Политика за поверителност

Дружеството De Agostini Publishing S.p.A. (наричано в настоящия документ „De Agostini“), в качеството си на Администратор на данни по отношение на обработката на лични данни, би желало да информира Потребителите (наричани „Потребители“) на Уеб сайта www.deagostini.com/bg/ (наричан в настоящия документ „Сайт“) за методите и способите, по които обработваме данните, получени от нашите Потребители, съгласно новия Европейски регламент № 679/2016 относно обработката на лични данни („Европейски регламент за защита на личните данни“), приложим от 25 май 2018 г.

 

1. Администратор на данни и Обработващи лични данни

 

De Agostini Publishing S.p.A. със седалище Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara - ITALIA, е Администраторът на данни, с когото бихте могли да се свържете на следния имейл адрес: deapublishing-pcy.officer@deagostini.bg. Пълен списък на Обработващите лични данни може да бъде поискан на горепосочения имейл адрес.

 

2. Лични данни, които се събират

 

Съгласно настоящата Политика De Agostini ще се занимава с обработката на личните данни, получени от своите Потребители; тези данни могат да включват:

а) Лични данни и данни за контакт, предоставени от Потребителя при създаването на онлайн Акаунта;

б) Данни, свързани с покупки от Сайта;

в) Данни от браузъра, свързани с услугите, предлагани чрез Сайта и събирани посредством бисквитки съгласно Политиката за бисквитки, достъпна на тази страница www.deagostini.com/uk;

г) Данни, предоставени след изискване на информация или съдействие;

д) Данни, предоставени при участие в анкети, конкурси или състезания, организирани от De Agostini, при условие че настоящата Политика бъде интегрирана от конкретните Политики, които се отнасят до обработката на лични данни по време на всеки от тези конкурси;

De Agostini няма да обработва данни, касаещи здравословно състояние или като цяло други, специални категории данни, определени в член 9 от Европейския регламент за защита на личните данни.

Личните данни на малолетни/непълнолетни лица ще бъдат обработвани по методите и способите, обявени в параграф 8 от настоящата Политика. Гореспоменатите категории данни ще бъдат обработвани до степента, необходима за целите, описани в параграф 4 от настоящата Политика.

 

3. Обработване на Лични данни

 

Личните данни на Потребителите ще бъдат обработвани с автоматични или други средства и ще бъдат защитени с прилагането на адекватни мерки за сигурност с цел да се гарантира безопасността и поверителността на личните данни. По-конкретно, De Agostini прилага технически и организационни мерки, необходими, за да се гарантира предпазването на личните данни от загуба или промяна, както и от неоторизирано разкриване на или достъп до Лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по някакъв друг начин. Когато вече не е необходима обработката на личните данни за целта, за която са били събрани, или в края на периода на съхранение (както е обяснено допълнително в параграф 10), De Agostini ще анонимизира личните данни и ще премахне идентификаторите.

 

4. Цели на обработката

 

De Agostini ще изисква предоставянето на лични данни от своите Потребители за следните цели:

а) За да позволи на Потребителите да се регистрират на Сайта, като създадат Личен акаунт; за да извършват всички дейности, регламентирани от Условията за ползване и Правилата и условията на Сайта, включително извършването на покупки от Сайта; за да ползват всички услуги, предлагани на Сайта, включително участия в онлайн конкурси и игри, обслужване на клиенти, както и установяване, упражняване или защита на претенции към Потребителя или други лица; за изпращане на бюлетини (дефинирано общо като: „Договорни цели“);

б) За спазване на правните и нормативни задължения (дефинирано като: „Правни цели“);

в) Когато Потребителите дадат съгласието си да им бъдат изпращани маркетингови съобщения посредством традиционни и други средства, включително имейл, SMS, MMS, социални мрежи, незабавни съобщения, мобилни приложения, банери, факс, поща и телефон, за рекламиране и/или продажба на продукти и/или услуги, предлагани от De Agostini, както и за провеждане на други анкети за оценка на удовлетвореността на Потребителите от Услугите (дефинирано като: „Маркетингови цели“);

г) Когато Потребителите дадат съгласието си да им бъде изпращани маркетингови съобщения от други дружества от Групата De Agostini и/или други търговски партньори от следните категории: издатели, търговци на дребно на масовия пазар, търговци на играчки и дистрибутори на стоки за широко потребление във връзка с техните продукти/услуги по методи и способи, вече пояснени в предходния параграф; Потребителите могат да поискат списък на тези субекти (дефинирано като: „Маркетингови цели на трети страни“);

д) Когато Потребителите дадат съгласието си да им бъдат изпращани търговски съобщения по методите и способите, определени в подточки в) и г), базирани на предпочитанията, характеристиките и навиците на Потребителя, или да се извърши анализ на тази база (дефинирано като: „Цели на профилирането“);

е) Когато Потребителите дадат съгласието си за обработване на личните им данни за маркетингови цели на De Agostini да не се изпращат повече от 3 месечни известия/съобщения/комуникации, свързани с продукти или услуги на De Agostini, за Потребители, идентифицирани единствено въз основа на общи категории, като възрастови групи, като факта, че са отваряли изпратен по-рано информационен бюлетин или според модела им на пазаруване (дефинирано като: „Легитимен интерес за маркетингови цели“); и

ж) За извършване на функционални дейности, за прехвърляне на клонове, придобивания, сливания, разделяния или други промени, както и за извършване на такива операции (дефинирано като: „Легитимен интерес за бизнес цели“).

 

5. Правни основания за обработването

 

Обработката на лични данни за Договорни цели е задължителна, тъй като е необходима за регистрацията в Сайта, за извършването на всякакви дейности, свързани с Правилата и условията на Сайта, за пазаруването на продукти онлайн и за използването на специфични услуги, предлагани на Сайта.

Обработката на лични данни за Целите на закона е задължителна, тъй като се изисква от приложимото право. Ако Потребителите не желаят личните им данни да бъдат обработвани за тези цели, те няма да могат да се регистрират в Сайта, нито да използват услугите, предлагани на Сайта от De Agostini.

Обработката на лични данни за Маркетингови цели от De Agostini, за Маркетингови цели от трети страни и за Целите на профилирането не е задължителна и изисква предварително съгласие от страна на Потребителя. Ако Потребителят не даде съгласието си, De Agostini, други дружества от групата и/или други избрани търговски партньори няма да могат да информират Потребителя за нови продукти/услуги, промоции, персонализирани оферти или да провеждат пазарни сондажи, или да изпращат други известия/съобщения и материали в съответствие с интересите на Потребителя.

Обработката на лични данни за Целите на легитимния интерес на маркетинга е функционална за преследването на легитимния интерес на De Agostini, равно балансиран с интересите на Потребителите и, имайки предвид ограничението за тази форма на обработка, обяснено в параграф 4, буква е), ще се извършва от 25 май 2018 г., когато Европейският регламент за защита на личните данни влиза в сила.

Обработката на лични данни за Целите на легитимния интерес на бизнеса се извършва съгласно с чл. 24, пар. 1. г) от Кодекса за поверителност и с цел да се последват законните интереси на De Agostini и неговите контрагенти за извършване на посочените там икономически операции, съгласно чл. 6. е) от Европейския регламент за защита на личните данни, и правилно балансиран спрямо интересите на Потребителите, тъй като Обработката на лични данни ще бъде ограничена само до нивото, нужно за извършването на тези операции.

 

6. Съобщения за Лични данни

 

За Целите, обяснени в параграф 4, De Agostini може да съобщи личните данни на Потребителите само когато това е абсолютно наложително за всеки тип обработка, при следните категории субекти:

а) Служители, сътрудници и доставчици на De Agostini, в рамките на изпълнението на техните задачи и/или договорни задължения и във връзка с техните търговски отношения с Потребителите;

б) Поддоставчици и/или подизпълнители на дейностите, свързани с извършването на услугите и продуктите, предлагани от De Agostini;

в) Други компании от Групата De Agostini в Италия или в чужбина, национални и международни, както е пояснено в следващия параграф 7;

г) Пощенски служби и куриери за изпращане и доставка на стоки, закупени от Потребителите, и/или други материали, свързани с услугите, предлагани от De Agostini;

д) Правни, административни и финансови консултанти, в рамките на функционалното или необходимото за дейностите на De Agostini, по методите и способите, описани по-горе;

е) Финансови институции за управление на приходите и разходите, свързани с изпълнението на договора с Потребителя. Личните данни на Потребителите няма да бъдат разкривани.

 

7. Предаване на лични данни зад граница

 

Личните данни на Потребителите могат да бъдат свободно предавани извън територията на страната в други европейски държави, но могат да бъдат предавани и извън Европейския съюз, и по-конкретно в Русия, Япония и САЩ.

Всеки път, когато дружеството De Agostini предава лични данни извън Европейския съюз, то ще предприема разумни стъпки и подходящи предпазни мерки за запазване на безопасността на личните данни съгласно чл. 44 от Кодекса за поверителност и чл. 45 и 46 от Европейския регламент за защита на личните данни. Потребителите ще имат право да получат копие от Данните, съхранявани зад граница, както и да получат информация за мястото, където се съхраняват данните, като се обърнат директно към Администратора на лични данни чрез информацията за контакт, предоставена в параграф 9 от настоящия документ.

 

8. Данни на лица под 18 години

 

Услугите, предлагани на Сайта, могат да бъдат ползвани и от лица на възраст под 18 години, следователно малолетни/непълнолетни. В такива случаи De Agostini събира и обработва лични данни на малолетни/непълнолетни лица само за целите и по методите и способите, обяснени в настоящата Политика, в съответствие с разпоредбите на Европейския регламент за защита на личните данни за обработката на лични данни на малолетни/непълнолетни лица (чл. 8) и с предварителното съгласие на родител или друг попечител/настойник, чиито данни ще бъдат събирани само с цел получаване на такова съгласие.

 

9. Права на Потребителите

 

Във връзка с личните си данни Потребителят ще може да упражнява без допълнително заплащане и по всяко време следните права:

а) Да получи потвърждение дали личните данни, свързани с потребителя, се обработват и ако това е така, да получи достъп до личните данни;

б) Да узнае произхода на данните, целите и начина, по който те се обработват, както и логиката, прилагана при обработката с автоматични средства;

в) Да поиска актуализация, корекция или – ако потребителят е заинтересован – интеграция на данните;

г) Да поиска изтриване, анонимизиране или блокиране на незаконно обработени данни или по законни причини да възрази срещу обработката;

д) Да възрази, изцяло или частично, срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг, извършван чрез автоматизирани средства или по-традиционни начини;

е) Да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Заедно с горепосочените права, считано от 25 май 2018 г., Потребителите ще се ползват и от правата, залегнали в долупосочения параграф 10 б). Потребителите ще могат по всяко време да упражнят правото си, да променят информацията си за контакт, да уведомят De Agostini за промени и актуализации във връзка с техните данни, да получат допълнителна информация относно обработката на личните им данни, извършвана от De Agostini, посредством имейл на следния адрес: deapublishing-pcy.officer@deagostini.bg или като се обадят на следния номер: 0333 300 1517.

 

10. Период на съхранение и допълнителни права на Потребителите

 

а) Периоди на съхранение на личните данни: De Agostini ще съхранява личните данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целта, за която данните са събрани, съгласно параграф 2 от настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай за тези конкретни цели ще се прилагат периоди на съхранение, както следва:

➢ Личните данни, събрани за Договорни цели (параграф 4.а), ще бъдат съхранявани за срока на договора и за допълнителни 10 години след неговото прекратяване, за да се упражни/защити правото на De Agostini, както в съда, така и извън него, в случай на възникване на претенция във връзка с договора;

➢ Личните данни, събрани за Целите на закона (т. 4.б), ще се съхраняват в съответствие със специфичните срокове на давност, дефинирани от закона;

➢ Личните данни, събрани за Маркетинговите цели на De Agostini (пар. 4.в), се съхраняват за срока на предоставената услуга, участието в конкурс и/или събирането; и за допълнителни 2 години след събирането и/или преустановяването на предоставената услуга;

➢ Личните данни, събрани за целите на Маркетинга на други страни и за Целите на профилирането (т. 4.г-д), ще се съхраняват в продължение на 12 месеца след събирането им;

➢ Личните данни, събрани за Целите на легитимния интерес на маркетинга (параграф 4.е), следва да се съхраняват за целия период на регистрация на Потребителя на Сайта чрез неговия Акаунт и/или за участие в онлайн конкурс и/или за събирането и за допълнителни 2 години след анулирането/деактивирането на Акаунта;

➢ Личните данни, събрани за Целите на Легитимния интерес на бизнеса (т. 4.ж), ще се съхраняват в продължение на 10 години от момента на събирането им.

След изтичането на тези срокове личните данни на Потребителите ще бъдат изтрити/анонимизирани и/или обобщени/кодирани.

б) Допълнителни права: Потребителят, по всяко време и чрез методите и способите, посочени в предходния параграф, ще има право да:

➢ Поиска ограничаване на обработката на данни, когато: (i) се оспорва точността на личните данни от субекта на данните, за период, който позволява на администратора да направи проверка на личните данни; (ii) обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването им и вместо това иска ограничаване на употребата на личните данни; (iii) De Agostini вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те са необходими на субекта на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21.1 от Европейския регламент за защита на личните данни, в очакване на проверка дали правните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните;

➢ Поиска изтриване на личните данни без излишно забавяне;

➢ Поиска преносимост на личните си данни.

в) Да предяви претенция пред националните органи във връзка с обработката на лични данни.

 

11. Актуализации

 

Настоящият документ влиза в сила от датата, посочена в заглавката.

De Agostini има правото да променя и/или интегрира този документ, също и вследствие на по-нататъшни изменения и/или интеграция на Европейския регламент за защита на личните данни. Потребителите ще бъдат предварително уведомявани за актуализации и изменения и винаги ще могат да се запознаят с обновената Политика на следния интернет адрес www.deagostini.com/bg/privacy-policy. Ако имате съмнения, въпроси или оплаквания във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете с De Agostini чрез раздела „Свържете се с нас“ на Сайта, като напишете имейл до deapublishing-pcy.officer@deagostini.bg.