички действия, които считаме за подходящи. Вие гарантирате, че ще спазвате изискванията на параграф 11.2, и ще ни обезщетите за всяко нарушение на тази гаранция.

 

8. Информация за Вас и Вашите посещения на нашия Уеб сайт

 

8.1 Ние обработваме информация за Вас в съответствие с нашата Политика за поверителност. С използването на нашия Уеб сайт Вие се съгласявате с това обработване и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни.

 

8.2 Този Уеб сайт използва бисквитки и Вие можете да изтриете и блокирате всички бисквитки, но е възможно да нямате достъп до целия или до части от нашия Уеб сайт.

За повече подробности относно бисквитките, използвани на нашия Уеб сайт, вижте нашата Политика за бисквитките.

 

9. Вируси, хакерски атаки и други престъпления

 

9.1 Не трябва да използвате Уеб сайта по начин, който причинява или може да причини прекъсване, повреда или влошаване на достъпа до Уеб сайта по какъвто и да било начин. Не трябва да злоупотребявате с нашия Уеб сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия Уеб сайт, сървъра, на който се съхранява нашият Уеб сайт, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия Уеб сайт. Не трябва да атакувате нашия Уеб сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.

 

9.2 С нарушаването на тази разпоредба бихте извършили криминално престъпление съгласно Закона за компютърните злоупотреби от 1990 г., както е изменен, или подобно законодателство. Ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим на тези органи, като им разкрием Вашата самоличност. В случай на такова нарушение правото Ви да ползвате нашия Уеб сайт ще бъде прекратено незабавно.

 

9.3 Ние не носим отговорност за загуби или вреди, причинени от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или други технологично вредни материали, които могат да засегнат компютърното Ви оборудване, компютърните програми, данните или други собствени материали, поради използване от Ваша стана на Уеб сайта ни или изтеглянето на материали, публикувани на него или на друг Уеб сайт, свързан с него.

 

9.4 Не трябва да използвате Уеб сайта като част от каквато и да е незаконна дейност или да причинявате на когото и да е раздразнение, неудобство или ненужно

безпокойство.

 

9.5 Ние не гарантираме, че този Уеб сайт; информацията, съдържанието, материалите, продуктите (включително софтуер) или услугите, включени в него или предоставени Ви по друг начин чрез този Уеб сайт; неговите сървъри; или имейлите, изпратени от нас, не съдържат вируси или други вредни компоненти.

 

10. Писмени съобщения/комуникация

 

Приложимите закони изискват част от информацията или комуникациите, които Ви изпращаме, да бъдат представени в писмена форма. Когато използвате Уеб сайта, Вие се съгласявате, че комуникацията с нас ще бъде в писмена и/или електронна форма. За целите на договорните отношения, Вие приемате, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички правни изисквания, ако тези съобщения са в писмена форма. Това условие не засяга Вашите законови права.

 

11. Търговски марки

 

DE AGOSTINI и други марки, посочени на нашия Уеб сайт, са търговски марки или регистрирани от нас търговски марки или такива на нашите дъщерни дружества (наричани общо „De Agostini“) в Европейския съюз и/или други юрисдикции. Графиките, логата, заглавките на страници, иконите на бутони, скриптовете и имената на услуги в www.deagostini.com/uk/ са търговски марки или търговско оформление на De Agostini. Търговските марки и търговското оформление на De Agostini не могат да се използват във връзка с продукт или услуга, които не са на De Agostini, по начин, който би могъл да доведе до объркване сред клиентите, или по начин, който би злепоставил или дискредитирал De Agostini. Всички други търговски марки, които не са собственост на De Agostini и се появяват на Уеб сайта, принадлежат на съответните им собственици, които могат да бъдат или не, под наша опека, свързани с нас или спонсорирани от нас.

 

12. Обща информация

 

12.1 Ако по което и да е време пропуснем да настояваме за стриктното изпълнение на което и да е от Вашите задължения по настоящите Условия или друг договор или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за правна защита, на които имаме право съгласно настоящите Условия, това не представлява отказ от тези права или средства за правна защита и не Ви освобождава от това да спазвате тези задължения. Отказ от наша страна за неизпълнение на дадени задължения не представлява отказ от последващо неизпълнение.

 

12.2 Запазваме си правото да променяме или изтриваме която и да е част от Уеб сайта и/или настоящите Условия по всяко време и без предизвестие. Поради горепосоченото Ви препоръчваме да преглеждате редовно настоящите Условия, за да сте сигурни, че сте в течение на всички евентуални промени.

 

12.3 За целите на договора Вие се съгласявате да получавате известия/съобщения от нас по електронен път и се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, разкрития и други известия/съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, които тези известия/съобщения биха имали в писмена форма.