Hledejte na stránce...

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Poslední aktualizace: 9. července 2021

Tyto Zásady ochrany soukromí jsou poskytovány v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) Uživatelům („Uživatelé“) webových stránek https://www.deagostini.com („Stránky“), kteří projeví zájem o Produkt nazvaný „LEGENDA O BATMANOVI“.

1. Společní správci údajů a Zpracovatelé údajů
De Agostini Publishing S.p.A. se sídlem na adrese Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Itálie
a
Eaglemoss Limited se sídlem na adrese Floor 1, Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, Londýn W14 8TS, Spojené království
Výše uvedené společnosti jsou v souvislosti s produktem nazvaným „LEGENDA O BATMANOVI“ Společní správci údajů a mohou být kontaktováni na následující e-mailové adrese: deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz.
Společní správci údajů společně rozhodují zejména o metodách a způsobech zpracování.
Hlavním obsahem Dohody o společném správcovství údajů mezi společnostmi De Agostini Publishing S.p.A. a Eaglemoss Limited je skutečnost, že „Tato dohoda stanovuje rozdělení odpovědnosti mezi Správce údajů v souvislosti se společným zpracováním osobních údajů předplatitelů jednotlivých kolekcí, jež jsou předmětem hlavní smlouvy mezi společnostmi De AGOSTINI a Eaglemoss.“
Kompletní seznam Správců údajů je možné si vyžádat na výše uvedené e-mailové adrese.

2. Shromažďované osobní údaje
V souladu s těmito Zásadami zpracovávají Společní správci dat osobní údaje získané od svých Uživatelů; přičemž tyto údaje mohou zahrnovat následující:
a) Osobní údaje a kontaktní údaje poskytnuté Uživatelem po vytvoření Účtu online;
b) Údaje související s nákupy uskutečněnými prostřednictvím Stránek;
c) Údaje o procházení související se službami nabízenými prostřednictvím Stránek a získanými pomocí cookies, a to v souladu se Zásadami používání cookies dostupnými pod tímto odkazem: https://www.deagostini.com/cz/cookie/;
d) Údaje poskytnuté při žádostech o informace nebo o pomoc;
e) Údaje poskytnuté během účasti na průzkumech, soutěžích či závodech pořádaných Společnými správci údajů, s tím, že v takovém případě budou tyto Zásady součástí specifických zásad, které stanovují způsob zpracování osobních údajů během každé soutěže.

Společní správci údajů nesmějí zpracovávat zdravotní údaje ani obecně žádné další specifické kategorie údajů s ohledem na čl. 9 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nezletilých budou zpracovány způsoby a za podmínek uvedených v odst. 8 těchto Zásad.
Výše uvedené kategorie údajů budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely popsané v odst. 4 těchto Zásad.

3. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje uživatelů budou zpracovány za použití automatizovaných či jiných prostředků a budou chráněny zavedením příslušných bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti osobních údajů. Zejména Společní správci údajů zavedou technická a organizační opatření nezbytná k zajištění, aby všechny osobní údaje byly chráněné před ztrátou, pozměněním, nedovoleným vyzrazením přenášených, uložených či jinak zpracovávaných Osobních údajů či přístupu k nim.
Pokud již není nezbytné osobní údaje dál zpracovávat za účelem, pro který byly shromážděny, nebo po skončení doby uchovávání (jak je popsána dále v odst. 10), Společní správci údajů osobní údaje anonymizují a odstraní identifikátory.

4. Účely zpracování
Společní správci údajů požadují po Uživatelích jejich osobní údaje za těmito účely:
a) K umožnění registrace Uživatelů na stránkách vytvořením Osobního účtu; k provádění veškerých aktivit řízených Podmínkami užití a Obchodními podmínkami stránek, včetně nákupů uskutečněných na Stránkách; k využívání všech služeb nabízených na Stránkách, včetně účasti na online soutěžích a hrách a využívání služeb pro zákazníky a k prokázání, uplatnění či obhajobě nároku vůči Uživateli či ostatním, k zasílání newsletterů (souhrnně definované jako „Smluvní účely“);
b) Pro splnění právních závazků a závazků vyplývajících z předpisů (definovaných jako „Právní účely“);
c) Případy, kdy Uživatelé udělí svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení tradičními a dalšími prostředky, včetně e-mailu, SMS, MMS, sociálních sítí, výměny rychlých zpráv (instant messaging), mobilních aplikací, bannerů, faxu, pošty a telefonu k propagaci nebo prodeji produktů nebo služeb nabízených Společnými správci údajů a k provádění dalších průzkumů za účelem vyhodnocení spokojenosti Uživatelů se Službami (definované jako „Marketingové účely“);
d) Případy, kdy Uživatelé udělí svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení od dalších společností ze Skupiny společných správců údajů nebo dalších obchodních partnerů spadajících do těchto kategorií: vydavatelé, velkoobchodní prodejci, prodejci hraček a distributoři spotřebního zboží v souvislosti s jejich produkty či službami způsoby a postupy, které byly již popsány v předchozím odstavci; seznam těchto subjektů si mohou Uživatelé vyžádat (definované jako „Marketingové účely třetích stran“;
e) Případy, kdy Uživatelé udělí svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení způsoby a postupy stanovenými v bodech c) a d) na základě preferencí, charakteristik a návyků Uživatele nebo analýzy jeho chování učiněné na tomto základě (definované jako „Profilovací účely“);
f) Případy, kdy Uživatelé udělí svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro Marketingové účely společnosti De Agostini s tím, že jim v souvislosti s produkty či službami Společných správců údajů budou zasílána maximálně 3 sdělení měsíčně, a to výhradně na základě kategorií, jako je věkové rozpětí, skutečnost, že otevřeli předchozí zaslaný newslettter, nebo způsobu, jakým provádějí své nákupy (definované jako „Legitimní zájem pro marketingové účely“);
g) Souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailů, aby byli Uživatelé informováni o produktech a službách Společných správců dat, které jsou podobné těm, které si již zakoupili: Uživatelé mají právo vznést proti zpracování údajů za tímto účelem námitku, a to ihned na začátku nebo u příležitosti zaslání následných sdělení, tím, že se přihlásí do svého Osobního prostoru („Váš profil“) (definováno jako „Legitimní zájem pro marketingové účely“); a
h) Provádění aktivit, které mají svůj význam při převádění poboček, akvizicích, fúzích, rozděleních či dalších změnách a u provádění dalších operací (definovány jako „Legitimní zájem pro obchodní účely“).

5. Právní základ zpracování
Zpracování osobních údajů pro Smluvní účely je povinné, neboť je nezbytné pro zaregistrování na Stránkách, provádění všech aktivit souvisejících s Obchodními podmínkami Stránek, nákup produktů online a využívání specifických služeb nabízených na stránkách.
Zpracování osobních údajů pro Právní účely je povinné, neboť jej vyžadují platné zákony. Pokud si Uživatelé nepřejí, aby jejich osobní údaje byly za těmito účely zpracovávány, nebudou se moci zaregistrovat na Stránkách ani využívat služby nabízené Společnými správci údajů prostřednictvím Stránek.
Zpracování osobních údajů pro Marketingové účely Společných správců údajů, pro Marketingové účely třetích stran a pro Profilovací účely není povinné a je předmětem předchozího souhlasu Uživatele. Pokud však Uživatel svůj souhlas neudělí, De Agostini, další společnosti skupiny nebo další vybraní obchodní partneři nebudou schopni Uživatele informovat o nových produktech či službách, akčních nabídkách a personalizovaných nabídkách, ani provádět průzkumy trhu nebo Uživateli zasílat jiná sdělení a materiály v souladu se svými zájmy.
Zpracování osobních údajů v rámci Legitimního zájmu pro marketingové účely má svůj význam pro provádění legitimního zájmu Společných správců údajů, vhodně vyváženého se zájmy Uživatelů, a vzhledem k omezením tohoto způsobu zpracování popsaného v odst. 4, bod f) bude prováděno počínaje 25. květnem 2018, kdy vstoupí v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Zpracování za Účely legitimních obchodních zájmů je prováděno v souladu s čl. 24 odst. 1 bodu d) Zákona o ochraně osobních údajů a za účelem sledování legitimního zájmu společnosti De Agostini a jeho protějšků k provádění ekonomických operací zde uvedených, v souladu s čl. 6, bod f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vhodně vyváženého se zájmy Uživatelů, vzhledem k tomu, že toto Zpracování bude probíhat pouze v rozsahu nezbytném k provádění takových úkonů.

6. Sdílení osobních údajů
Za Účely popsanými v odst. 4 mohou Společní správci údajů sdílet osobní údaje Uživatelů pouze tehdy, je-li to zcela nezbytné pro daný typ zpracování, a to následujícím kategoriím subjektů:
a) Zaměstnanci, spolupracovníci a dodavatelé Společných správců údajů, a to v rámci jejich úkolů nebo smluvních závazků a v souvislosti s obchodními vztahy s Uživateli;
b) Subdodavatelé nebo poddodavatelé v rámci činností souvisejících s poskytováním služeb a produktů nabízených Společnými správci údajů;
c) Další společnosti spadající do Skupiny společných správců údajů ve světě, domácí i mezinárodní, jak je popsáno v následujícím odst. 7;
d) Poštovní služby a kurýři, kteří zasílají a dodávají produkty zakoupené Uživateli nebo další materiály související se službami poskytovanými Společnými správci údajů;
e) Právní, administrativní a daňoví poradci, v mezích toho, co je nezbytné nebo účelné pro činnosti Společných správců údajů, a to způsoby a postupy popsanými výše;
f) Finanční instituce pro správu příjmů a plateb vyplývajících z plnění smlouvy s Uživatelem.
Osobní data Uživatelů nebudou vyzrazeny.

7. Zámořský přenos osobních údajů
Osobní údaje Uživatelů mohou být volně přenášeny mimo území státu do dalších evropských zemí, avšak mohou být přenášeny i mimo Evropskou unii, zejména do zemí jako Rusko, Japonsko a Spojené státy americké.
Kdykoli budou Společní správci údajů přenášet osobní údaje mimo Evropskou unii, podniknou přiměřené kroky a uplatní vhodná ochranná opatření, aby udrželi osobní údaje v bezpečí v souladu s čl. 44 Zákona o ochraně osobních údajů a čl. 45 a 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Uživatelé mají právo získat kopii Údajů předávaných do zahraničí a obdržet informace o místě, na kterém jsou Údaje uchovány, na základě dotazu směřovaného na Správce údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odst. 9 tohoto dokumentu.

8. Data subjektů mladších 18 let
Služby nabízené na Stránkách mohou rovněž využívat subjekty mladší 18 let, tedy nezletilí. V tomto případě Společní správci údajů sbírají a zpracovávají osobní data nezletilých pouze za účely a způsoby a postupy popsanými v těchto Zásadách a v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů o zpracování osobních údajů nezletilých (čl. 8) a s předchozí souhlasem rodiče či jiného právního zástupce, jehož osobní údaje budu shromážděny pouze za účelem obdržení takového souhlasu.

9. Práva uživatelů
V souvislosti se svými osobními údaji mohou Uživatelé uplatnit, kdykoli a bez dalších poplatků, následující práva:
a) Obdržet informaci, zda jsou osobní údaje týkající se Uživatele zpracovávány či nikoli, a pokud ano, získat k osobním údajům přístup;
b) Znát původ údajů, účel a způsob, jakým jsou zpracovávány a postupy, jaké jsou uplatňovány při zpracování automatickými prostředky;
c) Požádat o aktualizace, opravu nebo, projeví-li o to Uživatel zájem, sjednocení údajů;
d) Požádat o výmaz, anonymizaci nebo zablokování nezákonně zpracovávaných údajů nebo vznést námitku vůči zpracování z oprávněných důvodů;
e) Vznést námitku, zcela nebo částečně, vůči zpracování údajů pro účely přímého marketingu prováděného buď automatizovanými nebo tradičnějšími způsoby;
f) Svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by toto mělo vliv na zákonnost zpracování vyplývající ze souhlasu před tímto odvoláním.

Společně s právy uvedenými výše budou moci Uživatelé počínaje 25. květnem 2018 rovněž uplatnit práva zakotvená v následujícím odstavci 10 b).
Uživatelé budou moci kdykoli uplatnit své právo na úpravu svých kontaktních údajů, oznámit společnosti De Agostini změny a aktualizace svých údajů, získat další informace o zpracování osobních údajů prováděném společností De Agostini, a to písemně na následující e-mailové adrese: deapublishing-pcy.officer@deagostini.cz.

10. Doba uchování a další práva Uživatelů
a) Doba uchování osobních údajů: Společní správci údajů budou uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k účelu, k jakému byly údaje shromážděny, v souladu s odst. 2 těchto Zásad. V každém případě těmto jednotlivým účelům odpovídají následující doby uchování:
➢ Osobní údaje shromážděné pro Smluvní účely (odst. 4 a)) budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a dále 10 let po skončení její platnosti k uplatnění práv či vznesení právního nároku Společných správců údajů, a to jak soudní, tak mimosoudní cestou, vyvstane-li v souvislosti se smlouvou právní nárok;
➢ Osobní údaje shromážděné pro Smluvní účely (odst. 4 b)) budou uchovávány v souladu s konkrétními promlčecími lhůtami stanovenými zákonem;
➢ Osobní údaje shromážděné pro Marketingové účely společnosti De Agostini (odst. 4 c)) budou uchovávány po dobu poskytování dané služby, účasti na soutěži nebo odebírání kolekce; a dále po dobu 2 let po ukončení kolekce nebo ukončení odebírané služby;
➢ Osobní údaje shromážděné pro Marketingové účely třetích stran a Profilovací účely (odst. 4 d) – e)) budou uchovávány po dobu 12 měsíců po skončení kolekce;
➢ Osobní údaje shromážděné v rámci Legitimního zájmu pro marketingové účely (odst. 4 f), g)) budou uchovávány po dobu trvání registrace Uživatele na Stránkách prostřednictvím jeho účtu nebo po dobu účasti na online soutěži nebo odebírání kolekce; a dále po dobu 2 let po zrušení či deaktivaci Účtu;
➢ Osobní údaje shromážděné v rámci Legitimního zájmu pro obchodní účely (odst. 4 h)) budou uchovávány po dobu 10 let od chvíle jejich shromáždění.
Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje Uživatelů smazány či anonymizovány nebo agregovány.

b) Další práva: Uživatel má právo, kdykoli a způsoby a postupy popsanými v předchozích odstavcích:
➢ Požádat o omezení zpracování v případě, kdy (i) je vznesena námitka vůči přesnosti osobních údajů subjektem údajů, po období, které umožňuje správci údajů ověřit přesnost osobních údajů; (ii) zpracování je nezákonné a subjekt osobních údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů, a namísto toho požaduje omezení jejich použití; (iii) Společní správci údajů osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebují, ale subjekt osobních údajů je po nich požaduje za účelem vznesení, uplatnění či obhajoby právních nároků; (iv) subjekt údajů vznesl námitku vůči zpracování osobních údajů v souladu s čl. 21.1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, která čeká na ověření, zda má legitimní zájem správce údajů přednost před legitimním zájmem subjektu údajů;
➢ Požádat o výmaz osobních údajů bez zbytečného prodlení;
➢ Požádat o přenosnost svých osobních údajů.

c) Vznést námitku před vnitrostátními orgány vůči zpracování osobních údajů.

11. Aktualizace
Tento dokument nabude účinnosti k datu uvedenému v záhlaví.
Společní správci údajů mohou tento dokument změnit nebo jej začlenit do jiného dokumentu, a to i v důsledku dalších úprav nebo začlenění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Aktualizace a úpravy budou sděleny s předstihem a uživatelé se budou vždy moci seznámit s aktualizovanými Zásadami pod tímto odkazem: https://www.deagostini.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu-eaglemoss/.
V případě jakýchkoli pochybností, dotazů či stížností v souvislosti s kolekcí a zpracováním vašich osobních údajů se můžete na společnost De Agostini obrátit prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na Stránkách.