Keresés az oldalon...

DE AGOSTINI DEUTSCHLAND ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA

De Agostini Deutschland GmbH ("De Agostini"), mint a személyes adatok feldolgozásának Adminisztrátora az alábbiakban tájékoztatja ügyfeleit ("Ügyfelek") az Ügyfelektől származó adatok feldolgozásának módjairól és lehetőségeiről, összhangban a Személyes Adatok Védelméről Szóló 679 / 2016 számú ("EU Adatvédelmi Rendelet")-el, amely 2018. május 25 napján lép hatályba.

1. Személyes adatok Adminisztrátora és feldolgozója

De Agostini Deutschland GmbH, melynek székhelye: Wexstrasse 16, 20355 Hamburk, Németország, az Adatok Adatkezelője, akivel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: deagostini@suvet.hu Az adatfeldolgozó alanyok teljes listája az erre vonatkozó kérelem fenti e-mail címre történő elküldése után kapható meg.

2. Személyes adatok gyűjtése

De Agostini a jelen Adatvédelmi Irányelvek alapján kezeli az Ügyfelektől származó azon személyes adatokat, amelyek magukban foglalhatják:

a) Az Ügyfelek által a termék megvásárlásakor, vagy a De Agostini cég által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor átadott személyes, vagy elérhetőségi adatokat;

b) Segítség, vagy kiegészítő információk kérése során megadott adatokat;

c) A De Agostini által szervezett felmérések, vagy versenyek során szolgáltatott adatokat, azonban a jelen Adatvédelmi Irányelvek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó politikához az adott verseny során csatolásra kerülnek;

De Agostini nem dolgoz fel orvosi adatokat, vagy olyan egyéb más különleges adatkategóriákat, amelyek az EU Adatvédelmi Rendelet 9. Cikkelyében kerültek meghatározásra.

A kiskorúak személyes adatai a jelen Adatvédelmi Irányelvek 8. Cikkelyében leírt módon kerülnek feldolgozásra.

A fenti adatkategóriák kizárólag csak olyan mértékben kerülnek feldolgozásra, amennyire az feltétlenül szükséges a jelen Adatvédelmi Irányelvek 1. Cikkelye szerint.

3. Személyes adatok feldolgozása

Az Ügyfelek személyes adatai automatizált rendszerekkel és más módon kerülnek feldolgozásra, és olyan bevezetett megfelelő biztonsági intézkedéseknek köszönhetően védettek, melyek biztosítják azok védelmét és titkosságát. De Agostini különösen olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, amelyek szükségesek és nélkülözhetetlenek annak biztosításához, hogy az átadott, tárolt, vagy egyéb módon feldolgozott személyes adatok védettek legyenek az elvesztéssel, a módosítással, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal és a hozzáféréssel szemben.

Amikor nem szükséges a személyes adatok feldolgozása olyan célokhoz, amelyekért azok összegyűjtésre kerültek, vagy azok tárolási időszaka lejárt (a 10. cikkellyel összhangban), akkor De Agostini biztosítja az ilyen adatok névtelenségét és eltávolítja azok azonosítási elemeit.

4. Adatok feldolgozásának céljai

De Agostini az Ügyfelektől a következő célokból követeli meg személyes adataik átadását:

a) A De Agostini által nyújtott szolgáltatások igénylése és használata céljából, beleértve a tanfolyamokon, versenyeken való részvételt és az ügyfélszolgálat igénybevételét, valamint a Ügyféllel, vagy más személlyel szembeni követelések meghatározása, kivizsgálása, vagy védelem céljából (együttesen: "Szerződéses célok").

b) A jogi és szabályozási kötelezettségek betartása céljából ("Jogi célok").

c) Az Ügyfél beleegyezése után: nyilvános hirdetmények (hírlevelek) és marketing anyagok küldése céljából hagyományos és egyéb más kommunikációs eszközök útján, ide értve az e-mailt, SMS-t, MMS-t, szociális médiákat, „azonnali” üzenetküldő eszközöket, mobil alkalmazásokat, bannereket, faxot, postát, vagy telefont. De Agostini által kínált termékek és szolgáltatások hirdetése, vagy eladása, valamint a cég által nyújtott Szolgáltatásokkal történő elégedettségi felmérések lebonyolítása ("Marketing célok") céljából.

d) Az Ügyfél beleegyezése után: a De Agostini Csoportba tartozó más alanyok, vagy más kereskedelmi partnerek következő típusú marketing anyagainak elküldése céljából:

mint például kiadók, kiskereskedelmi láncok, játék és más fogyasztási cikk disztribútorok, termékeivel, vagy szolgáltatásaival kapcsolatos anyagok, - továbbá az Ügyfél megkaphatja az ilyen jogalanyok listáját is ("Harmadik fél marketingcéljai"), az előző bekezdésben meghatározott módon.

e) Az Ügyfél beleegyezése után: kereskedelmi anyagok a fenti (c) és (d) pontban meghatározott módon történő elküldésébe az adott ügyfél személyes preferenciájára, jellemzőire és szokásaira támaszkodva, vagy a fenti elemzés céljából ("Profilcélok").

f) Miután az Ügyfél hozzájárult ahhoz, hogy a DeAgostini marketing célokra felhasználja személyes adatait, havonta legfeljebb 3, a DeAgostini termékekre vagy szolgáltatásaira vonatkozó hírlevél vagy egyéb anyag kerülhet részére elküldésre. Ezen kommunikáció címzettjei kizárólag olyan általános szempontok alapján kerülnek kiválasztásra, mint például, hogy mely korosztályba tartoznak, korábban megnyitottak-e hasonló hírlevelet vagy, hogy milyen módon vásároltak. ("Jogos érdek marketing célokhoz").

g) A fióktelepek áthelyezésével, az alanyok megvételével, a vállalkozások egyesítésével, vagy felosztásával, valamint egyéb változtatások végrehajtásával és az ilyen tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban funkcionálisan kapcsolódó vállalkozási tevékenységek végzése céljából ("Jogos erdek” üzleti célokhoz „).

5. Az adatfeldolgozás jogalapja

A személyes adatok szerződéses célokra történő feldolgozása azért kötelező, mert ez a De Agostini által kínált konkrét szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.

A személyes adatok jogi célú feldolgozása kötelező, ugyanis azt az alkalmazandó jog írja elő. Ha az Ügyfél nem kívánja személyes adatainak feldolgozását ilyen célokra, akkor De Agostini nem lesz képes szolgáltatásokat nyújtani számára.
A személyes adatok feldolgozása De Agostini marketingcéljaira, harmadik felek marketing céljaira és profil célokra nem kötelező, és az Ügyfél előzetes beleegyezését igényli. Ha az Ügyfél nem ad ilyen hozzájárulást, akkor De Agostini és más csoporttagok, valamint kiválasztott üzleti partnereik nem tudják tájékoztatni az ügyfelet a legújabb termékekről, vagy szolgáltatásokról, promóciókról, egyedi ajánlatokról, vagy nem tudnak piackutatást végezni, vagy más információs anyagokat továbbítani szükségleteiknek megfelelően.

A jogosultak marketing célokra alapuló adatok feldolgozása funkcionálisan kapcsolódik a De Agostini jogos érdekeinek megvalósításához, megfelelően figyelembe véve az Ügyfelek érdekeit és az ilyen feldolgozás korlátait, amelyek 4. cikkely f) pontjában vannak meghatározva; ez 2018. május 25 napjától kezdődően, az Adatvédelmi Rendelet hatályba lépése után kerül végrehajtásra.

Az üzleti célú jogos érdek alapján történő feldolgozás az Adatvédelmi Kódex 24.1. Cikkelyének d) pontjával összhangban történik, és lehetővé teszi a De Agostini és az üzleti partnerei számára, hogy jogos érdeküknek megfelelően üzleti tevékenységet folytassanak az EU Rendelet 6. cikkelyének f) pontja alapján, az Ügyfelek érdekeinek megfelelő figyelembevételével - az ilyen feldolgozás kizárólag csak a tevékenységek elvégzéséhez szükséges mértékben lehetséges.

6. Személyes adatok átadása

A fenti 4. cikkelyben meghatározott célok érdekében De Agostini az Ügyfelek személyes adatait átadhatja, de csak az adott típusú feldolgozáshoz szükséges mértékben, a következő típusú jogalanyok számára:

a) A De Agostini alkalmazottai, munkatársai és szállítói részére feladataik, vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint az Ügyfelekkel való kereskedelmi kapcsolatok tartása céljából;

b) Beszállítók, vagy alvállalkozók részére a De Agostini által nyújtott szolgáltatások, vagy termékekkel kapcsolatos tevékenységeik végrehajtása céljából;

c) A De Agostini Group más, Olaszországban és külföldön lévő, nemzeti vagy nemzetközi jellegű jogalanyai számára, az alábbi 7. cikkelyben meghatározottak szerint;

d) Postahivatalok és futárszolgálatok részére, a De Agostini által kínált Ügyfelek által megvásárolt termékek, vagy más szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagok beszerzése és szállítása céljából;

e) Jogi, közigazgatási és adótanácsadók részére a De Agostini tevékenységeihez szükséges mértékben, vagy a funkcionálisan hozzájuk kapcsolódó módon a fent leírtak szerint;

f) Pénzintézetek részére, az ügyféllel kötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos bevételek és kifizetések kezelése céljából.

Az Ügyfelek személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

7. Személyes adatok átadása EU-n kívülre

Az Ügyfelek személyes adatait külföldre szabadon lehet továbbítani más európai országokba, de az Európai Unión kívüli országokba is, különösen Oroszországba, Japánba és az USA-ba.

Mindenesetben, amikor De Agostini az Európai Unión kívülre személyes adatokat szolgáltat, akkor De Agostini az Adatvédelmi Kódex 44. Cikkelyében és az EU Adatvédelmi Rendelet 45. és 46. Cikkelyében leírtaknak megfelelő ésszerű intézkedéseket és megfelelő biztosítékokat nyújt a személyes adatok védelmére.

Az Ügyfelek jogosultak a külföldön tárolt adataik másolatának megszerzésére és a tárolásukra vonatkozó információk megkapására, közvetlenül az adatkezelőt kérve ezeket - a kapcsolattartásra vonatkozó adatok az alábbi 9. cikkelyben találhatóak.

8. Kiskorúak személyes adatai

A De Agostini által nyújtott szolgáltatásokat 18 éven aluliak (kiskorúak) is igénybe vehetik. Ebben az esetben De Agostini a kiskorúak személyes adatainak összegyűjtését és feldolgozását kizárólag a jelen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott célokkal és módon végezheti, az EU Adatvédelmi Rendelete, a kiskorúak személyes adatainak feldolgozására vonatkozó (8. cikkely) szerint, valamint a szülő, vagy a törvényes gondviselő előzetes beleegyezésének megszerzése után, akiknek adatai csak kizárólag az ilyen hozzájárulás megszerzése céljából kerülnek gyűjtésre.

9. Ügyfelek jogai

Személyes adatai tekintetében az Ügyfél a következő jogokkal rendelkezik, amelyekkel ingyenesen és bármikor élhet:
a) Annak megállapítása, hogy az Ügyféllel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és esetleges hozzáférés biztosítása az ilyen személyes adatokhoz;

b) Információk az adatok forrásáról, feldolgozásának céljáról és eszközeiről, valamint az automatizált adatfeldolgozási módszerek logikájáról;

c) Adatok frissítése, javítása, vagy – az Ügyfél kérésére - az adatok integrálása;

d) A nem jogszerűen feldolgozott adatok követelésre történő eltávolítása, blokkolása, vagy anonimitásának biztosítása, esetlegesen ellenezni a feldolgozást, jogszerűen indokolt esetekben.

e) Automatikus, vagy hagyományos eszközökkel végzett közvetlen értékesítés céljából történő adatfeldolgozás teljes, vagy részleges betiltása;

f) Az Ügyfél beleegyezését bármikor visszavonhatja, de ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét.

2018. május 25-től kezdődően a fenti jogosultságokon kívül az Ügyfelek a 10. cikkely (c) alpontjában megadott jogokkal is rendelkezni fognak.

Az Ügyfelek bármikor élhetnek jogaikkal, megváltoztathatják a kapcsolattartási adatokat, értesíthetik De Agostini céget adataik megváltoztatásáról és frissítéséről, további információkat szerezhetnek a személyes adatok De Agostini által történő feldolgozásáról a következő e-mail címre küldött üzenettel: deagostini@suvet.hu vagy a következő telefonszámra telefonálva: +36 1 688 1489.

10. További irányelvek 2018 május 25 napjától

A következő rendelkezések 2018. május 25 napjától érvényesek, miután az EU Adatvédelmi Rendelete hatályba lép.

a) A személyes adatok tárolásának időtartama: De Agostini a személyes adatokat nem tárolja hosszabb ideig, mint az szükséges azon célok eléréséhez, amelyek érdekében azokat összegyűjtötték, az Adatvédelmi irányelvek 2. Cikkelyének megfelelően.

A feldolgozás céljától függően a következő adatmegőrzési időtartamokat kell alkalmazni:

➢ A szerződéses célokra összegyűjtött személyes adatokat (4.a cikkely) a szerződés érvényességi időtartama alatt és a szerződés érvényességi időtartamának lejárta után 10 évig, a De Agostini jogainak bíróság előtt és azon kívül történő érvényesítése / védelme érdekében akkor, ha a szerződéssel kapcsolatosan kártérítési igény lépne fel;

➢ A jogi célból gyűjtött személyes adatokat (4.b. Cikkely) a törvényekben előírt határidőknek megfelelően kell tárolni;

A De Agostini által marketingcélokra összegyűjtött személyes adatokat (4c. Cikkely) a szolgáltatás időtartama alatt, egy adott versenyen, vagy begyűjtési eljárásban való részvétel időszakában, valamint a begyűjtéstől, vagy az ajánlott szolgáltatás befejezésétől számított 2 évig kell őrizni;

➢ A harmadik felek marketing céljaira és a profil célokra gyűjtött személyes adatokat (4.d-e. Cikkely) a gyűjtés után 12 hónapig tárolják;

➢ Az üzleti célú jogos érdekkel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat (4.g. cikkely) a gyűjtésük után 10 évig tárolják.

A fenti időpontok elmúltával az Ügyfél személyes adatai törlésre kerülnek, névtelen, vagy összesített adatokká alakítjuk azokat.

b) Ezenkívül az Ügyfél az előző bekezdésben meghatározott módon és bármikor jogosult:

➢ Adatfeldolgozási korlátozás kérésére abban az esetben, ha: (i) az olyan személyes adatok megbízhatóságát az érintett személy vitatja, amely adatok olyan időszakra vonatkoznak, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára ezen adatok pontosságának ellenőrzését. (ii) az adatfeldolgozás jogellenes, és az adat tulajdonosa ellenzi a személyes adatok törlését, és kéri, ezen adatok felhasználási korlátozásának megváltoztatását. (iii) A De Agostini többé már nem igényel személyes adatokat a feldolgozáshoz, de szükségesek azok az adat tulajdonosának, követelések megállapítása, érvényesítése, vagy azzal szembeni védelem céljából. (iv) amennyiben az érintett személy, akire az adatok vonatkoznak az EU Rendelet 21.1 bekezdés szerinti kifogást nyújtott be a feldolgozással szembeni adatvédelem vonatkozásában - mindaddig, amíg megállapítást nem nyer, hogy az adminisztrátor indoka felülkerekedik-e az Ügyfél kifogásolásának indokain, addig az adminisztrátor jogai erősebbek, mint az adattulajdonos jogai;

➢ A személyes adatok azonnali törlésére irányuló kérelmek beadására;

➢ Személyes adatok továbbítására vonatkozó kérelmek bedására.

c) A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban követelések bejelentése a Nemzeti Hatóságokhoz.

11. Aktualizálás

Ez a dokumentum a címsorában megadott időponttól lép hatályba.

De Agostini módosíthatja ezt a dokumentumot és / vagy más dokumentumokhoz, más okmányokhoz is csatolhatja, többek között az EU Adatvédelmi Rendeletének módosítása és bevezetése miatt. A frissítések és változtatások előre bejelentésre kerülnek, és az Ügyfelek mindig hozzáférhetnek az aktuálisan frissített Adatvédelmi Irányelvekhez a következő címen https://www.deagostini.com/hu/.

A személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kétség, kérdés vagy panasz esetén a deagostini@suvet.hu címen lehet kapcsolatba lépni a De Agostini céggel, vagy a következő telefonszámon: +36 1 688 1489.

INFORMÁCIÓ
Az oldal sütifájlokat használ reklámcélok és szolgáltatások céljaira. A sütikkel kapcsolatos elveket elolvashatod itt.